Kronika obce Bohdalín

Kronika obce Bohdalín od roku 1923

(Str.1)Až do roku 1923 nebyly paměti obce Bohdalína vůbec zapisovány. teprve na základě zákona ze dne 30.ledna 1920 č.80 Sb. z. a n. jímž uloženo všem politickým obcím v republice poříditi pamětní knihu obecní, zakoupena tato i obcí zdejší. Prvním zapisovatelem z usnesení obecního zastupitelstva v únoru 1923 stal jsem se já, Bohumil Tichý, řídící učitel v Bohdalíně. Úkol ten rád jsem na sebe přijal a chci mu, pokud mé síly a schopnosti stačí, plně dostáti. Nejsem rodákem zdejším. Narodil jsem se v Plošticích nad Labem r. 1874 z rodičů selských. Zde působím 4 léta od 1. září 1919. Zápisům do této pamětní knihy mnou zaneseným byl jsem od roku mého sem ustanovení očividným svědkem. Starší paměti sestavil jsem pomocí věrohodných zdejších občanů. Dějepisná část převzata ze spisu ,,Dějiny města Černovic a okolí“ od ředitele měšťanské školy v Černovicích. K.V.Fišera. (Str.2)

První zmínka o Bohdalíně, který zván byl Bohdalovo Pole děje se v urbáři zboží Rožmberského  z roku 1379, v něm však poukazováno jest ještě na záznamy nedochované starší. Patřil k panství Choustnickému. Později připojen k panství Kamenickému, které náleželo rodu Malovců z Lisova.Provdáním Anny Magdalény Malovcové roku 1610 přešlo do rukou zemana Václava Venclíka z Vrchovišť, který zúčastniv se povstání roku 1620 proti císaři Ferdinandu II. byl po bitvě na Bílí Hoře pokutován ztrátou statků a vyhnáním ze země.

Panství pak dáno i s Bohdalínem cizinci Jindřichu Paradysovi z Eshaide r. 1623 za 109.956 kop míšenských. Po smrti tohoto, panství rozděleno na Kamenické a Černovické a Bohdalín přidělen k Černovicům, které dědictvím přešli na domácí rod Talmberků za jejich držení r. 1680 vznikl ve zdejší krajině strašlivý mor. Průměrem každý 12.-15. člověk umíral.

Roku 1679 přešlo panství Černovické i s Bohdalínem na rod Voračických z Paběnic.(Str.3) Za jeho vlády, vypukl v roce 1713-14 mor horší předešlého. Nákaze podlehl i dobytek. Mor tento byl slabší v krajinách lesnatých. Povstal z hladu a v té veliké bídě staly se pravým dobrodiním brambory, které se tehdy začaly v zdejší krajině ve větším rozsahu pěstovati.

Roku 1721 prodáno panství rodu Kinských. Josef Maxmilián Kinský byl velkým podporovatelem průmyslu a v této době asi byla zřízena sklárna ve Včelničce. Za něho se zavádělo také pěstování jetele ve velkém, jako pícní rostliny.

Roku 1803 koupil panství Černovické Eusebius Zessner von Spitzeberg a roku 1823 vyměnil je za Dobříčany a Líčkov u Žatce s knížetem ze Schönburka. V držení tohoto rodu zůstaly Černovice a s nimi  i Bohdalín až do roku 1848. Tohoto roku zrušeno bylo nevolnictví a robota, lid osvobozen, obce se staly samostatnými. Včelnička, Bohdalín a Mirotín tvořily jednu politickou obec Bohdalín a volily si společné zastupitelstvo. Roku 1892 byly tyto obce na tři samostatné rozděleny. Osvobozený(Str.4) lid hleděl si pak více svých vlastních živností, stával se zámožnějším a v důsledku toho dbal i více o své duševní vzdělání.Důkazem toho jest, že již roku 1851 obec zdejší postavila na tehdejší dobu dosti nákladnou školní budovu.

Roku 1907 postavena byla okresem zdejším železnice z Jindřichova Hradce do Obrataně, čímž Bohdalín získal spojení se světem, následkem čehož všestranně v obci pokrok postupoval ještě rychlejším pak tempem. Neméně k tomu také přispělo ubívání zlého návyku píti lihoviny. Ještě téhož roku založen v obci sbor dobrovolných hasičů, roku 1907 zřízena ku podpoře živností záložna a později ustanoven kroužek divadelních ochotníků. všecko toto kulturní a hospodářské snažení přetrženo a úplně zastaveno vypuknutím  války světové v neděli dne 26. července 1914.

Toho dne ráno překvapeno bylo obyvatelstvo zdejší vyvěšením mobilizační (Str.5) vyhlášky, kterou povoláni byli do zbraně hned všichni muži vojáci do 30 let. Nikdo nešel rád, ale nebylo vyhnutí.Všichni utěšovali se tím, že válka za vyvinutí vojenské techniky dlouho nepotrvá. ve svých nadějích na krátkou válku vidělo se však obyvatelstvo brzy zklamáno, když již v září povolány do zbraně další tři ročníky domobranců a nařízeny odvody nevojáků od 18ti do 50ti let.

Za krátko se začalo ukazovati nedostatek všech potřeb zejména potravin, jichž cena během války rapidně stoupala. bezprostředně před vypuknutím války se prodávalo ku příkladu : 1 vejce za 10haléřů, 1kg másla za 2Kč 40 haléřů,husa za 5 Kč, 1 q brambor 4 Kč, mužské šněrovací boty 12 Kč, metr látky na mužský oděv za 16 Kč. Ku konci pak války 1 vejce 1 Kč, 1kg másla až 50 Kč, husa až 60 Kč, 1q brambor až 80 Kč, mužské šněrovací boty až 400 Kč a metr látky na mužský oděv 300 Kč. tak jako u těchto věcí podotknutých bylo u všech ostatních. Mezi lidmi nastávala bída, která zvláště (Str.6) ve městech byla tuze zlá, takže až z Prahy a z průmyslových měst severočeských jezdili sem lidé pro trochu mléka, másla, vajec,mouky ba i bramborů.Téměř na všecko zboží vyhlášeno úřední maximální ceny, jichž však málo kdo dbal. Bezzemci chodili s penězi v ruce a nemohli za ně nic koupiti. Jelikož rolníci museli u obchodníků a řemeslníků platiti potravinami, nechtěli pak za peníze své výrobky prodávati, ale vyměňovali je za cukr, kávu, petrolej, mýdlo, sodu, tabák, tkaniny a věci podobné. Zaveden byl starodávný způsob obchodu výměnného. Za peníze prodávalo se jen ze známosti. tehdy srdce některých se zatvrdila lakotou a hleděli bídy lidské využíti ku svému obohacení. Takové nazýval lid opovržlivě ,,keťasi“. tím více však nutno vyzvednout ty, kdož v těch těžkých dobách uchovali si vědomí, že vlastní prospěch nesmí býti vykoupen bídou, slzami a krví druhých. V naší obci bylo těch, kteří odprodati mohli a odprodávali za mírné ceny většina. venkovské obyvatelstvo bylo sužováno častými rekvisicemi za asistence četnictva (Str. 7) a později i vojska. Rekvírovalo se téměř vše: dobytek, obilí,luštěniny, brambory, měděné a bronzové nádobí, formy, sádlo,vejce, máslo, ovoce, seno, sláma. Obyvatelstvo bylo nuceno zásoby svoje před rekvisicí schovávati. Potraviny se zazdívaly, zakopávaly do jam, zarovnávaly do sena nebo slámy, do hranic dříví, před příchodem rekvizice odvážely do polí a lesů a podobně. Následkem špatného uložení mnoho zásob podlehlo zkáze: bylo sežráno myšmi, shnilo apod. Tím se bída ještě zvětšovala. později úroda hned přede žněmi spisována a na základě soupisu těch předpisovány povinné dávky. Napotom zavedeny na potraviny a různé potřeby poukázky, kterým se říkalo zkráceně – enky. (chlebenky, cukřenky, mýdlenky, kávenky, tabačenky a jiné. Na tyto poukázky byly prodávány potraviny v tak nepatrných dávkách, že na to nemohl býti nikdo živ. konečně dostávaly se sice poukázky, ale potravin nebylo. Tím lidé přivedeni přímo k zoufalství a začali se zejména proti častým rekvisicím ohražovati. Jednu takovou vyprovodili ženy, které nejvíce (Str. 8) jako matky a hospodyně, bídu cítily, ze vsi kamením. Tu noc pak před rekvisicí zvonů několik neohrožených občanů zdejších sneslo zvon se zvonice a tajně zakopalo na poli souseda Medka čís.18.

V této době opatřovali si lidé různé potřeby po domácku: vařili mýdlo, pivo, sirupy na slazení, vydělávali kůže z doma poražených zvířat, pěstovali více len a zase předli, začali chovati ovce pro vlnu a síti ve větší míře pšenici o níž se před tím tvrdilo, že se ve zdejším kraji nedaří. K přípravě kávy používali místo kávy zrnkové praženého žita, pšenice, ječmene, žaludů a hrachu. Muži kouřili namísto tabáku, kterého byl také nedostatek listí a lodyhy různých bylin jako: mářinky vonné, mateřídoušky, bedrníku, růžové, malinové, višňové ořechové a různé jiné. Tabák, který zde pěstovali bylo dříve velmi přísně zakázáno, pěstovali si kuřáci v zahrádkách ano i na polích a úřady to mlčky přehlížely.

Jelikož se státu brzo nedostávalo peněz na vedení války bylo občanstvo nuceno všelijakým (Str.9) způsobem k upisování svých mnohdy těžce nastřádaných úspor na válečné půjčky, kterých bylo během války vypsáno celkem osm. Ačkoliv lidé věděli, že jsou to peníze navždy ztracené, upisovali přec, jelikož kdo neupsal, byl všelijak týrán ( muži nedostali dovolenou, kdo byl doma, povolán k vojsku atd.

Mnoho bylo smutku v obci zvláště, když začaly přicházeti zprávy o padlích vojínech.O mnohých se dlouho nevědělo, tu a tam některý psal ze zajetí, některý se vracel raněn na zotavenou. Jak radostné bylo shledání, tak žalostné bylo loučení při opětovném odchodu na frontu.

Mnoho trpěly v té době děti. Nebylo mléka, omastku, chleba, následkem čehož děti tělesně zakrněly. Rovněž i v kulturním ohledu nastal úpadek. Mladší učitelé odešli na vojnu a ti co doma zůstali, byli úřady nuceni konati rozličné válečné úkony jako pořizovati soupis osevu, zásob, válečných půjček a podobně. děti místo vyučování sbíraly za dozorů učitelů hadry, kovy, malinové a jahodové nebo ostružinové listí, dělaly cupaninu pro raněné (Str.10) šily papírové vložky vojákům na zimu do bot a konaly sbírky peněžní. Docházka do školy byla úřady uvolněna, do školy chodil jak kdo chtěl. Vlivem války nastalo všeobecné zhrubnutí mravů, lidé přestávali míti smysl pro čest a pořádek, listovní tajemství bylo porušováno samotnými úřady, kvetlo špiclovství a udavačství, takže jeden druhému přestával věřiti, lidé oddávali se různým způsobům požitkářství, přestávaje si vážiti peněz.

I nemoci se dostavovaly, zvláště v roce 1917 a 1918 zle řádila t. zv. ,,španělská chřipka“ která i i ve zdejší obci několik lidí do hrobu sklátila.

Naposled nezůstali doma bezmála jen starci, ženy a děti. Nebylo pracovních sil k obdělávání půdy a proto do obce zdejší dána k výpomoci skupina zajatých Rusů, které mělo zdejší obyvatelstvo pro jejich slovanský původ rádo a hledělo jim, pokud mohlo a smělo, pobyt(Str.11) zde zpříjemniti.

Utrpení lidu bylo hrozné a jen naděje, že,  bude zase lépe, že národu našemu nadejde chvíle svobody, usnadňovala snášeti všecky ty bědy a strasti.

Konečně přišel všemi tak toužebně očekávaný 28. říjen 1918, kdy národu našemu svoboda po 300leté porobě navrácena.

Do naší obce dostala se první zpráva o tom ještě týž den navečer. Všude panovala veliká z toho radost. Na škole i na jiných staveních vyvěšeny červenobílé prapory. Strhnut i rakouský orlíček s trafiky u Kučerů. V Šenkýřově vršku nade vsí spálen a zničen za všeobecné účasti a jásotu památky po Rakousku jako školní čítanky a hrnečky s obrazem bývalých císařů a podobně. V neděli pak na to, právě o posvícení, přivezen ve slavném průvodu s hudbou, družičkami a mládenci starý v poli pochovaný zvon zpět do vsi a znovu zavěšen na zvonici.

Brzy potom vraceli se domů vojáci a zajatci. Později teprv přijížděli legionáři z Itálie, (Str. 12) Francie a Ruska.

Legionářů bylo ve zdejší obci celkem sedm a to Václav Mraček z čís. 30, Alois Braunštein z čís. 50, František a Václav Mimrové z čís. 72, Jan Kršek z čís. 35, Jan Křepelka z čís. 75 a Karel Fiala z čís. 27. Když potom nastal vpád Maďarů na Slovensko i několik mužů z naší obce se této války zůčastnilo.

Radost měli ti, kterým se jejich drazí šťastně vrátili, ale na ty jimž někdo z jejich milých ve válce padl, dolehl smutek pak tím tížeji.

Poměry hmotné se však hnedle nezměnily. Některé zboží bylo i dražší než ve válce, dle nedostatku začalo přece již ubívati. Postupně zrušovány různé poukázky na zboží, rekvizice a jiné válečné vymoženosti. Poměry se konečně urovnávaly. Úměrně k stávající drahotě zvýšeny též platy veřejným a soukromým zaměstnancům. Vše uváděno do normálních kolejí.

Válkou zdeptané lidstvo po celém světě cítilo nutnou potřebu změniti staré řády. Lepší (Str.13) budoucnost vidělo v krásné demokracii jejímž představitelem je socialismus. Proto všude a zvláště v naší republice bylo horlivě sociálně pracováno. Sociální tato vlna zasáhla i zdejší obec. Při prvních volbách do obecního zastupitelstva v roce 1919 dosáhli socialisté většiny a zvolen byl i starosta Jan Soukal čís. 41 z jejich středu. Brzy po těchto volbách přesídlil jsem do obce zdejší a odkud počínají moje očividné záznamy.

(Revidoval dne 17.října 1927 Jan Chýna, okresní školní inspektor)

 

 

1919

 

Obec zdejší měla 91 popisných čísel. Držiteli jednotlivých čísel v té době byli : čp. 1 Jan Melzoch, 2. Josef Hřebíček, 3. Vincenc Kršek, 4. Marie Seřková (?), 5. Karel Mraček,6. Karel Novák, 7. Františka Brabcová, 8. Vojtěch Ježek, 9. Antonie Kubíčková, 10. Josef Švec, 11. Jan Mraček, 12. Antonín Zdeněk, 13. Josef Kučera, 14. (chybí popis, pozn.red.)15. Josef Hulík, 16. obec, 17. Antonie Lehká, 18. Josef Medek,19. Vojtěch Šeba, 20. Václav Hřebíček, 21. Josefa Pefková (?), 22. Jan Pařízek, 23. Vojtěch Staněk, 24. Karel Melzoch, (Str.14)  25. Josef Bezpalec, 26. Antonín Hrdlička, 27. František Fiala, 28. Jan Šubrt, 29. František Sehnal, 30. Václav Mraček, 31. Josef Fiala, 32. Antonie Vácová, 33. Václav Žid, 34. František Chmel, 35. Marie Davidová, 36. Antonín Hulík, 37. Matěj Hron, 38. Karel Hrdlička, 39. Jan Urban, 40.Václav Horký, 41. Jan Soukal, 42. stará hájovna pusté, 43. Matěj Král, 44. Josef Mareš, 45. Karel Dvořák, 46. Jan Kouba, 47. Václav Ježek, 48.Josef Janů, 49. Václav Ježek, 50. Františka Braunšteinová, 51. Josef Fiala, 52. František Hrdlička, 53. Františka Hůlková, 54. Marie Němečková, 55. František Máca, 56. Josef Mareš, 57. Ferdinand Kučera, 58. Antonín Říha, 59. František Ježek, 60. Petr Žid, 61. Jan Mimra (?) 62. Tomáš Němeček, 63. Jan Strašík, 64.Matěj Mimra, 65. Josef Ježek, 66. Antonín Randl(?), 67. Marie Ježková, 68. Antonín Brabec, 69. Kateřina Soukalová, 70. Matěj Hamerník, 71. Jan Pefek, 72. Adolf Mimra, 73. František Klouzal, 74. František Hájek, 75. Václav Křepelka, 76. Františka Braunšteinová, 77. Václav Šmejkal, 78. František Rak, 79. Vojtěch (Str. 15) Kršek, 80. Antonín Brabec, 81. Marie Macháčková,82. Antonín Kubíček, 83. Václav Novák, 84. Anna Kučerová, 85. František Mimra, 86. František Cichra, 87. Antonín Hamerník, 88. Škola, 89. Antonín Heřmánek, 90. velkostatek Černovice, nová hájovna, 91. František Šamal.

 

Obyvatelé jsou vesměs národnosti české, náboženství římsko-katolického. Krojem se od ostatních okolí neliší. Jazykových zvláštností zde není, mluví se nářečím středočeským. Zaměstnávají se hlavně zemědělstvím a jeho odvětvími. Vedle toho také někteří obráběním skla v blízkých hutích ve Včelničce, obchodem a řemesly. ( 3 hostince, 2 kupci, 1 hokynář, kovář, kolář, truhlář, bednář, obuvník, krejčí a více zedníků).

Zedníci zdejší , kteří jezdili před válkou na práci hlavně do Vídně, jezdí nyní do Prahy.

1921

Na jaře tohoto roku provedeno úřední sčítání lidu, dle něhož má obec 514 obyvatelů. Pozoruhodno bylo, že nastal obrat v náboženském smýšlení zdejšího. Několik občanů prohlásilo, že vystupují z církve římsko- katolické a stávají se příslušníky církve česko-bratrské- evangelické. (Str.16) 11. září odhalen byl za hojné účasti domácího obyvatelstva i širšího okolí pomník na návsi postavený padlým ze zdejší obce vojínům ve světové válce. Pomník pořízen byl ze sbírek. Řečníkem při slavnosti byl pan Václav Škorpík, ředitel měšťanské školy v Kamenici nad Lipou.

1922

Dne 20. července tohoto roku vyhořel zapálen byv bleskem zdejší mlýn čp. 24.

1923

V měsíci dubnu pořízen byl v zdejší obci první bleskosvod na domě čp. 1.

V měsíci červnu postavena kolem obce zdejší primární elektrická linka.

25.října zahájena přes zdejší obec autobusová doprava osob z Počátek do Soběslavi.

Na podzim tohoto roku konány nové obecní volby, při kterých socialisté již zůstali v menšině a spojenými stranami republikánskou a lidovou zvolen byl starostou člen republikánské strany agrární Jan Šilhavý čp. 21.

Zima toho roku byla dosti tuhá. Sněhu napadlo takové množství, že jen zdejší okres (Str. 17) zaplatil za prohazování 70.000 Kč.

Toho roku přešel rybník zvaný ,,Hůrků“ koupí od velkostatku Černovic do majetku obce zdejší, zaplaceno bylo zaň 12.000 Kč.

 (Pro rok 1924 chybí zápis, pozn. red.)

1925

 V měsíci srpnu tohoto roku zavedena v obci zdejší eletrika, začalo se svítiti 16. listopadu.

(Pro rok 1926 chybí zápis, pozn. red.)

 1927

 Toho roku v srpnu zřízena v obci první rádiová přijímací stanice ve škole.

Kroužek divadelních ochotníků změněn v divadelní spolek ,,Tyl“.

1928

Na jaře toho roku provedeny byly v obci nové volby na základě dohody všech politických stran a starostou zvolen opětně Jan Šilhavý čp. 21.

V měsíci červnu započalo se stavbou silnice z Bohdalína k Mirotínu.

1929

Zima toho roku byla neobyčejně tuhá, mrazy dosáhly výše až 32 stupně Celsia, sněhu bylo mnoho, velké množství zvěře, zpěvného ptactva a ovocného stromoví pomrzlo.

( František Broukal, školní inspektor 8./3. 32) (Str.18)

( Rok 1930 opět chybí, pozn. red.)

1931

Až dosud úřadoval záloženský spolek v Bohdalíně v domě pokladníka. V letech 1931-32 postavená spolkem nová budova, v níž se na podzim 1932 počalo úřadovati.

1932

V tomto roce přešel koupí les zvaný ,,Váňův“ od velkostatku Černovic do majetku obce Bohdalína. Zaplaceno zaň 88.000 Kč. (asi)

1933

Při volbách do obecního zastupitelstva zvolen byl starostou obce Jan Žid čís. 33 ze strany komunistické.Jelikož nebyl zemským úřadem potvrzen, zvolen místo něho Karel Mraček čís. 5 ze strany republikánské.

(František Broukal, školní inspektor 26./2. 1935) (Str.19)

Rok 1934-35

Kronikář Bohumil Tichý – Dne 31. srpna 1934 byl dosavadní kronikář řídící učitel Bohumil Tichý přeložen na trvalý odpočinek. Ježto přesídlil ze zdejší obce, přestal býti i kronikářem.Působil zde plných 15 roků. Občanstvo jej vděčně vzpomíná pro jeho krásné osobní vlastnosti a přátelský poměr, jejž po celou dobu svého působení zde ke všemu měl. Omezoval se na práci ve škole, o nichž se dobře staral i funkci dlouholetého předsedy místní školní rady. Zasloužený odpočinek tráví u svého syna Oldřicha, řídícího učitele ve Stranné u Žirovnice.

Nový učitelský sbor- Od 1.září 1934 byl sem dosazen na místo řídícího učitele zatimně Čeněk Brýna, rodem ze Štítné, na místo učitelky Marie Smržová ze Soběslavě. Oba zde působili rok.

Nový kronikář– Funkce obecního kronikáře po Bohumilu Tichém zůstala neobsazena až do října 1935, kdy jsem kronikářem podle usnesení obecního zastupitelstva ustanoven já, František Šesták, řídící učitel v Bohdalíně. Narodil jsem se 31. července 1900 v Částrově, tamtéž jsem navštěvoval obecnou školu. dále jsem se vzdělával v letech 1912-1920 na Jirsíkově státním gymnáziu v Českých Budějovicích, načež jsem nastoupil od 1. září 1920 učitelskou dráhu při obecné škole v Hojovicích. Kratší dobu jsem působil v r. 1924 na české státní obecné škole (Str. 20) v Albrechticích, okres Fryštát ve Slezsku. Nato jsem se vrátil znovu do Hojovic a působil tam jako řídící učitel v letech 1924-1935. Od 1. července 1935 působím jako řídící učitel při zdejší škole. Rád se ujímám funkce kronikáře, a bude vždy mou největší radostí, když budu moci v této knize zaznamenávati jen potěšující zprávy.

Dostavba nové okresní silnice– Na jaře 1935 byla úplně dokončena stavba nové okresní silnice Bohdalín-Mirotín-Mnich. obec tak získala nové spojení a také pěknou úpravu návsi.

Nový domek-V témže období byl postaven nový domek na vykoupené části obecního pozemku ,, Na rybníčku“. Vlastnicí domku je paní Hedvika Šmejkalová. Domek je označen čp. 81.

Volby do Národního shromáždění 1935– Dne 10. května 1935 byly provedeny na celém území státu volby

do poslanecké sněmovny, podle počtu hlasů odevzdaných jednotlivým stranám: ( v kronice pouze volné místo nic však blíže není uvedeno, pozn. red.) (Str. 21)

Změna učitelského sboru-Od 1. září 1935 byla nově ustanovena na zdejší školu učitelka Ludmila Dvořáková, rodem z Lidmaně, bytem v Novém Etynku. Působila zde do konce června 1936.

Žatstvo ve školách- do zdejší 2. třídy školy bylo zapsáno letos 63 žáků. 20 žáků navštěvuje měšťanské školy v Kamenici nad Lipou, 1 obchodní školu v Jindřichově Hradci, 1 reálné gymnázium v Praze.

28.říjen – zdařilá byla letos místní oslava 28. října.

Ochotnické divadlo– Ochotnický spolek ,,tylů sehrál časnou hru ,,Evropa hoří“ za velké návštěvy místního i okolního občanstva. Před divadlem měl přednášku o významu dne řídící učitel.

8. prosince sehrál ochotnický spolek novou hru ,,Paprsky smrti“ jakožto pokračování předchozí hry,,Evropa hoří. I tento podnik se plně vydařil. Obě hry byly voleny pro tendenci branně výchovnou.

Odstoupení presidenta Osvoboditele volba Ed.Beneše presidentem – 14. prosince byl dnem smutku, protože odstoupil ze svého úřadu náš slavný president – Osvoboditel. I u nás poslouchali lidé u rozhlasových přijímačů smutnou zvěst z úst předsedy vlády dra. M. Hodži. Po 4 dnech však smutek byl vystřídán radostí nad zvolením dra. Eduarda Beneše druhým presidentem. I tento slavný akt byl však všude u nás pozorně sledován u přijímačů.

Dětské divadlo- 26. prosince sehrály školní děti na ochotnickém jevišti vánoční hru ,,České vánoce“ s vlasteneckou tendencí. Občanstvo se zúčastnilo ve velkém počtu. Z výtěžku divadla byla poskytnuta výpomoc nejpotřebnějším dětem na ošacení. (Str. 22)

Šíření rozhlasu – I do naší obce pronikla značnou měrou nejmodernější vymoženost – rozhlas. Koncem roku 1935 bylo zde již celkem 11 stanic.

Knihovna – V letošním roce měla zdejší obecní knihovna 22 čtenáře a 257 výpůjček. Přibylo 15 svazků, celkem má knihovna 146 svazků.Obec přispěla částkou 220 Kč. Knihovníkem byl jednak řídící učitel Brýna, po něm František Šesták.

V roce 1935 se ve zdejší obci narodilo…..dětí, zemřelo….osob. ( nebylo doplněno, pozn. red.)

Rok 1936

Počasí– letošní zima byla v celku normální, spíše mírná. Obilí dobře přezimovalo, jaro přišlo též normálně a bylo dosti teplé. Proto se také úroda vyvíjela velmi slibně.

Zimní zábavy – V masopustním období byly pořádány 2 plesy. Na začátku ledna hasičský, ke konci února ochotnický ples maškarní.Čisté výtěžky obou plesů v částce 800 Kč byly věnovány na úpravu školního hřiště.

Masarykova vatra- V předvečer 7. března – 86 narozeninám presidenta Masaryka – byla hasičským sborem zapálena II. slavnostní Masarykova vatra na kopci při silnici do Mnichu. Po ní se konala ještě v sále u Kučerů přednáška o díle Masarykově, již proslovil řídící učitel.

Sbírka na jubilejní fond čs. zahraničí- V březnu byla u nás podniknuta sbírka na jubilejní fond čs. zahraničí. Provedl ji hasičský sbor svými (Str.23) členy Antonínem Soukalem a Antonínem Randlem sbírka vynesla celkem 116 Kč, jež obecní úřad odeslal svému účelu.

Divadlo – 15. března sehrál ochotnický spolek ,,Tyl“ pěknou veselohru od F.K. Svobody ,,Poslední muž“. Hra se velmi líbila. Výtěžek z ní byl rovněž věnován na úpravu hřiště.

Úprava hřiště- Hned v zimním období bylo jednáno v hasičském sboru a ochotnickém spolku, jakož i v místní školní radě o řádné úpravě školního a veřejného hřiště, které by sloužilo jednak škole, jednak korporacím pro pořádání jejich podniků. Bylo rozhodnuto za tím účelem nejprve zregulovati a vytarasiti potok a urovnati místo při silnici.

Bylo zakoupeno 100 m³ kamene z Kučerova lomu za 1300 Kč.Kámen odvezli občané s koňskými potahy zdarma. Bylo také začato se zavážením místa při silnici. Práce byla konána rovněž zdarma. Hasiči a ochotníci kopali potřebný materiál, druzí s potahy naváželi. S jarními pracemi další úprava již uvázla.

Očkování proti záškrtu- V dubnu vykonal zde odbornou přednášku o ochranném očkování proti záškrtu obvodní lékař Mudr. O.Hampala z Kamenice nad Lipou, načež v květnu bylo provedeno jmenovaným lékařem očkování 30 dítek.

Organizace CPO – V jarním období byla také u nás obecním úřadem z organisovaná zákonem nařízená civilní protiletecká ochrana ( ve zkratce CPO) podle úředních směrnic. Velitelem CPO byl okresním úřadem ustanoven rolník Jan Šilhavý čp.21. Veliteli jednotlivých složek (Str. 24) CPO byli ustanoveni : František Šesták, řídící učitel, velitelem služby pořádkové a bezpečnostní rolník Václav Šeba čp. 19 velitelem služby požární , rolník František Lopot čp. 4 velitelem služby asanační, rolník Karel Melzoch čp. 24 velitelem služby samaritánské.Celá organizace čítá kolem 50 osob, mužů i žen.Jako první vystoupení této organizace bylo večerní cvičení zatemňovací, později denní cvičení poplachové, při čemž se shromáždilo i ostatní občanstvo a vyslechlo přednášku řídícího učitele o úkolech CPO a povinnostech všeho občanstva. Ve dnech 14-16. července účinkovala místní CPO při velkém krajovém cvičení a to pohotovostní službou v obci.

Slavnost k odhalení pamětní desky legionáři Františku Mimrovi. Místní spojené korporace spolu s jednotou legionářů v Kamenici nad Lipou připravili na 12. července t.r. vzácnou slavnost odhalení pamětní desky místnímu rodáku, ruskému legionáři Františku Mimrovi na jeho rodném domku zde čp. 72. Vše bylo již úplně připraveno, když nastalý vytrvalý déšť pořádání slavnosti úplně znemožnil. mohlo být jedině sehráno v sále u Kučerů divadelní představení ,,Jménem Jeho Veličenstva“ aneb ,,Aneb poprava pěšáka Kudrny“ určené původně k sehrání na zahradě pana Horkýho.Tak vlastní slavnost odhalení pamětní desky musila být odložena a byla úplně provedena až v neděli 2. srpna při málo lepším počasí.Občasný déšť rušil jinak krásný průběh. Dostavil se i protektor slavnosti, pan rada politické správy okresní hejtman Knotke, početné členstvo legionářů, korporací (Str.25) a občanstva z Kamenice nad Lipou, které přišlo v průvodu s hudbou. Mohutný průvod odešel se seřadiště nejprve k pomníku padlých, kde byla přednesena báseň a položen věnec. Pak v sousedství pomníku před Mimrovým domkem se odbýval další pořad: přivítací proslov starosty obce Karla Mračka, úvodní slavnostní projev řídícího učitele Františka Šestáka, hlavní slavnostní řeč řídícího učitele legionáře Františka Lonského z Jižné, odhalení desky a hymna.Další program bylo opakování divadla ,,Jménem Jeho Veličenstva“ na zahradě u Horkých.Bylo sehráno v krojích a za spoluúčinkování i starších občanů. Závěrem slavnosti byl večerní věneček. Pamětní deska Mimrova spolu s pomníkem padlých bude navždycky hlásati čestný podíl zdejší obce v boji o svobodu národa i vděčnost všech živých za oběti mrtvých.

Nový domek Sobotky- Také letos přibyl u nás další nový domek. Dal si jej postaviti na pozemku vykoupeném od obce, pan Stanislav Sobotka, laborant na Karlově univerzitě v Praze. Domku bylo přiděleno čp. 93.

Učitelstvo- Po učitelce Lidmile Dvořákové byla sem ustanovena od 1. července Vlasta Zinglová, rodem z Vacova u Strakonic působila zde do 30.června 1937.

Děti ve školách– Celkový počet žactva ve zdejší škole byl na začátku září 67 dětí. Do měšťanských škol v Kamenici nad Lipou docházelo 19 dětí, do reálného gymnasia v Praze 1 dívka.

Oslava 28. října – ani letos nebylo zapomenuto na vhodné oslavení 28. října. Řídící učitel měl slavnostní proslov, po němž (Str.26) ochotníci sehráli Olivovu veselohru: ,,Pro zlatý poklad republiky“.

Divadla – 6. prosince sehráli ochotníci novou hru: ,,Odpust nám naše viny“ aneb ,,Sedlák Brázda“ od Václava Vrány. Hra byla dobře předvedena při četné účasti občanstva.Hned za čtrnáct dní poté sehráli žáci zdejší školy působivou vánoční hru ,,Vánoční země“, z jehož výtěžku byly zase rozděleny příspěvky nejpotřebnějším dětem na ošacení.

Knihovna– Obecní knihovna měla letos 26 čtenářů a 274 výpůjčky. Nově přibylo 9 svazků, má tedy knihovna nyní 154 svazky. Obec přispěla knihovně zákonitou částku 227.50 Kč.

V roce 1936 se ve zdejší obci narodil ( není uvedeno pozn. red.)

zemřelo osob (není uvedeno pozn. red.)

Rok 1937

Povětrnost – Ani v letošním roce nebylo abnormálních povětrnostních zjevů. zima byla převážně ,,rozbředlá“ a proto i nezdravá. Bylo hodně nemocí, hlavně chřipky. Jaro přišlo normálně a bylo převážně suché. Teprve pozdější vydatné deště pomohly úrodě, hlavně píci.

Plesy – V plesové sezoně byly zase pořádány dva plesy: 3.ledna na hasičský, o masopustní neděli hostinský Kučera pořádal ples společenský.

Oslava 7. března- Krásná byla letošní oslava 87. narozenin presidenta Osvoboditele. 6.března večer  byla zapálena ,,u Vrchu“ II. Masarykova vatra hasičským sborem. Poté sehráli ochotníci skvělou pohádkovou hru od Julia Zeyera (Str.27) ,,Radúz a Mahulena“ byla scénicky i krojově pěkně vypravena a úspěch byl nečekaný.V neděli 7. března večer bylo představení opakováno. Před divadlem měla učitelka Vlasta Zinglová přednášku o významu Masarykově.

Úprava hřiště-Hned na počátku jara byla provedena další etapa úpravy hřiště a sousedního prostoru. podle původního plánu místních korporací byl nejprve zregulován přilehlý potok a to vykopáním nového přímým směrem vedeného koryta, které bylo vydlážděno a vytaraseno. Na hřišti bylo zřízeno několik kanálů k odvodnění a konečně bylo zhruba urovnáno koryto starého potoka navezením potřebného materiálu. Pro celou akci byly získány prostředky v částce 3834 Kč. a to: hasičský sbor a ochotnický spolek poskytly 2000 Kč, spolek bohdalínských rodáků v Praze 1834 Kč, jakož obnos zbývající při likvidaci tohoto spolku. Tak bylo hřiště upraveno do té míry, že na něm již mohly cvičit školní děti i hasiči. Obec pak se usnesla ve svých sborech, aby celý tento pozemek č kat. 994/15, který byl až dosud jejím majetkem, byl předán zdarma do vlastnictví školy, hasičského sboru a ochotnického spolku, což pak bylo knihovně provedeno. Jmenovaní nový vlastníci pozemku pak žádali o dodatečné vodoprávní schválení provedené částečné úpravy potoka, jež bylo provedeno dne 24. září t.r. úřední komisí.

Manifestace pro obranu státu -Po všech obcích okresu byly pořádány slavnostní (Str.28) schůze pod heslem ,,Mobilizace mravních sil národa na obranu státu“. U nás se odbyla tato schůze v neděli 2. května v hostinci ,,U Kučerů“. Účinkovaly též školní děti recitacemi a zpěvem.Pěkné přednášky o duševní i hmotné přípravě na obranu proslovil pp. Jaroslav Tychtl, řídící učitel z Benešova, Jaroslav Šmol, řídící učitel z Vlkosovic.

Jubileum ochotnického spolku– Na den 23. dubna t.r. připadlo výročí 10 let trvání ochotnického spolku ,,Tyl“. Toho dne se odbývala ve spolkové místnosti ,,u Kučerů“ jubilejní slavnostní valná hromada, v níž o činnosti spolku pojednal zakládající člen Josef Kučera, o úkolech a programu do budoucna předseda František Šesták.Spolek plní v obci úkoly místní osvětové činnosti.

Slavnost 30ti letého trvání hasičského sboru- Do letošního roku připadlo také výročí 30ti letého trvání místního hasičského sboru. K oslavě tohoto jubilea se připravil sbor k veřejnému cvičení na den 11. července. Slavnost se sice toho dne odbývala, ale byla pokažena deštěm, takže nemohl být předveden celý zajímavý program: cvičení mužů, dívek a hochů.slavnostní projev k jubileu sboru přednesl župní vzdělavatel František Nápravník, městský tajemník z Kamenice nad Lipou. Byl přečten také pozdravný dopis pana Václava Melzocha z Černovic, který sbor před 30ti lety sbor taky spoluzakladatel. Starostovi sboru, rolníku Janu Šilhavému, byla udělena záslužná medaile za 30ti letou hasičskou službu. Před slavností si sbor zřídil u skladiště stožár na hadice.

(Str.29)   

Učitelstvo- Po učitelce Vlastě Zinglové byl sem ustanoven za definitivního učitele pan Ladislav Vorel, rodem z Dubna na Příbramsku. Působil až dosud 9 roků na Podkarpatské Rusi. Místo zde nastoupil 1. července t.r.

Oprava mostu- Na veřejné cestě k Chválkovu byl u Melzochova mlýna znovuzřízen most přes potok nákladem obce.

Přestavba- Kromě několika menších oprav stavebních u různých hospodářů úplně přestavěl své stavení rolník Václav Mareš čp.56 na dosavadním místě.

Nová místní školní rada– 5. srpna t.r. se konala ve škole ustavující schůze  nové místní školní rady. Předsedou byl zvolen řídící učitel František Šesták, místopředsedou rolník Jan Melzoch čp. 1. Dalšími členy jsou: Karel Novák čp.6, Josef Ježek čp.47,František Král čp.43.

Mládež ve školách- Na začátku školního roku bylo zapsáno do zdejší školy celkem 66 dětí, do měšťanských škol v Kamenici nad Lipou 17 žáků, do reálného gymnázia v Pelhřimově 1, v Praze 1, do učitelského ústavu ve Svaté Janě 1, do obchodní školy v J.Hradci 1.

Úmrtí presidenta Osvoboditele – budiž zde zaznamenána přesmutná zpráva, která se z noci 14.září 1937 rozletěla do mlhavého jitra: president Osvoboditel dr. T.G.Masaryk zemřel na zámku v Lánech. Byly vyvěšeny černé prapory na obecním úřadě i na škole. Vyučování bylo na znamení smutku přerušeno a v poledne na příkaz starosty obce vyzváněna hrana na počest zvěčnělého.Občanstvo z hlubokým dojetím sledovalo rozhlasové zprávy tohoto přesmutného období. Starosta obce a zástupci spolků se podepsali do kondolenčních (Str.30) archů u okresního úřadu v Kamenici nad Lipou. V neděli 19. září večer byla ve škole za součinosti obecního úřadu pořádána smuteční tryzna na paměť T.G.Masaryka. Účastnili se členové obecního zastupitelstva, místní školní rady,hasičského sboru, ochotnického spolku a mnoho občanstva.V učebně byla připravena smuteční dekorace a program byl vyplněn zpěvy, recitacemi a smutečním projevem řídícího učitele. Po dobu tryzny stáli čestnou stráž u Masarykovy busty 2 místní legionáři , Tomáš Pakosta a Jan Vodička.V pondělí 20. září v předvečer pohřbu zapálil hasičský sbor povinnou smuteční vatru, při níž byl přečten projev, vydaný hasičským ústředím. poté se sbor s ostatními účastníky odebral k pomníku padlých,kde byla zazpívána hymna. V úterý 21.září, v den přeslavného pohřbu občané i děti sledovali u rozhlasových přijímačů v hlubokém dojetí průběh pohřebního aktu. Tělo Osvoboditelovo spočinulo po slavné poslední cestě v klínu lánského hřbitova, ale duch učení, příklad a odkaz Jeho bude žít na věky. Ať odpočívá v pokoji!

Záležitosti CPO- dosavadní místní velitel CPO rolník Jan Šilhavý se vzdal ze zdravotních důvodů své funkce. Na jeho místo byl okresním úřadem na návrh obecního úřadu potvrzen řídící učitel František Šesták.Obec zakoupila pro potřebu CPO 5 protiplynových masek značky Chema za obnos 800 Kč.5 členů místní CPO se zúčastnilo 14.října t.r. kursu CPO pořádaném okresním úřadem v Kamenici nad Lipou. (Str.31)

Oslava 28.října– 28.říjen byl letos slaven pod dojmem úmrtí presidenta Osvoboditele. Ochotníci připravili k této oslavě pěknou divadelní hru od Pavla Brázdy:,, Věrní se brobouzejí“ aneb ,,Věrni panu presidentovi“. Hra byla sehrána v neděli24.října. Před divadlem měl zase proslov řídící učitel.

Divadlo– 5.prosince byla sehrána ochotníky pro pobavení obecenstva veselá hra ,, Naše tchýně odzbrojuje“. po divadle byla mikulášská nadílka a zábava.

Knihovna – do obecní knihovny bylo nově zakoupeno 9 svazků knih z dotace obce.dotace činila 227.50Kč. Knihovna čítá nyní 163 svazky. Měla 32 čtenáře a 314 výpujček.

V roce 1937 se ve zdejší obci narodil (není uvedeno pozn. red.)

zemřelo osob (opět není uvedeno pozn. red.)

Rok 1938

Zima a jaro – Letošní povětrnost až na několik tužších mrazů byla normální. Jaro přišlo brzy, březen byl krásný, za to duben hodně chladný a deštivý. Jarní práce se tím zpozdily. Nicméně však se později úroda krásně vyvinula, že bylo radost pohledět.

Epidemie záškrtu– V zimních měsících se zde mezi školní mládeží zahnízdila epidemie záškrtu. Bylo jí postiženo asi 15 dětí, vesměs neočkovaných. Epidemie trvala až do léta a vyžádala si i 2 dětské životy. ( 25.5. zemřel na záškrt Jiří Lopot z čp.4,  7.7. Jiří Mraček z čp. 62.) (Str.32)

Zábavy – V dlouhém masopustním období byly zase  pořádány 2 plesy: 30. ledna Balónkový dívčí věneček, pořádaný ochotníky. 27. února ples hasičského sboru. Dlužno poznamenati, že i do venkovských zábav pronikají moderní tance a ovšem i moderní hudba.Místo dřívějších dechových nástrojů tzv. ,,plechů“ převládly nyní kapely jazzové.starší generace nemůže těmto novotám přijíti dobře na chuť. Novým rysem novějších zábav je také to, že se dlouho ,,nedrží“, tj. bývá proti dřívějšku dříve konec.

Činnost CPO- V lednu a únoru, vždy každé druhé pondělí večer byly vysílány celkem 4 rozhlasové scény na námět ,,Budujeme CPO“. Podle doporučení okresního úřadu byl i u nás zorganizován hromadný poslech pro členstvo CPO ve škole. Po každém poslechu byla debata, při níž byly probrány místní potřeby.Zájem byl dobrý. Ve 2. březnových večerech bylo pak pokračováno jednak v teorii CPO, jednak praktickém cvičení s protiplynovými maskami.

Oslava 7. března -6. března večer byla zapálena opět ,,Masarykova vatra“ tentokrát za zvýšené účasti občanstva Program byl vzhledem ke zhoršené mezinárodní situaci naplněn myšlenkou bránit dědictví Masarykovo. 7. března večer se pak konala ve škole besídka spolu s přednáškou se světelnými obrazy, předvedenou učitelským sborem z Mnichu.

Sbírka na čsl. zahraničí– V rámci celostátní sbírky na jubilejní fond pro čsl. zahraničí byla i u nás provedena sbírka 20. března. Sběrateli byli členové hasičského sboru Václav Šeba a František Medek. Bylo sebráno 188Kč. (Str. 33)

Divadlo – o velikonocích 17. dubna sehráli ochotníci Veselského drama ,,Starý hřích“ aneb ,,Za vinu nespáchanou“. Návštěva byla veliká, úspěch při hře v krojích dokonalý.

Zřízení jubilejního sadu– v místních spolcích bylo jednáno o vhodném činu k oslavě 20.výročí republiky a bylo posléze rozhodnuto zříditi společnou prací na pozemku u hřiště jubilejní sad.hned bylo přikročeno k dílu a v první etapě bylo nejprve urovnáno místo, zřízen drátěný plot a vsazeny okrasné keře, doprostřed lípa, jíž bude dáno jméno ,,Masarykova lípa“. potřebnou vrchní zem občané zdarma navezli. Sad pomáhal zříditi radou a plánem okresní zahradník pan Mach. Úprava není zatím úplně hotova.

Změny držebností- Karel Fiala, četnický strážmistr na Slovensku, majitel domku čp. 27, prodal tento domek Antonínu Soukalovi čp. 41.František Šamal prodal dům čp. 91 s pozemky Josefu Mazancovi z Dobešova a sám přesídlil do Vacova u Černovic.

Nová autobusová linka– Od 15. května tr. byla zřízena nová autobusová linka čsl. státních drah Kamenice nad Lipou- Choustník- Soběslav, vedoucí též přes Bohdalín. Spojení je prozatím každodenní. ráno jede autobus k Soběslavi po 5. hodině, večer se vrací kolem 8.hodiny.

Stavby– stavební ruch se projevil několika úpravami, hlavně pořízením nových krytin. Rolník Karel Novák čp.6 postavil na svém pozemku vedle dosavadního stavení novou stodolu. Nákladem obce byl znovuzřízen most ,,Za rybníkem“, takže nyní dobře vyhovuje potřebě (Str.34)

21.května 1938 –V sobotu 28.května byli narychlo povoláni k mimořádnému vojenskému cvičení 2 záložníci: František Staněk čp. 23, a Karel Mraček čp. 62. Vyvolalo to všeobecný rozruch, který brzy pominul, když situace byla zachráněna skvělou pohotovostí čsl. armády. Nic méně nebezpečí války stále visí ve vzduchu a je předmětem hovorů o starostmi o nejistou budoucnost.Radostné je však to všeobecné odhodlání k obraně pro případ potřeby.To je vzácný skvost republiky, tato vnitřní síla našeho lidu, nejlepší naděje pro zítřky.

Nové obecní zastupitelstvo- Na neděli 12. června byly vypsány volby do obecního zastupitelstva.Volby odpadly protože zástupci politických stran se dohodli a podali jednotnou kandidátní listinu. Tak byli zvoleni do nového obecního zastupitelstva za jednotlivé strany 1. za stranu republikánskou Karel Mraček čp. 5 (dosavadní starosta) Karel Novák čp.6, a Josef Švec čp. 9.

2. Za stranu národně socialistickou František Král čp.43.

3. Za stranu komunistickou Josef Ježek čp. 47, Jan Fiala čp. 51, Antonín Sehnal čp.29, Jan Kratochvíl čp. 60 a Alois Hrdlička čp. 52.

4. Za stranu lidovou : Karel Melzoch čp.24, František Brom čp. 37, Čeněk Horký čp.40.

Volba starosty, náměstka a obecní rady. – 25. června se konala ustavující schůze nového zastupitelstva, při níž členové složili slib a provedli volbu starosty, jeho náměstka a obecní rady. Starostou byl zvolen po užší volbě losem František Brom čp. 37, jeho náměstkem Jan Fiala čp.51, členy rady bývalý starosta Karel Mraček čp. 5 a Josef Ježek čp. 47. Nový starosta po potvrzení počal úřadovati 23. července t.r. (Str. 35)

Doba nesvobody, bídy a ponížení

Úvod po přerušení zápisů -Dlouho odpočívala tato pamětní kniha, nic se do ní nebylo psáno. Kronikář zaznamenával události jen do svého sešitu a to až do přejité doby okupace a druhé světové války. důvod je snadno pochopitelný, nebylo možno uvěřit, že temné síly dosáhnou vítězství, že bychom navždy ztratili svobodu. Bylo třeba tedy vyčkat byť i dlouhou řadu let až do roku 1945 a ještě nějaký čas potom, aby mohly být události zaznamenány po náležitém zvážení zcela pravdivě bez jakéhokoliv zaujetí. Nebylo také možno pokračovat v zápisech ani proto, že tato kniha byla v roce 1941 zabavena, a jak bylo zjištěno, uložena někde ve sklepení archivu zemského úřadu v Praze. odtud se dostala teprve koncem války roku 1946 zpět do své domovské obce značně poškozena na deskách a bez ochranného pouzdra. Tož milá kroniko, znovu jsme se šťastně shledali! A začnu tam kde jsme přestali, asi v polovici nešťastného roku 1938.

Léto 1938 – Léto toho roku bylo neobvykle parné, teplota v červenci a srpnu dosahovala až 32 ºC. Senoseče a žně byly pěkné, úroda všeobecně uspokojivá.

Škola v září – Od začátku školního roku bylo zapsáno ve zdejší škole 58 dětí, do měšťanské školy 19 dětí, celkem tedy 77 dětí školou povinných. Učitel Ladislav Vorel byl ustanoven do Kamenice nad Lipou, na jeho místo sem byla dosazena učitelka Jarmila Hanzálková, rodem z Kamenice nad Lipou.

Mobilizace-Mnichov- V září padlo rozhodnutí, přišel osudný Mnichov. Tomu předcházela mobilizace 23.září, vyhlášena večer. Převládala krásná odhodlanost vojáků i ostatního obyvatelstva k obraně republiky. Jen ojediněle bylo pozorovat stísněnost a obavy. Ráno 24.září rukovalo z obce celkem 23 záložníků ke svým útvarům. Jejich odchod byl ukázněný, odhodlaný, bez drásavých scén loučení.Všude bylo přesvědčení, že jde s námi celý svět, že není možno , aby nepřítel nakonec necouvl. Všechno ostatní je až příliš dobře známo. Mnichov hanebná bezpříkladná zrada! lidé téměř všichni byli zoufalí, nemohli ani uvěřit. Jen málo bylo lhostejných. Bolestné vzrušení se stupňovalo při zabírání Sudet. Hranice německé říše se posunuly v našem kraji do vzdálenosti 2 hodin cesty ( za Deštnou, k Horní Radouni) (Str.36)

Mnichov, abdikace presidenta Beneše –Zrada západu Francie a  Anglie, byla příkře odsuzována a předpovídána odplata. Zmatenost a zoufalství dovršovala abdikace presidenta Beneše 5.října. Po jeho odletu do ciziny se hned ujímala víra, že povede v zahraničí boj za znovudobytí svobody.

V polovici října se vraceli záložníci od svých útvarů. dlouho se o jiném nemluvilo než o nedobrovolném ústupu z krásných opevnění, v krásných projevech vlastenectví a ovšem i nepěkných příkladech lhostejnosti i zrady.

28. říjen 1938 – 28.říjen byl jen všedním pracovním dnem. Přece vnitřně byl prožíván procítěněji, třeba ve smutku a bolesti, ba snad právě proto.

Hácha presidentem – Zvolení nového presidenta Emila Háchy vzbudilo zájem jen potud, že se jednalo o osobnost před tím jen málo známou.

Strana národní jednoty– V rámci provádění změn v politickém ohledu, ve struktuře politických stran, došlo i u nás k formální mu splynutí stran agrární, lidové a národně socialistické v tak zvanou stranu Národní jednoty. Bylo to provedeno ku zájmu a opravdu jen formálně. Vedením zvolen rolník Jan Šilhavý z čp. 21.

Rozpuštění komunistů a doplnění obecního zastupitelstva– 26. srpna 1938 byla rozpuštěna Komunistická strana  ČSR. Ve zdejší obci byla tato strana nejsilnější a měla v obecním zastupitelstvu 5 členů: Josefa Ježka čp.47, Jana Žida  čp. 33, Jana Fialu čp. 51, Jana Kratochvíla z čp. 60 a Antonína Sehnala čp. 29.  Ti všichni byli zbaveni členství v zastupitelstvu a na jejich místa byli dosazeni  z ostatních stran: František Lopot, Karel Matějů čp.12, Jan Pařízek čp. 22, Jan Urban čp. 39 a Josef Dvořák čp. 45.

Požár domu čp.13 – Ještě třeba zaznamenat požár v usedlosti čp. 13 rolníka Vincence Hůlky. Požár vznikl ve stodole naplněné sklizní v 11 hodin v noci.Celé stavení lehlo popelem, záchranné práce bylo nutno zaměřit na uhájení sousedních budov a hostince čp. 14 a domu čp. 12. Vyhořelé stavení bylo znovu postaveno ještě do zimy.

Divadlo o vánocích– Ochotnický spolek ,,Tyl“ sehrál o vánocích 25. prosince divadelní hru ,,U nás na dědině“. Byla to veselohra, která návštěvníky osvěžila po předchozích smutných dnech. (Str. 37)

Rok 1939

Nálada lidu -předpovědi- celé zimní období i začátek tohoto roku byl pod dojmem události z roku 1938. a jakoby ze zvláštních pramenů prýštily přerůzné předpovědi, očekávání a naděje na brzký zvrat událostí v náš prospěch. Na podzim nastalé změny jakoby nikdo nechtěl brát na vědomí. Nechyběly však ani střízlivější hlavy, říkající: Z tohohle se tak hned nedostaneme!

Odtržení Slovenska, protektorát Čechy a Morava-V takovém rozpoložení padly nové údery, odtržení Slovenska 14. března, vyhlášení ,,Protektorátu Čechy a Morava“. 15. březen hrozný den.Příroda sama při

strašlivé sněhové bouři protestovala. Psa by nikdo nevyhnal, když se ze všech stran valili Němci do našich zemí. Ráno v 6 hodin už to bylo oznamováno rozhlasem. S napětím každý čekal, kdy se odkud objeví Němci- nikdo nepřišel. Až za několik dní projelo zběsilou rychlostí několik německých vojenských aut ne právě pěkného vzhledu. Soudilo se na chatrné vybavení německé armády bylo mnoho vtipů na ,,německé plecháče“.

Prapory s hákovým křížem-Každý toužil po tom aby už mohl do pole, zabrat se do práce a tak trochu přijít na jiné myšlenky. 20. dubna t.r. poprvé se objevily německé prapory s hákovým křížem v den narozenin Adolfa Hitlera. Musily být vyvěšeny na obecním úřadě a na škole. Jinak se nikde neobjevily.

Národní souručenství– Na jaře bylo všude formováno tak zvané  Národní souručenství jako celonárodní formace. Byl prováděn nábor od osoby k osobě. Téměř všichni přistoupili za členy, někteří se zdráhali, pak také podlehli většině. Organizace nebyla k ničemu, nikdo v ní nepracoval, platily se jen příspěvky a to dosti vysoké. V čele byl vedoucí rolník Jan Šilhavý čp. 21.

Divadlo ,,Bártova pomsta„- po příchodu Němců byl vydán brzy zákaz pořádání tanečních zábav.Proto se hodně hrála divadla. U nás ochotnický spolek sehrál v této době na začátku dubna o velikonocích divadelní hru: ,,Bártova pomsta“. Návštěvy divadel velmi vzrostly a to zřejmě i proto, že každý cítil potřebu jít do společného houfu. Jsou na to pěkné vzpomínky a potvrzuje to rčení, že Češi, když je jim zle jdou dohromady.Každé divadlo v této době jakoby by vlilo do lidu na čas novou sílu a odvahu všechno překonávat.(Str.38)

Válka s Polskem-Nadešel měsíc září, vypuknutí války s Polskem. To dodalo novou naději a vzpruhu když potom Anglie i s Francií vypověděly válku.,,To je dost“ na to jsme čekali! a podobné řeči se ozývaly ještě není všem dnům konec“. S napětím byl sledován průběh války s Polskem. Dostavilo se zklamání po brzké porážce. Zejména také proto, že na západě bylo ticho. Nyní převládl již názor, že válka bude dlouhá,a naděje se upínaly k Rusku, které se konečně připravuje.

První potravinové lístky– Válčící říše zavedla i u nás vázané přídělové zásobování, nejprve potravinové lístky a lístky na mýdlo od 1. října 1939. Byl to začátek bídy a zlých časů. S počátku byly poměry snesitelné. Opatření způsobilo horečné kupování všeho možného, prádla, látek, obuvi, nádobí prostě všeho co ještě nebylo na lístky.

Uhlenky,šatenky,kontingenty– od 1.listopadu byly zavedeny ,,uhlenky“, od 15. prosince pak šatenky. S tím vším pak přišly předpisy dodávek obilí, bramborů, masa, krátce vázané hospodářství se všemi průvodními nepříjemnostmi, které se rok od roku stupňovaly. Sebe příjemnější předpisy a nařízení se nedodržovala, vždy se našel nějaký způsob obcházení. Praktiky musely být stále důmyslnější, protože i předpisy byly stále přísnější.

Škola- ve škole bylo zapsáno v tomto roce 53 dětí.pro nebezpečí rozšíření dětské obrny bylo přerušeno vyučování od 14. září do 1. října 1939. V prosinci bylo zakoupeno pro školu rozhlasové zařízení , instalované do obou učeben. Přispěl na to ochotnický spolek, kampelička i obec.

Divadlo ,,Vojnarka“- Ochotnický spolek ,,Tyl“ měl dobré podmínky činnosti, hlavně zájem veřejnosti i celého okolí. Měl také značný počet členů, téměř všecku mládež. o vánocích sehrál v rámci akce ,, měsíc české knihy“ divadelní hru Aloise Jiráska ,,Vojnarka“. Výtěžek byl věnován na zakoupení knih do obecní knihovny. Potěšitelný byl vzrůst zájmu o knihu a hodnotnou četbu. Kniha utěšovala a posilovala. Protože byly předpovídány a pak i prováděny revize a zabavování knih, byl pořízen zvláštní seznam, do něhož nebyly zapsány knihy, jež by mohly býti zabaveny. Takto ukryté knihy byly jednak půjčovány potajmu, jednak zakopány v bedně na školní zahradě, kde bohužel pro dlouhou trvající dobu podlehly zkáze. (Str.39)  

Charakteristika roku- Co je možno říci celkově o tomto roku? Byl to rok bezmezného ponížení a nových nadějí opět zklamaných. Do zmučené země na štěstí dodávaly stálý příliv nadějí zahraniční rozhlasy jejichž poslech byl stále intenzivnější i organizovanější. Posluchačské skupinky i jednotlivci tomu sloužili věrně po celou dobu války. , i když doba byla zoufalá a zprávy málo příznivé. jinak znamenal tento rok nástup přídělů a bídy a strádání, kontrol a strachu.

Povětrnost– počasí v přehledu: Zima mírná, jaro studené, lijáky a vichřice, žně byly průměrné. Podzim za to krásný a suchý.

 

Rok 1940

 

Dodávka mléka-Od 1. ledna 1940 byla zavedena povinná dodávka mléka. Opatření bylo přijato málo sympaticky, není třeba udávat důvod. Byla zřízena sběrna mléka v místnosti bývalého krámku v hostinci čp.34 Františka Chmela, který se pro pokročilost věku a chorobu vzdal obchodování.Mléko bylo každý den dováženo do mlékárny v Deštné.V dovozu se střídali rolníci, kteří měli koně, vždy podle rozvrhu předem.

Mléčná komise záznamy- Začala fungovat i mléčná komise, která měla hodně nevděčné práce. Nikdo nechtěl funkci přijímat, bylo časté střídání i nucené přidělovaní této funkce. Koncem každého měsíce přinášeli zemědělci – dodavatelé mléka své mléčné záznamy, které komise musila souhrnně v mnoha rubrikách zaznamenávat. To byla úmorná statistická práce a nebylo věru divu, že v tom nikdo nechtěl být. Později mlékárna z Deštné si každodenně odvážela mléko svým autem. Předepsané dodávky mléka téměř nikdo správně neplnil, protože téměř každý měl vedle vlastní spotřeby ještě svého odběratele buď doma či v okolí. Bylo potřebovat i s máslem na příbuzné v městech a podobně, což bylo zajisté správné.

Šmelináři– Nesprávné však bylo, a našlo se bohužel dosti případů tzv. šmeliny, t.j. prodej produktů za příliš

vysoké ceny z důvodů zištných a nečestných. jména takových šmelinářů neuvádím. hlavně proto, že bylo více těch dobrých, kteří nechtěli obohacovati z bídy druhých. Mléko a máslo se stalo v době války také cenným artiklem výměnným za nejrůznější potřeby: prádlo, látky, obuv a jiné.

Kontroly- Občas se objevovaly i úřední kontroly mléčné a zpravidla  někoho ,, nachytaly“.Později bylo učiněno opatření přísnější, byly zapečetěny odstředivky i soudky, když ani to nepomáhalo, bylo obojí odebráno a uzavřeno v místnost kampeličky. Ale dělej co dělej, vždy se našel nový způsob stloukání másla, sice pracnější, třeba v lahvích nebo v konvích. Provádělo se to většinou v noci a nebo za zamčenými dveřmi.(Str.40)

Poukazy na obuv-Brzy po mléku došla řada na obuv, která byla vydávána jen na poukazy. Ještě před zavedením poukazů si lidé opatřovaly zásoby obuvi jak se dalo. To pokračovalo i později.Někde byly úctyhodné zásoby obuvi i jiných věcí, jinde byly odkázáni jen na příděly. Přidělování poukazů nebylo vždy správné, proto později byla zřízena zvláštní komise, která dbala na správnost v této věci.

Povinné dávky vajec, sběrna, kontroly– Po obuvi došla řada na povinné dodávky vajec podle počtu nosnic. Byla zřízena sběrna u hokynářky Aloisie Pouchové čp. 42. Tu se také poprvé objevila existence ,,černých slepic“. Každý totiž měl více nebo méně slepic nepřihlášených. Dosti často se zas objevovaly ,,slepičí kontroly“. Zpráva o příchodu takové či jiné kontroly se vždy bleskurychle roznesla, takže bylo možno situaci zachránit buď uzamčením domu nebo ukrytím slepic. Tak kontroly probíhaly většinou bez pokutování. Bylo také se zdarem používáno osvědčené metody, kontrola obyčejně se hlásila na obecním úřadě, kde byla záměrně zdržena nabídnutým pohoštěním. Mezitím už bylo zařízeno rozhlášení jejího příchodu. Pohoštění, cigarety, naturální dary členům kontroly zažehnávaly nebezpečí.

Válka na západě, nové zklamání– Po dlouhém čekání 10.května t.r. vypukl válečný konflikt na západě. Hned se rojilo ve fantazii až příliš mnoho dohadů a proroctví, plynoucích z neznalosti pravé situace. Rychlý spád událostí se závěrečnou kapitulací Francie na počátku června byl opět strašlivou ranou a zklamáním. Lidé upadali hodně do beznaděje a přirozeně si ulevovali tím, že přáli Anglii a Francii tento osud za zradu v Mnichově. Každý tušil, že válka bude dlouhá protože bylo ze zahraničního rozhlasu známo, že do války se určitě dostane Rusko i Amerika. V té době přibývalo i dost obdivovatelů německého válečného umění a jeho vůdce ,,Fürera“. Ovzduší bylo drsné, zahnízďovala se  nevíra i nedůvěra, opatrnost při posuzování situace.

Václav Straka– Téměř všade se našel někdo podezřelý, před nímž bylo nutno míti se na pozoru. U nás to byl později zjištěný konfident gestapa Václav Straka, strojník který se přiženil do čp. 77 a choval se v době okupace vesměs nečestně. Stihl jej také zasloužený trest: Němci jej sami uvrhli do koncentračního tábora v Dachau. Po návratu odtud v roce 1945 byl již zajištěn našimi orgány a posléze odsouzen na 10  let k nuceným pracím, při čemž byl jeho majetek konfiskován. Jmenovaný je příslušníkem města Českého Brodu. (Str.41)

Ukrytí pamětní desky, odstranění nápisu na pomníku padlých– po německém vítězství na západě bylo zesíleno germanizační úsilí a bylo vydáno nařízení k odstraňování pomníků, soch, pamětních desek, nápisů apod. připomínajících naše osvobození. U nás byla v této souvislosti dočasně odstraněna a ukryta deska legionáře Mimry na domku čp. 72 (ukryl ji otec jmenovaného Adolf Mimra) součastně musel být z pomníků padlých odstraněn nápis: ,,My za svobodu mřeli, vy národu ji zachovejte!“

Divadlo ,,Česká chaloupka“- Ochotníci sehráli o velikonocích případnou hru ,,Česká chaloupka“ při rekordní návštěvě. Hra měla mimořádný úspěch hlavně při závěrečné scéně, kde je česká chaloupka krásně apostrofána. Účinkující si přidali hymnu, diváci byli vzrušeni a většinou slzami a pak bouřlivým potleskem manifestovali a součastně demonstrovali proti součastnému stavu.

Noční hlídky– V červnu byly zavedeny noční hlídky zřejmě na zábranu sabotáží všeho druhu. S počátku byly svědomitě konány i dodržovány. Pro tyto hlídky byla pak postavena při hasičské zbrojnici zvláštní strážní budka. V ní se pak každý večer scházeli hlídkující i jiní návštěvníci, takže vznikaly pravidelné besedy s hovory převážně válečně politickými. V zimě si pěkně topili v kamínkách a také si tam pěkně pospávali. Hlídkování brzy opadlo, pak se zprotivilo a bylo považováno za týrání lidí. Občasné kontroly vždy nakrátko zapůsobily, později se hlídalo jen ,,na papíře“.

Požár a koupě motorové stříkačky- 3.června t.r. vznikl požár ve stavení čp. 33 Jana Žida a to právě v poledne. Požár vznikl při pečení chleba pravděpodobně od komínu a byl záhy lokalizován. K vyšetření se dostavila ihned německá kriminální policie z Českých Budějovic.Tento požár zavdal podnět k opatření požární motorové stříkačky. Obec ji koupila i s hadicemi od fy. R.A.Smekal ve Slatiňanech na podzim t.r. nákladem 40 000 Kčs. Tím se uskutečnila i dávná snaha hasičského sboru po dokonalejším vybavení.

Prohlídky sklepů, soupis bramborů- Znakem válečné doby byly také prohlídky zásob bramborů ve sklepech. Konaly je místní komise měřením a odhadem zásob. Povětšině byl výsledek záporný, protože nikdo brambory přebytečné neměl. Měl-li přec nějaké, pak je uklidil do ,,tajného sklepa“, kterých bylo hodně zřízeno. Někdy se konaly tyto kontroly za četnické asistence a úředních orgánů. Ani  v těchto případech nedocházelo nerozumnému nebo příkrému vymáhání. Kdo jen trochu mohl, něco nabídl. Tak to chodilo po celou dobu války.

Poměry ve škole.- Škola žila také válečným životem. Jednak ji postihoval nedostatek topiva, celý měsíc se v zimě neučilo, jednak ji stíhala řada revizí knihoven a učebnic.(Str.42) Sotva byla provedena jedna, hned začala druhá, a tak knihovny zely téměř prázdnotou. Revizemi postižené knihy byly zapečeťovány do balíků, pod pečetěmi zamykány.

Revize knihoven– Stejný osud stíhal zejména historické obrazy a mapy, které nakonec musely být odeslány ke skartaci a tak byly zcela zničeny. Několikerá revize postihla i obecní knihovnu, jen s tím rozdílem, že přicházeli revidovat úředníci, jednou dokonce za silné četnické asistence. Bylo již dříve poznamenáno, jak se hodnotné knihy zachraňovaly.

Děti uprchlíků ve zdejších rodinách- V prosinci t.r. bylo umístněno v několika zdejších rodinách celkem 13 dětí z Dětského domova v Černovicích. Byly to vesměs děti ze sociálně slabých rodin uprchlíků ze zabraného území, dvě z nich úplní sirotci. Pěstounské rodiny a škola se snažily o všestrannou dobrou péči. Ošacení jim náležitě opatřovala správa Dětského domova. Po určité době děti odcházely, jiné zas přicházely.

Obvodový obecní tajemník František Zoch– Z přebytečných zaměstnanců státní správy byli přidělováni do obcí tzv. obvodoví tajemníci. Tak byl přidělen do zdejší obce respicient  finanční stráže František Zoch, rodem z Protivína. Byl ubytován ve školní budově a úřadoval také ve Včelničce a Mirotíně. Vedl zásobovací věci kterých vůčihledně přibývalo. působil v obci až do podzimu roku 1945, kdy opět nastoupil službu finančníka v pohraničí za Novou Bystřicí.

Povětrnost– Povětrnost tak jako všecko v těchto dobách byla abnormální: tuhá zima, ozimy špatné, hodně zaorávané, léto hodně deštivé. 4. srpna t.r. byla obec v době žní částečně postižena krupobitím z mraků od Hutí. Žita byla proklepnuta, pokud ještě stála, jinak nebyly škody velké protože kroupy padaly s deštěm a krátkou dobu. Jinak žně se pro déšť hodně protáhly, úroda byla slabá. Nová zima začala již v polovině října, kdy se svalily spousty sněhu a způsobily velké polomy v lesích.

Divadlo ,,Václav Hrobčický“- Na vánoce připravili ochotníci hru Ladislava Stroupežnického ,,Václav Hrobčický z Hrobčic“. Byla pěkně krojově vypravena a zase vděčně přijata.

 

Rok 1941

 

 

Němčina do škol– Začal vesměs nepříznivě. Ve školách byla němčina vyhlášena za povinný vyučovací předmět a hned po vánocích se jí začalo vyučovat, prozatím od 3. školního roku. Později byly vyučovány všecky děti, i ty nejmenší, počet hodin byl zvýšen. Němčina byla hlavním předmětem, čeština a jiné předměty byly podstatně zkráceny. Vyučování dějepisu bylo (Str.43) úplně zastaveno. Učitelé měli kurzy němčiny a zvláštní tzv. přeškolovací kurzy k osvojení nacistického názoru. S počátku měly děti němčinu rady, protože to byla pro ně novinka, ale později zájem upadal, až se dostavila i nechuť a odpor. Veřejnost také zprvu posuzovala němčinu ve školách z hlediska praktické životní potřeby, potom však se názor změnil, když se ukázala věc v pravém světle germanizačního úsilí. Učitelé měli přetěžké postavení, ale zaměřili svou práci k posilování národní výchovy, pokud jen to bylo možné, hlavně budili lásku a úctu k mateřštině.

Odstraňování sněhu- zima přinesla nebývalé množství sněhu, vánice a závěje. S tím nastala i nepříjemná povinnost odstraňovat sníh na silnicích, které musily být uvolňovány především pro Němce.Byla vyhlašována pracovní povinnost pro muže od 18-60 roků. U nás jsme toho užili v plné míře, protože délka silnic v katastru je značná. Hodně zkusil starý obecní posluha Jan Prachař, který musel ,,honit buben“ po vesnici a vyzývat k nástupu. Byla to povinnost odporná.museli zasahovat i četníci. tato historie se opakovala i v příštích letech.

Hospodářské kontroly– V této zimě začaly působit ve větší míře hospodářské kontroly, zpravidla až 8 členné. Vymáhaly hlavně dodávky obilí. V den kontroly byla celá obec krajně vzrušená. Zemědělci byli vždy napřed svoláni do hostince, kde byli vyzváni k dobrovolné nabídce a byly jim přehlíženy hospodářské záznamy, jsou-li patřičně vedeny. Potom se kontrolovalo na sýpkách, kde bylo obilí váženo. Zjištěný přebytky byly zabaveny. V tomto ohledu se zařizovali rolníci velmi rychle: na sýpkách měli obilí odvážené podle množství, které jim patřilo, ostatní si dobře ukryli, jestliže měl někdo o něco více. Že při kontrolách padaly také pokuty, je samozřejmé, neboť bylo známo, že kontroly musely určité obnosy vybrat. Nebyly však příliš vysoké. Sluší poznamenat, že se jevila pěkná solidarita mezi sousedy. Mezi orgány kontrol bylo obyčejně četnictvo, méně němečtí vojáci a členové policie tzv. ,,Schupo“. V takových případech to bylo horší, postup přísnější, hledalo se. U nás byla taková kontrola jen jednou, a to v lednu 1945.

Zajištění dobytka– Podobně obtížné bylo i plnění povinných dodávek jatečního dobytka a prasat.Dodávky byly vysoké a plnění nemožné. Bylo nutno dobytek předem zajišťovat, což činila zvláštní komice místní. Její členové obcházely stáje a ,,vystřihováním“ určovaly kusy k dodání. Být členem této komise bylo krajně obtížné. Proto se tato komise často měnila. (Str.44)

Divadelní soutěž– Ochotnický spolek ,,Tyl“ prožíval období rušné práce. V lednu t.r. řada členů prodělala školení v okresním kursu v Kamenici nad Lipou. potom se zúčastnil spolek povinné soutěže s Jiráskovým dramatem ,,Otec“. V prvním kole zvítězil v kamenickém obvodu, v druhém kole umístnil se na 3. místě v okresu. hrál pohostinsky 18.května v Metánově s plným zdarem. Dostal jako cenu putovní pohár. V červnu vystoupili u nás ochotníci z Těmic s Jiráskovou ,,Lucernou“.

Přesuny německých vojsk, ubytování- jaro t.r. bylo ve znamení předtuchy, že se stane něco velikého v průběhu války. Naznačovaly to horečné pohyby a přesuny německých vojsk, která byla přechodně ubytována i v našich městech a obcích.Také u nás měl být na čas umístněn oddíl. když bylo vše připraveno , bylo ubytování k nemalé radosti odřeknuto. Zřejmě se tak stalo proto, jim nevyhovovaly naše místnosti. Vybírali se jim jen nejlepší zařízení. To bylo v dubnu a konečně 22.června to vypuklo válka proti SSSR. Není ani  možno vylíčit, jak mocně to zapůsobilo v beznaději tohoto času, když všude až dosud Hitlerovci dosahovali rychlých a obrovských úspěchů. sympatie byly rázem plně na straně Ruska. Třebas i na této frontě dosahovali Němci úspěchů, vládla pevná víra v konečné vítězství spojenců. Zvýšil se rázem poslech zahraničních rozhlasů. Nikdo ovšem nenadál, že to bude trvat tak dlouho, téměř 4 roky.

Učitelé, změny- V učitelstvu školy nastala změna. Po učitelce Jarmile Hanzálkové nastoupil učitel Miloslav Vondráček z Kamenice nad Lipou. Vyučoval zde jen půl roku, po němž přišel učitel Bohuslav Míka, rodem z Křeče u Černovic.

Brambory na lístky– Od září t.r. byly vydávány lístky na brambory tzv. nesamozásobitelům. Protože příděly byly malé a zásobovací situace stále svízelnější hleděl si každý opatřit dostatek bramborů.rolníci přenechávali ochotně brambory navíc jak doma tak i do měst. Stejně vypomáhali obětavě i v jiných potravinách, každý nejprve příbuzným a známým v městech.pro aprovisiaci si hodně přijížděli z Prahy i odjinud osobně, protože posílání poštou bylo nejisté.

Šmelináři a chamtivci– Mezi těmito dojíždějícími se vyskytli i řemeslní šmelináři, kteří nasazovali nekřesťanské ceny a kazili tak u mnohých morálku. Hodně se zahnízdila i u nás neřízená chamtivost po penězích, která umlčovala cit solidarity k potřebným. Těmto chamtivcům se i tak válečná doba nakonec zalíbila. Dovedli si pro sebe potřeby opatřit, nic jim nechybělo. Toto byla nepěkná skvrna v životě národa, pro jejž jiní přinášeli i netěžší oběti a utrpení.(Str.45)

V létě tohoto roku se všude objevovalo písmeno V-Viktoria-vítězství. Byla to německá pýcha křičící do světa zpupně jistotu vítězství. V obci byla na úřední rozkaz vylepena okna školy. Toto V bylo pak předmětem posměšných vtipů a zub času je posléze ohlodal k nepoznání.

Tabatěnky- Od podzimu začalo nové nadělení: tabatěnky, zlá doba pro kuřáky. Příděly byly zprvu vydávány na mýdlové lístky 25 kusů na týden, potom na tabatěnky. Tabák a cigarety se staly cenným artiklem a předmětem šmelinaření.

Domoviny-Nedostatku se odpomáhalo vlastním pěstováním tabáku tzv. ,,domoviny“, která byla všelijak odborně i neodborně připravována k používání do dýmek i na výrobu cigaret. Každý má z této doby paměť o nesnesitelném ovzduší tam kde se sešlo více ,,domovinářů“ a každý kouřil jiný druh ,,domoviny“. Kouřily se i různé náhražky více nebo méně hodnotné a všechny nechutné. S muži kuřáky měly i jejich manželky při nedostatku kuřiva soužení. Muži byli nervózní a ženám často připadal úkol pokoutního opatrování kouření, většinou za potraviny.

Zatemňování- Smutek doby zvyšovaly i přísné předpisy o zatemňování oken večer a v noci. Nejprve bylo nařízení bráno lhostejně, pak přišlo přísnější kontrolování hlavně četnictvem. obyčejně na večer byli přistiženi provinilci a pokutováni. Vesnice byla dlouhá léta v temném smutku jako bez života. Byla to oběť přinášená říši na ochranu před nepřátelskými letci.

Soupis zvířat- Do této doby spadá také soupis hospodářského zvířectva, který se od té doby provádí dvakrát ročně: k 1. lednu a k 1. červenci. tyto soupisy v době války měly zcela jiný charakter aby totiž naše země co nejvíce přispívala říši. Proto nebyly ani úplně pravdivé hlavně v počtu prasat, ovcí a drůbeže. Tu byl vždy značný počet ,,černých“ zvířat zejména slepic a prasat, která byla prodávána ,,načerno“. Manipulace s černou zvěří byla riskantní, nicméně nedošlo k pohromě. Tresty v tomto ohledu byly ty největší i trest smrti podle válečného práva.

Divadlo -poměry ve spolku ochotníků – snaživý ochotníci o vánocích t.r. sehráli dvakrát hru L.Stropežnického ,,Naši furianti“. Hra byla scénicky, krojově i hezky dobře připravena, obecenstvo bylo po oba dny úplně spokojeno. Ochotnický spolek měl značný počet členů a obětavé činovníky, všichni pracovali svorně. Bylo to nejčilejší období ochotnické práce, která se dařila hlavně proto že nebyly taneční zábavy.(Str.46)

Povětrnost- Počasí tohoto roku: tuhá zima, mnoho sněhu, vyležený ozimy u nás. Bylo je hodně třeba zaorat. Žně byly nevalné, chladno a deštivo.Rok byl celkem studený a mokrý. Nepřízeň počasí byla přičítána Němcům, protože skutečně s jejich příchodem přišla i horší povětrnost.

 

Rok 1942

 

Sbírka prádla a šatstva- Tento rok započal sbírkami prádla a šatstva pro německé vojsko, které zle trpělo v kruté zimě na ruských pláních.Byly žádány hlavně vlněné součásti oděvů. Přes usilovné výzvy byl u nás výsledek ubohý. Sebralo se něco starých vest a obnošených čepic.

Odebrání obecního zvonu– Říše se vyčerpávala válkou ve všech směrech.Tak došlo i n odebírání zvonů pro válečné účely.také náš obecní zvonek musil být takto sňat a odveden. Bylo to v dubnu jedné neděle, kdy členové hasičského sboru zvonek ze zvonice na kovárně sňali.Zvonek v 1.světové válce zakopaný, tentokrát nemohl být ukryt. Na rozloučenou ještě zazvonil pak byl sňat a uložen na obecním úřadě v domě starosty Františka Broma. Odtud byl pak odeslán do Prahy, kde ve spoustách sebraných zvonů na Maninách šťastně přečkal válečnou litici. Tam jej našel po válce zdejší rodák František Bezpalec a poslal jej obci zpět.

Česká divadelní scéna– V divadelní scéně toho roku sehráli u nás kameničtí ochotníci 15. března Šamberkovu veselohru ,,Jedenácté přikázání“. Naši pak sehráli o velikonocích ,,Chudého písničkáře“ aneb ,,Se srdcem divno hrát“. Tato hra měla mimořádný úspěch, byla hrána třikrát.Začátkem května zajeli naši ochotníci pohostinsky do Těmic s Jiráskovou hrou ,,Otec“. Doma pak sehráli ještě o svatodušních svátcích Minaříkovu komedii ,,Zorka“.

Povinný osev máku– Hospodářství války si vynucovalo stále nová opatření. Mezi nimi bylo nařízení o povinném osevu máku na značné plochy a také jako meziplodiny do okopanin. Nařízení ani v této věci se nedodržovala, každý si sel mák, jak mu to vycházelo.Do okopanin pak lidé narafičili šikovně několik sazenic pro případ kontroly a tak nařízení bylo učiněno zadost.

Osevní plány-Na podzim bylo však začato už s předepsanými osevními plány pro všechny plodiny.Předpisy byly sice jednotlivcům určeny, ale téměř nikdo se tím přesně neřídil.

Papírové úřadování-Tak vzrostla nadměrně i agenda obecního úřadu ,,papírová vojna“, úřadovalo se celé večery často dlouho do noci. Práce s tím spojené vykonával starosta, členové komisí a řídící učitel, který měl předepsáno nejméně 2 hodiny denně vypomáhat ve vedení agendy. (Str.47)

Atentát na Heydricha, popravy-Konec května – atentát na Němce Heydricha, zástupce říšského protektora, přinesl chvíle uspokojení i hrůzy. Všechen lid byl spokojen se zdařilým atentátem, skrytě jej schvaloval. Ale vlna poprav, tragédie nešťastných Lidic a nejistota co ještě Němci hrozného mohou dále v odvetu za atentát vyvodit, přinášelo mučivé okamžiky. v těch dnech byla také popravena řada úředníků okresního úřadu v Kamenici nad Lipou, dobrých vlastenců, kteří se nijak zřejmě neprovinili. Byl mezi nimi všeobecně oblíbený vrchní komisař JUDr. Václav Halík. V pátrání po pachatelích byly konány prohlídky všech domů. U nás se objevili němečtí ,,Esesmani“ v plné výzbroji jednoho dne ráno a také hledali, i ve skříních. Kromě toho děti do 10 roků a ostatní dospělí museli podpisovat archy, že jim není nic známo o pachatelích.

Projevy loyality- Vláda Protektorátu organizovala projevy loyality k říši.  Do Prahy byly zavoláni starostové všech obcí k manifestaci věrnosti na Václavském náměstí. I zdejší starosta František Brom  se musel zúčastnit. Na území Protektorátu bylo vyhlášeno stanné právo.

Hrůzovláda Němců- Hrůzovláda tyranů ukázala svou pravou tvář. Každý veřejný pracovník mohl čekat, že přijde gestapo a odvede jej pod záminkou, že schvaloval atentát. V těchto dnech Němci postříleli desítky set nejlepších vlastenců ve všech krajích našich zemí.

Zápalné destičky-Říše očekávala, že západní letci budou při náletech shazovat tzv. zápalné destičky hlavně do lesů a tak působit požáry. Proto byly organizovány instrukční kurzy pro lesní orgány a učitelstvo. Oba učitelé zdejší školy byli na kurzu v Černovicích.Mělo se totiž se školními dětmi pátrat po destičkách a zneškodňovat je.Kurz se odbyl, ale pátrání se neprovádělo.

Zrušení okresu v Kamenici nad Lipou- Němci zreorganizovali veřejnou správu a tak došlo ke zrušení kamenického okresu a zapojení do okresu Pelhřimov. (v červnu tohoto roku). V Kamenici nad Lipou byla ponechána jen pobočka okresního úřadu. Znamenalo to pro obce na Kamenicku zhoršení, neboť se muselo dojíždět v hlavních záležitostech do Pelhřimova. Bylo třeba více času i peněz na tyto cesty, které byly hodně časté pro starostu a členy komisí.

Německé úřadování, nápisy- Okresní úřady byly prohlášeny za úřady německy vedené. Školy musily ihned začít vyřizovat svou agendu německy, dostávaly všecky spisy také jen německé. Označení úřadů, škol, firem soukromníků bylo německo české. Tak se i u nás objevily nápisy:  Volksschule, Gasthaus, atd.Obec v německém označení dostala zpitvořené jméno Bochdalin. Podání německým úřadům (žádosti) musely být i od soukromníků podávány jen německy. Byla s tím potíž, protože žádostí bylo stále více.V němčině se vyznal dobře rolník František Lopot čp.4. (Str.48)

 

 

Škola přeměněna na jednotřídku-Zdejší škola od 1.září t.r. byla přeměněna na školu jednotřídní, protože počet detí klesl na 45 pod 50. Bylo vyučováno však dále ve dvou třídách, protože sem byl ustanoven jako praktikant učitelský zdejší rodák Karel Melzoch z čp.1.

Zkoušky učitelů z němčiny-Učitelé se museli podrobit zkouškám z němčiny, písemným i ústním v září t.r. Jako při všech s Němci bylo použito trochu ,,podvodu“ a tak to dobře dopadlo.

Sběr odpadků- Od října t.r. byl vymáhán v obcích a školách zesílený sběr odpadků: kostí, papíru,hadrů, kovů, gumy a skla. Škola měla svůj sběr s měsíčním hlášením, kromě toho byly občasné jednorázové sběry v obcích, hlavně papíru. Aby byl zaručen předem výsledek, nařídilo se množství, které má být sebráno. To pak muselo být provedeno.Obec na příkaz zřídila sběrnu odpadků ve skladišti kampeličky.I v této věci byli Němci podváděni a sice tím, že hlášení byla nepravdivá.

Odvody a pracovní nasazení do Říše- V tomto roce začaly odvody na práci v Říši, která požadovala místo vojenské služby na našem lidu zejména práci jako příspěvek k vedení války. u odvodů byly jen zběžné lékařské prohlídky, většinou každý byl uznán nastoupit.Nástupy od nás byly do Vídně a do Lince, méně do jiných míst, do továren,které vyráběly válečný materiál.V té době začaly již letecké útoky na německá centra válečného průmyslu a tak bylo nebezpečné v Říši pracovat. Od nás nastoupili mladíci ročníků 1921,1922 i jiných dne 23. listopadu t.r. Bylo jich celkem 19. Z domova jim posílali živobytí, jinak by tam nemohli vystačit.Práci tam taky nikdo ,,nepolámal“ spíše každý ochotně pomáhal sabotovat. ,,Nasazení“ občas přijížděli domů, někdy i ,,na černo“ hlavně pro potraviny. Později se začalo i z nasazení utíkat.Takový utečenec se pak musel doma hodně dlouho ukrývat. V domku Anny Prágrové čp.31 pod školou se ukrýval jako uprchlík z Říše  až do konce války Jirka Prágr z Betléma později zapojený i do partizánského hnutí.kdo byl chycen při útěku, byl potrestán kázným táborem.Tak Josef Ježek z čp.47 si musel odpykat trest v táboře v Plané nad Lužnicí.

Zákaz divadel- Uprostřed válečného hlomozu a vypětí umlklo i všecko kulturní. Došlo k zákazu divadel a tak nemohlo být sehráno obvyklé vánoční divadlo. Ani nebylo lidí, protože téměř všichni ochotníci byli v Říši.

Počasí 1942- Počasí v tomto roce asi takovéto: Tuhá zima zvlášť v lednu, mnoho ozimů u nás vyhynulo, na jaře byl nedostatek náhradních osiv. Jaro bylo dosti příznivé, žně pozdější, pěkný suchý podzim, až do vánoc mírná zima.(Str.49)

 

Rok 1943

 

 

Výzvy ke zvýšené práci- Tento již pátý rok války byl ve znamení obratu válečného štěstí. Po dosavadních úspěších se dostavily i neúspěchy. Říše a spolu s ní i vláda Protektorátu vyzývaly k zvýšenému pracovnímu úsilí. Nedostatky ve všech ohledech se stupňovaly. Všechny výzvy vyznívaly nadarmo, lid je ignoroval či zesměšňoval. čím více se zhoršovala situace Říše, tím více bujela šeptaná propaganda ,,šeptanda“ a přemíra vtipů všeho druhu, slušných i neslušných, většinou však dobře vystihujících okamžité svízele. Tyto vtipy byly jako povzbuzující injekce v bídě té doby. Byli horlivý sběrači a rozšiřovatelé vtipů a ti dělali skutečně záslužné dílo.

Kontingenty drůbeže- V únoru t.r. byla nařízena kontingentace drůbeže, t.j. povinné odvádění hus a kachen. Provádění bylo nadmíru svízelné. Nikdo nechtěl nic dát, docházelo k nepříjemnostem, nakonec předpis dodávky musel být splněn. Nejtěžší postavení v takových případech měl starosta František Brom, který i při nejlepší vůli se nemohl všem zachovat a za všechno byl  u vyšších úřadů zodpovědný.

Kontroly– O kontrolách bylo už psáno dříve. Sluší poznamenat, že byly nyní přísnější. Čím byly přísnější, tím lidé více drželi při sobě. Naše obec měla tu výhodu, že tu byl dříve jmenovaný obvodní tajemník Zoch, který zpravidla předem věděl, kdy kontrola přijde, a dal o tom zprávu.

Soupis osob k pracovním povinnostem– V březnu byla prováděna registrace (soupis všech osob za účelem splnění pracovní povinnosti. Byli sepisovány všichni muži od 18-65 roků, ženy od 17-45 let. Matky pečující o nedospělé děti byly osvobozeny. Od nás byli v té době posláni do Vídně dva dělníci. Jan Soukal čp. 16 a František Marek čp.85. Jinak tato věc prošla dobře, několik žen bylo přiděleno na sklizňové práce k místním sedlákům. Soupisy prováděli přímo v obci zaměstnanci úřadu práce, který byl skutečně zván ,,pracák“.

Organizace PO protiletecké obrany- Po porážce Němců u Stalingradu se množily letecké útoky na Říši a proto musela být všude organizována protiletecká obrana PO – i na vesnicích. Organizace byla obsáhlá, zůstala však alespoň u nás jen na papíře. Byla činěna všemožná opatření, například ve škole byly připraveny sáčky a bedny s pískem, nádoby s vodou, lopaty, plácačky. Hasičský sbor musel být připraven k pomocnému zásahu i v okolí do okruhu 15 km. Velitelem PO byl starosta František Brom čp. 37. Němci kontrolovali tyto místní organizace, u nás na štěstí kontrola nebyla.

Odstranění krátkých vln- Poslech zahraničního rozhlasu zesílil, když se objevil úpadek válečné slávy Němců. Bylo nařízeno odstranit ze všech přijímačů krátké vlny a tak znemožnit poslech ciziny.(Str.50) U nás odstraňoval krátké vlny obchodník Kučera z Deštné. I školní přijímač byl přinesen k ,,vykuchání“ vln. Jaké však bylo překvapení, když přístroj po operaci hrál krásně krátké vlny dál. Hoši pana Kučery buť nerozumněli přístrji nebo v něm zanechali vlny úmyslně. a tak se na školním rádiu poslouchala cizina (říkalo se Kroměříž) na krátkých vlnách až do konce války, ovšem jen v uším kruhu zasvěcených.Pro poslech cizího rozhlasu přišlo mnoho lidí do neštěstí, u nás nikdo.

Opět divadlo- V únoru tohoto roku byl uvolněn zákaz divadel, ochotníci, pokud zbyli doma, sehráli v březnu Štolbovu veselohru ,,Staré hříchy“ potom o velikonocích Svobodovu hru ,,Směry života“. Obecenstvo po delší přestávce pro zastavení divadel obě hry veselohru i vážnou, s povděkem přijalo.

Škola opět dvoutřídní– V tomto školním roku od 1.září byla naše škola opět organizována jako škola dvoutřídní, protože počet dětí stoupl na 53.Jako druhý učitel působil působil zde opět Karel Melzoch.

Semílání obilí– Velkou potíží při semílání obilí působilo vystavování mlecích povolení, která směla zníti jen na úředně povolené samozásobitelské dávky. Většinou se mlelo také ,,načerno“ to jest více nebo jedno povolení dva až třikráte. Mlynáři a jejich zaměstnanci byli vystaveni stálému nebezpečí náhlých revizí. Zdejší obec byla úředně přidělena do mlýna Karla Velíška v Kamenici nad Lipou. Jmenovaný mlynář a jeho personál udělali pro každého co mohli. Kromě toho si jednotlivci vozili obilí do jiných mlýnů, hodně v noci, kdy nebylo takové nebezpečí dopadení.Občas byli kontroly i na silnicích a prohlíželi povozy s obilím či moukou. Pokud se pamatuji nestihla v tomto ohledu nikoho ,,pohroma“ mlelo se ,,načerno“proto aby lidé měli co jíst i jejich příbuzní ve městech.

Zákaz chovu zvířectva bez pozemků- V září t.r. bylo zakázáno chovat bezzemkům drobné zvířectvo, hlavně králíky a kozy a také drůbež.Toto nařízení či zákaz byl tak nesmyslný, že prostě vůbec nebyl brán na vědomí. Kdo z bezzemků měl nějaké takové zvířectvo buď jej zabil a sněd nebo jej přestěhoval ke známému na čas pro případ kontroly. Za čas měli bezzemci zvířectvo dále v chovu a nikoho se neptali, smějí-li či nesmějí.Nikdo je proto také nestíhal.

Vymáhání kontingentů domácí porážky– Při vymáhání neúnosných a nesplnitelných kontingentů ať obilí, brambor, masa bylo používáno jako nejúčinnějšího prostředku nepovolování domácích porážek prasat. Tato věc byla nejsvízelnější a natropila mnoho zlé krve. mnozí neuznávali obtížnost a žádali nemožné. Když se jim nemohlo vyhovět (Str.51) svalovali vinu na starostu, který byl pod hrozným tlakem německého komanda.Podle pravdy a nezaujatého posudku byla tato choulostivá věc u nás až asi na jeden či dva případy řešena dobře.

Protiletecké kryty- Na podzim tohoto roku přišla k řešení i otázka protileteckých krytů. Zatím co ve městech musely být kryty zřizovány podle předpisů a včas ve stanovených lhůtách, na vesnicích se o nich jen mluvilo a plánovala se nejvhodnější místa. U nás měly být tři veřejné kryty, ke zřízení nedošlo, protože Němcům přibývalo jiných starostí. Lidé u nás plánovali pro případ potřeby úkryty v lesích nebo vlastní rodinné kryty poblíž stavení.Každý však správně odhadoval, že venkovské obce nejsou nikterak ohroženy.

Počasí- Povětrnostní poměry tohoto roku ve zkratce. Zima proti předchozím rokům mírná, jaro suché a chladné, červen a červenec deštivý, v srpnu skoro tropická vedra. Byla podnormální sklizeň bramborů. podzim byl krásný, dosti ovoce, ale drahého. Jablka platila se 20-30Kčs za 1kg. až do vánoc byla téměř mírná zima.

 

 

Rok 1944

 

 

Povětrnost na začátku roku– Šestý rok hrozné války začal u nás velmi mírnou zimou. V lednu bylo jako na jaře, teplo a bez sněhu. Ale zima to vynahradila v březnu a dubnu, kdy napadly spousty sněhu. Nastala zas nepříjemná povinnost odstraňování sněhu na silnicích, prováděná nařízením pracovní povinnosti. Bylo již méně odporu, každý si povinnost raději odbyl, aby měl pokoj.

Chřipka- Hned po vánocích se rozmohla značně mezi dětmi i dospělými chřipková epidemie, ač bylo jinak příznivé počasí.

Různé sběry- Čím déle trvala válka, tím větší bída a nedostatky se jevily. rolníci byli v pravém slova smyslu sužováni dodávkami a revizemi, což nakonec už zevšednělo a ani již nepůsobilo dřívější strach a obavy. Byl také stále větší počet sběrných akcí ať peněžitých na německý válečný Červený kříž nebo věrných: sbírky obuvi, šatstva, prádla, kromě pravidelných sběrů odpadků všeho druhu. Tím byla sužována zas školní mládež a učitelé. Výsledky všech\sběrů byly stále menší, každý z toho byl již ,,otráven“. Říše již nežila z výnosných lupů a kořistí jako dříve, byla nucena brát ze své podstaty a naše země musely přispívat.

Kulturní činnost– V kulturním ohledu podle možností byl stále činný náš ochotnický spolek ,,Tyl“. Jeho členové sehráli o velikonocích Štěchovu veselohru ,,Třetí zvonění“ a pak ještě o letní pouti v červenci sehráli podruhé na našem jevišti Svobodovu veselohru ,,Poslední muž“. O svatodušních svátcích byl pořádán koncert, což lidé vděčně přijali a hojně navštívili. (Str.52) 

Spojenecké nálety-V červenci t.r.začaly hromadné přelety spojeneckých bombardovacích letadel přes naše území. Zpočátku jak je známo, to byly jen přelety jako předzvěst pozdějších náletů na průmyslová a dopravní střediska. Potom v srpnu, kdy byly mimořádně parné a jasné dny, téměř denně ozvala se už dobře známá melodie hukotu letadel. Každý vyhlížel horlivě po obzoru, kde se ukáží ,,stříbrní ptáci“ sešikovaní ve skupinách za sebou. A hned se usuzovalo kam asi bombardéry zaletí a shodí svůj náklad. Rozhlas hlásil nebezpečí a směr náletů, pak se zpravidla odmlčel. Pak bývaly slyšet temné dunivé detonace bomb. Po vykonaném útoku se letadla vracela. Při jednom takovém zpátečním letu shodila i v našem katastru prázdné benzinové barely Jeden z nich byl pak na dvoře u Bromů předmětem obdivu pro pěkný materiál a krásné provedení. Také byla zjištěna výborná jakost zbytku benzinu v nádrži, která ovšem musila být odpravena do Kamenice nad Lipou. tyto nálety byly známkou vrcholícího období války, nadějí blížícího se konce. Proto je každý vítal a přál si aby nepůsobily přílišné ztráty na životech našeho lidu.Lidé z měst, hlavně z Prahy, pokud to bylo jen možno uchylovali se na venkov s dětmi. I u nás bylo hodně Pražáků a dětí takto ukrývaných.

Poměry ve škole- Je snadno  usoudit jak se asi dařilo školní práci. Převahu nenáviděné němčiny, kterou učitelé pak sabotovali tím, že ji odbývali a neučili ji v předepsaném počtu hodin hledíce doplňovati mezery v českém jazyku. Stálá obava, aby do školy nepřišel německý inspektor, neboť to bývalo zlé. Jednou hrozila naší škole taková inspekce podařilo se ji odvrátit. Škola byla zase od 1. září jednotřídní, učitel Karel Melzoch zde vyučoval němčinu, docházel na výpomoc i do Chválkova, pak byl od listopadu přikázán na hlavní školu v Novém Etynku.

Poměry vyživovací a strategické- Ostatní poměry, hlavně vyživovací byly už podstatě vylíčeny dříve. Kontroly pokračovaly ve všech směrech. Byly s dobrým výsledkem, pokud je prováděli naši orgánové. Jejich ,,šroub“ jistě povoloval pod tlakem  nyní již zcela jasného výsledku války. Předpisy se už dodržovaly jen ledabyle, černé porážky vepřů běžely vesele. Stále větší pozornost byla věnována mapám a sledování postupu spojenců. U map byly vedeny strategické hovory sice po celou dobu války s větší či menší horlivostí podle vývoje situace, nyní však již bez obav a každodenně, neboť fronty se přibližovaly. Udržovaly se jistou dobu i názory, že naše Vysočina se stane místem urputného odporu Němců a tím i celý kraj, že připadne válečnému zpustošení. Lidé si připravovali evakuační plány pro všechny možné případy, mnozí už balili cennější věci.(Str. 53)

Povinnost na zákopy- Jako mimořádné nadělení přišlo ke konci roku povinné nasazení všech mužů od 18-60 roků na kopání zákopů jednak za Vídeň, jednak na Moravu do Valašska. I od nás se musili tři mladíci podrobit této povinnosti, kterou jim Moravané všemožně se snažili ulehčit, takže na ní mají pěkné vzpomínky.

Počasí– A nyní stručně o počasí tohoto roku, bylo mimořádné střídání teplot, náhlé výkyvy: hned teplo, hned pokles a ochlazení. Lidé tuto abnormálnost přisuzovali letecké válce, bombardování. V srpnu prý z Ameriky přišla vlna horka a strašlivé sucho. Byla slabá sklizeň, málo píce, nouze o krmivo, přitom nátlak na dodávky se stupňoval, neboť Říše se zcrkávala a hladových krků přibývalo. Poměry v zemědělství se zhoršovaly byl čím dál větší nedostatek pracovních sil, nedostatek umělých hnojiv, zmenšené stavy dobytka a všeho zvířectva. Rozvrat z války byl dokonalý v ohledu hmotném, veliký i v ohledu mravním.

 

 

Rok 1945

 

 

Začátek roku– Je opravdu těžko úplně a podrobně zaznamenat všecky události tohoto památného revolučního  roku.bylo jich příliš mnoho a šly příliš rychle za sebou. Pro paměť budoucí jistě postačí zápis podstatě důležitých dějin, jak je zdejší obce prožila v časovém sledu valících se proudů, již na počátku roku věštily revoluční výbuch.

Nástup zákopníků– Hned po novém roku odcházeli ,, zákopníci“ na Moravu, jak je v předu uvedeno. Obec je musela vybavit náčiním a dekami, které k tomu účelu zakoupila. Práce ,,zákopníků“ dobře proběhla, veliké obavy z nebezpečí pro blízkost fronty se ukázaly lichými. Hoši se dostali mezi své. Hůře bylo na zákopech před Vídní, kde bylo nedostatečné stravování a ubytování při těžké práci. Tam byl od nás dělník František Marek z čp. 85, který tam mnoho zkusil a vrátil se nemocen a úplně vysílen.

Do popředí dějin vstupuje naše škola. Vyučování bylo přerušeno o vánocích, pro nedostatek topiva nebylo vyučování zahájeno po vánocích. Učitelé dávali žákům jednou týdně domácí úkoly. 13. února bylo nařízeno urychlené vyklizení školní budovy pro německé vojsko. Deset dní na to zvláštní německá komise nařídila vyklizení všech školních místností, všecko zařízení bylo přestěhováno do sousedního hostince pana Ficala. Teprve 26.března bylo sem dopraveno z Deštné povozy místních rolníků 60 německých uprchlíků, převážně žen a dětí, z Horního Sleska z okolí Opolí na řece Odře. 50 těchto uprchlíků bylo umístněno ve škole, ostatní po domech. Naši lidé měli s nimi s počátku soucit, přenechávali jim potraviny, později se jich navolili.Mládež byla neukázněná (německá) a každému protivná. Nešetřila ničila a působila jen škody a darebáctví. Obci vznikly výlohy neboť (Str.54) bylo třeba mnoho různých potřeb, které musely být zakoupeny.Před příchodem uprchlíků bylo nařízeno zavedení elektrického světla do poschodí školní budovy.

Transporty civilních Němců- Teprve 4. dubna po velikonocích, bylo znovu zahájeno školní vyučování, ne však ve škole nýbrž v sále hostince u Kučerů, kde byla zřízena prozatímní učebna.Byla to neklidná práce těsně při silnici, po níž se v těch dnech valily dlouhé proudy německých obyvatelů směrem k Bavorsku. Na těžkých ,,fasuncích“ odváželi vše co mohli naložit, za vozy táhly unavená zvířata. Některé z těch transportů v obci zastavily na odpočinek, pak táhly dále. Byli to ponejvíce Němci z Horního Slezska prchající před Rudou armádou.

Revoluční dny 5-9.května- V rostoucím napětí si lidé horečně připravovali nejnutnější věci k uschování nebo zakopání do země. Jiní se nepřipravovali říkajíce, že je to zbytečné. Napětí vyvrcholilo 5. května při vypuknutí pražského povstání. Lidé v hloučcích obléhali rozhlasové přijímače vzrušeně debatovali na návsi. Večer spustil silný déšť. Vytvořily se dobrovolné hlídky k pozorování pohybů německých vojsk. U uprchlíků ve škole byla provedena prohlídka nemají-li zbraně. K půlnoci táhl přes vesnici větší oddíl německého vojska a hnal před sebou jako rukojmí občany z Kamenice nad Lipou. U nás též některé sebral. Právě v tu chvíli vyšel z bytu v domku čp. 71 úředník sklárny Karel Tržil, rozsvítil elektrickou svítilnu a to se mu stalo osudným.Třeskla rána tržil byl zasažen do prsou a zakrátko skonal. Po vzrušivé noci došla ráno zpráva o partyzánském boji v Mnichu ochladila bojovnost našich lidí a způsobila rozvážnost uvažování, aby nebyly přinášeny případně zbytečné oběti, když Němci měli teď už zájem aby prošli bez pohromy.kromě toho naši lidé neměli zbraní a každý Němec byl dobře vyzbrojen.

6. května byla neděle. Naši uprchlíci ve škole se necítili bezpečně a opatřili si na noc stráž. K večeru přijelo několik vojáků zahnali každého domů a hlídali uprchlíky, aby se jim nic nestalo.Potom ještě v dalších nocích ochraňovali své soukmenovce. zmateným Němcům na různých místech se pokoušeli tarasit cestu  poražením stromů, u nás na silnici k Benešovu. Pak toho nechali pro přílišné riziko s tím spojené.

7.-8. května ,pondělí a úterý, byly dny nevýslovného zoufalství podle situace v Praze. Nervy byly napnuty k prasknutí a teprve ve středu 9. května přišlo toužebné uvolnění. dopoledne toho dne přetáhly obcí větší oddíly Němců, pěší i motorizované. Sebrali sebou i uprchlíky, které na rozkaz museli odvést naši rolníci. Museli je pak dopravit až k řece Vltavě, kde byla demarkační čára. Vrátili se vyčerpaní až za několik dní.(Str.55)  

Uvítání Rudé armády-Teprve ve středu odpoledne 9. května zavlály do krásného květnového dne opět naše i rudé prapory na oslavu vítězství.Ještě do večera byla postavena a vyzdobena slavobrána na přivítanou rudoarmějcům. Ta se pak objevili ve čtvrtek 10. května dopoledne a byli radostně přivítáni. Odpoledne se ubytoval jeden oddíl přes noc a pak zas odjel hned druhý den. téhož dne se konal pohřeb Němci zabitého Karla Tržila za velké účasti.

Místní národní výbor, jeho počátky- V sobotu 12. května byl vytvořen první národní výbor. Jeho sestavení byl pověřen řídící učitel František Šesták, který byl zvolen též prvním předsedou. Jeho členy byli dále: Jan Melzoch mladší čp. 1, Leopold Cichra čp.24, Jan Žid čp.33, František Fauser čp.46,Josef Ježek čp. 47, Miloslav Cílek čp.50, Václav Mareš čp. 56, Antonín Říha mladší čp.58, Jan Kratochvíl čp. 60, Antonín Randl čp.66. V této ustavující schůzi byla podrobena přísné kritice činnost dosavadního starosty obce Františka Broma, závěr schůze pak vyzněl důstojně slibem pro poctivou práci obci a republice. Krátce nato 17. května po resignaci Františka Šestáka byl zvolen předsedou  MNV Josef Ježek čp. 47 opět jen na krátkou dobu asi 14 dnů. Když pak přesídlil s Janem Židem do Lodhéřova, byl zvolen předsedou Antonín Randl čp.66, který převzal hospodářství čp.47 po přesídlivším Josefu Ježkovi. do národního výboru byli dosazeni Jan Fiala čp. 51, Karel Hájek čp. 74 a Rudolf Brabec čp. 80. Úřadovna NV byla zřízena ve škole. V prvním období své činnosti měl místní národní výbor mnoho úkolů, především se starat o bezpečnost obce v období rozvratu německé armády, kdy se potulovaly tlupy německých esesáků a ohrožovaly obyvatelstvo.Byly nařízeny ozbrojené hlídky denní i noční a bylo pátráno po Němcích v okolí. V nocích se ozývalo dlouhý čas z lesů střílení, lidé se báli, hlavně na samotách. Teprve v červnu se dostavilo uklidnění začala opět pravidelná práce.

Odchod do pohraničí– Nadešla otázka osídlení pohraničí, vyklizeného od Němců. Od nás se rozjelo mnoho lidí k Jinřichovu Hradci do německých vesnic, hlavně do Lodhéřova za Deštnou. Přesídlil tam od nás Jaroslav Kubíček čp.30, Jan Žid čp. 33, Josef Ježek čp. 47, Václav Ježek čp. 59, Alois Vítek čp.64, František Šamal čp. 70. Do Malíkova u Jindřichova Hradce se přestěhovali: Jan Horký čp.32, Jan Brož čp.16. Později na podzim přestěhoval se do Skalice u České Lípy Karel Cichra čp. 89 a úředník Josef Danys z čp. 29, do Obroku u Litoměřic Rudolf Brabec čp. 80. Do obce Pláň u Mariánských Lázní se odstěhoval Tomáš Pakosta čp. 77, později též Josef Ježek čp. 47 a Jan Žid čp.33, kterým se v Lodhéřově nelíbili, vrátili se do Bohdalína a pak ,,zabrali“ v Pláni. Mnozí jezdili do různých míst v pohraničí, nejlepší místa byla brzy obsazena a tak nakonec zůstali doma. (Str.56)

Svěření majetků přesídlenců- Svůj majetek domy i pozemky přesídlenci předávali do prozatímního užívání a správy, s kým se sami o tom dohodli Jaroslav Kubíček předal domek čp. 30 své matce, pozemky Františku Cichrovi čp. 53. Jan Žid  svěřil celý majetek sousedovi Františku Fauserovi čp. 46, Josef Ježek čp.47 Antonínu Randlovi čp. 66, Václav Ježek čp. Karlu Hájkovi čp. 74, Alois Vítek čp.64 obchodníku s kůžemi Františku Fialovi čp.20. Do domku Jana Brože čp. 86 byl MNV ubytován důchodce Ivan Kučera, do domku Karla Cichry čp. 89 obecní sluha Jan Prachař, Rudolf Brabec čp. 80 svěřil domek Janu Kratochvílovi čp. 60 když obuvník František Plášil, který jej přechodně užíval se nastěhoval do domku čp.66 po Antonínu Randlovi.

Svaz československé mládeže-Jan Kratochvíl se do Brabcova domku nenastěhoval, domek byl přidělen k používání místní skupině Svazu české mládeže, která se tu hned v počátcích ustavila a vyvíjela čilou činnost. Mládež v tomto domku odbývala schůze i besedy a byly tam také konány divadelní zkoušky.

Politické strany po revoluci– Hned po revolučních dnech v květnu obnovila činnost místní organizace KSČ-komunistické strany, která zde byla již v době první republiky nejsilnější politickou organizací. Předsedou byl dělník Alois Hrdlička čp. 52, jednatelem Rudolf Kučera čp. 92. Organizace po obnovení měla přes 60 členů. Vedle vlastních úkolů stranických spolupracovala úzce s místním národním výborem, v němž měla také největší počet členů. Vedle komunistů zde byla obnovena organizace strany lidové , početně slabší, vedená rolníkem Janem Melzochem čp.1, který byl za tuto stranu i členem okresního národního výboru a jeho místopředsedou. Vedle těchto politických stran nebylo v obci jiných, značná část občanů byla politicky neorganizovaná.

Jednotný svaz zemědělců– Zemědělci vytvářeli všude po vesnicích svou odborovou masovou organizaci: Jednotný svaz českých zemědělců. Do zdejšího místního sdružení se přihlásili téměř všichni místní zemědělci. Předsedou byl zvolen Václav Mareš čp. 56, který spolupracuje v národním výboru v otázkách zemědělských. První žně po válce- První žně po válce nebyly sice požehnané, ale vcelku obstojné. Nedostatek pracovních sil byl zvládnut jednak sousedskou výpomocí, jednak pomocí známých a přátel z měst. Byly připraveny dožínky na 24. srpna spojené s oslavou osvobození. Slavnost byla pořádána pod záštitou MNV a dobře se vydařila. Učitel Karel Melzoch složil i s mládeží nacvičil pěkné recitační pásmo, pak byly předvedeny dožínkové scény na poli a na hřišti, kde byl taneční parket a vyhrávaly dvě kapely. Jakýsi pan Daňhel z Vídně , který tu byl tenkrát návštěvou, pořídil (Str.57) řadu zdařilých barevných snímků z té slavnosti. Snímky byly vystaveny v Kamenici nad Lipou, kde se pokazily na slunci. Je jich škoda.

Škola- škola byla po německých uprchlících ve zbědovaném stavu a nebylo možno do ní uvést děti. Proto byla hned v květnu od základu vyčištěna a všecky místnosti vymalovány. Od 1.září poklesl počet dětí na 30. Hodně dětí totiž přešlo do měšťanské školy, několik jich přesídlilo.

Kulturní činnost, oslavy divadla- Na podzim ožívala zase kulturní činnost i přičiněním nové organizace mládeže a ochotnického spolku. Tak byla provedena 13. září vzpomínková oslava na paměť T.G. Masaryka, oslava 28. října s divadelní hrou E.F.Šamana ,, Na jedné lodi“, oslava výročí Říjnové revoluce a na vánoce byla uhrána dvakrát hra G. Preisové ,, Její pastorkyně“. Začalo i nové období činnosti obecní knihovny, z níž byly odstraněny všecky knihy vnucené za okupace i knihy čistě německé. Záležitosti knihovny obstarávala knihovní rada, jejími členy byli: František Král jako předseda, František Lopot jako místopředseda, František Šesták jako jednatel a knihovník, Karel Hájek jako pokladník. vyřáděním nevhodných knih byla knihovna číselně ochuzena, ale pranic jí neubylo na hodnotě.

Měnová reforma k 1.11.- Dnem 1.11. vstoupila v platnost nová měna.byly sebrány všechny protektorátní papírové peníze, vyměněny za nové naše bankovky. Každá osoba dostala 500Kčs v nových penězích. Všecky vklady byly podvázány, proveden jejich soupis, jakož i soupis všech životních pojistek a cenných papírů. Celé opatření bylo přijímáno převážně s nedůvěrou přes všecko vysvětlování, později byla více uznávána nutnost pro zjištění válečných zisků a zbohatlíků. Také u nás se prý leckterému občanu při výměně peněz v kampeličce chvěly ruce, když předával nepřiměřeně vysoký obnos peněz, jež měl doma a nemohl je do ničeho ,,vrazit“. Nějaký čas trvalo hubování na ,,vázané“ vklady až se každý smířil. Uvolňování vázaných vkladů se dálo pak podle předpisů a využívali to nejvíc výměnkáři. V kampeličce s tím měli mnoho práce i potíží pro příliš časté změny předpisů.

Plnění dodávek–  hospodářské poměry byly velmi svízelné, jak ani jinak nemohlo být. Vázané hospodářství se všemi patřičnostmi přešlo z válečné doby a vyžadovalo mnoho práce i času. V plnění dodávek všeho druhu byl však přece znatelný změněný poměr: většina zemědělců se snažila dodávat podle možnosti co nejvíce, aby obec V březnu byly krásné slunné dny, duben byl chladnější, dále bylo pěkné léto i podzim, zima až do vánoc mírná.

 

Rok 1946

 

Zima, odstraňování sněhu- Ohlásil se tuhými mrazy hned po vánocích, později se dostavilo zmírnění. Sněhu bylo zase dost, jeho odstraňování bylo prováděno sněhovým pluhem. Místní rolníci propůjčovali koně do pluhu za odměnu, kterou jim vyplácela silniční správa.

Plesy– 13. ledna byl první hasičský ples po osvobození. Jeho přípravě věnoval sbor hodně péče, připravil pěknou dekoraci. Návštěvníci se pěkně pobavili v družné zábavě. O masopustě pak mládež pořádala také zdařilý maškarní ples.

Nová místní školní rada– 23. ledna byla ustanovena nová místní školní rada. Předsedou byl zvolen Karel Strašík čp. 63, členy Antonín Soukal čp.41, a zástupce školy František Šesták, řídící učitel. Náhradníky jsou Karel Švec čp.10 a Josef Šiman čp. 44.

Kulturní činnost – Po masopustě se rozproudila kulturní práce. 23. února byla pořádána oslava výročí založení Rudé armády, v březnu k oslavě narozenin T.G.Masaryka sehrály pohádkovou scénu ,, Osvoboditel“. 7. dubna ochotníci se Svazem mládeže uspořádali pěkný vzpomínkový přátelský večer na počest režiséra ochotnického spolku Františka Šestáka u příležitosti jeho 10 leté činnosti režisérské. Na večer byly předvedeny ukázky z 1. hry z roku 1935 ,, Evropa hoří“ a poslední hry z roku 1945 ,,Její pastorkyňa“. O velikonocích 21.-22. dubna sehráli ochotníci Štolbovu veselohru ,,Na letním bytě“.

Založení organizace soc. dem. strany– Brzy na jaře začalo rušnější předvolební období. projevilo se u nás založením místní organizace strany sociálně demokratické. Předsedou byl Karel Melzoch ml. čp.5 Organizace měla malý počet členů. Pořádala jednu předvolební veřejnou schůzi.

Místní volební a reklamační komise – 25. března byla ustanovena místní volební komise v tomto složení: za stranu KSČ Rudolf Kučera čp.92, za stranu sociálně demokraticko Josef Švec čp. 9, za stranu lidovou Jan Melzoch st. čp. 1. Jako náhradníci byli : Karel Fiala čp. 81, (KSČ), Jan Mraček čp. 5 (SD), Josef Hůlka čp.13 (L). Do reklamační komise se dostali: František Mimra čp. 61 (KSČ), Vojtěch Ježek čp.8 (SD). Josef Dvořák čp.45 (L). Náhradníci: Josef Šiman čp.44 (KSČ), Václav Strašík ml. čp.11 (SD) a Jan Pařízek čp.22 (L.).(Str.59)

Šactvo z akce ..UNRRA„- V dubnu dostal místní národní výbor příděl šactva z pomocné poválečné akce organizace ,,UNRRA“. Šactvo bylo přiděleno sedmi nejpotřebnějším rodinám, pro něž to bylo vítanou výpomocí v této době velkého nedostatku.

Další odchod přesídlenců– Po novém roce řada dalších našich občanů jezdila do pohraničí vyhledat si místa k přesídlení . Hledali, až si našli. Tak se od nás počátkem tohoto roku odstěhovali s rodinami: Jan Vodička čp.11 do Želnavy, okres Český Krumlov. Jan Sůva čp.17 a František Rak čp. 78 do Starého Sedla okres Teplá u Mariánských Lázní, Jan Křepelka čp. 75 a František Marek čp.85 do Křepkovic, také v kraji Mariánských Lázní. Později v létě přesídlil ještě dělník Oldřich Starka čp. 69 do Falknova nad Ohří a dělník Jan Soukal čp.35 do Doubí u Karlových Varů. Po tomto přesídlení byl již hodně znatelný úbytek obyvatelstva v obci, neboť odešlo po revoluci kolem 150 osob. Počet klesl podle zásobovacích záznamů až 330 lidí, kdežto v okupaci zde bylo až kolem 500 osob. kromě přesídlení odešlo mnoho mladých lidí na různá místa za svým zaměstnáním.

Majetek přesídlenců u nás- Zanechaný majetek přesídlenci svěřili k užívání místním občanům. chalupu a pozemky Jana Vodičky převzal Václav Strašík čp.7, který svou chalupu nechal prázdnou. Jan Sůva pozemky pronajal, chalupu svěřil k užívání N. Tůmové z Deštné, František Rak předal celý majetek Václavu Marešovi čp. 56, chalupa 78 zůstala prázdná, Křepelkovo stavení bylo na čas prázdné, pozemky si rozebralo několik zemědělců. Oldřich Starka předal celý majetek místnímu národnímu výboru, ježto nebylo naň zájemců pro přílišnou odlehlost a nevhodné spojení. Chalupa čp. 69 na samotě v Kačerkách zůstala neobydlena, pozemky neobdělány, národní výbor s tím měl jen nepříjemnosti. Jan soukal, dříve bytem v obecním chudobinci čp.16 koupil chalupu čp.35 od Jana Krška v Kamenici nad Lipou v roce 1945, za rok před přesídlením ji prodal Karlu Čekalovi čp. 72, který ji pak celou zbořil. Do pohraničí přesídlil také s rodinou Josef Hřebíček čp.2 a to k svému synovi do Velichova u Žatce. Chalupa zůstala prázdná, pozemky převzal Václav Mareš čp. 56.

1. květen- Oslavy 1. května se od nás zúčastnili občané, mládež i děti v Kamenici nad Lipou, kde na náměstí byla mohutná manifestace KSČ.

Oslavy květnové revoluce- První výročí květnové revoluce bylo vzpomenuto ve 2 oslavách 4. května večer byla vzpomínka u pomníku padlých, pak průvod za zpěvu národních pochodových písní na Hodinkův kopec, kde byla zapálena (Str.60) ,,vatra revoluce“ , prosloven projev, předneseny recitace a zazpívány sborové písně. Na to 9.května se připojila naše obec ke společné oslavě ve Včelničce. Z Bohdalína vyšel průvod s hudbou do Včelničky, kde byla vsazena lípa Svobody před nádražím, pak se odbývala národní veselice. Účast z naší obce byla dost početná.

Místní rolnická komise- Jako ve všech obcích i u nás se sestavila pro přidělování konfiskovaných a po přesídlencích zanechaných pozemků z drobných zemědělců, uchazečů o půdu místní rolnická komise. Jejím předsedou byl František Fauser čp. 46, členy Václav Mareš čp.56,František Cichra čp.53, Alois Hrdlička čp.52, Stanislav Ježek čp.49, Karel Čekal čp. 72,Karel Hájek čp. 74 a Josef Šiman čp. 44. První schůzi měla tato komise dne 30. března 1946. Zabývala se nejprve ustanovením návrhů na příděl majetku po přesídlencích. Jednatelem komise je Karel Hájek.

Volby do ústavodárného Národního shromáždění- V neděli 26. května byly provedeny volby do ústavodárného Národního shromáždění. V naší obci byla celkem slušná předvolební agitace přesto. že byla všude hotová záplava volebních hesel a plakátů čtyř kandidujících stran Národní fronty. Volba se konala ve škole ve vyzdobené učebně. Předsedou volebního výboru byl zvolen Rudolf Kučera čp.92 za stranu KSČ, místopředsedou Karel Melzoch čp.24 za stranu Lidovou.Při volbě bylo odevzdáno 222 platných hlasů, z nichž dostaly strany: komunistická 120, lidová 56, sociálně demokratická 34, národně socialistická 11. Jeden lístek byl prázdný. Volba skončila v 16.30 hodin.

Obnovený místní národní výbor, rozvržení mandátů stranám– Po volbách do Národního shromáždění došlo k ustanovení místních národních výborů tzv. obnovených, při čemž se dostalo kandidujícím stranám poměrného zastoupení podle výsledků voleb z 26. května 1946. Tak dostala komunistická strana 7 mandátů a vyslala do NV: Antonína Randla čp.47, Jana Kratochvíla čp. 60, Karla Fialu čp. 81, Rudolfa Kučeru čp. 92, Františka Fausera čp. 46, Josefa Valka čp. 25 a Františka Šestáka čp.88, který byl v té době bez stranické příslušnosti. Lidová strana dostala 3 mandáty a vyslala do MNV: Josefa Hůlku čp. 13, Josefa Dvořáka čp. 45 a Karla Hájka čp. 74. sociální demokraté dostali 2 mandáty a vyslali Josefa Ševce čp.9 a Karla Mračka ml. čp.5.

Volba složek národního výboru- Dne 2. července se pak konala ustanovující schůze obnoveného národního výboru, při níž se všecky strany sdružily a provedly jednomyslné volby orgánů MNV. Předsedou byl opět zvolen František Randl, (Str.61) místopředsedou byl Hůlka čp. 13, členy rady Jan Kratochvíl a Josef Švec. součastně byly zvoleny komise finanční a zemědělská. Po přesídlivším  členu NV Josefu Valkovi nastoupil náhradník Antonín Soukal čp.4 za stranu komunistickou 20. července 1946.

První jednání o vodovodu- obnovený místní národní výbor začal hned zkoumat možnosti zřízení vodovodu v obci. 6. července se dostavil Feml z Jarošova nad Nežárkou, přehlídl situaci terénu od studánky ve Váňově lese směrem k obci a načrtl zběžně rozpočet nákladu ve výši 650 000Kčs. Protože firma Fencl používá sklobetonových rour, při čemž odpadá subvenci zemská i státní, bylo upuštěno od zadání stavby této firmě.

Václav Straka trest- V červenci došel MNV od krajského soudu v Táboře trestní list o Václavu Strakovi čp.77, který byl po návratu z koncentračního tábora  Dachově v roce 1945 zajištěn a dán do vazby krajského soudu v Táboře. V odůvodnění rozsudku je psáno : Podporoval a propagoval nacistické a fašistické hnutí a fašistické smýšlení.- Byl odsouzen k 10 rokům těžkého žaláře a celý si má odpykat ve zvláštních nucených pracovních oddílech. Součastně ztrácí na doživotí svou občanskou čest, jedna pětina jeho jmění propadá ve prospěch státu. Tak těžce byla potrestána zpronevěra národu a republice u tohoto muže, který byl jinak nadán schopnostmi dosáhnout pěkného životního úspěchu.

Výživa, žně- Vyživovací situace byla stále svízelná. Na jaře se opakovaly výzvy k dodatečným dávkám obilí vždy jen malým výsledkem. pro žňové období byly vydány naléhavé výzvy k pomoci zemědělcům. U nás byla situace zvládnuta sousedskou pomocí a pomocí příbuzných z měst. Po žních bylo působeno k rychlému výmlatu a rychlým dodávkám, což zemědělci většinou chápali a urychleně dodávali hlavně chlebové obilí. Obci bylo předepsáno 500q chlebovin. Úroda obilovin byla průměrná, bramborů nadprůměrná, takže dodávky bramborů se lehce plnily.

Škola– Ve škole bylo zapsáno k 1.září 25 dětí, do měšťanské školy v Kamenici nad Lipou 15 dětí.

Pořízení místního rozhlasu- Místní národní výbor, ochotníci a mládež si vytkli za úkol docíliti do 28. října pořízení místního rozhlasu. Protože obec nemohla sama tuto investici podniknout, převzali to na sebe ochotníci s mládeží. Byla uzavřena zápůjčka u kampeličky, kterou zaručili členové MNV Josef Hůlka,Josef Dvořák a František Fauser. rozhlasová ústředna byla objednána u firmy Tesla (Str.62) národní podnik v Praze za 37 000Kčs.Instalace rozvodu byla zadána firmě Břetislava Brůna v Černovicích, která ji včas provedla, takže 25. října byl rozhlas poprvé uveden v činnost. Byl přijat se všeobecnou spokojeností a slouží při různých příležitostech: národnímu výboru opatřuje všecka hlášení i místním spolkům a jednotlivcům, hraje gratulační  písně k svátkům, k sňatkům, vítá novorozence, loučí se ze zemřelými, účinkuje při oslavách a propagacích, krátce je to výborný pomocník v životě obce. Hlasatelem byl ustanoven řídící učitel František Šesták, jeho zástupcem předseda MNV Antonín Randl. Celé zařízení, ústředna i rozvod v délce jednoho kilometru, stálo 74 000Kčs. Všichni činitelé kteří usilovali o pořízení rozhlasu, si vytkli co nejdříve jej zaplatit, což se kupodivu pak rychle dařilo.

Koncem roku 1948 byl celý rozhlas úplně zaplacen. Přispívali ochotníci, mládež, členové MNV, kteří pracovali úplně zdarma a patřičné odměny věnovali na splacení dluhu, všichni kdo dávali ,, zahrát“. Nikdo by teď nechtěl být bez rozhlasu.

Oslava 28.října- s rozhlasem pak byla uspořádána důstojná oslava 28. října. Nejprve byla vzpomínka u pomníku padlých pak pokračoval program v sále u Kučerů. Účinkovaly školní děti a byl složen slib poctivého plnění dvouletého budovatelského plánu, který byl toho dne v Praze vyhlášen. spolek ochotníků sehrál v předvečer i v den 28.10. divadelní hru  Zdeňka Němečka ,,Rukopis času“.

Za týden pak byla místní skupinou Svazu přátel SSSR za spoluúčasti všech spolků provedena oslava výročí Říjnové revoluce rovněž v sále u Kučerů.

Místní skupina Svazu přátel SSSR– Skupina Svazu přátel zde byla krátce před tím vytvořena a čítala 37 členů. Jejím předsedou byl Karel Fiala čp. 81.Sdružovala příslušníky všech politických stran.

Rozpočty v obcích, zavedení obecních dávek a poplatků- Rozpočty zdejší obce až do roku 1946 byly vyrovnané, obec uhradila potřebu vždy svými příjmy a výnosem přirážek , nežádala o příspěvek ze zemského fondu. Teprve na rok 1947 rozpočtová čísla značně stoupla projevil se schodek 49 676 Kčs. Bylo nutno žádat o zemský příspěvek 28 756 Kčs a usnésti se na zavedení dávek a poplatků. Stalo se tak ve schůzi MNV dne 7. listopadu  a usneseno zavésti od 1.ledna1947 na dobu 6 roků – poplatky za úřední výkony, dávka ze psů, z používání místností, ze hry v karty, z elektrické energie. (Str.63)

Terénní přehlídka o vodovodu– Místní národní výbor měl v patrnosti otázku vodovodu a požádal zemský národní výbor o provedení terénní přehlídky. Dne 2. prosince se dostavil ing. Vilém Hrdlička, vykonal přehlídku pramene i terénu a večer podal ve schůzi MNV podrobný výklad a hrubý rozpočet nákladu. Sdělil také návod, jak má být dále postupováno. potom 9. prosince byla plenární schůze všeho obyvatelstva, v níž bylo usneseno dále jednati, aby bylo docíleno zřízení vodovodu jak to bude nejdřív možné.

Divadlo ,,Paličova dcera“- V předvánoční době se ochotníci pilně připravovali na soutěžní divadlo. 25.a 26. prosince sehráli Tylovu hru ,,Paličova dcera“. Umístnili se v celookresní soutěži na třetím místě.

Zemřelí v roce 1946- V tomto roce zemřeli Albína Chalupová slabomyslná z čp. 63, + 11.4.; Antonie Medková, výměnkářka čp.18, + 17.5. ;Františka Fialová výměnkářka čp.51, + 16.6.; Adolf Mimra, výměnkář čp. 72, +17.8.

Povětrnost-Tento rok byl v ohledu povětrnosti celkem vyrovnaný a příznivý. Podzim byl sice vlhčí, ale dosti teplý, dlouho bylo bez sněhu. Teprve na vánoce se svalilo dosti sněhu, který potom brzy sešel a byly plískanice.

 

 

Rok 1947

 

Nebývalé spousty sněhu- Na začátku ledna se ohlásilo několik silnějších mrazů, pak byly plískanice. později v únoru se svalily spousty sněhu, byly veliké závěje. Sněhový pluh nestačil prohrnovat, nastala zas pracovní povinnost na odstraňování sněhu. Sotva byly silnice uvolněny, přišly nové vánice a musilo se házet znovu. I školní děti musely vypomáhat na prohazování Černovické silnice, kde za vrchem byly naváté spousty sněhu.

Hasičský ples, nové cvičné obleky- 12. ledna požádal hasičský sbor II. ples po válce. byl dostaveníčkem mladých i starších a dobře se vydařil.Před tím si sbor pořídil pro všechny členy nové cvičné úbory s čapkami a opasky.

František Chmel zánik hostinství– Od 1.ledna t.r. přestal zde provozovati pohostinskou a výčepnickou živnost dlouholetý bývalý obchodník a hostinský František Chmel čp. 34. Odhlásil živnost pro pokročilost věku a neschopnost. Provozoval zde obě živnosti po dobu téměř 45 roků jen v malém rozměru, dříve tak zvané kramářství.

Obecní zvon– Obecní zvon po navrácení z Prahy už se nevrátil na původní místo, do zvoničky na kovárně. . Zvonička byla již zchátralá. Členové mládeže jej prozatímně umístnili na stromě v zahradě u Horkých čp. 40. (Str.64) Manželka rolníka Anežka Horká převzala úlohu zvoníka. zvon vydržel na stromě jen do podzimu, pak spadl a poškodil se. Později byl odeslán k opravě. Zvonění při pohřbu též místním rozhlasem z desky.

Schůze občanů s národním výborem- V lidové správě byla sledována snaha, aby občanstvu byla dána možnost účastniti a kontroly činnosti národních výborů. u nás byla taková schůze pořádána 7. března večer. Byla to součastně oslava narozenin T.G. Masaryka. Místní národní výbor podal přehled své činnosti a plán další práce. Při schůzi byla živá diskuze a výsledek vyzněl ve společném odhodlání jít v obci cestou pokroku.

Investice z akce 2M – V rámci dvouletého plánu byla podniknuta zvláštní investiční akce dotovaná 2 miliardami, tzv. akce ,,2 M“jíž mohly obce použít k provedení různých prací. Naše obec toho použila a předložila 4 návrhy s rozpočty: na opravu školní budovy, na úpravu cesty ke Včelničce, na úpravu mostu u Marešových a na výsadbu ovocné aleje při silnici ke Včelničce. Obci byly povoleny jen dvě věci a to: oprava školy nákladem 32000Kčs, vysazení ovocné aleje nákladem 12000Kčs. V červenci pak byla provedena oprava školy nákladem 50 000Kčs. alej nebylo možno vysázet neboť firma Böhm z Blatné stromky napřed slíbila, pak je vůbec nedodala. Obec uzavřela zápůjčku 44 000Kčs u místní kampeličky dluhovou službu převzal stát.

Konfiskace panství v Kamenici nad Lipou a Černovicích, protokoly o předání- státní lesní správa v Třeboni poslala MNV protokoly o předání konfiskovaného majetku bývalého Geymüllerovského panství Kamenice nad Lipou. V katastru zdejší obce tak do majetku státu 52,7304 ha pozemků, hlavně lesů. Jen malé kousky byly přiděleny třem malým zdejším zemědělcům. Václavu Ježkovi čp.67 a Františku Dvořákovi čp. 84 byla přidělena louka pod lesem, Jakubu Daňhelovi čp.28 role blízko jeho stavení na samotě u lesa. Pak byl MNV dodán ještě protokol ze 16.11.1945 o předání konfiskovaného majetku bývalého panství Löwenstein Vertheim Freudenbergského v Černovicích. Z toho majetku přešlo do vlastnictví státu v katastru zdejší obce celkem 153, 3926 ha půdy, převážně lesů. Naši drobní zemědělci, uchazeči o půdu litovali, že to není orná půda. oba svrchu zmíněné protokoly o předání obou panství jsou uloženy jako důležitý historický dokument o naplnění dějinné spravedlnosti. Někdejší majetek českého lidu se dostal z rukou cizáků po staletí znovu českému lidu. (Str.65)

Katastrofální sucho- předpověď, letošní rok bude velké sucho, se více než v plné míře potvrdila. Od začátku července až do konce září ,,ani nekáplo“, obloha byla stále jasná, bez mráčku.Přitom byla ještě poměrně dobrá sklizeň žita, ostatní bylo uschlé a bez vývinu, kritická byla situace v pícninách . Otavy žádné louky a jeteliště vyprahlá. Lidé se rychle zbavovali dobytka. Až začátek října přivodil obrat, častější deště. to umožnilo zasetí ozimů a to, že se mohlo dlouho pást. Není pamětníka tak dlouhého sucha.

Školní rok- Nový školní rok začal 1.září po provedené generální opravě školní budovy s počtem 24 žáků.

Rozpočet MNV- Zemský národní výbor přidělil MNV částku 10 850Kčs

a úhradu rozpočtového schodku pro rok 1947.

Změny držebností– V jarním období se vrátil u Obroku u Litoměřic přesídlenec Rudolf Brabec s rodinou do svého domku čp.80. Pak došlo k několika dalším změnám držebností, tj. přesídlenci odprodávali své nemovitosti místním občanům, kteří až dosud zde jejich majetky spravovali. Tak usedlost čp.47 prodali Josef a Anna Ježkovi Antonínu a Růženě Randlovým, kteří svůj domek čp. 66 odprodali Růženě Plášilové. Jan a Leopoldina  Židovi odprodali dům čp. 33 sousedům Františku a Růženě Fauserovým čp. 46.

Anna Prágrová koupila pole čkat. 256/1 ,,V zahrádkách“ od Františka a Františky Márových (?) čp. 56, Karel a Marie Strašíkovi čp. 63 koupili pole čkat. 476 od Prokopa Sochora z Bukovky, Jiřina Sehnalová prodala domek čp. 70 Josefu a Růženě Kubovým čp.3. Tito pak domek, který byl ve velmi chatrném stavu, rozbořili a vystavěli na jeho místě ohradní zeď svého dvora.

Kultura- 27.října byla veřejná oslava státního svátku v sále ,,u Kučerů“, při níž účinkovaly hlavně školní děti.Účast byla pěkná. 6. listopadu pak byla na témž místě oslava 30. výročí Velké říjnové revoluce. přednášku měl okresní knihovnický inspektor Josef Janinza. Po ní bylo promítáno několik filmů ze života a práce sovětského lidu.

Ve schůzi MNV dne 5. listopadu byla obnovena knihovní rada v tomto složení: František Král čp.43 předseda, dále František Lopot čp.4, Karel Hájek čp.70 pokladník, a František Šesták, knihovník.

Povětrnost- Podzim od října byl již se srážkami, dále pak bylo až do vánoc mírné počasí.

Úmrtí- z úmrtí zaznamenáno: 13.9. zemřel Karel Melzoch z čp.24,zkušený hospodář a dlouholetý veřejný pracovník, 11.10. Marie Kučerová z čp. 57. Narodilo se 6 dětí. (Str.66)

Smrt v lese – 8.prosince t.r. se stala tragická událost při lesní práci. Josef Hřebíček z čp. 2 pomáhal při kácení stromů v lese Karlu Nováku čp.6 za Bránským rybníkem. Byl zasažen zvrátivším se stromem a na místě usmcen.

 

Události roku 1948

 

Únorové události- Byl to rok historický pro naši zemi významný nad jiné. V únoru t.r. bylo dosaženo bez krveprolití vítězství pracujícího lidu nad reakčními silami, které chtěly zadržet anebo zvrátit vývoj v naší zemi.I u nás byly vzrušující události s napětím sledovány. sjezdu rolnických komisí v Praze se také od nás účastnilo několik občanů. Byla i vzrušující veřejná schůze, na níž byly události vysvětlovány.

Místní akční výbor-Tvořily se místní akční výbory, které měly bdít nad pořádkem a součastně provádět očistu, kde bylo třeba. I u nás byl vytvořen místní akční výbor o 12 členech. Jeho členy se stali: Karel Čekal čp.72, jako předseda, Rudolf Brabec čp. 46, Václav Mareš čp.56, Jan Fiala čp. 51, František Mimra čp. 61, Josef Ježek čp. 65, Vojtěch Ježek čp. 8, Josef Prágr čp. 31, Karel Hájek čp. 74, Ludmila Kratochvílová čp. 60, František Staněk čp. 23, Miloslav Cílek čp. 50.

U nás neměl akční výbor mnoho očistní práce protože vývoj šel v obci po jedné téměř ve snaze působit k rozkvětu obce. Byl řešen jen jediný případ a to, že Josef Hůlka čp.13 byl zprštěn členství a funkce místopředsedy v MNV.

V dalším období činnost akčního výboru ochabovala a i kolísala leckdy v bezradnosti, což pramenilo i z nevyjasněnosti jeho správního poslání.

Národní změna, vítězství- Po únorových dnech nastalo období zrychleného vývoje a utváření života ve smyslu budování. Tak ve dnech 18.-20. března byla ,,Národní směna vítězství“ při níž bylo sebráno přes 10q odpadových surovin a proveden úklid na veřejných místech.

Diskuze k ústavě, 9. květen- v dubnu byly konány veřejné schůze s rozpravami o případném ústavním zákoně. Také u nás byla tato schůze hojně navštívena a se zájmem sledován výklad o ustanoveních tohoto základního zákona státu, v němž si vládne lid.

Slavný byl letošní 1. máj. Z naší obce byl vypraven velký průvod s několika alegorickými vozy do Kamenice nad Lipou. V průvodu bylo též vezeno 60q obilí jako mimořádný příspěvek zdejších zemědělců zásobující pracujících. Také pěkná byla výzdoba obce. Celá oslava a průběh byl ukázkou co dokáže společné úsilí namířené k jednomu cíli. (Str.67)

Volby do Národního shromáždění-Měsíc květen byl ve znamení příprav nových voleb do Národního shromáždění, které se konaly 31. května. Volby byly u nás ve školní budově, pěkně vyzdobené. Byla plná účast a všechny hlasy byly odevzdány pro jednotnou kandidátní listinu Národní fronty. tímto výsledkem se naše obec zařadila mezi tzv. ,,vlastenecké obce“.

Zánik obuvnictví- V květnu přestal provozovat obuvnickou živnost Josef Mazanec čp.91, odhlásiv ji úředně.

Telefonní hovorna-další cennou vymožeností bylo dosažení zřízení veřejné telefonní hovorny, když byla před tím zajištěna úhrada přes 9 000Kčs. hovorna byla umístněna v místnosti hostince u Kučerů jakožto v místě nejvhodnějším.

Rozpočtový příspěvek- Zemský národní výbor pro tento rok povolil k vyrovnání nekrytého schodku MNV částku 16.000Kčs.

Změny v MNV- Ve složení MNV došlo k některým změnám. byl zproštěn jak již dříve uvedeno, členství a funkce Josef Hůlka čp. 13 a rezignoval později i člen Karel Fiala čp. 81. Usnesením MNV ze 7. června byli povoláni za členy Rudolf Brabec čp. 46 a František Mimra čp. 61. V téže schůzi byl zvolen místopředsedou MNV František Šesták.

Mlékárna v Deštné, zrušení– Dnem 31. května byla zrušena mlékárna v Deštné, kam od nás dlouhá léta jednak dříve někteří rolníci sami, později mlékárna sama svým autem odvážela mléko od zdejších dodavatelů od 1.června byla obec přidělena do obvodu mlékárny Žirovnice

Založení kulturního družstva- V březnu t.r. na poradě zástupců místních spolků se utvořil 5 členný přípravný výbor k založení tzv. kulturního družstva. přípravný výbor získával členy. Jenom v den voleb do Národního shromáždění 30.5. bylo získáno 89 členů asi se 150 podíly, což nebylo ještě konečné číslo. Na 24. července byla svolána ustavující valná hromada, v níž byly přijaty stanovy pro družstvo s názvem ,,Družstvo pro kulturní povznesení venkova v Bohdalíně, zapsané společenstvo s omezeným ručením“. Do představenstva byli zvoleni: Václav Mareš čp.50,Karel Hájek čp. 74, Antonín Randl čp. 47, Josef Kratochvíl čp. 60, Karel Mraček čp.5, František Šesták čp.88, do dozorčí rady Miloslav Cílek čp. 50, František Staněk čp. 23, Jan Fiala čp.51, a František Mazanec čp.91. družstvo si stanovilo za úkol dojít zřízení telefonu, pracovat dále k uskutečnění vodovodu a zakoupit projekční aparát na úzký film. toto družstvo později zaniklo, když se začala zakládat Jednotná zemědělská družstva. (Str.68)

Vodovod- Otázka zřízení vodovodu byla stále živá. Na doporučení MNV v Kamenici nad Lipou bylo navázáno spojení z družstvem inženýrů ,,Vodas“ v Praze, jemuž mělo být zadáno vypracování projektu. Třikrát bylo toto družstvo žádáno o vyslání zástupce k přímému osobnímu jednání, leč bezvýsledně. Nikdo nepřijel a na otázku vodovodu se dále nedostalo.

Oprava cesty- ONV přidělil obci částku 60 000Kčs na úpravu veřejných cest. Byla provedena o základu rekonstrukce veřejné cesty ,,Na picáku“ směrem ke Včelničce. práci řídil Václav Mareš.

Další změny držebností- Také v tomto roce došlo k dalším změnám v držbě nemovitostí.

Jaroslav Kubíček, nyní v Lodhéřově odprodal své pozemky Františku Cichrovi čp.53, dosud čp. 20 do opětného vlastnictví matce Marii Kubíčkové.

František Rak prodal domek čp.78 i s pozemky, Václavu a Růženě Marešovým čp.56.

František  Fauser čp. 46 koupil usedlost čp.21 Marie Pískové- Šilhavé, svůj dům čp. 46 prodal Rudolfu Brabcovi čp.80, který pak prodal svůj dům cestáři Josefu Vaníčkovi z Hojovic.

Alois a Růžena Vítkovi nyní v Lodhéřově prodali domek čp. 64 Františku a Gizele Fialovým, jejichž chatrný domek čp. 20 byl zbořen.

Stavení čp. 33 koupil od Jana a Leopoldiny Židových usídlených v pohraničí kovář František Medek. Připojil k tomu i stavení čp. 82 Jana a Marie Kubíčkových, na jehož místě vystavěl novou kovářskou dílnu. Starou typickou kovárnu s dřevěnou zvoničkou u silnice před tím zbourali. Jan a Marie Kubíčkovi přesídlili do domku čp.26, který patřil dříve Františku Medkovi.

Zánik samoty v Kačerkách- Stavení na samotě ,,V Kačerkách“ čp. 69 koupil od Oldřicha a Boženy Starkových, přesídlivších také do pohraničí, Antonín Říha čp. 58,který stavení rovněž již v chatrném stavu jsoucí zboural.Tím zanikla samota dosud zvaná ,,Soukalovna“Pro pozemky v této odlehlé části katastru neznámí autor vymyslel přiléhavé nové pojmenování ,,Na Koreji“, které se všeobecně rychle ujalo.

Hledačky mandelinky bramborové- Také do našich zemí hlavně z Německa počala ve větším rozsahu šířit mandelinka bramborová. Bylo nutno organizovat účinný boj proti jejímu šíření a to především pomocí tzv. hledaček. Byly vytvořeny 4 skupiny hledačů, které ve stanovené dny, zpravidla v neděli, procházeli své úseky a prohlížely bramborové porosty. V toto roce u nás nebyla nikde mandelinka nalezena. (Str.69)

Starobní důchody- Jako zlepšení sociálního zabezpečení starších osob již neschopný práce byly přiznávány tzv. starobní důchody také osobám dříve nepojištěným a nemajícím nárok na důchod.

Škola podle nového zákona- V dubnu byl ohlašován zákon v jednotné škole, který vstoupil platnost dnem 1.září. Zanikl název obecná škola, byl zaveden název národní škola. V naší jednotřídce s 5 ročníky vzniklo 5 oddělení místo dřívějších 3 oddělení. Ke dni 1. září zde bylo zapsáno 21 dětí. K pomocnému vyučování sem byla ustanovena učitelka z Mnichu Božena Vokálová rodem z Kolínska, která tu vyučovala ruskému jazyku a ručním pracím.

Kulturní činnost- V kulturním ohledu žila obec pořádáním  obvyklých oslav v časovém pořadí roku. O velikonocích sehráli ochotníci Jiráskovu hru ,,Vojnarka“ spolu se členy skupiny mládeže. Hra byla znovu vděčně přijata, přestože zde již před léty byla hrána.

V místním rozhlasu byly hlášeny kulturní zprávy a komentáře ke všem tak významným událostem tohoto roku: abdikace presidenta republiky Dra. Edvarda Beneše, zvolení Klementa Gottwalda presidentem republiky, úmrtí Dra. E. Beneše, na jehož paměť byla 10. září pěkná veřejná vzpomínka, oslavy října a listopadu.

Klement Gottwald čestným občanem Bohdalína- 21. listopadu byl president republiky Klement Gottwald ve slavnostní  schůzi MNV jmenován čestným občanem zdejší obce. Pan president přijal toto jmenování a upřímně zaň poděkoval prostřednictvím své kanceláře.

V místní lidové knihovně přibyl větší počet knih a byl získán i větší počet čtenářů. Při vedení knihovny a půjčování vypomáhala žákyně střední školy Vlasta Mimrová čp. 61.

Počasí, úroda- Po suchém roku 1947 byl letošní rok v ohledu povětrnostním normálnějším. Zima byla mírná, jaro a léto teplé,podzim s počátku teplý, později sychravý. Úroda obilovin byla normální, zlepšily se pícniny, úroda bramborů byla abnormální, takže dodávky byly lehce plněny.

Narození, úmrtí- V tomto roce se narodilo 6 dětí, zemřely 4 osoby: Karel Novák, rolník čp. 6; František Plášil čp. 66 obuvník; František Máca, důchodce čp. 55; Anna Prachařová čp. 89. (Str.70)

 

Rok 1949

 

 

 

Úvod– Byl to rok v životě naší obce zvlášť významný jak vysvitne z líčení jeho událostí. Hlavně dvě události mu vtiskují tuto významnost a to vznik Jednotného zemědělského družstva a pak katastrofa způsobená dvojí povodní.

V celostátním měřítku to byl první rok I. pětiletky budování a také rok, v němž vstoupilo v život krajské zřízení místo dosavadního zemského zřízení. Okres Kamenice nad Lipou a tedy i naše obec připadla ke kraji Jihlavskému. Při vytváření krajů rozhodovaly také poměry tzv. geopolitické, tj. v našem případě území Českomoravské vysočiny jako kraj s přibližně stejnými podmínkami podnebí a hospodářství.

Počasí– Povětrnost měla ráz normální zimy bez silnějších výkopů: nebylo mnoho sněhu ani příliš silné mrazy. Zima byla více rozbředlá a tedy i nezdravá. Jaro přišlo brzy a i jarní práce mohly být brzy začaly a provedeny. Ukazovala se pěkná úroda, stromy byly samý květ.

Maškarní ples- Na konci masopustu 26. února skupina mládeže pořádala maškarní ples při pěkné účasti i družné zábavě.

Rozpočet obce- Rozpočtové řízení v MNV bylo provedeno již koncem minulého roku. Na vyrovnání jeho schodku byla obci přiletěna částka 20 800Kčs (?), což bylo oznámeno již začátkem roku.

Administrativa MNV– Administrativní práce v MNV dosud vykonával ředitel školy František Šesták. Protože mu to zabíralo mnoho času a bylo to i na ujmu jeho práce kulturní, opatřil MNV ve schůzi dne 10. března novou administrativní sílu a to Karla Fialu, důchodce čp. 81, který funkci přijal a 16. března nastoupil. Byla mu přiznána roční odměna 6 000Kčs.

Zavedení inseminace krav– V předjarním období bylo jednáno z popudu ONV o otázce zavedení umělého osemeňování krav, tzv. inseminace. S počátku nebylo mezi zemědělci, mnoho důvěry v toto nové zařízení, přesto se přihlásilo k používání inseminace 80% chovatelů krav. Tak mohl MNV zlikvidovat jednoho ze dvou plemenných býků. Později když se inseminace zcela osvědčila přistoupili na nový způsob i zbývající chovatelé, takže chov plemenných býků odpadl.

První máj– Svátek práce 1. máj byl zase pěkně připraven. Ozdobené vozy obsazené plně účastníky zajely do okresního města na manifestaci, odpoledne byla pak i večer v místním hostinci májové veselice taneční zábava, pořádaná místní organizací KSČ. ( Str. 71)

Schůze v družstevní myšlence– Již v zimě a na počátku  jara se po vesnicích a také hodně u nás hovořilo o společném družstevním hospodaření v jednotných zemědělských družstvech, zvláště když byl připravován a pak odhlasován příslušný zákon. Bylo i několik schůzí, v nichž bylo o věci jednáno. Referenti, kteří byli vysíláni na tyto schůze, nebyli sami natolik schopní, aby dovedli zemědělcům celou problematiku a perspektivu dostatečně objasnit a náležitě zdůvodnit. Spíše pak z neznalosti věci a neschopnosti zodpovídat i věcné dotazy zemědělců se uchylovali k pochybným formám a naznačovali, že zemědělcům  nakonec budou donucováni ke vstupu do družstev.

Založení přípravného výboru Jednotného zemědělského družstva- V této situaci kdy v obci se o jiném nehovořilo a když už v některých obcích se počaly tvořit tzv. přípravné výbory byla i u nás na sobotu 7. května večer svolána veřejná schůze na níž měl být utvořen přípravný výbor. Dostavili se většinou jen drobní zemědělci, střední již nepřišli. po projednání příslušných formalit se utvořil i při menší účasti zdejší přípravný výbor 5členný. Za předsedu byl zvolen Karel Hájek čp.74, dalšími členy Karel Randl čp.47, Jan Fiala čp. 51, Karel Čekal čp. 72 a František Šesták čp.88. Hlavním úkolem výboru bylo vytvořit podmínky k ustanovení družstva tj. získati dostatečně početnou členskou základnu i půdní základnu. Členové přípravného výboru si byli všichni obtížností tohoto úkolu, byli však odhodláni obtíží se nelekat.Toto byl první krok na novou cestu.

Den vítězství, koncert národních písní- Čtvrté výročí Dne vítězství 9. května byl toho roku oslaven zvlášť pěkně. Zajel k nám totiž pěvecký sbor žáků střední školy z Nového Etynku pod vedením učitele Karla Melzocha, zdejšího rodáka a předvedl krásný koncert národních písní i několik tanců. Návštěva nebyla právě nejlepší účastníci i v menším počtu přijímali každou část programu vřelým potleskem. Žáci souboru byli ve škole pohoštěni.

Přípravný výbor JZD schválení MNV- Ve své plenární schůzi 9. května místní národní výbor schválil všemi hlasy při plné přítomnosti svých členů ustavující přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva v Bohdalíně.

Povodeň a kroupy 31.5.1949-Zatímco na polích se ukazovala pěkná úroda při příznivém počasí a stromy byly přímo obaleny květy a slibovaly bohatou úrodu ovoce, nikdo netušil obrovskou zkázu, která uzavřela krásný měsíc květen. Bylo to totiž poslední den 31. května 1949, kdy po parném a krásném dnu v odpoledních hodinách se snesla z nepěkných mraků nad naší obcí a okolím (Str.72) bouře s neobvyklou silnou průtrží mračen a krupobitím. Téměř 4 a půl hodiny se lily bez přestání z mraků spousty vod s kroupami. Po krátkém trvání přívalů vod nastávala povodeň stále rostoucí. Vody prorvaly hráz rybníka Fejfaru, při čemž bylo ohroženo stavení čp.24 Leopolda Cichry, kam se seběhli lidé k záchranným pracím. voda brala sebou vše: balvany, dříví, nářadí, ploty, drobné zvířectvo, vnikala do stavení Pefků, Pouchů, strhla novou kůlnu u Karla Fialy čp.81 prorvala hráz Dolního rybníka, všecko zaplavovala, odevšad se valila. Proudy se valily a strhávaly půdu s polí, brambory, vyrývaly hluboké výmoly, strhly most na staré silnici. Průtrž a kroupy dokonaly zkázu na polích: žita, která již metala, byla přetlučena, stejně i ostatní plodiny byly k nepoznání a ve zbědovaném stavu. Byl to bolestný obraz zkázy dovršený ještě otlučenými stromy, na nichž nezůstal ani kvíteček. Teprve k 9.hodině večer řádění živlu ustalo, vody pomalu opadávaly. Není pamětníka takové katastrofy, při níž jsme všichni poznali jak nesmírný ničitel je voda, jejíž síle není možno odolat. Tragika tohoto dne se ještě zvýšila, když se roznesla zpráva, že ve Včelničce povodeň strhla patrový obytný dům sklárny, při čemž zahynuly tři ženy rodiny skláře Františka Houšky. Hrozný byl stav silnic a cest a bylo nutno ihned opravovat nejvíce postižená místa. Co tu nastalo nově mimořádné práce na MNV. Byly pořizovány seznamy způsobených škod všeho druhu, jejichž odhady, hlášení a podobně. ONV zorganizoval pomocnou akci, vysílal komise ke zjišťování škod a přidělování materiálu k nutným opravám.Hospodářské družstvo dovezlo slámu a seno, což vyživovací komise rozdělovala poměrně podle potřeby, jednotlivcům.Byly poskytnuty i mimořádné příděly otrub, ale to vše byly nepostačující náplasti.

Město Počátky vyhlásilo patronát naší obci a v jeho rámci vždy v sobotu vysílalo brigády s nákladními auty, které pomáhaly zavážet materiálem rokliny na cestách.Tamní národní škola Otakara Březiny vyhlásila patronát nad naší školou a přislíbila pomoc opatřením učebních pomůcek pro žactvo. Podstatnou pomoc pak dostala obec ze státních prostředků v částce přes 400 000 Kčs, které byly rozděleny poměrně podle rozsahu způsobených škod jednotlivým postiženým (Str.73)

Opravy po povodni- Statní zpráva rybníků svým nákladem zařídila opravu hráze rybníka Fejfaru, ONV pak novou úpravu splavu u Dolního rybníka a opravu mostu na staré silnici a na cestě k Pouchovým. Na těchto pracích byli též zaměstnáni vojáci technického stavebního oddílu. V důsledku této katastrofy bylo uváženo a pak i rozhodnuto s vyšších míst o nutnosti provedení regulace zdejšího potoka.

Úroda- Smutné bylo podívání, když záhy po povodni sváželi lidé z polí uschlou bílou a prázdnou slámu zničených žit, někde i pšenic. Ječmeny a ovsy se ještě pak ,,zmladily“ a přece z nich něco bylo.

Mor slepic- Po povodni se projevilo také ve velké míře hynutí drůbeže, nejvíce slepic, slepičí mor. V několika případech vyhynuly celé chovy.

Koupě domku čp.86- Domek čp. 86, patřící Janu a Antonii Brožovým, přesídlivším do Malíkova u Jindřichova Hradce, zůstal prázdný. 20. července odkoupil trhovou smlouvou tento domek MNV s tím určením, že bude na jeho místě zbudována nová vyhovující hasičská zbrojnice. Nyní je tedy vlastníkem domku obec Bohdalín. Zřizovací cena 4 500Kčs.

Domek čp.89 prodej panu Sůvovi- V téže době se projednával prodej domku čp. 89 patřící Karlu a Anně Cichrovým. toho času ve Skalici u České Lípy, Janu a Marii Sůvovým toho času ve Starém Sedle u Mariánských Lázní. Protože tento domek jak bylo prohlídkou zjištěno, není nikterak způsobilý sloužit veřejnému účelu, dal MNV svolení k prodeji.

Dary naší škole- V den zahájení školního roku 1.září dostavila se deputace patronátní školy z Počátek a to žáci i učitelé ( ředitel Josef Čapek a učitelka Helena Kučerová) a předali naším dětem nové učebnice a školní potřeby všeho druhu. Vřele jsme jim za tuto pomoc poděkovali a slíbili se odvděčit pilnou prací ve škole.Také střední škola v Černovicích přispěla darem 200Kčs na potřeby našim dětem.

Druhá povodeň– Ještě byly v živé paměti hrůzy květnové povodně, když v sobotu 10.září ráno o 7. hodině nastala opět průtrž mračen a povodeň se opakovala, snad ještě prudší silou. V malé chvíli se vylily proudy a smetly všecko co bylo před tím opět postaveno.Tak Karel Fiala čp. 81,postavil znovu kůlnu, zničenou první povodní a voda mu již ji strhla a odnesla podruhé. Byly znovu značné škody. Průtrž trvala necelé 2. hodiny. Byl to rok opravdu katastrofální a všichni naň budeme dlouho pamatovat (Str. 74)

Podzimní práce- Podzimní práce byly ztíženy. Špatná byla sklizeň otav ze zaplavených a zanesených luk, špatná i sklizeň bramborů. Následky se všude pociťovaly a přestože byly poskytnuty úlevy či úplné slevy povinných odvodů.

Lidový kurz ruštiny- Na podzim se přesto všechno rozproudil i kulturní život. V rámci Měsíce česko-sovětského přátelství  byl listopadu zahájen lidový kurz ruštiny, do něhož se dalo zapsat 40 účastníků i starších. Vyučoval Karel Strašík studující a pak absolvent Vyšší hospodářské školy. Návštěva postupně ochabovala, starším dělalo učení potíže. Jen asi polovina mladších vytrvala do konce běhu.

Lidová akademie– Kromě toho osvětové oddělení ONV pořádalo vždy jednou týdně tzv. ,,lidovou akademii“ s populárními přednáškami z různých oborů: historie, zvěrolékařství, filosofie, fyziky, chemie, chovatelství,daňové věci a pojištění. Přednášky byly ve škole, okres vysílal své odborníky lektory. Na některých přednáškách byla pěkná účast jindy malá a tak tato forma kulturní práce brzy přestala.

Putovní kino- V tomto roce k nám počalo občas zajíždět také státní putovní kino. Odpoledne bylo představení pro děti (filmové pohádky), večer pro dospělé, většinou sovětské filmy. Účast bývala vždy velmi pěkná, lidé se vždy na další filmy těšili.

Ustavení JZD- Vedle uvedených kulturních podniků byly pořádány oslavy 32. výročí Velké říjnové revoluce 6. listopadu spolu se zahájením Měsíce česko-sovětského přátelství a pak 12. prosince slavnostní schůze MNV ve výročí podepsání spojenecké smlouvy se SSSR a na ukončení Měsíce česko-sovětského přátelství.

V závěru roku byla historicky závažná událost : 26.prosince odpoledne se konala ustavující valná hromada JZD v Bohdalíně. Řídil ji předseda přípravného výboru Karel Hájek, který podal zprávu o činnosti a společných úkolech. Zvláště seznámil přítomné s výsledky uzávěrky, která byla vypracována po převzetí inventáře strojů od bývalého strojního družstva. Poté promluvil zástupce okresní rady družstev Karel Novák z Počátek, naznačil význam schůze, úkoly pro nejbližší dobu a přál mnoho zdaru družstvu.V dalším byly provedeny volby. Do představenstva byli zvoleni: Karel Čekal čp. 72 též jako předseda družstva, Jan Fiala čp. 51, Antonín Randl čp. 47, Ludmila Kratochvílová čp. 60, a František Mimra čp. 61. do dozorčí rady byli navrženi a zvoleni: František Šesták jako předseda, Karel Hájek čp.74, Karel Mraček čp.5, Karel Fiala čp. 81, a Matylda Němečková čp. 54. (Str. 75)

Narození a úmrtí- V roce 1949 se narodilo 6 dětí, zemřeli čtyři muži: Antonín Zdeněk čp.12, Václav Ježek čp. 67, Vojtěch Ježek čp.8, František Chmel čp. 34.

 

Rok 1950

 

Počasí- Zimní období v lednu -březnu bylo celkem normální, mrazy, pokud se vyskytovaly, byly jen mírné. Jaro se přihlásilo již koncem března, bylo dost teplé a suché. Také léto a podzim byly poměrně příznivé zejména k uplynulému provádění sklizňových prací.

Členové JZD II. typu- Po ustanovující valné hromadě JZD v prosinci 1949 byli členy družstva II. typu: čp. 1- Jan Mezoch,čp.5 Karel Mraček, čp. 10 Karel Švec, čp. 14 Kateřina Kučerová,čp. 24 Leopold Cichra, čp.28 Jakub Daňhel, čp. 29 Antonín Sehnal, čp.31 Anna Prágrová, čp. 41 Antonín Soukal, čp. 42 František Pouch, čp. 46 Rudolf Brabec, čp. 47 Antonín Randl, čp. 49 Stanislav Ježek, čp. 51 Jan Fiala, čp. 52 Františka Hrdličková, čp. 54 Alois Němeček, čp. 57 Rudolf Kučera, čp. 58 Antonín Říha, čp. 60 Marie Židová, čp. 61 František Mimra, čp. 62 Karel Mraček, čp. 63 Karel Strašík, čp. 65 Josef Ježek, čp. 66 Růžena Plášilová, čp. 67 Aloisie Ježková, čp. 72 Karel Čekal, čp. 73 Václav Mimra, čp. 74 Karel Hájek, čp. 79 Karel Čamrda, čp. 81 Karel Fiala, čp.83 Marie Nováková, čp.87 Marie Kůrková, čp.88 František Šesták. Později přistoupil Josef Kubů čp.3. Převážná část středních zemědělců do JZD nevstoupila.

Hospodářsko-technická úprava půdy– Přední starostí družstva v tomto roce bylo docílit provedení hospodářsko technické úpravy půdy (HTÚP) v katastru obce za účelem zcelení pozemků členů JZD. Po řadě vzrušených schůzí došlo v červenci na veřejné schůzi zemědělců k hladkému rozhodnutí na podkladě 51% většiny výměry půdy členů JZD.K měřickému provedení této úpravy sem byl vyslán pracovník Jan Vitiše, který počínal mnohdy netaktně. Celý proces  této úpravy byl počátkem toho, že se obec rozdělila  na dva tábory, což se pak jevilo nepříznivě v celém soužití ve všech akcích hlavně kulturních, kterých se nedružstevníci většinou neúčastnili. Také přesvědčování ke vstupu do JZD bylo při nejlepší snaze bezvýsledné. (Str.76)

Výkup mechanizačních prostředků- Situaci v obci značně pohoršil i nevhodný zásah ze strany okresu v tom, že se sem byli vysláni 2 činovníci aby provedla výkup mechanizačních prostředků u nečlenů na podkladě výměrů. Byla to akce neuvážená, provedena tak říkajíc ,,na divoko“ a nemohla být ani do konce provedena. ONV ji nakonec pozastavil platnost vydaných výměrů zrušil výnosem z 25.10.1950.

Rozorávání mezí-  7. srpna byl pro obec historický den. Bylo totiž začato s rozoráváním mezí a to nejdříve na konci ,,V zahradách“. Rozorávání prováděla strojní traktorová stanice v Kamenici nad Lipou. Jeden z družstevníků při tom rozorávání mezí pronesl slova:,,To už mělo dávno bejt.“ V počáteční náklonnosti k družstevní myšlence netušil, kolik obtíží bude na této cestě třeba překonávat. To se velmi brzy počalo projevovat.

První úvahy společných zařízeních JZD- společná první práce na sklizni a výmlatu probíhala uspokojivě při dobrých výsledcích. Při tom však bylo stále zřejmější, že nebude možno dlouho setrvat při tomto druhém typu hospodaření. Bylo proto již v tomto roce uvažováno o možnosti společných zařízení pro živočišnou výrobu, především stáje a vepřína. Z podniku ONV jeho předsedy Josefa Jíry bylo doporučeno JZD ucházeti se o přidělení benešovské cihelny a získat tak stavební materiál, cihly, dříví na stavbu stáje. Pro vepřín bylo počítáno s konfiskovaným majetkem čp.77 Marie Strakové hlavně s adaptací dílny při tomto stavení. Toto je stručné vypsání událostí prvního roku existence JZD v Bohdalíně, jež jsem shrnul do této souvislé kapitoly.

A nyní ostatní události v časovém sledu.

Civilní sňatky, matriční úřady- Počátkem tohoto roku vešel v platnost nový občanský zákoník, podle něhož bylo ukončeno provádění civilních sňatků u místních národních výborů a součastně byly zřízeny v určených větších obcích a městech obvodní matriční úřady. Naše obec připadla k matričnímu úřadu v Kamenici nad Lipou.

Národní sčítání lidu- 1. března bylo začato národní sčítání lidu a to jeho první část, kterou provedl do 4. března sčítací komisař František Šesták. 27. května začala druhá část sčítání se soupisem půdy a domovního majetku. sčítání bylo ukončeno 31. května. Podle jeho výsledku žijí v obci 303 obyvatelé.

Mezinárodní den žen, MDŽ- 8. března byla oslava Mezinárodního dne žen ve školní budově při dobré účasti převážně žen. Školní děti měly recitace a zpěvy. Vedoucí myšlenkou oslavy bylo, aby ženy – matky svou prací přispívaly v boji za zachování světového míru. (Str. 77)

První máj- Svátek práce připadl letos na pondělí. Od nás jsme se zúčastnili okrskové manifestace v Kamenici nad Lipou na dvou vyzdobených vozech. Účast byla tentokrát menší než v předchozích letech, příčinou bylo založení JZD.

Den vítězství– V neděli 7. května byla oslava 5. výročí Dne vítězství s přednáškou a kulturním programem, který připravila jednak škola, jednak členové místní skupiny ČSM.

Družstevní prádelna– Již delší dobu připravovaly zdejší ženy zřízení společné prádelny. Po založení JZD došlo k uskutečnění. Pro prádelnu byly svépomocí upraveny 2 místnosti v levé části domku kampeličky a zakoupeno a instalováno zařízení: pračka se ždímačkou a elektrický mandl. Prádelna byla v čilém provozu, hojně používaná. Byla pod správou JZD, které svým nákladem provedlo jednak adaptaci místností, jednak zakoupilo zařízení.

Národní pouť v Mnichu- 20.-21. května  byla národní pouť v Mnichu. V sobotu 20. května bylo v rámci této pouti pořádáno noční branné cvičení, jehož se zúčastnili při plnění daných úkolů také zdejší občané. V neděli byla v Mnichu mohutná manifestace při níž promluvil armádní generál Ludvík Svoboda. Téhož dne byl slavnostně otevřen mnichovský kulturní dům.

Mírová akce– V následujících dnech května byla organizována v obcích podpisová akce k Stockholmské mírové resoluci.

Most u Marešových- V jarním období byl zřízen přes potok u Marešových místními pracovníky provizorní dřevěný most na místě dřívějšího povodní strženého kamenného mostu. ONV přispěl na tuto akci částkou 5000Kčs.

Reorganizace MNV– 22. června byla na veřejné schůzi za účasti předsedy ONV Josefa Jíry provedena reorganizace MNV.

Účelem reorganizace bylo, aby byly v lidové správě– národních výborech zastoupeny všecky složky Národní fronty.aby tomu bylo vyhověno v místní situaci, byl zdejší MNV rozšířen na 15 členů a jeho členy se staly:

Antonín Randl čp.47 nadále jako předseda, Karel Mraček čp.62, jako člen rady a zemědělský referent, František Šesták čp.88 jako člen rady a kulturní referent, Karel Hájek čp. 74 jako člen rady a finanční referent, Rudolf Brabec čp. 46 jako člen rady a zásobovací referent. Další členové MNV: Václav Mareš čp. 56, Antonín Soukal čp. 41, Josef Švec čp. 9, Karel Mraček čp. 54, Jan Kratochvíl čp.60, Karel Čamrda ml.čp.79 a Josef Kučera čp. 14. Sestava reorganizovaného MNV byla dost obtížná rovněž proto, že bylo v obci již JZD. (Str. 78)

Hledačky mandelinky- 25.června byla první ,,hledačka“ mandelinky bramborové. tento škůdce se i našem kraji nebezpečně rozšířil, takže bylo nutno proti němu bojovat. Vedle využívání chemických prostředků byly hledačky  nejúčinnějším prostředkem. Konaly se zpravidla v neděli ve skupinách (generální hledačky) za účasti dospělých a školní mládeže.

Zkoumání půdy v katastru- 7. srpna bylo začato s akcí zkoumání půdy ve zdejším katastru. Byly sebrány četné vzorky za vedení pracovníka Půdní zkušebny z Tábora. Půdní vzorky pak odeslal MNV do zkušebního ústavu v Táboře, odkud ani později nedošla žádná zpráva o výsledku.

Regulace potoka- 23.srpna byly zahájeny práce na zregulování potoka. Regulace se ukázala nutnou po povodních v předešlém roce. V první etapě má být provedena  v úseku Dolního rybníka nahoru až k mostu na silnici k Mirotínu. Regulaci provádí ze státních prostředků krajská vodohospodářská služba v Jihlavě. Vedením stavby byl pověřen zaměstnanec této služby  Josef Čapek ze Stržanova u Žďáru nad Sázavou, který se v obci přechodně ubytoval u Mračků v čp. 62. Z počátku probíhala práce neuspokojivě pro nedostatek pracovních sil, teprve po skončení polních prací se situace zlepšila.

Školní rok- 1. září začal školní rok při počtu 22 žáků k zahájení přišlo i několik rodičů s předseda MNV Antonín Randl. Odpoledne navštívil školu se zástupci ONV předseda školského odboru KNV z Jihlavy Eduard Juřička. Projevil uspokojení nad dobrou připraveností a vhodnou výzdobou školy.

Učitelka Božena Vokálová byla ustanovena na Kolínsku, k nám pak Julie Šteflová z Mnichu. Vyučovala zde tělesné výchově a dívčím ručním pracím.

Den armády– 6.října byla ve škole pěkná oslava Den československé armády. Zajela sem 8 členná skupina vojínů z Jindřichova Hradce a připravila účastníkům poučení i zábavu při uceleném hudebním i zpěvním programu.

Říjnové oslavy- 29. října proběhla obcí hvězdicová štafeta přátelství a míru na počest výročí Velké říjnové revoluce.

Na to 6.listopadu večer byla opět ve škole oslava VŘSR přednášel Zdeněk Soukup z ONV. Účast byla malá.

Kurz ruštiny-18. listopadu byl zahájen 2. ročník LKR ( lidových kurzů ruštiny). Navštěvovalo je jen málo mladších posluchačů, z nichž několik během kurzu vypadlo. Vyučoval opět Karel Strašík z čp.63, zaměstnaný jako účetní u státní lesní správy.

Změny držebností- V tomto roce nastaly změny držebností:

František a Marie Cichrovi čp.53 předali majetek synu Karlu Cichrovi, Kateřina Kučerová čp. 14 synu Josefu Kučerovi.(Str.79)

Stavby – Rudolf Brabec čp.46 provedl přestavbu a přístavbu obytné části svého domku, Stanislav Ježek čp. 49 provedl výměnu krovu a krytiny a zvýšení přední části budovy.

Knihovna- Veřejná knihovna měla přírůstek 57 knih, 37 čtenářů a 448 výpůjček.

 

Rok 1951

 

Počasí– Počátek tohoto roku leden- březen byl ve znamení rozbředlé zimy, nezdravého počasí. Bylo mnoho onemocnění chřipkou u dětí i dospělých.

Hasičský ples– 13. ledna byl tradiční ples hasičského sboru. Zábava při něm nebyla tak družná jako dříve. Působilo tu již zmíněné rozdvojení obce.

Provozní řád III. typu JZD – 14. ledna na členské schůzi JZD v úřadovně MNV byl při napjatém jednání většinou přítomných členů přijat provozní řád III. typu společného hospodaření. 7 přítomných členů přijetí nepodepsalo. To bylo první známkou, že dosti početná základna bude brzy oslabena. Zřejmě v této věci vedle jiných vlivů působila obava, že se v III. typu dosavadní výhodné podmínky zhorší.

Majetek Marie Strakové, předání JZD – 21. ledna se dostavila k místnímu řízení Marie Straková z Pláně z pohraničí a nabídla k výkupu JZD polovinu svého vlastnictví pozemků ve výměře 2.26 ha jakož i budovy čp.77. Rozhodnutí KNV v Jihlavě z 31. ledna 1951 byly zmíněné pozemky odevzdány do správy a užívání JZD, budovy byly JZD přiděleny do vlastnictví.

Patronát lesního závodu- 9. února byla při členské schůzi uzavřena smlouva vzájemné pomoci mezi lesním závodem v Kamenici nad Lipou a zdejším JZD. Součástí této smlouvy byl odstavec o bezplatném poskytnutí materiálu z bouračky bývalé cihelny v Benešově na stavbu společného kravína.

Prodej mouky a pečiva na lístky- Po předchozím uvolnění potravin, které bylo tak toužebně očekáváno a s povděkem všeobecně přijato, došlo k opětnému vázanému prodeji mouky a pečiva na lístky s platností od 26.února. Byl to důsledek neodpovědného počínání mnoha spotřebitelů z tzv. vyšších kruhů, kteří záměrně takto narušovali uvolněné zásobovaní.

První odhláška z JZD – 10. března nastala první trhlina v členské základně JZD. Podal totiž první odhlášku z JZD Jan Melzoch čp.1.

Výroční schůze JZD- 11. března byla první výroční členská schůze JZD. Byl za ONV přítomen zemědělský referent František Vávrů. Zhodnotil dobrý výsledek prvního roku hospodaření, který vykázal čistý zisk 65.240.30 Kčs.Poukázal i na některé chyby, kterých je třeba se vyvarovat. (Str.80)

Bourání cihelny- 19. března bylo začato s bouráním cihelny u Benešova. Práce byla liknavá, u většiny členů bez zájmu.

Pochod míru- 14. dubna se konal ,,pochod míru“. Od nás šel průvod dětí a dospělých ke Včelničce. U křížků bylo setkání účastníků z Kamenice nad Lipou a ze Včelničky odtud zpětný pochod na kamenické náměstí, kde byla na závěr manifestace. Protože bylo právě období pěkných jarních prací, byla od nás malá účast.

První máj- 1.května jsme se opět připojili k okrskové manifestaci v Kamenici nad Lipou, tentokrát byla od nás značně menší účast, přestože agitační dvojice týden předtím pozvali všecky domácnosti.

Hospodářsko-technická úprava luk– Na jaře bylo provedeno řízení o hospodářsko technické úpravě luk. Úprava byla provedena s ohledem na vyhovující situaci pro JZD. Vznikla tím řada nepříjemných jednání se soukromně hospodařícími zemědělci, když se jim určovalo přidělování náhradních luk.

Družstevní prodejna zboží- V tomto měsíci květnu předal místní obchodník Josef Kučera svou prodejnu se smíšeným zbožím družstvu. sám zůstal vedoucím združstevnělé prodejny. Byl to počátek přechodu na socializace i v tomto oboru. Později byla prodejna převedena do spotřebního družstva Jednota v Kamenici nad Lipou.

Oslavy v Mnichu- 9.-10. června byla opět národní pouť v Mnichu. V sobotu 9. června se opakovalo noční branné cvičení, do něhož se připojili i místní občané a mládež.

Počasí- Červen byl mimořádně chladný a deštivý, později nastala silná vedra.

Vepřín JZD- V červenci došlo JZD povolení ke stavbě vepřína v objektu čp.77, přidělení materiálu a povolení investičního úvěru do výše 120 000 Kčs.

Polní mlat- Včas byly vykonány přípravy ke žňovým pracím zejména v tom, že byl zřízen mlat na poli v pravo od státní silnice, kam byla postavena linka elektrického vedení od transformátoru přes louky. Obilí se sváželo a mlátilo při dvou směnách i v noci.

Školní rok – Školní rok začal opět 1.září při počtu 20 žáků. Byl přítomen předseda MNV Antonín Randl a několik rodičů.

Den armády- 6. října byl Den československé armády. Dostavil se zástupce posádky v Jindřichova Hradce a měl odpoledne besedu s dětmi ve škole, večer s dospělými.

Říjnová oslava- 4. listopadu byla slavnostní schůze k zahájení Měsíce česko-sovětského přátelství. Téhož dne proběhla obcí tradiční hvězdicová štafeta přátelství a míru. (Str.81)

Špatná sklizeň- Po celkem dobré sklizni obilovin byla na podzim podprůměrná sklizeň bramborů. Místní národní výbor požádal ONV o snížení předepsané dodávky s poukazem na potřebu pro značný chov prasnic. V ostatních produktech byly dodávky řádně splněny i překročeny.

Zánik skupiny mládeže– Místní skupina ČSM dříve hodně početná byla oslabena. Koncem roku jevila známky zániku, ježto nemělo ani potřebný počet členů k obsazení výboru.

Újezdní tajemník- Národním výborům byli přidělováni na pomoc při plnění úkolů tzv. újezdní tajemníci, vždy jeden pro několik obcí. U nás v této funkci jen krátkou dobu působil Josef Dvořák z Dívčích Kop.

Situace v JZD- Situace v JZD na konci tohoto roku je výstižně zaznamenána v zápisu o schůzi rady MNV z 3. prosince 1951: Je tam uvedeno: ,, situace v JZD není růžová, pro vstup do II. typu; stavba kravína, vepřince není nálady a dostatek pracovních sil, neboť JZD je složeno skoro vesměs z průmyslového a stavebního dělnictva, nezemědělců, důchodců a podobně. Chyby učiněné při zrodu JZD se nyní projevují; mnoho členů, ale ke společné práci, skoro žádný. Nejlépe ještě jde rozebírání sklizně. Bez zlepšení pracovních morálky jsou poměry v JZD neudržitelné. tento stav zavinilo také částečně to, že nebyly včas vyúčtovány jarní, žňové i ostatní práce“.

V červnu oznámilo vystoupení dalších 7 členů, 25. září byla přijata resignace předsedy Karla Čekala. Novým předsedou byl zvolen Karel Hájek čp.74.

Knihovna– Místní knihovna měla letos menší přírůstek a to jen 17 knih. poklesl i počet čtenářů a výpůjček. Knihovna má na konci roku celkem 429 svazků.

Počasí– Počasí téměř v celém podzimu až do konce roku bylo rozbředlé a nezdravé, působilo četná onemocnění. Už nejsou ty zimy jako bývaly, říkají starší občané.Zimy bývaly totiž pořádné, mrzlo jen praštělo a sněhu bylo dost a dost, od listopadu až do března.

 

Rok 1952

 

Počasí- Na začátku ledna byly jen mírné mrazíky naholo bez sněhu, teprve na konci měsíce silně sněžilo.

Nepěkné soužití v obci- Hasičský ples pořádaný obvykle v lednu tentokrát nebyl. Byla to jedna ze známek rozrušeného společenského soužití v obci, která se rozdvojila. Jevilo se mnohdy nepěkně a téměř nepřátelsky jedněch proti druhým, nedružstevníků proti družstevníkům. Nejvíce tím trpěla práce národního výboru a ještě víc práce kulturně osvětová.

Tajemník MNV– Od 1.února nastupoval do obcí na pomoc národním výborům političtí pracovníci – tajemníci. Jejich předním úkolem bylo pomáhat při socializaci vesnice. K nám ONV ustanovil do této funkce Jana Skořepu z Bořetína.

Výroční schůze JZD- 9. března byla druhá výroční členská schůze JZD. Byly při ní provedeny volby: předseda Anton Randl, místopředseda Karel Hájek, dalšími členy představenstva Jan Fiala čp.51, Ludmila Kratochvílová čp. 60  a František Šesták čp.88. Za členy dozorčí rady zvoleni: Josef Kubů čp.3, Karel Mraček čp.62, Růžena Plášilová čp.66, Alois Němeček čp. 54 a Josef Ježek čp. 65. Oslabení členské základny dále pokračovalo. Vystoupil i první předseda Karel Čekal, Františka Hrdličková a trochu později Josef Kubů.

Adaptace vepřína– Do počátku jarních prací byla dokončena adaptace vepřína v objektu čp.77, první ošetřovatelkou se stala členka Matylda Němečková z čp.54, která si počínala svědomitě a dosahovala pěkné výsledky na přírůstcích i v odchovu selat.

Nový tajemník MNV- 13.března nastoupil místo tajemníka MNV František Kohout z Dráchovky, když Jan Skořepa na tuto funkci u nás resignoval.

Počasí na jaře– V tomto březnu si zařádily poměrně silné mrazy, za to duben byl mimořádně teplý a suchý málo deště. Jarní práce se provedly pohodlně a bez zpoždění.

Hovory o škole- 22. března večer byly ve škole tzv. ,,Hovory o škole“. Byl hodnotný program, přednáška zástupce ONV učitele Štěpána Pokorného a rozhovor o otázkách výchovy dětí. Vyplynulo i usnesení žen o zřízení zemědělského útulku v obci. Byla to po delší době opět zdařilá schůze při pěkné účasti rodičů školních dětí. (Str.83)

Květnové oslavy– První máj byl oslaven zase na manifestaci v Kamenici nad Lipou. Týden před tím pozvali členové agitačních dvojic všechny domácnosti, účast však byla mnohem slabší. Devátý květen byl vzpomenut při slavnostní schůzi MNV téhož dne. dva členové MNV byli delegování na slavnost ONV do Mnichu.

Zemědělský útulek– Členky výboru žen se postaraly o přípravu 2 místností v kampeličce pro zemědělský útulek. Muži zhotovili před budovou dřevěný plůtek. Vnitřní zařízení: stolky, židle, skříně, postýlky byly dodány z okresu. Útulek byl otevřen 5. května při počtu 13 dětí. První pěstounka byla paní Marie Holkupová z Psárova, která uměla děti získat a dobře je vedla.

Stavba stáje- Po předchozích váhavých a nerozhodných jednáních, která se týkala přechodu do III. typu hospodaření JZD a tím hlavně výstavby společných zařízení, byla 13. května zahájena stavba stáje. Vzhledem k oslabené členské základně byla povolena stavba v menším rozsahu a to na pozemku při hospodářské budově čp.47 předsedy JZD Antonína Randla podél staré silnice. Stavební práce si prováděli družstevníci převážně sami.

Třetí tajemník- Koncem května resignoval na funkci tajemníka MNV František Kohout, kterému činily potíže zejména každodenní cesty domů v pozdních hodinách. Na jeho místo zde nastoupil Karel Pecha tesař z Vodné-Kutlofa, kde až dosud byl také ve funkci tajemníka MNV.

Slintavka v obci– počátkem srpna propukla v obci slintavka a kulhavka v domě čp. 37 a čp. 40. Byla ihned provedená přímá veterinárně policejní opatření včetně očkování. Autobusy zastavovaly za vesnicí, ostatní doprava byla řízená objížďkou po březové aleji na černovickou silnici. Nákaza se dále nerozšířila.

Žně– Žňové práce a sklizeň probíhaly plynule, JZD provádělo výmlat opět na polním mlatu. Pro uskladnění obilí zajistilo druhou část skladiště Jana Melzocha čp.1.

Školní rok- 1. září byla opět slavnost k zahájení školního roku. Vedle několika rodičů byl přítomen předseda MNV Antonín Randl s tajemníkem Karlem Pechou. Bylo zapsáno 19 dětí.

Menšinové JZD- V radě MNV bylo často jednáno v nepříznivé situaci v JZD hlavně ve věci stále se ztenčující členské základny a nutnosti získávat na pokladě dobrovolnosti. Byli zváni do schůzí rady dřívější členové, bylo na ně působeno, aby vystoupení odvolali, byli navštíveni někteří dobří a vlivní zemědělci. Všechny tyto pokusy byly bezvýsledné, JZD zůstalo při malém počtu členů, bylo menšinové.( Str.84)

Den armády- 25. září k nám zavítal v rámci oslav dne československé armády pěvecko-hudební soubor vojenské posádky z Jindřichova Hradce. Vojáci předvedli účastníkům pěkný a veselý program. Škoda, že byla malá účast.

Podzimní práce- Podzimní práce u JZD i soukromém sektoru byly provedeny včas včetně hluboké orby. Předepsané dodávky byly splněny vesměs bezezbytku. JZD v některých produktech dodávky překročilo. Hodně prací hlavně ve sklizeni bramborů a orbě prováděla družstvu i některým soukromníkům STS ( strojně traktorová stanice) z Kamenici nad Lipou.

Pozemky do nuceného nájmu- Františka Hrdličková čp. 52 nemohla po vystoupení z JZD obhospodařovat pozemky, které ji byly vytýčeny. Rada MNV se zemědělskou komisí přidělila ji pozemky do nuceného nájmu Josefu Kubů čp.3, Karlu Mračkovi čp.5, Stanislavu Ježkovi čp. 49 a Karlu Strašíkovi čp.63. toto opatření způsobilo opět nepříjemnosti a zlou krev! ( Rozhodnutí z 9. října).

Oslavy Října- 6. listopadu byla oslava 35. výročí VŘSR. Oslava byla též zahájením Měsíce SČSP byla instalována v úřadovně MNV výstavka knih, jichž bylo prodáno za 3000Kčs.

Mírový kongres ve Vídni– V prosinci tohoto roku se konala ve Vídni mezinárodní mírový kongres. účastnil se ho jako delegát jihlavského kraje náš spoluobčan Karel Hájek čp.74, traktorista JZD.

Knihovna– Místní lidová knihovna měla přírůstek 32 svazky, 326 výpůjček a 29 čtenářů. Stav knižního fondu na konci roku je 461 svazek. Revizi knihovny provedl v květnu ředitel okresní lidové knihovny Matěj Dvořák.

 

Rok 1953

 

Počasí- Počasí na počátku roku: zima opět mírná, převládaly holomrazy, čímž utrpěly značně ozimy, hlavně žita.

Dostavba stáje, svod krav a skotu- Po skončení podzimních prací loni od listopadu až do konce ledna členové JZD pilně pracovali na dostavbě kravína, takže 1. února mohl být uskutečněn svod a společné ustájení krav a ostatního skotu. Bylo svedeno celkem 68 kusů. K ošetřování v kravíně se přihlásili  Růžena Randlová, Růžena Brabcová a Josef Ježek čp.65.

Další odhlášky– Mezi tím podali další odhlášky z JZD další členové s malou výměrou i bezzemci a to: čp.14,42,57,66,81, 83 a 17 s odůvodněním, že nemohou být platnými členy při III. typu hospodaření. Tak poklesla členská základna na 10 rodin a to čp. 29,46,47,51,54,60,62,65,67 a 74.

Hasičský ples– 14. února byl po delším přerušení zase pořádán hasičský ples. Zábava však nebyla srdečná, jevilo se stále rozdvojení.

Rozdělení usedlosti čp. 15– Hospodářství Františka Hulíka čp.15 bylo v několika letech na úpadku. pro soustavné neplnění dodávek nařídil ONV rozdělení pozemků i chovných zvířat místním zemědělcům k zajištění výrobních úkolů. Tímto opatřením byli postiženi: Josef Švec čp.9, František Fauser čp.21, František Staněk čp. 23, František Brom čp. 37 a Václav Mareš čp.56.

Rozdělení usedlosti čp. 1- Podobně bylo rozděleno hospodářství Jana Melzocha čp.1, když tento zemědělec byl povolán k mimořádnému vojenskému cvičení na dobu neurčitou. Inventář a živý převzali Václav Lopot čp. 4, Vojtěch Ježek čp. 8, Karel Matějů čp. 12, Leopold Cichra čp. 24, Ladislav Šeba čp. 19, Karel Švec čp.10, Antonín Strouhal čp.41, Karel Čekal čp.72.

Úmrtí J.V.Stalina a Klementa Gottwalda– Po vzrušující zprávě o úmrtí J.V.Stalin 5. března zasáhla všude hluboce smrt prezidenta republiky Klementa Gottwalda 14. března. V den jeho pohřbu 19. března byla ve škole smuteční tryzna za účasti velkého počtu dětí i dospělých. V úřadovně MNV se ve dnech státního smutku zapsali ze všech rodin do kondolenčních archů.

Jarní práce– Jarní práce byly provedeny včas u JZD i soukromého sektoru. Také pozemky přidělené do nucených nájmů byly řádně obdělány i přes potíže, kterých při tom bylo dost.

Drůbežárna JZD- Po výstavbě kravína JZD objednalo a postavilo po ukončení jarních prací montovanou drůbežárnu na poli za Hájkovými. Bylo do ní hned nasazeno (Str.86) 500 kuřat. První ošetřovatelkou v drůbežárně byla ustanovena členka Ludmila Kratochvílová.

Družstevní stodola- Po drůbežárně přišla na řadu stavba družstevní stodoly, která byla nutná pro společné hospodářství. Byla postavena na pozemku při cestě na Hutě. Tesařskou práci řídil a při ní vypomáhal tajemník Karel Pecha. Postavením stodoly byla odstraněna větší tíseň ve věci potřebného prostoru. Ke stodole byla zřízena přípojka elektrického proudu vedené od kravína.

Společný chov ovcí- V tomto období došlo i k zařízení pro společný chov ovcí. Byla zhotovena ohrada s malou kůlnou na pastvině pod Mazancovými. ošetřování bylo svěřeno Marii Novákové z čp. 83, později Rudolfu Brabcovi

Květnové oslavy– Květnové oslavy měly obvyklou náplň. Prvního máje jsme byli na celo okresní manifestaci v Kamenici nad Lipou, 8. května jsme vzpomněli při místní oslavě osmého výročí Den vítězství.

Telefonní hovorna– V programu MNV bylo zřízení veřejné telefonní hovorny v obci, což se uskutečnilo letos na jaře. Hovorna byla zřízena a umístněna ve výčepní místnosti hostince u Kučerů čp.14. Prospěšnost telefonu pro veřejnou i soukromou potřebu byla v zápětí všeobecně uznávaná.

Účetní MNV– Pro řádné vedení účetní agendy a účetnictví MNV byla zřízena v obcích zvláštní funkce účetního. U nás tuto funkci přijal Karel Strašík, účetní státní lesní správy v Kamenici nad Lipou, ve zdejší obci čp. 63.

Ustanovení Osvětové besedy- 11. května byla ustanovena při MNV Osvětová beseda, jíž připadl úkol řídit v obci kulturně osvětovou práci. Jejím správcem byl ustanoven: Miloslav Cílek, Věra Cílková, Vlasta Mimrová, Anna Tržilová a Jaroslav Ježek čp. 67.

Putovní kino– Putovní kino krajského filmového podniku z Jihlavy k nám zajíždělo dříve jednou měsíčně, nyní již dvakrát za měsíc. Odpoledne promítá filmy pro děti, večer pokaždé 2 celovečerní filmy pro dospělé. Návštěvnost není stejná, vcelku však uspokojivá.

Měnová reforma- Tajemné předpovědi o tom, co bude s penězi, vyjasnil den 31. května, když v odpoledních hodinách byla uvedena ve známost měnová reforma s platností od 1. června. rozrušení myslí bylo při tom veliké.

Výměnné středisko peněz pro naši obec bylo v Mnichu v kulturním domě. S peněžní reformou byl součastně zrušen přidělený systém potravin. (Str.87)

Delší dobu před tím panovala silná nákupová horečka. Kdo si účelně nakoupil, liboval si, kdo nevěřil pověstem a nenakupoval, byl pochopitelně rozmrzelý.

Sníh v červnu- 3. června ráno bylo nemilé překvapení. Při silném ochlazení napadly spousty sněhu, čím byly postiženy vzrostlé kultury žit, a značně i ovocné stromy, které byly právě v úplném květu. Na předpisy dodávek žit byly povoleny částečné slevy, přesto však i slevené dodávky byly plněny obtížně, hodně záměnou.

Váňův les do státní lesní správy- Dnem 1. července t.r. byl převeden Váňův les, který až dosud obhospodařoval místní národní výbor, do správy státní lesní správy.

Zemědělské práce- Žňové práce probíhaly plynule, byly ukončeny poměrně včas. Také dodávky obilí byly splněny JZD i u soukromého sektoru v termínu pro obec stanoveném. stejně pokračovaly podzimní práce v patřičném tempu, neboť při všech pracích jakoby existovala nepsaná a nikým nevyhlášená soutěž mezi JZD a soukromníky. Kdo dřív?! Tato řevnivost zřejmě pomáhala při časovém plnění.

Školní rok- 1.září byl zahájen školní rok 1953-54 opět svátečně při počtu 23 žáků.Kromě několika maminek byli přítomni 2 zástupci místních složek.

Měsíc SČSP – Letošní Měsíc SČSP byl zahájen 5. listopadu oslavou 36. výročí VŘSR, v dalším průběhu byly 2 přednášky, 2 sovětské filmy a výstava knih.

Soutěž Bohdalín-Včelnička– Pro zlepšení práce MNV byla zorganizována soutěž Bohdalín-Včelnička na pokladě dohodnuté smlouvy o řádném plnění zemědělských a dalších úkolů.Hodnocení bylo prováděno při vzájemných návštěvách ve Včelničce a Bohdalíně. se střídavým vítězením zpravidla ve schůzích, členů MNV.

Knihovna – Místní lidová knihovna zaznamenala přírůstek 40 svazků, z toho dostala darem12 knih slovenské Hviezdoslavovy knižnice. Měla 34 čtenářů a 348 výpůjček. Knižnice fondu čítá na konci roku 501 svazek. K 9. květnu t.r. dostala naše knihovna ,,Čestné uznání Okresního národního výboru“ v rámci akce ,,Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. (Str.88)

 

 

Rok 1954

 

Počasí- Ani tato zima se nevyznačovala abnormálními zjevy, byla opět celkem mírná a protáhla se téměř do dubna. Tím i jarní práce se zpozdily.

Hasičský ples- V lednu se pořádal hasičský ples při trvajícím rozdvojení a spíše ještě zhoršené situaci vzhledem k tomu, že se už vědělo, že dojde k volbám do národních výborů. Všecko nasvědčovalo tomu, že právě volby budou obtížným problémem.

Výroční schůze JZD- 11. března byla výroční členská schůze JZD za účasti plného počtu členů. Za ONV byl přítomen pan Jan Rataj, člen rady. Účetní Jan Fiala mohl podat příznivou správu o výsledcích hospodaření, neboť odměna za pracovní jednotku vyšla na 23.70 Kčs kromě naturální. Ve volbách pro nové období byli zvoleni: předsedou opět Antonín Randl, jeho zástupcem Karel Hájek, dalšími členy představenstva Jan Fiala, Ludmila Kratochvílová a František Šesták.Do revizní komise byl zvolen Rudolf Brabec,Josef Ježek čp.65 a Karel Mraček čp.62.

Oslava MDŽ- 14. března byla pěkná oslava MDŽ při značné účasti žen i mužů. Při oslavě byl promítnut film ,,Anna Proletářka“.

Nové lavice do školy-4. dubna dostala naše škola 15 nových dvousedadlových lavic od firmy Kovona v Karviné. Staré dlouhé lavice byly dány na zasloužený odpočinek po 50 ti věčné službě.

Květnové oslavy- Oslavy v květnu měly obvyklý průběh. Májová manifestace byla ve středisku v Kamenici nad Lipou, od nás se zúčastnilo asi sto osob včetně dětí. Osvětová beseda pak připravila vhodný program k oslavě9.května. Toho dne byli dva zástupci MNV přítomni vzpomínkové oslavy v Mnichu u hrobu partyzánů.

Volby do národních výborů- Už od března jsme žili ve znamení příprav na volby do národních výborů, stanovené na neděli 15. května. Bylo zřejmé, že volby zejména do místního národního výboru budou nesnadné. Jevilo se zvláště při jednání o sestavě kandidátní listiny, nikdo nechtěl kandidaturu. Konečně se podařilo získat 9 potřebných kandidátů, o nichž pak bylo jednáno na veřejné schůzi. Tam se neprojevil otevřený nesouhlas s navrženými kandidáty (Str. 89) členy JZD, dalo se však čekat podle povšechné nálady, že se při volbách bude škrtat. A škrtalo se důkladně. Při volbách 16. května bylo zvoleno jen 5 kandidátů, 4 nebyli zvoleni.Výsledek byl nepěkný. Okresní volební komise vyjednala pak s místními zástupci, že bylo uznáno zvolení Jana Kratochvíla a Karla Hájka, Rudolf Brabec a Antonín Randl zvoleni nebyli. Proto byla nová doplňovací volba v neděli 30. května, při níž byli zvoleni do MNV Antonín Soukal čp.41 a Jaroslav Plášil čp. 66.

Za členy nového MNV byli tedy zvoleni: Karel Matějů čp. 12, Antonín Soukal čp. 41, Stanislav Ježek čp.49, Václav Mareš čp. 56, Jan Kratochvíl  čp.60, František Mimra čp.61, Jaroslav Plášil čp.66, Karel Hájek čp. 74 a František Šesták čp.88.

Do ONV za volební obvod Včelnička- Bohdalín byl zvolen Jan Rataj, dosavadní člen rady ONV, do KNV v Jihlavě Oldřich Matyášek, malorolník v Černovicích.

Ustavující schůze MNV- 2. června konala se ustavující schůze nového MNV, při níž byl zvolen předsedou Václav Mareš, tajemníkem Stanislav Ježek, třetím členem rady Jan Kratochvíl součastně i předsedou zemědělské komise, Karel Hájek předsedou finanční komise, František Šesták předsedou kulturně školské komise.

Programový plán MNV- Pro práci v MNV byl sestaven již před volbami tzv. akční programový plán, který obsahuje konkrétní úkoly pro zemědělskou výrobu, zdravotnictví, školství, kulturu a osvětu a bezpečnost.

Zemědělský útulek–  Dnem 15. dubna byl znovu otevřen zemědělský útulek. Za pěstounku sem byla ustanovena Marie Hávová z Veselí u Počátek. provoz útulku trval do 31.října.

Žně a sklizeň- Nástup žňových prací a sklizeň obilí i výmlat a dodávky probíhaly uspokojivě a podle plánu jak jej vypracovalo JZD a zemědělská komise JZD,již mlátilo v nové stodole, čímž odpadly dřívější potíže s výmlatem venku.

Školní rok- 1. září byl zahájen školní rok 1954-55 při počtu 25 dětí. Zástupci ONV přehlídli připravenost školy na novou práci.V Kamenici nad Lipou byla zřízena od 1. září jedenáctiletá střední škola. Do 6.-8. ročníku tam dochází od nás 11 dětí.(Str. 90)

Situace v JZD – 7. září podal odhlášku z JZD Josef Ježek čp.65. Odhláška byla přijata. V družstvu zůstává 9 rodin. ONV ustanovil pro zdejší JZD patronát zaměstnanců Státní dětské ozdravovny v Kamenici nad Lipou13 jejich členů spolu s 25 dětmi střední školy pomáhalo při sklizni bramborů. Brigáda byla stravována u členů.

Čestné uznání členu JZD – V členské schůzi JZD 19. října byl předán člence Matyldě Němečkové diplom čestného uznání předsedy KNV v Jihlavě za pěkné výsledky v chovu prasat a zvláště odchovu selat.

Měsíc SČSP– 5. listopadu byla večer ve škole oslava 37. výročí VŘSR, druhý den proběhla štafeta do okresního města. V Měsíci přátelství byla 1 přednáška, 2 filmy a zase výstava knih

Volby do Národního shromáždění– 28. listopadu byly volby do Národního shromáždění. U nás byl zvolen manifestačně kandidát NF Josef Škoda malozemědělec z Vodice u Pacova.

Knihovna– Místní lidová knihovna měla v tomto roce menší přírůstek 12 svazků, 28 čtenářů a 311 výpůjček. Několik našich čtenářů si půjčuje knihy v Okresní knihovně v Kamenici nad Lipou. Knižní fond čítá na konci roku 513 svazků. (Str.91)   

Pamětní list k otevření poštovního úřadu v Bohdalíně dne 1.dubna roku 1957 (Následují podpisy a razítka, pozn. red.) (Str.92)

(I tato strana obsahuje podpisy některé velmi těžko čitelné, pozn. red.) (Str. 93)

 

Rok 1955

 

Počasí- Počasí v 1. čtvrtletí tohoto roku bylo ponejvíce zase rozbředlé, tzv. rozbředlá zima, nezdravá. Bylo proto hodně onemocnění na chřipku u dětí i dospělých. Počasí pak zlobilo na konci března a ještě v dubnu.

Výroční schůze JZD – 14. ledna mělo JZD výroční členskou schůzi. Ze ze zprávy za minulý rok stručně budiž uvedeno : Dodávky za rok 1954 byly splněny na 100% ve všech produktech, pracovní jednotka vyšla na 23.50 Kčs. Hektarové výnosy obilovin: 19q žita, 18,26q pšenice, 24q ječmen, 17,38q ovsa, u bramborů jen 100q.

V rámci soutěžení na rok 1955 uzavřelo JZD pěkný závazek k dodání nad stanovenými úkoly: 15000litrů mléka 5000vajec, 50q vepřového masa.

Výsledky chovu prasat a odchovu selat byly stále dobré a v celokrajové soutěži získalo družstvo hodnotnou a to pěknou prasnici.

Oslava MDŽ – 4. března byla ve školní budově oslava MDŽ. Kulturní část předvedly děti. Součastně byl oslaven i svátek matek, proto byla i dobrá účast.

Jarní práce– Jarní práce začaly v dubnu, prováděly se celkem plynule, do poloviny května byly zcela hotovy včetně zasázení bramborů.

Květnové oslavy, manifestace v Mnichu – 1.máj byl zase oslaven na okrskové manifestaci v Kamenici nad Lipou. Desáté výročí osvobození jsme z naší obce oslavili ve velkém počtu na mohutné mírové manifestaci v Mnichu, kam se sjelo z daleka přes 30 000návštěvníků. V ten den směřoval k Mnichu přes naši obec nepřetržitý proud vozidel všeho druhu a večer zase zpět.

Stavby v JZD– Po skončení jarních prací provedlo JZD u kravína přístavbu řezárny, čímž byl získán potřebný větší prostor a vedle toho i menší přístavek jakožto chladírna mléka.

Okresní spartakiáda– 28. května byla v Kamenici nad Lipou první okresní Spartakiáda. také naše děti cvičily ,,Zlatou bránu“. Zvlášť zdařilé bylo cvičení vojáků.Účastnilo se hodně lidí i od nás a vydrželi se zájmem i přes silný déšť. Školní rok byl ukončen předčasně již 18. června k vůli celostátní Spartakiádě.

Senoseč trvala značně dlouho, protáhla se téměř do začátku žní. (Str. 94)

Žně a sklizeň- Žňové a sklizňové práce byly také ztěžovány nepřízní počasí, takže např. dodávky nemohly být v termínu do 5. září splněny.

Školní rok- Školní rok 1955-56 začal 1.září při počtu 25 žáků 1.-4. postupného ročníku. Žáci 5. postupného ročníku byli se souhlasem rodičů převedeni do kamenické školy. Tímto opatřením se přispělo k ulehčení složité práce na zdejší škole.

Pionýrský oddíl– V průběhu září byl založen v naší škole pionýrský oddíl -PO, přihlásilo se 14 žáků. Schůzky PO byly vždy v sobotu odpoledne. Od listopadu se ujala vedení PO žákyně 11letky Růžena Fauserová čp.21.

Rekonstrukce místního rozhlasu– V tomto měsíci bylo začato s rekonstrukcí místního rozhlasu. Byla dodána nová výkonnější ústředna, pořízena nová rozvodová síť a zapojeno 12 reproduktorů. rekonstrukce se mohla uskutečnit proto, že byla pojata do krajského plánu. Zasloužil se o to Jaroslav Plášil z čp. 66 toho času okresní osvětový inspektor. Celé zařízení provedl Průmyslový kombinát radioopravna v Žirovnici. dřívější menší ústředna, která tu sloužila od roku 1946, byla předána do opravny a opravená přemístěna do Svatavy u Černovic.

Změny v JZD– Usnesením členské schůze JZD z 19. září t.r. byli propuštěni z členství  manželé Alois a Matylda Němečkovi z čp. 54. V družstvu zůstalo jen 8 rodin. Po Matyldě Němečkové nastoupila od 1. srpna jako ošetřovatelka ve vepříně Marta Říhová z čp.71.

Měsíc SČSP– Na počest 38. výročí Velkého října a Měsíce SČSP bylo uzavřeno 5 hodnotných závazků ke zvýšení zemědělské výroby. Závazky uzavřelo JZD i zemědělci soukromého sektoru. Byly předány při tradiční štafetě k 7.listopadu.v ani

Knihovna– V místní knihovně přibyly 22 svazky, bylo 30 čtenářů a celkem 347 výpůjček. Stav knižního fondu je na konci roku 535 svazků. (Str. 95)

 

Rok 1956

 

 

 

Počasí– Na začátku roku v lednu a ještě v únoru byla pěkná zima se silnějšími mrazy i sněžením. sněhové pluhy měly dost práce s prohrnováním silnic a udržováním sjízdnosti. Hodně sněhu napadlo ještě na konci března, poležel až do dubna, takže bylo značné zpoždění v jarních pracích.

Výroční schůze JZD– 12. ledna byla výroční schůze JZD s obvyklým pořadem jednání. Byly v ní provedeny také volby na nové funkční období a to se stejným výsledkem jako posledně. Bilance hospodaření byla příznivá, pracovní jednotka vyšla dobře, na 23 Kčs. Bylo konstatováno, že je zase třeba znovu se pokusit o přesvědčování ke vstupu do JZD hlavně proto, že na mnoha místech v okolí byla zakládána jednak nová družstva, jednak některá dosavadní byla posílena novými členy. V této věci se připravila potřebný plán i místní organizace KSČ, snažili se pomoci agitační brigády z ONV, zatím opět bez úspěchu. Zemědělci shodně říkali:,,půjdu do družstva až půjdou druzí“. Nikdo nechtěl být první. Bylo však již zřejmé, že dřívější rozhodný odpor zčásti polevil.

Přípravy k divadlu– Začala polevovat i stagnace v kultuře, žádalo se obnovení divadelní činnosti. K tomu během února bylo pořízeno k jevišti svépomocí nové skládací podium a hned na to v březnu začaly zkoušky k nastudování hodnotné Šamberkovy hry ,,Josef Kajetán Tyl“.

Štítková akce– V únoru prováděl Ústav národního zdraví (OUNZ) tzv. snímkování ze štítu (štítkovou akci). K prohlídce se povinně dostavili školní děti a všichni dospělí.

Oslava MDŽ – 11. března ( v neděli) byla tradiční oslava MDŽ a svátku matek. Kulturní vložku měly školní děti. Účast byla potěšující, přes 100 osob.

Nový patron JZD- Naše JZD dostalo nového patrona na pomoc a to zaměstnance okresního plnomocníka. Úkolem patrona bylo získat družstvu nové členy. Patron – sám okresní plnomocník Pokorný- učinil v té věci jediný pokus, při něm přes dobrý dar výmluvnosti a pohotovou argumentaci neuspěl a více se pak neukázal. Činnost tohoto patrona se tedy rovnala nule. Než takový patron tak raději žádný patron. (Str.96)

Nový účetní MNV– Účetnictví při MNV až dosud zastával, jak je v této kronice uvedeno, Karel Strašík z čp. 63. Protože přesídlil do Kamenice nad Lipou, ustanovil MNV  do této funkce jeho bratra Jaroslava Strašíka a to s platností od 1. dubna t.r.

Divadlo ,,Josef Kajetán Tyl„- Místní ochotnický kroužek Osvětové besedy pro několikaleté přestávce připravil a sehrál v sobotu 14. a podruhé v neděli 15. dubna Šamberkovu hru ,,Josef Kajetán Tyl“ v rámci oslav 100. výročí úmrtí tohoto buditele a Otce českého divadla. Naše obecenstvo přijalo tuto hru vděčně. kroužek sehrál pak toto divadlo ještě dvakrát pohostinsky a to 19. května na jevišti kulturního domu v Mnichu a 20. května v Lodhéřově, kde jsme byli srdečně uvítáni našimi přesídlenci.

Zemědělský útulek– 16. dubna byl znovu otevřen zemědělský útulek. Před tím byly obě místnosti vymalovány, natřeny podlahy a opraveno oplocení. Bylo přihlášeno 18 dětí. Návštěva byla s počátku velmi dobrá, později poklesla. Pěstounkou byla Vlasta Plášilová z čp.66. Provoz útulku trval do konce října.

Oslavy v květnu- První máj jsme oslavili na okrskové manifestaci v Kamenici nad Lipou. Zemědělci hodně pracovali v polích a doháněli zpožděné práce. 9. května se 2 zástupci MNV účastnili slavnostního zasedání ONV v Mnichu.

Členská základna v JZD- JZD se v tomto měsíci dále oslabilo v počtu členů. Člen Antonín Sehnal čp. který se delší dobu nedostavoval do práce, byl usnesením členské schůze z 22. května z družstva propuštěn. JZD mělo již jen 7 rodin s 15 členy, což byl stav už velmi povážlivý.

Instruktor pro MNV- Na pomoc MNV k plnění úkolů byl ONV  ustanoven jako instruktor Josef Smíšek s platností od 1. června t.r. Navštěvoval zpravidla schůze rady a zasedání a vypomáhal i v administrativních pracích.

Druhá okresní Spartakiáda- 17. června byla v Kamenici nad Lipou II. okresní Spartakiáda, při níž cvičily i naše děti pěkné vystoupení s obruči. Bylo krásné počasí, účasti občanstva vadila senoseč, která byla právě v plném proudu.

Hledačky mandelinky- K mnoha starostem v zemědělství přibyly i letos hledačky mandelinky. Prováděly se podle nařízeny zpravidla  v určené dny zpravidla v neděli. Přesto, že byla uznávaná jejich nutnost, pohlíželo se na ně posléze jako na nepříjemnou povinnost. Hledaček se nejvíce účastnily školní děti, dospělí nepravidelně. MNV měl s prováděním potíže. (Str.97)

Vesnické divadlo- 23. června k nám zajel soubor státní zájezdové scény Vesnické divadlo z Prahy. odpoledne sehrál pro děti výchovnou hru ,,Jak Nesvárovští porazili draka“, večer pro dospělé komedii ,, Slamník“ byl pro naše diváky méně vhodný.

Zrušení prádelny- Dnem 30. června byla zrušena družstevní prádelna zřízená před časem v domku kampeličky. Majitelem domku byla t.č. Státní spořitelna, která předepsala JZD vysoké nájemné z místností prádelny. Vedle toho bylo zařízení již v chatrném stavu, počet uživatelů se zmenšil, protože většina domácností si již opatřila vlastní pračky. Součásti zařízení prádelny si odkoupili někteří členové.

Nový most u čp. 24- MNV si předsevzal úkol zřídit nový most přes potok na veřejné cestě k Chválkovu u stavení Leopolda Cichry čp. 24. Dřívější most na témž místě byl stržen povodní v roce 1949, provizorní nevyhovoval. Z prostředků ONV byla získána pro doplňkový rozpočet částka 10.000 Kčs a místní pracovníci vybudovali vyhovující betonový most. Tím byl splněn i jeden z úkolů programového plánu MNV.

Úprava hřiště– Zdlouhavé bylo plnění dalšího úkolu: úprava školního hřiště. Nejdříve bylo třeba opatřit 33 cementových rour, což se s potížemi podařilo. Roury byly položeny za účelem odvodnění hřiště k potoku. To byla první část plánovaného úkolu.

Přemístění sběrny mléka– V tomto roce nastaly tyto změny v umístnění: sběrna mléka, která byla dosud v domku u Chmelů čp.34, byla přemístěná do obecního domku čp. 16.

Přemístění prodejny Jednota– Dosavadní prodejna Jednoty u Kučerů čp.14 byla zrušena, vedoucí Josef Kučera nehodlal dále prodavače zastávat. Družstvo Jednota najalo2 místnosti v domku Marie Chmelové, provedlo tam nutné adaptace a dodalo potřebné provozní zařízení. Takto nastalo žádoucí zlepšení v tom, že adaptovaná prodejna je prostornější, třebaže má závady po stránce zdravotní. Vedení nové prodejny bylo svěřeno se souhlasem MNV  Marii Michlové z čp. 53, která si koupila domek čp.30 od Marie Kubíčkové, která byla umístněna v domově pro přestárlé v Budiškovicích u Dačic.

Návrat z pohraničí- O prázdninách se vrátila ze Starého Sedla v pohraničí do svého domku čp.17 rodina Sůvova. Přesídlili spolu s jinými od nás v roce 1946, vrátili se tedy po deseti letech. Na

plnilo se tak přísloví:,,Všude dobře doma nejlépe“. (Str. 98)

Žně a sklizeň- Po obtížné senoseči byly neméně obtížné i žně. V červenci i srpnu stále pršelo, obilí bylo polehlé. Žně začaly až k 15. srpnu, protáhly se až do poloviny září. Zvláště ovsy dlouho neuzrávaly. Zpoždění prací bylo překonáno houževnatým úsilím, takže úkoly i v dodávkách byly vcelku splněny.

Školní rok– Školní rok 1956-57 byl zahájen 3. září při počtu 26 dětí. Bylo přítomno několik maminek, za MNV předseda Václav Mareš. Do školy v Kamenici nad Lipou od nás dojíždí 17 dětí od 5. postupného ročníku.

Počasí– Nepřízeň počasí trvala i na podzim při všech pracích. Bylo chladno a deštivo, mnoho dospělých i dětí onemocnělo na chřipku.

Soutěž Bohdalín-Včelnička– Soutěž MNV Bohdalín-Včelnička pokračovala i v tomto roce. Skláři ve Včelničce darovali putovní pohár při hodnocení jej 15. října vyhrál Bohdalín, protože ve většině soutěžních úkolů získal více bodů.

Měsíc SČSP– 6. listopadu bylo vzpomenuto při veřejné oslavě 39. výročí VŘSR a součastně byl zahájen Měsíc SČSP.  7. listopadu proběhla tradiční hvězdicová štafeta, které byla předána zdravice se závazky.

12. prosince byla slavnost na ukončení SČSP a při ní byla součastně beseda o otázkách výchovy mládeže.rodiče se dostavili v plném počtu.

Zdravotnická beseda– 21. prosince byla zdařilá zdravotnická beseda s krátkými filmy. Poutavým způsobem přednášel ředitel OÚNZ Čejna, filmy promítal učitel Ladislav Vorel.

Zrušení chovu ovcí v JZD- V plánu pro JZD na rok 1957 nebyly již zařazeny ovce, proto bylo rozhodnuto zrušit chov ovcí. Důvodem zrušení chovu bylo také to, že se rozmohla u ovcí zvláštní epidemická choroba, ovce při ní hynuly.

Knihovna– Knihovna vykazuje přírůstek 12 svazků, celkový počet svazků je 547. Bylo 31 čtenářů a 312 výpůjček. (Str. 99)

 

Rok 1957

 

Počasí –Letošní zima byla převážně mírná. mírné byly mrazy, sněhu bylo též málo i deštivých srážek. Vše nasvědčovalo tomu, že bude spíše suchý rok, což se projevilo v první polovině roku. Jarní práce proběhly dobře včas, dobře se sklízela sena. Jejich výnos byl značně menší pro suché jaro.

Školení členů MNV– 15. ledna se konalo u našeho MNV masové školení pro členy MNV z obcí Benešov,Včelnička a Bohdalín. Týkalo se plnění úkolů ve všech oborech působnosti a pokračovalo i dalších týdnech. Příslušné instruktory vysílal ONV.

Jednání o zřízení poštovního úřadu– Už v minulém roce jednala poštovní správa s naším MNV o zřízení poštovního úřadu v Bohdalíně. MNV s občanstvem projevil souhlas a přislíbil upravit úřadovnu v domku kampeličky. Tento domek byl Státní spořitelnou předán do vlastnictví a správy MNV. V únoru se přikročilo k úpravě úřadovny podle požadavků poštovní správy.

 

Přípravy k volbám– Na měsíc květen byly stanoveny volby do národních výborů všech stupňů. již v únoru začaly přípravy, MNV ustanovil tři komise: místní, obvodní a okrskovou. Do těchto komisí bylo jmenováno radou MNV celkem 15 spoluobčanů. V dalším řízení byl pak při schůzi zástupců všech složek sestaven návrh kandidátní listiny 11členů nového MNV. Při tomto jednání se projevil už smířlivější duch a snaha zlepšit soužití v obci.

Oslava MDŽ – V neděli 9. března byla ve škole oslava MDŽ. Pionýři přispěli do programu recitacemi a zpěvy, putovní kino Domu osvěty předvedlo hodnotný výchovný film ,,Syn“. Zúčastnilo se přes sto osob.

Otevření poštovního úřadu-První duben byl památný den, byl otevřen slavnostním způsobem poštovní úřad v Bohdalíně.(viz Pamětní list str.91-92). Dopoledne byla v úřadovně pošty oficiální část za přítomnosti zástupců krajské a okresní správy spojů, zástupce OV KSČ a ONV a zástupců MNV a místních složek, školní děti a někteří občané. Místní JZD objednalo slavnostní oběd a večeři. Večer slavnost pokračovala veselou estrádou zaměstnanců pošty a taneční zábavou. (Str.100)

Obvod poštovního úřadu- Obvod našeho poštovního úřadu byl s počátku stanoven pro Včelničku a Novou Ves, což bylo neúčelné a trvalo krátce. Obě místa byla na vlastní žádost znovu přičleněna ke Kamenici nad Lipou. Vedení poštovního úřadu byla pověřena Marie Sůvová z čp. 17.

Květnové oslavy– Letošní prvomájová manifestace v okrsku Kamenice nad Lipou byla velmi zdařilá. I z naší obce byla zorganizovaná početná početná účast 9. května se hodně našich občanů účastnilo vzpomínkové oslavy v Mnichu.

Předvolební schůze– 11. května byla veřejná předvolební schůze za velké účasti voličů.Představili se při ní navržení kandidáti do MNV a Jan Rataj, kandidát do ONV za náš volební obvod. Nemohl se dostavit kandidát do KNV ing. Josef Minář. Ke zdaru schůze přispělo vystoupení pěveckého sboru Jitřenka střední školy z Nové Včelnice za vedení zdejšího rodáka učitele Karla Melzocha.

Zemědělský útulek- 16. května byl znovu otevřen zemědělský útulek v připravených místnostech kampeličky. Bylo zapsáno 18 dětí. Pěstounkou byla ustanovena Marie Dvořáková z Bořetína.

Volby do národních výborů– 19. května – den voleb do národních výborů: 18. května byly uzavřeny voličské seznamy, v nichž bylo zapsáno 207 voličů. Volební místnost ve škole byla pěkně vyzdobena. Od 7. hodin ráno přicházeli voliči a převážně manifestačně konali občanskou povinnost. Po 18. hodině komise zajistily výsledky, všichni kandidáti byli zvoleni velkou většinou hlasů. Do MNV byli zvoleni: Václav Lopot čp.4,Karel Mraček čp. 5, Antonín Soukal čp. 41, Stanislav Ježek čp. 49, Václav Mareš čp. 56, Jan Kratochvíl čp. 60, Jaroslav Plášil čp. 66, Karel Hájek čp. 74, Josef Valek čp. 76, František Šesták čp.88 a Vlasta Mazancová čp. 91 jakožto první žena v MNV.

Členem ONV za náš obvod byl zvolen Jan Rataj, dosavadní II.náměstek předsedy ONV v Kamenici nad Lipou.

Členem KNV za náš obvod byl zvolen ing. Josef Minář, vedoucí zemědělského odboru ONV.

Výsledky těchto voleb ukázaly postupující konsolidaci poměrů v obci a byly příslibem žádoucí lepší spolupráce při plnění úkolů lidové správy v novém volebním období. (Str.101)

Ustavující schůze nového MNV– 29. května byla ustavující schůze nového MNV. Při ní byly provedeny volby: předsedou opět dosavadní předseda Václav Mareš, (členy) tajemníkem opět Stanislav Ježek, dalšími členy rady Jan Kratochvíl, Josef Valek a František Šesták. Byly též ustanoveny tři komise: zemědělská, finančně rozpočtová a kulturně školská. Místní národní výbor součastně schválil programový plán úkolů, projednaný již dříve na veřejných schůzích. Plán obsahuje úkoly rozvoje zemědělské výroby, zvelebení obce, školství a kultury, zdravotnictví a obchodu.

Nový výbor žen– 10. června byl ustanoven také nový výbor žen. Předsedkyní byla zvolena Alena Tržilová čp.42, jednatelkou Marie Sůvová čp.17, dalšími členkami Růžena Kubů čp.3, Růžena Brabcová čp. 46, Matylda Němečková čp. 54, Bohumila Kučerová čp.57 a Zdeňka Bromová čp. 71.

Vyasfaltování silnice- Dáno toužením přáním bylo, aby byla provedena na státní silnici vedoucí přes naši obec rekonstrukce s vyasfaltováním.Silniční správa letos tuto úpravu provedla v úseku od včelničky přes Bohdalín. Tím se odstranila dřívější blátivost, která působila při velké frekvenci vozidel znečišťování domovních stěn při silnici.

Generální opravu školy– V polovině července bylo začato s generální opravou školní budovy. Prováděl ji stavební okresní podnik. Byl opraven celý vnějšek budovy, výměna vnějšího okna, okapové roury, dvoje nová vrata a železná pumpa. Oprava byla provedena s povoleným nákladem 35 000 Kčs. Pro nedostatek pracovníků se protáhla až do listopadu.

Přihlášky do JZD –  V tomto měsíci nastal menší nečekaný zvrat v historii JZD. Až dosud čas od času byly podávány odhlášky, členská základna se ztenčovala. Nyní nastal proces opačný. Přihlášky do JZD podali dva zemědělci: Josef Prágr čp.31 a František Mimra čp. 61. Bylo to předzvěstí toho, že další přihlášky budou následovat.

Získávání do JZD- Došlo k tomu brzy, uprostřed sklizňových prací v druhé polovině srpna. ONV jednal v té věci nejprve s některými zemědělci na zemědělském odboru. 29. srpna  jednal o tom při zvláštní schůzi MNV náměstek předsedy ONV Karel Nováček a člen ONV Jan Rataj. Hned mna to byla sem z ONV vyslána skupina pracovníků, kteří projednali se zemědělci vstup do JZD jednotlivě. (Str.102)

Hromadný vstup do JZD- Posléze při veřejné schůzi 7. září došlo k hromadnému vstupu zemědělců do JZD. Mimo družstvo zůstali jen Václav Lopot čp.4, Vojtěch Ježek čp.8 a 9 drobných držitelů půdy s výměrou do 0.5ha. Rozšířené JZD bude hospodařit od 1. ledna 1958 na výměře asi 365 ha zemědělské půdy. Představenstvo dosavadního menšinového JZD bylo rozšířeno o 4 členy. Nadešlo rušné období schůzování a jednání, zvláště o společném již zasetí ozimů a výstavbě společných zařízení.

Školní rok- Školní rok 1957-1958 začal 2. září při počtu 22 žáků.Při zahájení bylo přítomno zase několik rodičů, za MNV člen rady a předseda MO KSČ Jan Kratochvíl. Do školy v Kamenici nad Lipou od nás dojíždí 20 dětí.

Zemědělské práce– Žňové, sklizňové i podzimní práce proběhly v náležitém tempu, dodávky byly také uspokojivě plněny. Při každém hodnocení soutěže se Včelničkou vyšla v tomto roce naše obec s větším počtem bodů.

Měsíc SČSP – V rámci Měsíce SŠSP vedla jižní větev celostátní štafety naším okresem a také naší obcí. Bylo to 28. října odpoledne. Děti vyzdobily trať přes obec a z dospělými štafetu srdečně zdravily. 4. litopadu pak při představení putovního kina bylo vzpomenuto 40. výročí Velkého října.

Úmrtí Antonína Zápotockého – Spoluprožívali jsme velkou ztrátu při úmrtí presidenta republiky Antonína Zápotockého 13. listopadu. Jeho památku jsme uctili při smuteční tryzně,v den jeho pohřbu 18. listopadu. S povděkem jsme uvítali zvolení prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného presidentem republiky 19. listopadu.

Vesnické divadlo– Do programu Měsíce přátelství vhodně zapadl nový zájezd Vesnického divadla 1. prosince. Soubor sehrál dětem odpoledne pěknou hru s výchovnou tendencí ,, Gulliver v Maňáskově“, večer dospělým rovněž hodnotnou hru sovětského autora V. Rozova ,,Šťastnou cestu“. Obě představení se líbila, návštěva při obou byla velmi pěkná.

Knihovna– Místní knihovna měla 61 knih, z toho 40 darem od ministerstva. Bylo 35 čtenářů, 368 výpůjček. Na konci roku má knihovna 608 svazků. (Str.103)

 

Rok 1958

 

Začátky rozšířeného JZD – Od 1. ledna začalo společné hospodaření rozšířeného JZD. Z roku 1957 se přeneslo agilní jednání v otázkách výstavby a adaptací pro potřebná zařízení. Nejprve bylo jednáno o nalezišti kamene. Byla proto sepsána smlouva s Františkem Hulíkem čp.15, podle níž se začaly zkoušky na otevření lomu v jeho lese ve Vrchu. Pokusy byly bezvýsledné, proto byl kámen opatřován z Mračkova lomu.

1. výroční schůze JZD – 7. ledna byla 1. část výroční schůze JZD hojně navštívená.Byli při ní zvoleni potřební funkcionáři František Brom čp. 37 agronomem (rostlinářem), Antonín Randl čp.47 zootechnikem ( živočichářem), Karel Novák čp. 6 a Ladislav Šeba čp.19 jako skupináři. Bylo rozhodnuto podniknout adaptaci pro porodnu prasnic. Byla k tomu získána jako vhodný objekt Šimanova stodola čp.44, kde bylo hned s úpravami začato.

2. výroční schůze volby – 18. ledna se konala 2. část výroční schůze JZD. Při ní byla podána zpráva o hospodaření menšinového družstva, stavu a ocenění inventáře, budov i zásob což se všechno převádí do provozu rozšířeného družstva jako značná hodnota. Pak byly provedeny volby: předsedou byl zvolen Jan Kratochvíl čp.60, jeho zástupcem Josef Šiman čp.44. Do představenstva 4 členové: Karel Mraček čp.5, Karel Valek čp.32, Vladislav Hulík čp.36, Rudolf Brabec čp.46. Účetním schůze zvolila Karla Hájka čp.74,brzy na to byla volba změněna a účetním se stal Stanislav Ježek čp. 49. Do revizní komise byli zvoleni: předsedou Karel Čekal čp.72, dále Karel Novák čp.6, Václav Strašík čp. 7, Růžena Brabcová čp. 46 a Karel Cichra čp.53.

Zdravotnický kurs– Na konci ledna byl zahájen z podnětu okresního vedení Červeného kříže zdravotnický kurs pro výcvik první pomoci. Kurs měl pěkný průběh, poutavým způsobem přednášel MUDr. Čejna v několika večerech, praktické ukázky obvazování předvedla na závěr tajemnice s. Pulkrabová. Kurs prodělalo 25 účastníků, nejvíce ženy. (Str. 104)

10. výročí Února- 24. února byla oslava 10. výročí Vítězného Února. Přednášel s. Jan Rataj, kulturní vložku měli pionýři. součástí programu byl i hodnotný film.

Oslava MDŽ- 8. března byla opět hojně navštívená oslava MDŽ a svátku matek. Děti recitovaly a zazpívaly, přednáška byla zaměřena o významu mírového hnutí. Byly též vyhlášeny závazky k překročení dodávek mléka a vajec.

Druhá drůbežárna– po zřízení porodny prasnic u Šimanů začala stavební skupina budovat druhou větší drůbežárnu na poli v Čaloudově v sousedství první menší drůbežárny. Při této  stavbě bylo použito tvárnic, proto rychle pokračovala. Bylo do ní nasazeno hned 1000 kuřat.

Zbourání domku čp.16 – V programovém plánu MNV již v minulém období bylo zařazeno zbourání opuštěného domku čp.16. Původní úmysl vystavět na tom místě novou požární zbojnici se neuskutečnil. MNV předal domek JZD, které domek zbouralo a získalo z něho materiál.

Počasí– Počasí od počátku roku bylo nevalné, zvláště k jaru hodně sněžilo, pak pršelo. Tím byly jarní práce zdržovány, kromě toho i tím, že v JZD se pokračovalo v rozorávání mezí a scelování honů.

První máj – 1. května byla letos v kamenickém okrsku zvláště mohutná a zdařilá manifestace, hodně navštívená i z naší obce. Skupina družstevníků posvětila svátek prací, bylo nutné dohánět zpoždění.

Zemědělský útulek- 2. května začal opět provoz v zemědělském útulku. Bylo přihlášeno 16 dětí, pěstounkou byla opět Marie Dvořáková z Bořetína.

Manifestace v Mnichu- 9. května mnoho lidí od nás navštívilo celookresní mírovou manifestaci v Mnichu. Odpolední program rázu brannosti byl sledován se zájmem.

Nemoc ředitele školy– Na konci května onemocněl ředitel školy František Šesták. Od 1. června sem byl ustanovena učitelka Jiřina Kolářová rodem z Nové Včelnice.Vyučovala zde až do konce roku 1958.

Adaptace vepřína u Urbanů– V jarním období po vystavění drůbežárny stavební skupina upravila adaptací další menší vepřín a to u Urbanů čp.39. Byla tu z rušné stavební činnosti JZD zřejmá snaha založit co nejdříve podmínky k řádnému rozvoji živočišné výroby.

Skupinové ustájení- Od 1. června bylo provedeno skupinové ustájení skotu a to v těchto čp.1,3,5,6,9,10,12,13,19,21,23,24,32,37,45,49,56 a 63. Bylo řešení nouzové před vybudováním nových stájových prostorů.(Str. 105)

Autobusový zájezd- 20. července byl podniknut autobusový zájezd s 50 dospělými. Zajeli jsme nejprve do Prahy, kde jsme shlédli na Hradě celostátní výstavu archivních dokumentů a dalších, potom Karlštejn, vodní dílo ve Slapech a konečně zámek Konopiště u Benešova.

Výběh pro mladý skot– JZD zřídilo přede žněmi u čp. 32 ohrazený výběh pro mladý dobytek. Bylo to opatření jen přechodné na kratší dobu, protože místo pro výběh i budova k ustájení byly nevyhovující.

Žně, výmlat a krupobití– Žně začaly až po začátku srpna, obilí sváželo se do družstevní stodoly, kde se hned prováděl výmlat. Uprostřed žní 22. srpna byla část katastru směrem ke Včelničce postižena krupobitím. Odnesly to dosud nepožaté ovsy na 100%. Škoda byla uhrazena pojišťovnou v částce 150 000 Kčs. dodávkové úkoly kromě ovsa byly splněny.

Podzimní práce– Podzimní práce: setí, sklizeň bramborů a orba byly dobře organizovány a proto i při nepříznivém počasí byly celkem uspokojivě zcela splněny.

Školní rok- Školní rok 1958-59 začal 1.září při počátečním stavu 23 dětí. Vedením školy a vyučováním byla pověřena v zastoupení nemocného ředitele školy učitelka Jiřina Kolářová.

Stavba nového kravína– Po skončení špičkových prací bylo začato se stavbou povoleného nového kravína pro 96 dojnic na pozemku ,,V zahradách“ za družstevní stodolou. Stavbu prováděla stavební skupina členů JZD, vedoucím byl Rudolf Brabec čp.46. V zimním období pracovali na stavbě i další členové, muži i ženy.

Úprava před školní budovou – Do programového plánu MNV byla pojata i úprava před školní budovou. Bylo s ní začato v říjnu. Starý dřevěný plot byl odstraněn, byl pořízen nový rámový plot na betonové podezdívce.Při tom byl přemístěn i vchod do zahrady a budovy z bezpečnostních důvodů proti lípě pod zahradou, jejímž středem byl zřízen betonový chodníček. Tato úprava podstatně zlepšila celý vzhled školy a její zahrady a dobrým dílem v akcích pro zvelebení obce.Pomocné práce vykonávali někteří pracovníci brigádnicky, odbornou práci stavební skupina JZD.

Filmový aparát- Delší dobu se hovořilo o zakoupení filmového promítacího aparátu, aby mohla být pořádána vlastní filmová představení. V říjnu byl aparát koupen z prostředků kulturního fondu JZD a poslední neděli v říjnu bylo již první představení. ( Str.106)

 

Filmová představení – Zájem o filmy byl velmi živý a proto se promítalo každý týden vždy v neděli, odpoledne pro děti, večer pro dospělé. Obsluhu aparátu převzal dělník Karel Dvořák čp. 93, ostatní záležitosti měl na starosti tajemník MNV  a účetní JZD Stanislav Ježek. Pravidelné filmové produkce přispívají k oživení kulturního života v obci.

Uzavření pohostinství– V této době byla dočasně uzavřena provozovna pohostinství Jednoty, když dosavadní  vedoucí Marie Kučerová vypověděla nadále vedení vykonávat. MNV s dozorčím výborem Jednoty působil k tomu, aby v nejkratší době byl hostinec znovu otevřen a vymohl na ředitelství Jednoty provedení potřebných stavebních úprav, hlavně zřízení řádných záchodů.

Oslava VŘSR- 7. listopadu večer byla ve škole veřejná oslava 41. výročí VŘSR školní děti provedly svůj program přednášku měl okresní školní inspektor Miloslav Cílek.Účast při oslavě byla malá.Téhož dne odpoledne přenesly děti hvězdicovou štafetu.

Závěr Měsíce SČSP- 10. prosince byla veřejná schůze na ukončení Měsíce čs. přátelství. Jednání byl přítomen člen ONV Jan Rataj. Zúčastnili se členové MNV.

Knihovna- V místní lidové knihovně přibyly 22 nové svazky, bylo 28 čtenářů a 296 výpůjček, na konci roku má knihovna 630 svazků.

První rok rozšířeného JZD- Tento první rok společného hospodaření v rozšířeném JZD uplynul nějak příliš rychle při zvládání všech prací a také mnohých potíží a překážek. v celém roce převládal potěšující kladný zjev a to skutečně dobrá pracovní morálka u většiny členů, zvláště pak u žen. Proto i výsledky byly uspokojivé a původní obavy, že to nepůjde, se nesplnily. Družstvu byl na podzim přidělen mimořádně nový traktor Zetor 25 ze závodu v Brně- Líšni, čímž byl získán další pomocník.

Nová ošetřovatelka ve vepříně – Rodina Říhova z čp. 77 přesídlila do Nové Včelnice ošetřování vepřů po Martě Říhové bylo svěřeno Marii Cichrové z čp. 53, která přesídlila do bytové jednotky u vepřína. (Str. 107)

 

Rok 1959

 

 

Změna vedení školy– Od 1.ledna byl ustanoven na zdejší školu učitel Jan Putna, který se vrátil z vojenské služby. Před tím působil v Černovicích. Je rodákem ze Žebětína u Brna. Učitelka Kolářová nastoupila do Mnichu.

Ples požárníků– 17. ledna uspořádal náš požární sbor tradiční společenský ples tentokrát v pohostinství ve Včelničce, protože náš hostinec byl ještě uzavřen. Návštěva byla menší, zábava také nebyla jako doma.

Výroční schůze JZD– 23.ledna konalo JZD výroční členskou schůzi při téměř plné účasti členů. Vedle obvyklého výročního pořadu byla doplňovací volba 2 členů představenstva. Byli zvoleni: Blažena Hůlková čp. 13  a František Fauser z čp. 21. Na doplatcích bylo členům rozděleno 245.709,33 Kčs. Večer bylo filmové představení.

Otevření pohostinství- 1.února byla znovu otevřena provozovna pohostinství Jednoty. Vedením byla pověřena se souhlasem JZD Božena Hulíková čp.36. Jednota dala před tím nejnutnější potřebné úpravy.

Hovory s mládeží- 23.února byly na MNV tzv. ,, hovory s mládeží“. Byl při nich projednán plán obce hlavně v ohledu kulturním. Mládež přislíbila pomoc hlavně pro činnost v divadle.

Divadlo ze Starého Bozděchova– 26. února k nám zajeli členové divadelního kroužku ze Starého Bozděchova a sehráli pohostinsky veselohru F. H. Svobody ,,Poslední muž“. Naše obecenstvo hru vděčně přijalo přesto, že naši ochotníci je v předchozích letech sehráli dvakrát.

Oslava MDŽ – 8. března byl slavnostní večer k MDŽ. Tentokrát byly při něm uděleny dva čestné odznaky mateřství a to Kristině Soukalové čp. 41 a Františce Hrdličkové čp.52. Odznaky jim předal předseda  MNV Václav Mareš za to, že vychovávají neb vychovávali 5 dětí.

Divadlo ,,Paní ministrová“ – Již od ledna členové dramatického kroužku pilně nacvičovali pěknou veselohru jugoslávského autora Branislava Nušiče ,, Paní ministrová“. Sehráli ji nejprve v soutěži vesnických souborů okresu v kulturním domě v Mnichu a umístil se na prvním místě. Pak ji sehráli dvakrát na domovském jevišti, v dubnu a v květnu pohostinsky ve Starém Bozděchově, v Těmicích, ve Štítném a posléze v Nové Včelnici. Režii vedl Miloslav Cílek. (Str.108)

Divadlo z Těmic- Na oplátku k nám zajeli na začátku června členové divadelního kroužku z Těmic a sehráli nám pěknou hru ,, Dům u doktorů“ při vyprodaném hledišti.

Jarní práce, senoseč – Jarní práce měly při příznivém počasí plynulý průběh, do 15. května zcela skončily i se zasázením bramborů. V senoseči byla sklizeň slabší pro předchozí sucho, 10. července byla již ukončena hlavně proto, že značnou část luk bylo možno sekat potahovými stroji.

Zemědělský útulek- zemědělský útulek byl znovu otevřen 18. května funkci pěstounky přijala Vlasta Mazancová z čp. 91, která před tím prodělala 14denní praxi v mateřské škole v Kamenici nad Lipou. Návštěvě útulku se přihlásilo 16 dětí.

Umístnění MNV v okresní soutěži– Na ONV byla hodnocena soutěž za 1. čtvrtletí, do níž jsou zapojeny všechny obce okresu. Naše obec se umístnila při hodnocení na 5. místě, což byl pěkný a povzbudivý výsledek do další práce MNV a JZD.

Jednání o stavbu nové Jednoty– V jarním období se projevil v prodejně Jednoty u Chmelů povážlivě nebezpečný stav, hrozilo zhroucení stropu, který byl nouzově podepřen. místní činitelé uvážili situaci a rozhodli se po dohodě s ředitelstvím Jednoty požádat okresní plánovací komisi o vřazení novostavby prodejny do plánu na rok 1960. Žádost byla kladně vyřízena a zakrátko úřední komise schválila stavební místo v dolní části obce, kde stávala Brožova chalupa čp. 86. Vybrané místo není právě nejvhodnější, jiná nabízená místa nebyla přijata.

Koupě domku čp.55 pro JZD- JZD koupilo domek čp.55 (bývalý Macův) od majitelky Marie Mimrové čp. 73. Mělo v úmyslu upravit domek na skladiště případně na garáž.

Přístavky a přestavby v obci- v období přede žněmi, jak už to bává, bylo provedeno několik stavebních úprav, přístaveb nebo přestaveb. Antonín Sehnal čp. 29 přestavěl stodolu na obytné místnosti. Josef Kučera čp. 14 si zřídil z bývalého krámku a části kůlny obytnou místnost. Josef Šiman čp.44 provedl přístavbu bytu, Růžena Plášilová čp.66 rovněž přístavbu bytu.

První televizory- Objevily se i první televizní antény a přijímače a to nejprve u dělníka Čestmíra Broma čp. 37 a dále u dělníka Josefa Chytry čp. 30. Tak si tato veliká vymoženost našla cestu i do naší obce. Kvalita televizního příjmu se u nás podstatně zlepšila po zřízení vysílače na Kleti.

Zájezd na Moravu- Také letos v červenci se uskutečnil autobusový zájezd. Zajeli jsme na Vranovskou přehradu, projeli se po ní na motorové lodi, prohlédli starobylý hrad Vranov.(Str.109)

Odtud jsme se rozjeli přes Znojmo do jihomoravské Lednice k prohlídce jejích zajímavostí a také minaretu. Na zpáteční cestě jsme se večer zastavili v Telči, kde byla právě na náměstí produkce artistů. Bylo opět 50 účastníků, vesměs spokojených. Výlohy byly uhrazeny z větší části z kulturního fondu JZD.

Žně a sklizeň- Počátek letošních žní nebyl pěkný. Bylo deštivo, naštěstí jen krátce.Nadešly pěkné slunné dny, potrvaly až dlouho do podzimu. Sklizeň byla beze ztrát, svoz i výmlat byl plynulý, dodávky byly dobře splněny, v žitě překročeny.

Změny ve vedení školy- Dnem 31. srpna byl zproštěn služby při zdejší škole Jan Putna, nastoupil na střední školu v Žirovnici.Od 1.září sem byl ustanoven ředitelem školy František Moravec. Působil až dosud v Pelci, kde byla škola pro malý počet dětí uzavřena.

Školní rok – Školní rok 1959-60 začal 1. září při počtu 22 dětí. Do jedenáctileté střední školy v Kamenici nad Lipou dojíždí od nás 25 žáků. Ranní autobus se pro ně vrací z Kamenice vždy 7.30 hodin.

Zájezd na brněnský veletrh – JZD zorganizoval pro své členy v polovině září zájezd autobusem na II. mezinárodní veletrh do Brna. Spolu s našimi členy se zúčastnilo několik družstevníků z Mnichu a Mirotína. Se zájmem si účastníci prohlédli zvláště expozici zemědělských strojů.

Podzimní práce -Podzimní práce při trvajícím příznivém počasí postupovaly plynule. Tak např. brambory byly sklizeny do 17. října. Jejich úroda byla uspokojivá, družstvo dodalo několik vagonů navíc.Do konce října byly zasety ozimy. Hluboká orba byla provedena do poloviny listopadu. Dobře se vydařil len , stonky a zvlášť dobře semeno. Tržba za obojí posílila vydatně družstevní pokladnu.

Svod dojnic do nového kravína– Při stavbě nového kravína byly potíže přísunu materiálu, vázly dodávky cementu. Proto nebyla stavba zcela ukončena v plánovaném termínu do konce června, prodloužila se o měsíc, takže 1. srpna mohl být proveden svod dojnic. Do nové stáje nastoupilo 6 ošetřovatelek. Provedeným svodem se skupinové ustájení podstatně omezilo.

Stavební skupina provedla svůj úkol při stavbě nového kravína příkladně svědomitě, což bylo všeobecně uznáváno. Uznala to a pochválila i okresní komise při schvalování zařízení. (Str.110)

Zbourání domku čp.64- Po Brožově chalupě čp.86 došla řada i na opuštěný domek čp.64 v horní části obce. Jeho majitel František Fiala přesídlil před časem do pohraničí. Domek s jeho svolením zboural jeho bratr Josef Fiala ze Včelničky. Je to již v pořadí desáté domovní číslo, které v obci zaniklo.

Státní zájezdové divadlo- 30.září u nás zase hostovalo Státní zájezdové divadlo, dříve zvané Vesnické. Soubor sehrál odpoledne dětem pohádku ,,Netvor ze Samarkandu“, večer pro dospělé hru V.K. Klicpery ,,Zlatý jelen“, při zcela zaplněném hledišti. Na našem jevišti bylo tedy letos živo, bylo sehráno celkem 6 představení, 4 pohostinská a 2 vlastní.

Adaptace požární zbrojnice- Na sklonku podzimu Okresní stavební podnik provedl adaptaci přední části obecního domku čp.16 na požární zbrojnici. Bylo tak odpomoženo nedostatku nevyhovujícím umístněním inventáře požárního sboru v dosavadní vlhké a zcela nezpůsobilé zbrojnici. Adaptace byla provedena povoleným nákladem 10.000 Kčs.

Oslava VŘSR- 5. listopadu byla slavnost 42. výročí Velké říjnové revoluce a zahájení Měsíce čs. sovětského přátelství. Kulturní část předvedly děti, přednášku měl člen ONV Jan Rataj. Program byl doplněn vhodnými filmy. Účast byla velmi pěkná. 7. listopadu proběhla obcí hvězdicová štafeta, jíž byla předána ozdobená stuha a zdravice se závazky.

Školení v civilní obraně- 14. listopadu bylo zahájeno podle pokynů okresního výboru Svazarmu povinné školení v civilní obraně. Hlavním instruktorem, byl ředitel školy František Moravec, kromě toho přednášel  MUDr. Čejna a zdravotní sestra Kloudová z ústavu národního zdraví. Přednášky byly každé pondělí večer.

Přístavba řezárny u nového kravína- V novém kravíně JZD se ukázal závažný nedostatek v prostorově nevyhovující řezárně. Proto stavební skupina provedla přístavbu řezárny v potřebné velikosti po skončení polních prací.

Změna držebnosti– Dělník Josef Valek čp.76 koupil domek čp.25 od své sestry Ludmily Drbalové usídlené v Zálezlech u Ústí nad Labem. Od místního národního výboru vykoupil přiměřenou část místního prostoru  na zřízení zahrady.

Závěr Měsíce SČSP- 12. prosince byla veřejná slavnostní schůze MNV na závěr Měsíce čs. sov. přátelství. Za ONV promluvil Miloslav Cílek, po jeho projevu byl promítnut film z doby nacistické okupace. Také tentokrát byla hojná účast.

Loutkové divadlo -V majetku Osvětové besedy je malá loutková scéna uložená ve školním kabinetě. Ředitel školy František Moravec provedl instalaci jeviště ve volné učebně, aby mohlo být začato s hraním loutkového divadla. (Str. 111)      

Nová autobusová linka- V polovině prosince autobusové středisko Počátky zavedlo novou linku Černovice- Kamenice nad Lipou přes naši obec. K dosavadním spojům na lince přes Deštnou přibylo nám 8 dalších spojů v obojím směru. Nemůžeme si naříkat na málo autobusů, protože teď každý v každý pracovní den projíždí obcí 20 autobusů.

Soutěž Bohdalín Včelnička- Jako v předchozích letech probíhala i letos soutěž MNV a JZD Bohdalín-  Včelnička. Při závěrečném celoročním hodnocení v prosinci vyšla naše obec zase jako vítěz v převážném počtu soutěžních hledisek, jak v práci MNV tak i ve výsledcích hospodaření JZD.

Knihovna- Pro vybavení knihovny byly z prostředků MNV koupeny 3 regály na knihy za 750 Kčs. Součastně bylo rozhodnuto umístnit knihovnu ve zvláštní místnosti vedle úřadovny MNV, která se uvolní po přestěhování úřadovny spořitelny. Výroční statistika vykazuje přírůstek 15, úbytek 44 knihy opotřebované nebo zastaralé. Bylo 34 čtenářů, 369 výpůjček, stav knižního fondu na konci roku 601 knih.

Závěrečné údaje– Rok uplynul v rušné práci, její výsledky byly i při některých nedostatcích při společném hospodaření uspokojivé ba i zcela dobré. Při převodu mechanizačních prostředků ze střediska STS získalo JZD řadu strojů: traktor 30, vlečný vůz, hladký válec, secí stroj, sazeč bramborů, kultivator, rozmetadlo mrvy, 2 samovazy, travní lištu, vyorávač Tek, mlátičku MA 90, lis na slámu a troják. Přejímací cena všech těchto strojů úhrnem 49 087 Kčs.Kromě toho JZD zakoupilo 2 starší traktory Buldoka a Hanomaga. Tak mechanizační inventář značně vzrostl a bude ho patřičně využíváno.

Tento rok byl také ve znamení oživené kulturní činnosti. Vedle uvedených divadel byl každou neděli film a uskutečnilo se i několik hodnotných přednášek.

Místní organizace KSČ má tohoto času 22 členy, vedle toho 8 členů zaregistrovaných, předsedou je Rudolf Kučera čp. 57. Místní výbor Národní jednoty má 4 členy, předsedou je František Šesták čp.88, Místní jednota požární ochrany má 33 členy, předsedou je Karel Hájek čp. 74, odbočka Svazu čs. sov. přátelství má 30 členů, předsedou je František Šesták čp.88, místní skupina ČSM (neuvedeno, prázdné místo, pozn. red.) členů, předsedou je Karel Ježek čp.65, místní skupina Č. Červeného kříže má (opět není počet uveden, pozn.red.) členů,předsedou je František Mazanec čp. 91. Při místní prodejně Jednoty je zapsáno t.č. (opět neuvedený počet, pozn.red.) členů, předsedou dozorčího výboru je Josef Valek čp.76. (Str.112)

 

Rok 1960

 

 

Počasí- Zima byla velmi nepříznivá pro ozimy. Jejich nepěkný stav se ukázal na začátku jara, kdy naše JZD  muselo zaorat 14 ha ozimého žita. Jinde byli nuceni zaorávat mnohem větší plochy.

1. část výroční schůze JZD – 18. ledna se konala 1.část výroční členské schůze JZD za účasti 51 členů, z toho hodně žen. Hlavním programem byly zprávy všech funkcionářů, k nimž byla obšírná rozprava. Pro združstevněné lesy byl zvolen hospodářem Jan Fiala čp. 51. ( Lesy byly združstevněny s platností od 1. srpna 1959). Členům byly předány doplatky za rok 1959, pracovní jednotka vyšla na 14 Kčs. Plán stanovil 13 Kčs. Za ONV byl přítomen s. Mazanec a instruktor Smíšek. Do JZD vstoupil od 1. ledna t.r. Václav Lopot čp.4, který až dosud hospodařil soukromě.

Hovory s mládeží- 21. ledna byly na MNV tzv. ,,Hovory s mládeží“. Dostavilo se jen sedm členů, s nimiž členové rady probrali zvláště úkoly pro zvelebení obce k 15. výročí osvobození. Mládežníci přislíbili svou pomoc a oznámili svůj závazek, že upraví parčík u hřiště.

Zájezd na divadlo do Českých Budějovic– 28. ledna podnikli členové dramatického kroužku a ČSM s několika dalšími zájemci zájezd do jihočeského divadla do Českých Budějovicích. Měli zájem o novou divadelní hru Jana Drdy:,, Daskabáty- hříšná ves aneb zapomenutý čertů. Hra se všem líbila , sami u nás bychom se do ní mohli stěží pustit pro náročnou výpravu..

Závěr školení v civilní obraně– 8. února byl proveden závěr školení v civilní obraně zahájeného v listopadu. Průběh zhodnotil člen okresního štábu civilní obrany s. Vincenc Pospíšil, předseda MNV v Kamenici nad Lipou.Účastníkům byly předány průkazy o absolvování povinného školení.

Úpravy úřadoven MNV a JZD– Během února byly v domku MNV kampeličce provedeny plánované úpravy pro kanceláře MNV a JZD dosud umístněné ve školní budově, což se ukázalo jako neudržitelné v jedné místnosti.

Jednání o ustavení kulturního klubu JZD- V těchto dnech se součastně ujala myšlenka založit při družstvu kulturní klub . Představenstvo pozvalo do schůze ředitele školy Karla Tůmu, který informoval o způsobu založení klubu a jeho činnosti na podkladě zkušeností z rodinovského klubu. Představenstvo pak jednomyslně rozhodlo doporučit členstvu usnesení o založení kulturního klubu JZD.(Str.113)

2. část výroční schůze JZD volby činovníků- 24. února konala se 2. část výroční schůze JZD. Byl na ní schválen celoroční výrobní plán (CVP) pro rok 1960 a provedeny volby na nové období. Předsedou byl znovu zvolen Jan Kratochvíl čp. 60, místopředsedou Karel Mraček čp. 5, do předsednictva Blažena Hůlková čp. 13, František Fauser čp,21, František Staněk čp. 23, Karel Valek čp. 32, František Brom čp. 37, Antonín Randl čp. 47,  a Karel Hájek čp. 74. Do dalších funkcí byli zvoleni: účetním znovu Stanislav Ježek čp.49, pokladníkem Karel Válek čp.32, zootechnikem Antonín Randl čp,47, skladníkem Josef Prágr čp.31, 1. skupinářem znovu Ladislav Šeba čp.19, 2. skupinářem Václav Lopot čp.4.

Členy revisní komise se stali:Karel Čekal znovu jako předseda, dále Jan Melzoch čp.1, Karel Novák čp.6, Karel Matějů čp. 12, Josef Kubů čp.3.

Členská schůze schválila posléze i návrh na výbor kulturního klubu JZD v tomto složení: Karel Hájek jako předseda, Václav Lopot, Karel Novák,Karel Valek, Karel Cichra,Jaroslav Plášil, Oldřich Mareš, Růžena Soukalová a Marie Dvořáková čp.93. Poslední čtyři jsou z nečlenů družstva.

Zbourání domku čp.55– Loni koupený Mácův domek bylo nuceno JZD celý zbourat, protože pro zchátralý stav zdiva nebylo možno přikročit k zamýšlené adaptaci. Tak zaniklo v obci další číslo v pořadí již jedenácté domovní číslo 55.

Oslava MDŽ, loutkové divadlo–  6. března byla ve škole tradiční oslava MDŽ a svátku matek při značné účasti dětí i dospělých. Vedle obvyklého programu sehrály děti i první loutkovou divadelní hru ,,Posvícení v Hudlicích“ pod vedením ředitele školy Františka Moravce.

Televizor pro kulturní klub– 20. března byl instalován v úřadovně MNV ve škole televizní přijímač značky ,,Ametyst“ instalaci provedl zaměstnanec závodu Tesla na Smíchově s. Kotyza ze Světců, který dodání televizoru zprostředkoval. Náklad 5100 Kčs uhradilo honební společenstvo a JZD z kulturního fondu. Byl to v obci již čtvrtý televizor, který byl hned uveden do používání pro děti i dospělé.

Přemístění úřadoven MNV a JZD a rozhlasu– Hned na to bylo ze školy přestěhováno zařízení kanceláře  MNV  a inventáře JZD do upravených místností v kampeličce spolu s ústřednou místního rozhlasu. Kancelář ve škole byla určena za klubovní místnost klubu JZD a byly v ní hned provedeny potřebné úpravy ( vymalování, osvětlení,linoeum, nová kamna). (Str.114)

Přednáška-27. března byla u nás přednáška o raketové technice. Přednášel rektor Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí profesor matematiky Těhle z Kamenice nad Lipou, Účastnilo se 11 posluchačů.

Estráda- 5. dubna k nám zajel soubor Domu osvěty z Kamenice nad Lipou a s plným zdarem předvedl veselou estrádu ,,Plnou parou vpřed“. Byla pěkná účast všichni se dobře bavili.

Jarní práce– Jarní práce byly hladce zvládnuty i přesto, že bylo nutno na honech JZD zaorat 14 ha ozimých žit a následně zasít jařiny.

Nová drůbežárna u Vrchu- S příchodem jara pokračovala výstavba. Stavební skupina pod vedením Karla Mračka čp.5 provedla v poměrně krátkém čase stavbu nové již třetí drůbežárny a to na dobře voleném místě u Vrchu, neboť značná část ohrazeného prostoru zabíhá do lesa. Stavba si vyžádala náklad 38 622 Kčs, její skutečná hodnota je přes 50 000 Kčs. Ošetřování drůbeže bylo svěřeno manželům Mračkovým čp. 62. Stavba na okraji lesa se do daleka pěkně vyjímá.

Další stavby– Jako další část výstavby byla zřízena u nového kravína silážní jáma, po ní pak mostní váha naproti starému kravínu. Dřívější veřejná váha v sousedství kampeličky byla zrušena.

Zmocněnec ONV- V rámci celostátní akce přesunu pracovníků na pomoc národního výborům a JZD byl k nám se souhlasem místních činitelů ustanoven s platností od 1. dubna t.r. ve funkci zmocněnce ONV s. Jan Kříž z Kamenice nad Lipou. až dosud řadu let působil ve službách STS. (stojní traktorové stanice)

Akce zvelebení obce- MNV ve spolupráci se složkami Národní fronty (NF) přikročil po skončení jarních prací k provedení prací na zvelebení obce k 15. výročí osvobození. Z plánovaných úkolů bylo za pomoci občanů a mládeže provedeno: dokončení autobusové čekárny, úprava vnějšku a přilehlého prostoru adaptované požární zbrojnice s uložením cementových rour do silničního příkopu, úprava školy při silnici, nátěry plotů u školní zahrady a u pomníku padlých, úprava vnějšku budovy MNV(kampeličky), a prostranství před ní.Na žádost MNV pak provedli spoluobčané obílení svých domů, ponejvíce při silnici. Těmito úpravami obce ,,prokoukla“ její vzhled se mnoho zlepšil. Kromě toho ONV ze svých prostředků uhradil náklad na vnitřní úpravu domku MNV, kde byly provedeny nátěry oken a dveří. Tak byl domek připraven k důstojnému průběhu voleb stanovených na 12. června. (Str.115)

Přípravy k volbám.- Přípravy k volbám do národních výborů všech tří stupňů a do Národní shromáždění zajišťovala rada MNV. Ustavila tři potřebné komise: místní, obvodní a okrskovou s celkovým počtem 16 členů. Připravila pro zvolení 15 členů do nového MNV. Tento návrh byl pak projednáván na veřejné schůzi voličů 2. května a byl v zásadě schválen.

Do členství za poslance MNV byli navrženi:

Václav Lopot člen JZD Čp.4
Karel Mraček      ,, Čp.5
Blažena Hůlková      ,, Čp.13
František Fauser      .. Čp. 21
Anna Tržilová pracovnice výkupu Čp. 42
Stanislav Ježek člen JZD Čp. 49
Jan Fiala      ,, Čp.51
Oldřich Mareš dělník Čp. 56
Rudolf Kučera zaměstnanec lesní správy Čp. 57
Jan Kratochvíl člen JZD Čp. 60
Jaroslav Plášil veřejný pracovník Čp. 66
Karel Hájek člen JZD Čp. 74
Josef Valek dělník Čp. 76
Vlasta Mazancová v domácnosti Čp. 91
Jan Kříž Zmoc. ONV,dělník bytem v Kamenici nad Lipou

 

Za poslankyni do ONV v Pelhřimově za volební obvod Bohdalín – Včelnička, západní část města Kamenice nad Lipou byla navržena naše spoluobčanka Blažena Hůlková

 

Za poslance do KNV v Českých Budějovicích byl navržen náš spoluobčan Karel Hájek.

 

Za poslance do Národního shromáždění byla za náš volební obvod navržena Růžena Kolářová ze Žirovnice.(Str. 116)

Zájezd na divadlo- 7. května navštívili naši zájemci, mládež družstevníci a ostatní zvláštním autobusem večerní divadlo v Nové Včelnici. Divadelní odbor závodního klubu Partexu sehrál populární operetu ,,Mansell Nitouche“ všem našim účastníkům se opereta líbila.

Oslavy v Mnichu- Ve dnech 14-15. května byly v Mnichu mohutné oslavy 15. výročí osvobození s obsáhlým programem. Přes naši obec po oba dva dny směřoval hlavní proud vozidel všeho druhu. Oslavy vyvrcholily v neděli 15. května mohutnou mírovou manifestací 35 000 účastníků, na níž promluvil ministr národní obrany armádní generál Bohumír Lomský. V naší obci byl k těmto dnům proveden zevrubný úklid okolí domů i na veřejných místech.

Schůze voličů, územní reorganizace nový okres Pelhřimově- 18. května byla druhá veřejná schůze voličů, při níž byl projednán programový plán MNV na nové období a součastně návrh nové socialistické ústavy. Bylo jednáno i o připravované územní reorganizaci okresů a krajů, která má vstoupit v platnost v červnu. V této věci byla u nás napřed dost silná nálada domáhat se připojení naší obce k okresu Jindřichův Hradec v případě, že by tam byla začleněná také Kamenice nad Lipou s okrskovými obcemi. To se nestalo, jsme tedy zapojeni do nového zvětšeného okresu v Pelhřimově. historie v této věci se opakuje, až do vytvoření okresu kamenického v roce 1905 patřila obec rovněž k Pelhřimovu.

Divadlo ,,Návštěva nepřichází“- Dramatický kroužek kulturního klubu JZD v jarním období nacvičoval veselohru ze součastného života vesnice Karla Stanislava ,, Návštěva nepřichází“. Sehráli ji na domácím jevišti 21.-22. května.

Stavby v obci- Jako loni i letos po jarních pracích se začalo stavět. Josef Valek u domu čp. 25 stodolu přestavěl na bytovou jednotku, přistavěl kůlnu a bývalou obytnou část zboural. Chalupu čp. 68 Brabcovu koupil lesní zaměstnanec Adolf Zásněta, bydlící v hájovně u zastávky, a provedl její přestavbu. U Hájků čp. 74 přistavěli další obytnou místnost. Místní národní výbor dal provést úpravu veřejné studny u Pouchových čp. 42. Dělník Karel Dvořák čp. 93 si dále upravoval malý domek tzv. ,,chatu“ na svém pozemku za Nápravníkovými. Také v několika dalších domech prováděli různé úpravy vesměs pro zlepšení bydlení.

Nová územní úprava- Dnem 1. června vstoupila v platnost nová územní úprava státu. Byl zrušen okres Kamenice nad Lipou a kraj Jihlava, máme nový okres Pelhřimov a kraj Český Budějovice. (Str. 117)

Volby- Neděli 12. června byla dnem voleb do národních výborů a Národního shromáždění. Volební místnosti byly v domku MNV  vhodně vyzdobeny. Od 7. hodin ráno přicházeli voliči splnil svou občanskou povinnost. téměř všichni volili manifestačně. Volba skončila v 16. hodin, všichni kandidáti uvedení na straně 115 byli zvoleni téměř všemi hlasy za poslance. Vyskytlo se jen několik málo škrtů u kandidátů do MNV.

příznivé výsledky voleb ukázaly dobrou konsolidaci poměrů v obci a žádoucí jednotu.

Zájezd do Prahy– V sobotu 18. června podnikli členové JZD autobusem zájezd do Prahy. Prohlídli si během dne muzeum odboje na Vítkově, výstavbu ČSR 1960 v parku Julia Fučíka, zoologickou zahradu v Tróji a podařilo se ohlídnout i část zkoušky na spartakiádu na Strahově. Večer navštívili hlavní cíl zájezdu – představení státního sovětského cirkusu ,,Humberto“ na Letné.Dokonalé výkony artistů byly obdivuhodnou podívanou.

Ustavující schůze MNV- V pátek 24. června večer byla ustavující schůze nového MNV. Hlavním bodem programu byly volby orgánů MNV.Předsedy, tajemníka, členů rady a komisí.

Volby do MNV- Výsledky těchto voleb: předsedou zvolen Jan Fiala čp. 51, tajemníkem Jan Kříž z Kamenice nad Lipou dalšími členy MNV: Karel Mraček čp.5, František Fauser čp. 21, Anna Tržilová čp.42, Karel Hájek čp. 74 a Josef Valek čp. 76.

Byli ustanoveny komise v tomto složení.

a) plánovací a finanční: Stanislav Ježek, Karel Hájek, Karel Valek čp.32 a účetní MNV Jaroslav Strašík čp.63

b) pro zemědělskou výrobu a výkup: František Fauser, Karel Mraček, Jan Kratochvíl, Václav Mareš a Ladislav Šeba.

c) pro školství, kulturu a zdravotnictví: Oldřich Mareš, Jaroslav Plášil a Marie Sůvová.

d) pro výstavbu a zvelebení obce: Karel Mraček, Václav Lopot a Bohumil Šiman čp.44.

e) pro bezpečnost: Josef Valek, Vlasta Mazancová, Alois Němeček čp.54, a Čestmír Brom čp.71.

V této schůzi byla zhodnocena i práce odstupujících členů MNV, zvláště předsedy Václava Mareše, který od roku 1954 po dvě období ve ztížených podmínkách svědomitě vykonával svou funkci. (Str. 118)

Úprava černovické silnice- V období poloviny dubna až do počátků žní prováděla státní silniční správa rekonstrukci ,,černovické“ silnice vyasfaltováním. Byla zatím upravena část v úseku od rozcestí u křížku až k Benešovu.

Krupobití- V neděli 26. června odpoledne znovu po dvou letech postihlo naši obec krupobití. Zasažena byla část katastru ve směru od Mirotína přes Hodinkův kopec, Zahrady, Mokřiny a pravá část pozemků při silnici na Včelničku. Utrpěly všechny kultury, nejvíce žita na výměře 34  ha postižena někde na 100%.

Kritické počasí- Celý červen, červenec, srpen, září i říjen, plných 5 měsíců bylo neustále deštivé a chladné počasí, jakého není pamětníka. Za tohoto kritického stavu byly všecky práce od senoseče přes žně až po podzimní sklizeň a setí nesmírně svízelné.

Další zájezd členů JZD- 20. července bylo to ve středu – si vyjeli členové JZD zase autobusem na zájezd tentokráte jiným směrem. Navštívili Čáslav, blízký zámek Žleby, dále oboru a školky v Žehušicích, odtud zámek Kačinu s krásným zemědělským muzeem, pak Kutnou Horu (chrám sv. Barbory, Vlašský dům a kostnici v Sedlci. Konečným cílem byla zase Praha a podruhé návštěva večerní produkce cirkusu Humberto.

Změny v JZD- Od 1. srpna nastoupil v JZD nový zootechnik absolvent 4leté zemědělské školy Ivan Steinhauser z Bořetína. Do vepřína čp.77 nastoupily součastně dvě nové ošetřovatelky: Matylda Němečková čp.54 a Božena Valková čp.75.

Mechanizační prostředky JZD- Mechanizační vybavení JZD dále pokročilo i letos. Jednak byl koupen nový kultivační traktor 25, jednak byly získány převodem z STS trhačka lnu, 2 rozmetadla mrvy,1 brány a 1 závěsný kultivátor. JZD zaplatilo stanici za tyto prostředky 11.775 Kčs.

Hrozící povodeň– 13.srpna, bylo to v sobotu, hrozila opět povodeň z dlouhotrvajících vydatných dešťů. Situace vzbudila pohotovost a bdělé sledování stavu vody v rybnících. Naštěstí v poledne déšť ustal a nebezpečí minulo. Regulace potoka ukázala svou účelnost pojímáním zvýšeného množství vody.

Žně a sklizeň– Žně začaly opožděně až 20. srpna pro pomalé uzrávání obilí. počasí bylo kritické při žatvě i svozu. Obilí se muselo takřka krást v nedostatečně vyschlém stavu, proto byl obtížný i výmlat. Na soboty a neděle byly po několik týdnů vyhlašovány národní směny na pomoc ve žních, sklizni a výmlatu. Lidé říkali ,,To už je letos k zoufání“. (Str.119)

Školní rok- Na začátku školního roku bylo ve škole 20 dětí 1-4 postupného ročníku. Vyučuje zde i v tomto roce ředitel školy František Moravec. Do střední školy v Kamenici nad Lipou od nás dojíždí autobusem 27 dětí. 2 hoši jsou v mechanizačním zemědělském učilišti v Třebíči, 2 dívky na hospodářské škole v Jindřichově Hradci, jedna dívka v 3 roce studia na filosofické fakultě v Praze, 1 hoch studuje na vysoké škole ekonomické tamtéž.

Sklizeň ovsa– S velkými potížemi pro stálé deště byl sklizen oves, poslední družstevníci svezli až 12.října.

Sklizeň bramborů- Sklizeň bramborů byla poháněna obavami, aby to nezamrzlo a nezapadlo. Vypomohly brigády, většinou však zvládlo úkol JZD vlastními silami. Výnosy zklamaly, zejména u ranných odrůd, se se sklízelo jen 45q z 1ha. podle toho nemohlo pak družstvo splnit plánovanou dodávku. Na 38 vagonů dodalo pouze 22 vagony při skromném zajištění vlastní základny pro živočišnou výrobu.

Stavba nové prodejny Jednoty- V říjnu dalo družstvo Jednota postavit kůlnu na palivo pro provozovnu pohostinství na pozemku užívaném Josefem Kučerou. Součastně Jednota přikročila 2 plánované stavbě nové prodejny. Stavba má být letos provedena v hrubém zdivu pod střechu, dokončena v příštím roce. Provádí ji okresní stavební podnik.

Oslava VŘSR- 2.listopadu byla oslava 43. výročí Velkého října a zahájení Měsíce SČSP.Školní děti přispěly recitacemi a četbou. přednášku ,,SSSR v boji za odzbrojení“ měl knihovník Matěj Dvořák z Kamenice nad Lipou. V dalším programu byly promítnuty tři krátké filmy obsahem doplňující téma přednášky.

Posvícenská zábava- 5. listopadu pořádala místní skupina ČSM posvícenskou taneční zábavu. Byla při ní velká účast mladých z místa i okolí. Motorová vozidla, hlavně motorky se sjížděly a rozjížděly ve velkém počtu.Na tuto zábavnickou motorizaci na stanovišti před hostincem je vždy pěkná podívaná.

Závěr podzimních prací- podzimní práce i při tak velké nepřízni počasí byly provedeny řádně, až do konce.Krmná řepa byla sklizena úplně 11. listopadu, pak byl prováděn pilný sběr bramborů po přeorávkách a vláčení. Také hluboká orba na všech honech byla vesměs vlastními prostředky i pracovníky JZD beze zbytku provedena. Obavy, že nebude možno práce dokončit, se nesplnily. (Str.120)

Dětský útulek– Dětský útulek byl na jaře přemístěn z místnosti v domku čp. 92 do upravené místnosti Kulturního klubu ve školní budově. Provoz v něm byl zahájen 2. května místo pěstounky zastávala opět Vlasta Mazancová čp. 91. práce uklizečky v útulku vykonávala Františka Marešová. Na žádost MNV a JZD povolil ONV po odloučení provozu až do 15. listopadu pro opoždění polních prací.

Sloučení JZD Bohdalín, Včelnička,Benešov a Nová Ves– V tomto roce a hlavně v jeho druhé polovině začala akce slučování JZD ve větší hospodářské celky.Podle připraveného územního vymezení těchto celků Bohdalín, Benešov, Včelničku a Novou Ves sloužit v jeden hospodářský celek.Přípravná jednání v této věci probíhala v listopadu a v prosinci na četných schůzích u nás i ve zmíněných obcích. Při společném jednání všech 4 JZD dne 13. prosince bylo rozhodnuto, aby s platností od 1. ledna1961 začala uvedená 4 JZD hospodařit společně, střediskem družstevního celku bude Bohdalín: Toto závěrečné rozhodnutí přivodilo mnoho nových složitějších starostí a znamená hlubokou změnu v družstevním životě našich zemědělců.

Zábava ČSM- 3. prosince požádala místní skupina ČSM tradiční mikulášskou zábavu při hojné návštěvě mládeže z dalekého okolí.

Statistika v osvětě a knihovně- Podle celoročního odkazu v osvětě (podává kulturní klub JZD) bylo v obci v roce 1960 celkem 16 podniků s 967 návštěvníky (přednášky, divadla, estráda, zábavy). Vedle toho bylo celkem 41 filmových představení s celkovou účastí 1218 osob. Celkové příjmy činí 6 737 Kčs, výdaje 5820 Kčs.

Místní lidová knihovna v ročním výkazu má k 31.12.1960 úhrnem 744 svazky, z toho 199 knih naučných, 489 beletrie a 56 knih pro mládež. Měla 32 čtenářů a celkem 370 výpůjček. Nyní se vypracovává nový přírůstkový seznam, při čemž bylo 38 knih vyřazeno. Do knihovny bylo pojato 50 svazků knihovny JZD vedle velkého počtu brožur, které se do seznamu nezapisují.

Tak plynul významný jubilejní rok 15. výročí našeho osvobození v rušném sledu událostí a velkých změn, které poznamenaly i náš společný život tady u nás v Bohdalíně.

 

Rok 1961

 

 

Počasí v první polovině roku – Počasí v lednu a únoru: bylo jen málo sněhu a také jen mírné mrazy, teploty zvláště v únoru byly nadnormální. Březen a duben byly již opravdu jarní, jen ojediněle se vyskytly chladnější přeháňkové dny. Proto i jarní práce začaly časněji. Květen byl za to velmi deštivý, dlouho bylo nutno topit, červen chladný a deštivý, čímž utrpěla hodně sklizeň sena, při níž se nejlepší trávy, kterých narostlo všude dost, znehodnotily. Teprve na konci června se počasí zlepšilo

Změna v pohostinství– Na začátku ledna došlo ke změně ve vedení pohostinství Jednoty. Byla odvolána dosavadní vedoucí Božena Hulíková čp.36, na její místo nastoupil Jan Nápravník, truhlář čp. 75.

Ustavující členská schůze JZD Pokrok se sídlem v Bohdalíně– 15. února se konala ustavující členská schůze nového JZD za přítomnosti 74 členů ze 4 obcí. do představenstva byli zvoleni:

Za Bohdalín: Karel Mraček čp.5, František Fauser čp. 21, Jan Fiala čp. 51, Ladislav Šeba čp. 19, Karel Hájek čp.74, Růžena Kubů čp.3 a Jan Kratochvíl čp.60.

Za Benešov: František Pecha, Ladislav Plášil, František Vyhnálek a Bohumil David.

Za Včelničku. Jan Němec, Josef Klouzal, Josef Bárta a František Hron.

Do revizní komise byli zvoleni od nás: Karel Čekal předsedou, Josef Kubů čp.3, František Charvát čp.45, ostatní z přidružených JZD.

Dramatičtější průběh měla volba předsedy. Původně byl navržen František Pecha, zvolen byl Jan Kratochvíl, dosavadní předseda zdejšího JZD.

Ustavující schůze dále zvolila: agronomem Boh.Davida, hlavním zootechnikem Ivana Steinhausera, hlavním účetním Stanislava Ježka, provozním účetním Ladislava Radostu, pokladníkem Karla Valka, mechanizátorem Václava Lopota, bezpečnostním technikem Františka Fausera. Pro farmu Bohdalín byl zvolen za vedení chovu Jan Melzoch, za skupináře Antonín Randl a František Staněk. Vedoucí stavební skupiny byl zvolen Karel Mraček od nás a skladníkem Jan Němec ze Včelničky. Vedením chovu a skupináři byli zvoleni i pro Benešov a Včelničku. Nové družstvo přijalo název ,,Pokrok“ (Str.122)

Výroční schůze JZD- Každé ze 4 sloučených JZD provedlo v lednu odděleně své výroční účtování za rok 1960 tzv. ,,dobírky“. U nás byla tato schůze 26. ledna. Po obvyklých výročních zprávách byly členům předány doplatky.Peněžní odměna vyšla na 14 Kčs na PJ (Pracovní jednotku). Byli přítomni též hosté, několik členů z JZD z Benešova a ze Včelničky. Toto účtování bylo uzavřeno družnou zábavou při zpěvu a tanci.

Prověrka u MNV– Ve dnech 9-11. ledna 2 zaměstnanci ONV z Pelhřimova vykonaly u našeho MNV prověrku finančního hospodaření a správní způsobilost orgánů MNV (rady, pléna a komisí). Výsledky prověrky byly pak rozebírány a přísně zhodnoceny v pozdější mimořádné plenární schůzi MNV. Kladně byla hodnocena zejména početně náležitá schůzovní činnost.

Ples požárníků- 28. ledna byl tradiční ples požárníků. Byl hodně navštíven a byla při něm i dobrá zábava. Při zábavních a jiných podnicích se ukazuje v provozovně pohostinství nedostatek místa.

Masopustní zábava- Krátký masopust byl zakončen v úterý 14. února zdařilou maškarní merundou. Účastnil se velký počet masek, které přispěly k družnému průběhu zábavy.

Změna ve vedení prodejny- V prodejně Jednoty nastoupila dovolenou vedoucí Marie Chytrová, k jejímu zastupování načas potřeby byla získána Božena Zásnětová z čp. 68.

Sčítání, lidu, domů a bytů- MNV vykonal včas přípravy až dosud největší celostátní statistické akce tj. sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání bylo až dosud nejdůkladnější, má poskytnout potřebné podklady pro budovatelské úkoly republiky ve všech směrech. Konalo se ve dnech1.-6. března, u nás je prováděl František Šesták z  pověření rady ONV. Byla mu přidělena také obec Benešov. Sčítací archy si vyplňovali vlastníci domů a z velké části vesměs po předchozím návodním vysvětlení. Ke dni 1. března 1961 mělo trvaly pobyt ve zdejší obci celkem 315 lidí, z toho 155 mužů a 160 žen. Jsou tu trvale bydlené 73 domů, 6 domů dočasně neobydlených, 6 trvale neobydlených, 8 zrušených tj. zbouraných.

Oslava MDŽ odznaky mateřství- 6. března večer uspořádal Výbor žen s dalšími složkami tradiční oslavu MDŽ, sál v hostinci byl zcela naplněn, program řídila předsedkyně VŽ Růžena Kubů z čp.3. Předseda MNV Jan Fiala předal čestné odznaky mateřství s poděkováním dalším 5 matkám, které vychovaly 5 či více dětí a to : Marii Ježkové čp.8, Marii Šebové čp.9, Anně Koubové čp.21, Marii Bláhové čp.40, Marii Randlové čp. 47. Vyznamenaným byly předány též malé dárky.(Str.123)

Místní výbor KSČ – 19. března se konala ve Včelničce všeplenární schůze členů organizace KSČ ze 4 obcí sloučeného JZD Pokrok.Byl při ní zvolen Místní výbor KSČ jakožto řídící orgán pro všechny záležitosti života a práce na území nového JZD, v prvé řadě řízení a řádný chod zemědělské výroby. V čele tohoto výboru je předseda s. Josef Smíšek, tajemník MNV  ve Včelničce, jeho členy od nás z Bohdalína jsou soudruzi Jan Fiala, Antonín Randl a Jan Kříž.

Divadlo – Dramatický kroužek kulturního klubu JZD nastudoval ze starší naší tvorby drama Josefa Štolby ,,Peníze“.Hra byla předvedena na domácím jevišti 8. až 9. dubna při pěkné návštěvě. divadlo se těší stále dobrému zájmu.15. dubna sehrál soubor tuto hru pohostinsky ve Štítném.

Dětský útulek – 17. dubna byl zase zahájen provoz v dětském útulku, které převzalo jako své výchovné zařízení JZD a podvolilo se hradit věcné náklady.Útulek v době provozu užívá také místnosti knihovny, kde děti odpoledne spí. Pro funkci pěstounky byla získána opět Vlasta Mazancová z čp. 91, práce uklizečky vykonává školnice Františka Marešová. rodiče před zahájením přihlásili k pravidelné návštěvě 17 dětí.

Divadlo souboru ,,Lipka“- 21. dubna sehrál dětský divadelní soubor ,,Lipka z Kamenice nad Lipou hru Jarmily Hanzálkové ,,Růže pro vlast“ na našem jevišti. soubor ji hrál u nás jako soutěžní představení v krajském kole tvořivosti mládeže za účasti krajské poroty z Českých Budějovic. obecenstvo přijalo vystoupení mladých herců vděčně pro morální a citovou působivost hry.

Květnové oslavy 40. let KSČ– Květnové oslavy proběhly jako v dřívějších letech, tentokrát se v nich projevila zvýšená manifestace za světový mír. Bylo tomu tak na 1. máje v Kamenici nad Lipou, kam se dostavilo hodně účastníků z naší obce. JZD Pokrok mělo v průvodu alegorický vůz s vhodným námětem dosažených výsledků.9. května byla i od nás účast na oslavě v Mnichu k 16. výročí osvobození. Měsíc květen byl pak ještě ve znamení 40. výročí založení KSČ. U nás ho bylo vzpomenuto při veřejné besedě 11. května. referoval při ní tajemník Jan Kříž, o těžkých bojích strany za první republiky hovořil Jan Kratochvíl ze svých zkušeností.

Další televizory- Ještě v zimě a dále na jaře přibyly u nás další televizory a to u Mračků čp.5, u Nováků čp. 6, u Sůvů čp. 17, u Valků čp. 32, u Medků čp.33, u Bláhů čp. 40, u Šimanů čp.44, u Marešů čp. 56, u Mračků čp. 62, u Mračků čp. 79  a u Vodičků čp. 11. Je tedy v obci již 15 televizorů. tuto skutečnost pocítila nedělní filmová představení. Jejich návštěvnost stále více klesá. (Str.124)

První osobní auto- Letos na jaře se objevilo v obci také první osobní auto. koupil si je člen JZD František Brom čp.37. V tomto ohledu zůstávala naše obec vůči okolním obcím poměrně dlouho pozadu.

Záležitosti nového JZD, stavby– Po skončení podzimních prací loni na podzim  přikročilo JZD  ke stavbě porodny pro prasnice na pozemku ,,V zahradách“ nad novým stavba byla dokončena v polovině května. budou v umístněny 32 prasnice.

V polovině května byla začata stavba nového kravína na farmě Včelnička poblíž tamního vepřína. tato stavba bude dokončena v roce 1962.

Výměna půdy- JZD Pokrok hospodaří toho času na celkové výměře 1023 ha včetně záhumenek. Zemědělská půda má 825.30ha, orná 585.75ha, obojí bez záhumenek. Lesní půda má 111ha.

Vzrůst mechanizace– Od počátku nového JZD  značně vzrostl mechanizační park strojů a vozidel. K dosavadním prostředkům byly zakoupeny a dodány: obilní kombajn, kombajn na sklizeň bramborů, silážní kombajn, sklízecí řezačka, pásový traktor se závěsným nářadím, trhačka na len, rozmetadlo chlévské mrvy, 4 nové vozy a řádkovač pro dvoufázovou sklizeň obilovin.

Údržbářská dílna- Před zahájením jarních prací zřídilo JZD vlastní údržbářskou dílnu a to provedením adaptace hospodářské budovy v čp.9 u Šebů.Do dílny bylo opatřeno příslušné zařízení i buchar.

pololetní výsledky- V prvém pololetí hospodaření  nového JZD bylo dosaženo podle provedeného hodnocení celkem uspokojivého výsledku. Podle pllánu státních dodávek byly úkoly splněny, v celkovém průměru na 110%.

Autobusový zájezd- Členové všech obcí JZD podnikli 18. června zájezd 3 autobusy do jižních Čech. Zajeli na Hlubokou, odtud přes Budějovice do Zlaté Koruny, dále do Českého Krumlova a posléze na Lipno. Účastníci byli spokojeni.

Končím svou funkci kronikáře obce Bohdalína, kterou mě pověřilo v říjnu 1935 tehdejší obecní zastupitelstvo. Rád jsem se ujal tehdy před 26 roky této funkce. Při zapisování do kroniky jsem měl na paměti věrohodnost a nezaujatost k osobám a faktům. Dalekosáhlé a od základu převratné události jsme prožívali i u nás v Bohdalíně.

V dramatickém dění se vše stále mění, mění se pozvolna i vzájemné vztahy lidí. Pro celou další budoucnost zapisuji závěrem své upřímné přání, aby všichni v Bohdalíně byli zdrávi, aby ve společné práci dospívali ke spokojenému soužití.

 

V Bohdalíně 20. července 1961                                       František Šesták

                                                                                          dosavadní kronikář

 

( Ačkoliv tato slova nejsou v kronice nijak zvýrazněna jistě si tak zaslouží být, pozn. red.)

 

(Str. 125 -126, 127)

(Pamětní list k návštěvě sovětských turistů v Bohdalíně dne 7. srpna 1961 a 7.4. 1962

Krátký zápis je v ruštině včetně podpisů pozn. red.) (Str. 128)

 

Nový kronikář- Usnesením MNV v listopadu roku 1961 byl dalším vedením kroniky pověřen nově ustanovený ředitel zdejší základní devítileté školy 1-5. ročník Vojtěch Kupka. Jmenovaný se narodil 3. února 1913 v Klenovicích u Soběslavi. Učitelský ústav absolvoval v Soběslavi v roce 1932 a od té doby působil nepřetržitě na školách našeho okresu v Žirovnici, Rodinově, Pravíkově, Chválkově, Mnichu, Černovicích u Tábora, Kamenici nad Lipou, Hojovicích, Polesí a od roku 1961 v Bohdalíně.

Počasí– Letošní rok začal mírnou zimou. Hned na začátku ledna napadlo na jednou dosti sněhu a sníh se udržel až do poloviny března, kdy nastala pomalá obleva. Silnější mrazy se dostavily zvláště počátkem února. 17. února trvala celý den sněhová bouře s velmi silným větrem, který způsobil i různé škody. Bylo např. strženo okolní elektrické světlo naproti škole, v lesích bylo způsobeno mnoho polomů. Ještě začátkem dubna, kdy pole začala zvolna osychat, nacházely se zvláště v stinných místech u lesů a v hlubších úvozech ulehlé a ztvrdlé vrstvy sněhu, které jen zvolna tály a ztrácely se. Teprve začátkem druhé poloviny dubna se trochu oteplilo a nastaly polní práce plným tempem, takže obilí bylo zaseto během týdne. Náhlé oteplení nastalo od 18. dubna. Byly krásné slunné dny, denní teploty se stupňovaly a dosahovaly až 22º C ve stínu. Toto mimořádně krásné počasí trvalo přes týden. V přírodě se vše rychle zazelenalo. V červenci a v srpnu takřka nepršelo (podobně jako v roce 1947), takže obilí a ostatní plodiny pro velké sucho nenarostly. Zemědělci provedli žně v krátké době, ale s malým výnosem. Velké sucho pokračovalo i v září. V říjnu bylo chladno, hlavně v druhé polovině října za jasné oblohy zesílily mrazy (až – 9 C). Tím bylo podpořeno jen veliké pokračující sucho, které působilo škody na rostlinách, keřích stromech, které předčasně usychal. V řekách a potocích bylo málo vody a tím nedostatek elektrického proudu. Všude byla nouze o vodu i pitnou. Elektrický proud musel být koncem (Str.129) roku podle potřeby vypínán.

Návštěva sovětských turistů- Dne 7. dubna navštívila naši obec skupina sovětských turistů, pracující to velkého kovodělného závodu  v Čerepovci severně od Moskvy. Po srdečném přivítání před budovou MNV předsedou Janem Fialou a po předání kytic pionýry zdejší školy, odešli hosté do úřadovny MNV, aby se na památku podepsali do pamětního listu obecní kroniky. Potom sovětští hosté odjeli do Mnichu, kde si prohlédli památník místa bojů sovětských a našich partyzánů proti německým fašistům. Po návratu z Mnichu si prohlédli v Bohdalíně hospodářské objekty JZD Pokrok. Večer v sále pohostinství Jednoty po přivítání a kulturní vložce pionýrů následovala družná beseda a tanec. Na této besedě byli přítomni funkcionáři a četní příslušníci JZD, zástupci složek Národní fronty a hosté z patronátního závodu Český křišťál ze Včelničky. Sovětští hosté byli podarováni vázami z rubínového skla, na nichž bylo zlatým písmem zapsáno věnování od JZD Pokrok. Po 23. hodině poděkovali sovětští hosté za srdečné přijetí a pokračovali autobusem v další cestě.

Jarní práce– Začátkem jara měly jarní práce rychlý průběh, zvláště setí obilovin. Byly zasety za šest dní. velkou zásluhu na tom měla komplexně mechanizovaná brigáda JZD Pokrok jejíž členové pracovali nejen ve dne ale i v noci. Potom však deštivé počasí a sněhové přeháňky, které trvaly delší dobu, nedovolily dosít celou plochu lnu a tato ve výměře 14 ha se dosívala začátkem května. Velmi chladné počasí, které v těchto dnech nastalo, přerušilo i práce v přípravě sadby brambor. Pokračující deštivé počasí zase prodloužilo   dobu sázení brambor a celková plocha 117,50 ha byla dosázená začátkem června. Veškeré polní práce se dělaly za mimořádně těžkých až svízelných podmínek. Brambory se sázely do mokré půdy a nebylo možno proto očekávat ani průměrné výnosy. Půda se mazala a žádná kultivační práce ji na tolik nezkypřila, aby byly vytvořeny podmínky(Str. 130)  pro řádný vzrůst brambor. Rovněž vzrůst obilí byl značně opožděn následkem mokra a studeného počasí, jaře žloutly a nedalo se předpokládat, že budou přiměřené hektarové výnosy. Přemokřené louky daly také málo a přitom nehodnotného sena.

Vlna chřipky– Vlna chřipky postupující celou naší republikou zasáhla v první polovině února i Bohdalín, kde se vyskytla četná onemocnění chřipkou zvláště u dospělých lidí. Do nemocnice v Počátkách byla k dalšímu léčení odvezena paní Čekalová. U dětí se vyskytlo onemocnění v této době řídce. V důsledku zabránění chřipky byly i pololetní prázdniny prodlouženy o týden od 4.do 11. února a potom ještě o další týden od 11. do 18. února.

Pojízdná prodejna masa- Začátkem roku dojížděla na žádost MNV pravidelně každý pátek odpoledne kolem 14 hodiny do Bohdalína pojízdná prodejna masa a masných výrobků z Černovic a Tábora, což zvláště rády uvítaly hospodyně.

Finanční plán JZD- Finanční plán  Pokrok na rok 1962 byl takovýto.

Příjmy:

Z rostlinné výroby    952 000,-Kčs
Z živočišné výroby 2 154 000,-Kčs
Ostatní příjmy    181 000,-Kčs
Příjmy celkem 3 287 000,-Kčs

 

Náklady:

Na rostlinou výrobu    321 000,-Kčs
Na živočišnou výrobu    281 000,-Kčs
Na pracovní odměny 1 294 000,-Kčs
Ostatní náklady    623 000,-Kčs
Příděly fondům    777 000,-Kčs
Náklady celkem 3 287 000,-Kčs

Plánovaná odměna na pracovní jednotku byla 15,- Kčs + prémie 18. června

 

Zájezd členů JZD – 18. června byl uskutečněn zájezd družstevníků JZD Pokrok do Domažlic, Klenčí a Českého Krumlova a 23. srpna do Prahy na operetu Vídeňská krev.

Sbírka na Alžír- V neděli 19. srpna byla Výborem žen na výzvu okresní komise žen v Pelhřimově uspořádána akce Sbírka na Alžír, kterou v celé naší republice organizoval ÚV Červeného kříže. V této akci šlo o ulehčení osudu (Str.131) obětí války v Alžíru a o pomoc alžírskému lidu, který po sedm roků bojoval, aby se osvobodil od jha kolonismu.V naší obci bylo sebráno 480Kčs, 21 párů bot pro děti a dospělé.

Srážka motocyklu s traktorem- 13. srpna  odpoledne došlo k nepřehledné zatáčce u bývalého hostince u Chmelů k srážce motocyklu s traktorem JZD Pokrok který řídil Karel Novák z Bohdalína. Řidič motocyklu František Levý z Vlkosovic a tandemista Josef Valek z Bohdalína narazili do vlečného vozu s otavou a byli zraněni. Pobyli si několik dní v nemocnici v Počátkách. do popředí vstoupila opět otázka zboření tohoto již chatrného domu, aby mohla být silnice vyrovnána a zvýšena tím bezpečnost jízdy.

Žně– Letošní nepříznivé počasí ovlivnilo podmínky žní natolik, že zahájení žní  bylo značně opožděno a bylo třeba k jejich provedení hodně obětavé práce a pomoci všech občanů. Žně prakticky započaly21. srpna a k nim donutila družstevníky poměrně již zpožděná doba. Žito, které se začínalo síci, nebylo ještě dostatečně zralé. Po celou dobu žní až do poloviny září bylo velmi nepříznivé počasí, takže žně, svoz i výmlat probíhaly plynule a rychle. Mlátilo se i při nočních směnách. V polovině září přerušily žně deště a tím byla narušena zvláště sklizeň ovsa. K 18. září se mělo sklízet ještě 55 ha ovsa, 56 ha slámy po kombajnu, síci měly 3 ha žita kombajnem a 1.50 ha pšenice.

Sklizeň brambor- K 30. říjnu byly brambory sklizeny kromě 1ha ve farmě Včelnička. Ještě však zbývaly sebrat brambory po vláčení ze 40 ha. Z celkové plochy 117,50 ha byly sklizeny brambory kombajnem ze 14 ha.

Hektarový výnosy– v letošním roce bylo docíleno těchto hektarových výnosů. žito 25.70q, pšenice 21.50q, ječmen 21.60q, oves 21.87q, kukuřice 200q, brambory 118q, řepka 17.40q, len stonky 24.30q a len semeno 3.10q.

Dodávka- JZD Pokrok dodalo za rok 1962 558q masa hovězího, 562,42q masa vepřového, 60,84 masa telecího, 13,70q masa drůbežího, 391  435 l mléka a 229 730 kusů vajec. (Str.132)

Kulturní činnost- Dům kultury z Kamenice nad Lipou a Kulturní klub JZD Pokrok provedly v Bohdalíně  v rámci Lidové akademie vědy, techniky a umění cyklus šesti přednášek pod názvem ,,Svět v pohybu“.

Názvy přednášek:

O světě ve kterém žijeme

Poznáváme země našich přátel

Asie – obdivuhodný světadíl

Pravý věk černé Afriky začal

Amerika- kontinent velkých rozdílů

První přednáška byla uspořádána 29. října. Všechny přednášky se konaly v pohostinství Jednoty. Přednášeli lektoři Domu kultury Stanislav Matějek,  J.Kordač, K. Škorpík a Josef Jíra. Tyto zajímavé přednášky byly doprovázeny světelnými obrazy nebo dokumentárními filmy.Účast občanů na přednáškách byla celkem průměrná.

Kulturní činnost v obci byla v tomto roce oživena. Kromě pravidelného týdenního promítání zábavných filmů podařilo se nacvičit a sehrát divadelní představení. Dramatický kroužek Kulturního klubu JZD Pokrok nacvičil veselohru z továrního prostředí o 4 jednáních ,,Chvála zdravého rozumu“ od

Hynka Matušky. hra byla sehrána na domácím jevišti 24.-25. března. S touto hrou se dramatický kroužek přihlásil do soutěže Lidové umělecké tvořivosti v kategorii vesnických souborů. Hra byla dobře nacvičena a sehrána v přítomná soutěžní komise doporučila, aby se soubor zúčastnil okresní soutěže LUT.V této soutěži konané v Nové Cerekvi sehrál dramatický kroužek hru v pondělí večer 9. dubna a za nejlepší režii bylo získáno první místo a odměna 600Kčs ze šesti zúčastněných souborů.Dramatický kroužek vykonal s touto hrou též úspěšné zájezdy do Starého Bozděchova (30. března) a do Těmic (7. dubna)

V sobotu 13. ledna konal se v Bohdalíně tradiční ples požárníků za velmi pěkné návštěvy občanů.

Rozpracování plánu zimní kampaně na rok1962/63-Na společné schůzi rad MNV a představenstva JZD Pokrok konané v Bohdalíně byl projednán v rámci zimní kampaně zvláště bod živočišné výrobě. Jednalo se o vyšší výrobu mléka celého družstva a vysvětlovaly se řady nedostatků nejen ze strany jednotlivých funkcionářů (Str.133), ať to bylo v nedostatečné organizaci práce nebo nepochopení prémiového odměňování, ale bylo poukazováno na to, že jsou dnes v družstvu nenapravitelné chyby ve výstavbě, která již dnes neodpovídá a napropsto nebude a nemůže odpovídat přicházejícímu rozvoji, kde si v roce 1970 máme podat ruce s naším průmyslem jak v životní úrovni tak v množství výrobků. V kravínech nebyly budovány teletníky a mladý skot ( hlavně mladé dojnice) , se vychovávají nedostatečně bez výběhů. výkrmny prasat jsou velmi nedostatečné a těžko se zabrání uhynutí selat a rozmnožování chřipce. Hromadné napájení telat od narození bude pravidelné v našem družstvu jen na farmě Včelnička, neboť tam vlastním risikem družstvo vybudovalo teletník, který do plánu výstavby nebyl zařazen a stál 500,- Kčs pokuty.

Poměry lidopisné– Narodilo se jedno dítě, zemřeli dva občané. (zbytek stránky je prázdný, pozn. red.) (Str.134)

 

Rok 1963

 

Počasí- Vlivem velmi suchého podzimu v roce 1962 bylo málo vody v řekách i začátkem roku 1963 a tím opět málo elektrického proudu, který musel být podle potřeby vypínán. V lednu denní mrazy zesilovaly (27.1. až na -27 º C), často sněžilo, takže v přírodě leželo asi 60  cm sněhu. Sněhové vichřice občas zavály silnice a železnice a přerušily dopravu. Zima byla mimořádně krutá, ptáci a zvířata těžce zápasili o život. Zima nezvyklé řádila na celé severní polokouli. Mnohé řeky, jezera i moře zamrzaly poprvé v historii. Tuhá zima pokračovala i v únoru. Časté sněžení zvyšovalo pokrývku sněhu, na vodách tekoucích i stojatých byl velmi silný led. Mnohé mělčí rybníky promrzly až na dno. Mnoho zvěře a ptactva zahynulo. Ještě začátkem března tuhá mrazivá zima pokračovala. Skoro celý březen mrzlo a sněžilo občas až do 23. března, ačkoliv mnoho stěhovavých ptáků se k nám již vrátilo. Teprve koncem března se rychleji oteplovalo. Po mrazivém začátku počátkem dubna bylo vystřídáno silným oteplením ( od 6.5.) po celý květen ( až na 26º C). Jarní práce, sázení brambor, setí kukuřice a podobně pokračovaly nerušeně. Rovněž červen byl velmi příznivý a teplý (až na 29 º C) s občasnými teplými dešti (8 bouří), takže v přírodě vše bujně rostlo a zelenalo se. ještě začátkem června začala bohatá senoseč, avšak narušovaná občasnými dešti.V celkově teplém měsíci září (až 25º C) prováděli zemědělci polní práce. Jejich průběh narušily v posledních pěti zářijových dnech každodenní deště za většího ochlazení. Říjen byl celkem suchý a dostavily se ranní mrazíky (až -4º C). v listopadu se nadále ochlazovalo (až na -7º C), jen 4krát slabě pršelo, ale vůbec nesněžilo. Velké podzimní sucho pokračovalo. V prosinci denní mrazy zesílily a mrzlo naholo (až -14º C). Teprve 12. prosince  prvně sněžilo. Napadlo asi 10 cm sněhu, ale i mrazy zesílily (až na -19º C). Sucho pokračovalo i nadále, v řekách a studních bylo málo vody.

Nový funkcionáři JZD Pokrok- Na ustanovující členské schůzi 15.února došlo k těmto hlavním změnám ve vedení družstva: předseda JZD byl ( Str.135) zvolen František Fauser, agronomem Karel Novák, vedoucím zootechnikem Jan Kratochvíl a předsedou revisní komise Rudolf Brabec.

Jarní práce- S jarními pracemi bylo započato 8. dubna. Byly zaorány 4 ha  řepky a 3,50 ha žita. Místo řepky byla zaseta hořčice a místo žita směska kukuřice. protože stroje byly dobře opraveny a počasí sloužilo, byly jarní obiloviny zasety do 15. dubna. Další veškeré úsilí bylo zaměřeno k výsadbě brambor, která byla skončena v polovině května. Senoseč byla zahájena 5.června. Sklizeň sena se pro deštivé počasí opožďovala. 18. července byla však senoseč ukončena.

Ladem ležící půda– Již v roce 1961 připomínali členové představenstva z farem Benešov a Včelnička, že v jejich obcích zůstává několik hektarů půdy již několik roků neobdělaných. Ladem ležící půda se v Bohdalíně nenacházela, ale na farmě Včelnička bylo přesto začátkem roku 1963 ještě 4,20 ha neobdělané půdy. Podle usnesení rad MNV a představenstva JZD Pokrok z roku 1962, měla být letos obdělána a zaseta. Tento úkol převzali nový funkcionáři JZD Pokrok a skutečně letos na jaře byla všechna dosud neobdělaná půda zaorána a zaseta.

Zemědělský útulek- V tomto roce byla ONV- odborem  školství na návrh rady MNV  jako pěstounka zemědělského útulku v Bohdalíně ustanovena Věra Kupková čp.88, protože dosavadní pěstounka L.Mazancová si našla celoroční zaměstnání v továrně Tylex v Kamenici nad Lipou. Do zemědělského útulku bylo zapsáno v tomto roce 18 dětí. Obě ve školní budově nacházející se místnosti zemědělského útulku byly řádně opraveny, vymalovány a vyzdobeny ve spolupráci a MNV a Výborem žen.

Jarní úklid- Jarní úklid započal během měsíce dubna tím způsobem, že téměř každý majitel doma před svým domem udělal pořádek a postupně k 1. máji oblíbil svůj dům. Na pořádek na veřejných prostranstvích se zaměřil výbor žen spolu s mládeží.

Společně obhospodařování záhumenek- Četní družstevníci přistoupili letos ke společnému obhospodařování záhumenek. Záhumenky byly začleněny do družstevních honů, byly družstvem obdělávány a družstevníci (Str. 136) obdrželi množství plodin odpovídají výměr záhumenky a průměrným hektarovým výnosům docíleným v roce.

Žně– Žně začaly začátkem srpna a pokračovaly plynule. protože bylo pěkné počasí.

Zabezpečení služeb v době žní- Zabezpečení služeb zvláště v letošních žních nebylo dobré. hned na začátku dní se v obci projevil nedostatek řízení. Obec  byla 15 dní bez piva a družstevníci museli v přibývajících vedrech při práci pít jen vodu. MNV jako orgán státní moci se nemohl nikde dovolat pomoci, aby byla zjednána náprava. Podnik Jednota nebyl prostě schopen dodání piva zajistit.

Soutěž ve výrobě sena a žňových pracech– V okresní soutěži ve výrobě sena bylo naše družstvo vyhodnoceno na 5. místě a obdrželo odměnu 2100,- Kčs, za žně a sklizeň obilí se umístilo na 3. místě a obdrželo odměnu ve výši 3300,-Kčs.

Zájezd- Dne 11. července byl podniknut družstevní zájezd na jižní Moravu.

Volba VŽ- V letošním roce byl nově zvolen sedmičlenný Výbor žen. Předsedkyní byla zvolena Libuše Marešová čp.56.

Podzimní práce– Podzimní práce, kterých se součastně muselo vykonávat denně několik, vyžadovaly dobrou organizovanost a správné pochopení mezi družstevníky. Když se začala sklízet kukuřice, musela se na dobu tří dnů přerušit i sklizeň otav, neboť k této akci bylo třeba soustředit všechny lidi, stroje i potahy, aby byla siláž, které bylo 71 vagonů, v patřičném čase zakryta. Kromě této siláže byla ještě v říjnu udělána jedna jáma siláže (7-9 vagonů)z řepného chrástu. Setí ozimů i sklizeň brambor pokračovaly dobře. Sklizeň brambor byla dokončena 26. října.

Oslava 46. výročí VŘSR- Do 6. listopadu konala se v pohostinství Jednoty slavnostní schůze , kterou organizovali všechny složky Národní fronty v čele s dílčí organizací KSČ a MNV. k oslavě 46. výročí VŘSR. Kulturní vložku přednesli žáci zdejší školy. Referát k tomuto výročí , který byl všemi přítomnými pozorně vyslechnut, přednesl potom zástupce OV KSČ s. Chvála. Zprávu o závazcích podal tajemník MNV Jan Kříž. Bylo přítomno 51 občanů, 12 členů ČSM a 14 žáků. (Str.137)

Plnění dodávek- Úkol 210 000 kusů včetně 50 000 kusů vajec od záhumenkářů byl splněn do 30. listopadu, úkol v dodávce mléka včetně záhumenek 400 000 l, byl splněn a koncem roku překročen o 20 000 l, úkol v hovězím mase 537q byl splněn začátkem prosince, úkol ve vepřovém mase 541q byl i se závazkem 20q navíc k výročí VŘSR splněn koncem listopadu a do konce roku bylo dodáno navíc ještě 30q vepřového masa.

JZD Pokrok mělo letos odevzdat 92 vagonů brambor, ale dodávka byla překročena. Celkem bylo odevzdáno 118 vagonů brambor. Průměrný hektarový výnos brambor v celém JZD Pokrok byl 218q.

Rozvoz kompostů- S rozvozem kompostů bylo započato v úterý 26. listopadu. Práce pokračovala velmi rychle, vše se dělalo stroji.Byl nalezen překopávač, který součastně zeminu nahrnoval na vedle pojíždějící vůz. Při plném výkonu je tento schopný za jeden den překopat a naložit na přistavené vozy 250 až 300metrů krychlových zeminy. Tento stroj svým výkonem byl pracovníky hodnocen jako jeden z nejlepších výrobků našeho průmyslu.

Silážní jámy-v tomto roce byla v Bohdalíně dokončena výstavba silážních jam.

Meliorační práce- V listopadu bylo opět započato s melioračními pracemi na farmě Benešov.

Zhodnocení práce a činnosti poslanců- Na schůzi v plénu MNV  konané 17. prosince bylo provedeno hodnocení práce celého MNV, práce rady, komisí práce a činnost všech poslanců na celé volební období 1960-1963. U každého poslance byla na celé volební období hodnocena zvláště jeho účast na schůzích , zájem o práci v obci i mezi občany. Plenární zasedání MNV doporučilo jako kandidáty pro příští volební období 13 dosavadních  poslanců z celkového počtu 15ti poslanců

Poměry lidopisné- Narodilo se 5 dětí, zemřelo 5 občanů. (Str. 138)

 

Rok 1964

 

Počasí- V lednu byla krajina pokryta slabší vrstvou sněhu a země při tužších mrazech (až -22º C) promrzla. Nedostatek vody z podzimu 1963 pokračoval. Stejný ráz počasí trval i v únoru. Teprve od 20. března se začalo oteplovat a slabě pršelo. Nastávalo jaro. Začátkem dubna bylo mlhavé počasí se střídavými sněhovými a dešťovými přeháňkami. Od 10. dubna se citelně oteplilo a trvalo málo proměnlivé a suché počasí. Zemědělci prováděli skoro nepřetržitě jarní práce. Začátkem května byly skoro denně dešťové přeháňky nebo slabé bouřky. Později bylo většinou jasno. Koncem měsíce se celkem oteplilo (až na 26º C). Červen se vyznačoval suchými jihovýchodními větry, skoro denně jasnou oblohou a tím velkým horkem. Po teplém létě se v září pomalu ochlazovalo, dostavovaly se občasné deště a ranní mlhy. Tím bylo narušeno dobývání brambor. Ale i přes občasné deště a v říjnu a listopadu byly podzimní zemědělské práce zvládnuty dobře. Listopad a prosinec přinesly také slabé mrazy. Do 5. prosince mrzlo naholo a teprve potom napadlo 5-10  cm sněhu.

Výroční členská schůze JZD– Dne 23. ledna se konala výroční členská schůze JZD Pokrok za přítomnosti četných družstevníků. Jako hosté byli přítomni předseda ONV s. Prchal, tajemník OV KSČ s. Nedvěd, zástupce okresní výrobní zemědělské správy s. Bunda , ředitel zemědělského učiliště z Kamenice nad Lipou. Ing. Minář a jeho žáci. Předseda JZD František Fauser podal v krátkosti zprávu o hospodaření a plnění nákupních úkolů státu, ve kterém uvedl, že všechny produkty byly splněny a předány. Po své zprávě předal slovo předsedovi ONV s. Prchalovi, který ve svém krátkém projevu poděkoval družstevníkům za jejich dobrou práci, kterou přispěli k dobrému plnění úkolu vůči sátu a lidské společnosti na zakončení popřál družstevníkům veselou zábavu a hodně úspěchů také v tomto roce. Potom následovalo pohoštění a zábavu při které hrála kapela Františka Rychetského z Dobešova.

Přístavba domku MNV- Dne 7. ledna byla na schůzi MNV projednávána přístavba MNV. Byly k tomu zatím brigádnicky vypracovány všechny propočty Boh. Šimanem čp.44 a zaslány odboru výstavby ONV  do Pelhřimova. V propočtech byla značná (Str.139) překročena částka, která byla původně myšlena a nakonec v této přístavbě, která i kdyby byla provedena, neviděla rada MNV vyřešení problému, který zde jako v obci střediskové vyvstává. Problém je v podnikání veřejných a celo družstevních schůzí, v podnikání zábav a další kulturní činnosti

Zásobování obce máslem- Dne 14. ledna rada MNV v Bohdalíně projednávala požadavek vedoucí místní prodejny Jednoty v otázce zásobování hlavně máslem. Pro obec bylo totiž na měsíc leden přiděleno 43  kg másla a proto  nebylo možné prodávat spotřebitelům požadované množství, ale pouze půl kilogramu na rodinu na měsíc, protože v obci je 87 rodin. Tímto postupem by opět byla značně narušena dodávka mléka v obci. Bylo však zjištěno, že ve vedlejší obci Včelničce, dostala vedoucí prodejny na měsíc leden 143 kg másla a sama prohlásila, že to množství neprodá.

Výstavba společenského domu- Na schůzi pléna MNV dne 18. února byli přítomní seznámeni s investičním úkolem pro stavbu společenského domu. S touto stavbou se započne v roce 1965. Do konce června letošního roku musí však být na tuto stavbu podána dokumentace. Dále bylo projednáno, že na společenský dům bude napojena přístavba pohostinského zařízení, kterou si provede Lidové spotřební družstvo Jednota z Kamenice nad Lipou. V součastné době se jednalo o vykoupení pozemku a domu čp.15 Josefa Hulíka.

Předvolební kampaň- Dne 24. března byla v rámci předvolební kampaně svolána večer schůze občanů v pohostinství Jednoty. Bylo přítomno 20 občanů. Jako zástupce okresní volební komise se schůze zúčastnil Jaroslav Plášil čp.66, pracovník OV KSČ. Schůzi zahájil Karel Novák a potom se slova ujal Jaroslav Plášil, který nejdříve vysvětlil význam voleb. Dále zhodnotil práci národních výborů za uplynulé volební období a uvedl dosažené výsledky v rozvoji národního hospodářství. Uvedl i částky, které byly vynaloženy za poslední čtyři roky na zemědělskou investiční výstavbu průmyslových závodů, školních zařízení, sociálních zařízení a dalších jiných investic. Nakonec seznámil přítomné s kandidáty do Národního shromáždění, krajského národního výboru, okresního (Str. 140) výboru a s kandidáty na soudce z lidu. Přečetl rovněž charakteristiku každého kandidáta. Předseda místního volební komise přečetl jména kandidátů do MNV. Po prodiskutování byla na návrh Jar. Plášila doplněna kandidátní listina o Josefa Smíška, bývalého tajemníka MNV v Bohdalíně.

Návrhy kandidátů- Za poslance MNV byli navrženy:

Brabec Rudolf 50 roků člen JZD Bohdalín Čp.46
Fauser František 50 roků      ,,      ,, Čp.21
Hájek Karel 43 roků      ,,      ,, Čp.74
Charvát František 34 roků      ,,      ,, Čp.45
Ježek Jaroslav 35 roků  brusič skla      ,, Čp.67
Ježek Stanislav 45 roků člen JZD      ,, Čp.49
Kratochvíl Jan 52 roků      ,,      ,, Čp.60
Kučera Rudolf 52 roků  lesník      ,, Čp.57
Kupka Vojtěch 51 roků řed. školy      ,, Čp.88
Mareš Oldřich 34 roků sklář      ,, Čp.56
Mraček Karel 45 roků člen JZD      ,, Čp.5
Plášil Jaroslav 35 roků prac. KSČ      ,, Čp.66
Smíšek Josef 33 roků taj. MNV Kamenice n/L. Čp.434
Strašík Jaroslav 32 roků zedník Bohdalín Čp.63
Šeba Ladislav 42 roků člen JZD      ,, Čp.19
Šiman Bohuslav 29 roků stav. tech.      ,, Čp.44
Valek Josef 43 roků dělník      ,, Čp.25

Za poslance do ONV v Pelhřimově za volební obvod Bohdalín – Včelnička byl navržen náš občan Josef Staněk.

Za poslance do JKNV v Českých Budějovicích byl navržen ředitel státního statku František Votápek z Kamenice nad Lipou.

Za poslankyni do Národního shromáždění byla za náš volební obvod navržena Růžena Kolářová, dělnice z Žirovnice.

Jarní práce- Jarní práce byly včas a kvalitně provedeny, zdržela se senoseč, neboť od 26. června se silně ochladilo a často pršelo. Včas a kvalitně byla provedena siláž směsek i ošetření brambor a kukuřice.

Volby- Volby do národních výborů a do Národního shromáždění  se konaly v neděli 14. června v domku MNV ve vhodně vyzdobených místnostech. Již od 7. hodin ranní přicházeli voliči (Str.141), aby splnili svou občanskou povinnost. Četní občané volili manifestačně. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni za poslance. Voleb se zúčastnilo 210 voličů. Ze 17 kandidátů do MNV obdrželo 10 kandidátů všech 210 hlasů (= 100%), 6 kandidátů obdrželo 209 hlasů (= 99,54%) a 1 kandidát obdržel 206 hlasů ( 98,09%).

Sociální složení nového MNV -Sociální složení nového MNV je následující: 8 členů JZD, 4 dělníci a 5 ostatní zaměstnání.

Ustanovující schůze MNV, volby orgánů- Dne 9. července  ve 20. hodin konala se v úřadovně MNV ustanovující schůze nového MNV. Po složení slibů poslanců bylo přikročeno k volbě orgánů MNV: předsedy, tajemníka, členů rady a komisí. Předsedou MNV byl zvolen Josef Valek čp.25, tajemníkem Josef Smíšek z Kamenice nad Lipou a členy rady MNV Jan Kratochvíl čp. 60, Karel Hájek čp.74, Vojtěch Kupka čp. 88, Bohuslav Šiman čp.44 a Karel Mraček čp. 5.

Členové rady byli součastně předsedy jednotlivých komisí:

1. zemědělská : Jan Kratochvíl, František Fauser, Ladislav Šeba, Karel Cichra a Josef Kubů.

2. sociální, zdravotní a pro obchod: Karel Hájek, František Charvát, Jaroslav Ježek, Karel Novák a Jan Fiala st.

3. kulturně školská: Vojtěch Kupka, Oldřich Mareš, Jaroslav Plášil, Jan Fiala ml. a Anna Tržilová.

4. finančně plánovací a pro výstavbu: Bohuslav Šiman, Stanislav Ježek, Karel Valek, František Medek,a účetní MNV Jaroslav Strašík.

5. pro obranu veřejného pořádku: Karel Mraček, Rudolf Brabec, Rudolf Kučera, Antonín Randl a Ladislav Mraček.

Úprava hřiště– Základní organizace ČSM v Bohdalíně započala brigádnicky s úpravou hřiště u potoka. Bylo upraveno volejbalové hřiště a potom přikročeno k vybudování umělého kluziště s mantinely, kde by se v zimě konaly hokejové zápasy.

Soutěž MNV- Na prvním plenárním zasedání nově zvoleného  MNV konaném 9. července bylo všemi členy schváleno přihlásit se závazkem do soutěže o titul ,,Vzorná obec okresu Pelhřimov“. později však rada ONV provedla změnu na soutěž o čestný název ,,Obec 20. výročí osvobození“ s tím, že každému průběžně (Str.142) vyhodnocenému MNV bude uděleno čestné uznání s peněžitou prémií. Tato změna byla provedena proto, aby vyhlášená soutěž odpovídala celostátním podmínkám.

Vztahy MNV k sloučení JZD- Na základě směrnic o úpravě vztahů MNV  ke sloučení JZD, v kterých se hovoří o tom, že v místech, kde došlo ke sloučení JZD a nebyly dosud sloučeny obce  a působí více MNV, řeší tyto MNV, jiejich rady a zemědělské komise všechny otázky týkající se rozvoje a činnosti JZD v nejužší spolupráci. Společně projednání a schválení celoročních výrobních a finančních plánů, plánu investiční výstavby, plánu hlavních zemědělských prací, k zabezpečení jejich plnění a kontroly, dále k projednání otázek rozvoje soutěže a závazků občanů. Přitom MNV v jednotlivých obcích plně odpovídá za zajišťování a sledování úkolů rozvoje zemědělské výroby v obvodu své působnosti a organizuje pomoc občanů k plnění úkolů příslušné výrobní skupiny JZD.

Stavy hospodářských zvířat a náklady na výrobu- Plánované stavy hospodářských zvířat byly dodrženy, dodávka za I. pololetí překročeny. Nedostatkem jsou poměrně vysoké náklady na výrobu.

Například:

Produkt Náklady Prodejní cena
mléko 1,63Kčs 1,82Kčs
vejce 0,42Kčs 0,88Kčs
hovězí maso 12,54Kčs 8,55Kčs
vepřové maso 7,39Kčs 11,80Kčs

 

Žně- K řádnému, včasnému a bezztrátovému provedení žní v JZD Pokrok byl předem vypracován plán práce. Řádnou organizací práce, plným využitím strojů a nové technologie sklizně bude sklizeň provedena za 18 dní. V plánu žňových prací JZD se počítá sklidit z celkového počtu 312  ha obilovin 232  ha novou technologií a to 2 kombajny (SK 4  a ŽM 330), z toho přímou sklizní 76  ha a dvoufázově 156  ha. Zbytek ploch bude sklizen tradičním způsobem 4 vazači.

Žně průměrné úrody začaly koncem července. Měly celkem hladký průběh i s mlácením obilí byly skončeny v první polovině září. Veškeré plochy sklízela (Str.143) komplexně mechanizovaná brigáda. Ke splnění všech žňových prací měla k dispozici tento strojový park. 2 kombajny, 2 pásové traktory, 13 kolových traktorů, 2 vysokotlaké lisy, 1 sběrací řezačku, 4 objemové vozy, 1 cepový sklízeč kombinovaný, 2 řádkovače, 2 vazače šestistopé levořezné, 2 vazače  šestistopé pravořezné, 5 pluhů, 2 řezačky ŘVM -2, 3 zrnomety, 2 přehazovače zrna, 3 řezačky rotační výfukové, 3 mlátičky MA-90, 4 vlečné vozy 5t, 9 vlečných vozů 3,5t, Vzhledem k tomu, že JZD Pokrok nevlastnilo sušičku, bylo veškeré obilí na dodávku a mísírnu odváženo přímo od kombajnů z přímé sklizně.

Ekonom JZD- Na schůzi JZD Pokrok 25.4.1963 byla projednána nabídka OVZS na umístnění agronoma, ekonoma nebo zootechnika a předseda JZD uplatnil požadavek na ekonoma. V září 1964zastoupila v Bohdalíně v JZD Pokrok Jarmila Pazderková, absolventka VŠZ, fakulty provozně ekonomické v Brně. Byla jí schválena odměna59 pracovních jednotek měsíčně.

Výnosy a dodávky– JZD Pokrok docílilo následujících výnosů hlavních hospodářských plodin:

žito plán 24q docíleno 24,40q
pšenice         24q                24,10q
oves         24q                25q
ječmen         23,50q                23,10q

Tyto výnosy by byly daleko vyšší nebýt deštivého počasí a tím i velkých sklizňových ztrát.

Poměrně velká péče byla letošního roku věnována pěstování brambor. Veškeré plochy zasázených brambor byly předány jednotlivým traktoristům do socialistické péče. Na kultivaci a sklizeň byly stanoveny dílčí i výsledné prémie. Výsledkem této péče bylo docíleno 244,93q brambor z jednoho hektaru.

Dodávky rostlinných produktů byly dodány na 111% , brambory na 123%. Pšenice bylo např. navíc dodáno 150q.

Podzimní práce- Časté deště zdržely značně průběh podzimních prací. Nebylo možno využít ani kombajnu, kterým k 20. říjnu bylo vydobyto pouze 9  ha.Brambory byly vykopány do 3. listopadu.(Str. 144)

Čestné uznání– Na veřejném zasedání MNV za přítomnosti 71 občanů konaném 27.11. v sále pohostinství Jednoty předal předseda ONV s. Širmer zástupcům MNV ,,Čestné uznání rady ONV v Pelhřimově“ spolu s peněžitou prémií 3 000,-Kčs za dílčí výsledky v soutěži o titul ,,Obec 20. výročí osvobození“. Předseda MNV s. Valek poděkoval za toto uznání, kterého se naší obci dnešním dnem dostalo a ubezpečil předsedu i radu ONV, že nadále naše obec udělá vše, aby byla vzornou obcí při plnění všech úkolů na ni kladených. Vyslovil součastně přesvědčení, že za pomoci všech složek v obci a všech  bude naše obec dobře připravena uvítat oslavy 20. výročí osvobození v Mnichu a že se i nadále budeme řadit mezi obce ucházející se o získání  hrdého titulu ,,Obec 20. výročí osvobození“.

Sběr odpadových surovin- Ve sběru odpadových surovin v obci sehrála důležitou úlohu naše školní mládež, za jejíž pomoci bylo odevzdáno 1311  kg papíru, 863  kg textilu, 779  kg kostí a 1620  kg železného šrotu.

Kulturní činnost- V tomto roce ustalo úplně promítání celovečerních filmů. V celkové oblibě byly pouze taneční zábavy pořádané Čsl. svazem požární ochrany a ČSM a sledování televizních programů v budově MNV.Výbor žen  uspořádal 1 zdravotnickou přednášku pro ženy, která byla velmi dobře navštívená. Bylo přítomno asi 50 žen. V sobotu večer 29. února uspořádal Výbor žen v sále pohostinství Jednoty estrádu, na níž účinkovali žáci zemědělského učiliště z Kamenice nad Lipou. Estrádu navštívilo asi 100 občanů. Menší účast byla však na přednášce s. profesora Mádla z Pelhřimova ,,O výchově v rodině“ o škole a jejím významu pro společnost konané 9. listopadu.

Místní lidová knihovna čítala koncem roku 871 knih. Za celý rok bylo 259 výpůjček, čtenářů bylo celkem 34. Knihy byly pravidelně půjčovány každé úterý od 18 do 19 hodin. V tomto roce byly pořízeny na knihy 2 regály, které zaplatilo JZD z kulturního fondu.

Poměry lidopisné- Narodily se 2 děti, zemřeli 2 občané. (Str.145)

 

Rok 1965

 

Počasí- Začátkem roku napadlo dosti sněhu, který se udržel ještě do první poloviny března. Potom nastala náhlá obleva a oteplení. 14. března se objevili první špačci. Do konce března bylo poměrně teplo a sucho. Dobře se pracovalo v zahrádkách. V dubnu však nastalo ochlazení a 28. dubna dokonce napadl sníh. Od 12. května bylo již teplo, ale po celé léto převládalo deštivé počasí, které mělo nepříznivý vliv na jarní práce,senoseč i žně a hlavně mělo vliv na malé hektarové výnosy brambor. Podzim byl příznivější, ale od poloviny října se dostavovaly ranní mrazíky. Listopad byl sychravý, začátkem prosince počal padat sníh a trvale mrzlo.

Výroční členská schůze- Výroční členská schůze JZD Pokrok se konala v úterý 9. února v 9. hodin dopoledne. Dobírky byly 4.února.Kádrová příprava byla provedena návrhovou komisí, která byla zvolena členskou schůzí JZD. komise zastávala názor, aby funkcionáři nebyli měněni kromě vedoucího zootechnika, kde byla navržena s. Jarmila Pazderková, která po absolvování VŠZ v Brně nastoupila praxi v JZD Pokrok v září roku 1964.

Oslava MDŽ- V neděli 7. března byla v sále pohostinství Jednoty tradiční oslava MDŽ a svátku matek při značné účasti dětí i dospělých. Děti zpestřily program kulturní vložkou.

Oslava 1.máje a 20. výročí osvobození- Agitační dvojice provedly zvaní občanů na 1. máj (oslava se konala v Kamenici nad Lipou) a  oslavy 20. výročí osvobození do Mnichu. V předvečer 1. máje byl uspořádán lampiónový průvod k ohni. 4. května bylo pak veřejné slavnostní zasedání MNV se slavnostním projevem zástupce ONV. Na této schůzi bylo předáno ,,Čestné uznání MNV“ JZD Pokrok a místní organizaci ČSM za nejlepší plnění závazků.

Celostátní oslavy 20. výročí osvobození v Mnichu- Ve dnech 15.-16. května konaly se v Mnichu celostátní oslavy 20. výročí osvobození s obsáhlým programem a za účasti všech žijících sovětských příslušníků partyzánské skupiny a jejich bývalým velitelem Ivanem Ivanovanovem a bývalým politickým komisařem této skupiny Ing. Jiřím Nezvalem. Přes naši obec po oba dva dny vedl hlavní proud vozidel všeho druhu. (Str. 146) Obcí projížděl president republiky. Oslavy vyvrcholily v neděli odpoledne 16. května mohutnou mírovou manifestací 40 000 účastníků, na níž promluvil president republiky Antonín Novotný. V naší obci byla k těmto dnům provedena náležitá výzdoba a úklid okolo domů i veřejných prostranství.

Dětský útulek– 1. dubna byl zahájen provoz v dětském útulku. JZD hradilo věcné náklady. funkci pěstounky zastávala Věra Kupková čp.88. Rodiči bylo před zahájením útulku přihlášeno k pravidelné návštěvě 15 dětí předškolního věku. Útulek byl zakončen 25. listopadu.

Jarní práce- Jarní práce se opožďovaly vlivem deštivého počasí. Brambory byly dosázeny až 12. června.

Senoseč- Pro velmi nepříznivé počasí byla senoseč rovněž značně zdržena. Senoseč začala 10. června, ale pro deštivé počasí nebylo možno plně použít strojů a většina luk byla sečena ručně. Tráva byla zesilážována z 10  ha luk, 15  ha jetele a 10  ha ozimé směsky, celkem 5800q. Senoseč byla prováděna na ploše 206  ha.

Společenský dům (= více účelové zařízení) – Na schůzi rady MNV konané již 1. března 1961 byly projednány místní otázky v obci a jako nejbolestivější bod přišlo na pořad též jednání a vhodné schůzovní místnosti. Jednalo se o tom, že sloučením družstev narostl velký hospodářský celek a dosavadní místnosti, které až dosud dostačovaly, nyní nemohou postačit, protože v místnosti kde se dříve scházelo 11-12 funkcionářů, schází se jich nyní 25 i více. Předseda MNV s. Fiala dal návrh, že bude nutno přikročit k nějaké výstavbě. Byla probrána celková situace v obci a bylo shledáno, že by bylo nejvhodnější postavit společenský dům, v kterém by bylo soustředěno vše, co je dnes v obci nutné. Jednalo by se o společnou vývařovnu, klubovní místnost, dětský útulek, sál pro zábavy, zasedací síň, kanceláře MNV a JZD. Rada MNV uložila dvěma členům stavební komise, aby tuto tak nutnou otázku přešetřili na plánovacím odboru ONV v Pelhřimově a na příští schůzi rady MNV podali zprávu.

Výstavba společenského domu- Na schůzi představenstva JZD Pokrok konané 22. října 1964 byla projednána otázka výstavby společenského domu, kde se hlavně jednalo o zajištění dokumentace a jejího zaplacení (Str.147).

Akce ,,Z“- stavba účelového zařízení MNV– Plány na stavbu účelového zařízení MNV v Bohdalíně byly zpracovány do konce února 1965. se stavbou bylo započato v prostoru pozemků čp.15 Josefa Hulíka podél silnice. V březnu byly vyhrnuty sklepy a v dubnu vykopány základy. Na staveništi byl připraven cement, písek, cihly, železo a koncem dubna bylo započato se zděním základů. Vedoucím stavby byl radou MNV ustanoven člen rady Karel Mraček čp.5 a odborný dozor vykonával Bohuslav Šiman, člen rady MNV. V první polovině května se betonovaly základy a dokončovalo se bourání starého hospodářského stavení čp.15.Do konce července nebylo prakticky na stavbě pokračováno, protože se organizovala pomoc JZD na sena. Koncem srpna byly dokončeny sklepní příčky a položena část stropu. potom se na stavbě delší dobu nepokračovalo pro podzimní práce. přesto byly zastropeny sklepy a založena obvodová zeď. Po skončených podzimních pracích se podařilo získat větší počet zedníků- brigádníků a podařilo se zastropit přízemí. Strop byl položen , ale nezabetonován. K další práci na stavbě chyběly cihly.

V akci ,,Z“ na stavbě účelového zařízení MNV bylo od počátku roku odpracováno celkem 4 030 hodin , z toho mládeží 1 121 hodin. Vydatnou měrou pomohlo i JZD Pokrok, které zajišťovalo veškerou dopravu a přepravu materiálu zdarma.

Akce ,,Z“ zvelebení obcí- přes nedostatek materiálu byly vyštěrkovány místní komunikace v délce 800m. Zde rovněž JZD Pokrok rozhrnovalo štěrk zdarma.

Žně- Pro stále trvající značně nepříznivé počasí probíhaly žňové práce velice pomalu. 14. září zbývalo požít 8.72  ha jarní pšenice, 8 ha žita a 12  ha ovsa.Sklízet bylo ještě asi 20ha slámy. Len byl sklizen a rovněž bylo sklizeno 55  ha otav.

Soutěž ,,O vzornou obec okresu Pelhřimov„- Na schůzi rady MNV dne 31. srpna a potom pléna MNV byly projednávány podmínky soutěže a rozhodnuto, že se naše obec do soutěže opět přihlásí. I v této soutěží si naše obec vedla úspěšně. Na veřejném plenárním zasedání MNV konaném 4. prosince bylo předsedou ONV s.Širmerem předáno funkcionářům MNV druhé ,,Čestné uznání rady ONV“ za docílené dílčí výsledky v soutěži o získání titulu ,,Vzorná obec okresu Pelhřimov“ spolu s peněžitou odměnou 6 000,-Kčs. ( Str. 148) Předseda MNV Josef Valek poděkoval za vysoké ocenění práce občanů a funkcionářů obce a ujistil předsedu ONV, že MNV bude i nadále zajišťovat  úkoly tak aby se mohl dále ucházet o získání titulu ,,Vzorná obec okresu Pelhřimov“

Hektarové výnosy- V letošním roce bylo docíleno těchto hektarových výnosů

hlavních hospodářských plodin:

Pšenice docíleno 20q
Žito     ,, 25q
Ječmen     ,, 16q
Oves     ,, 21,30q

I za těchto nižších výnosů se naše JZD vypořádalo se státem dobře, neboť úkol  v dodávce obilí byl splněn na 113,5%. Přes opravdovou péči o brambory bylo docíleno pouze 154q z 1  ha.

Plnění dodávek- Přehled plnění dodávek

maso splněno celkem na 103,6%
mléko     ,,     ,,  87,7%
vejce     ,,     ,, 125,8%
obilí     ,,     ,, 113,5%
seno     ,,     ,, 100%
       

Nebylo docíleno splnění dodávky mléka, kde místo dojivosti 2 200  l bylo celkem docíleno 1850  l na jednu dojnici. K zlepšení situace v dodávce mléka začalo JZD na farmě ve Včelničce zkrmovat telaty egalizované mléko.

Plnění dodávky brambor a JZD a záhumenkářů– Na společné schůzi ZO KSČ, rad MNV a představenstva JZD konané v Bohdalíně dne 2. listopadu 1965 k situaci v dodávkách brambor a s opatřením představenstva vlády k nákupu brambor a zásobování obyvatelstva hovořil zástupce Výrobní zemědělské správy s. Skořepa. Uvedl, že úkoly, které byly jednotlivým JZD  stanoveny, jsou nezměnitelné a je nutno je splnit i za cenu snížení krmných dávek. JZD Pokrok až dosud splnilo dodávku brambor pouze na 73,8%. Po velmi rušné diskusi bylo dohodnuto, že JZD stanovený úkol dodat 80 vagonů brambor splní. rovněž bylo široce hovořeno o získávání brambor od záhumenkářů. Bylo usneseno, že předsedové MNV a dílčích organizací KSČ zajistí vytvoření agitačních dvojic, které po předběžné rozhlasové relaci navštíví záhumenkáře a budou od nich získávat jedlé brambory. To bylo provedeno (Str.149) 5. listopadu.

Podzimní práce- U rostlinné výroby nebyl splněn závazek vlivem špatného počasí a hektarových výnosů pšenice, ječmene, ovsa a brambor. Siláž byla splněna na 107%. Do 16.11. byly všechny plochy brambor sebrány, uvláčeny a zkultivovány. Veškeré ozimy byly zasety a hnoje zorány. Při podzimních pracích bylo občany při pomoci JZD odpracováno celkem 1080 hodin.

Rekonstrukce elektrorozvodné sítě- V obci bylo v listopadu započato s generální opravou sítě. Generální oprava vnitřního rozvodu proudu byla nutná téměř v každém domě.

Umělé kluziště- Pro zlepšení podmínek k rozvoji sportu mezi mládeží bylo dokončeno brigádnicky hřiště a kluziště pro hokej, kde příslušníci ČSM odpracovali cca 900 hodin. JZD Pokrok poskytlo mládeži příspěvek 700Kčs na brankářskou výstroj pro hokej.

Změna funkcionářů MNV– Dne 5. prosince se odstěhoval do Kamenice nad Lipou do vlastního bytu člen rady a poslanec MNV Vojtěch Kupka,který i když v Bohdalíně nadále vyučoval, z funkce v MNV z důvodů přestěhování odstoupil. Byl proto projednán návrh na doplnění rady MNV o Jaroslava Plášila, který součastně bude předsedou kulturní a školské komise S. Plášil funkci přijal.

Jarmila Pazderková žádost o uvolnění- Na členské schůzi JZD Pokrok konané 25. ledna 1965 byla projednána žádost Jarmily Pazderkové o uvolnění z JZD. Předseda JZD František Fauser podal k žádosti vysvětlení a po delší diskuzi nechal hlasovat. Při hlasování  většina přítomných byla  pro uvolnění, čtyři členové hlasovali proti a dva se zdrželi hlasování.

Požadavek na 2 odborné síly– Na schůzi představenstva JZD konané 12. srpna 1965 byl projednán požadavek na dvě odborné síly do JZD. Tento požadavek byl schválen a doporučeno předsedovi, aby podal žádost na Okresní výrobní zemědělskou správu do Pelhřimova a žádost o obě síly s vysokoškolským vzděláním.

Sběr odpadových surovin- Sběr odpadových surovin byl splněn dobře, všechny úkoly byly splněny a překročeny následovně:

papír splněno na 116,7%
textil      ,, 143,9%
železo      ,, 200,5%

(Str.150)

Kulturně osvětová činnost– Kulturně osvětová činnost byla v tomto roce zaměřena hlavně na zajišťování oslav 20. výročí osvobození naší vlasti a výzdobu obce k celostátním oslavám v Mnichu. K 20. výročí osvobození byly uspořádány dvě přednášky Josefa Jíry. V předvečer 1. máje byl uspořádán lampiónový průvod.

Dne 12. března konala se v pohostinství Jednoty přednáška o Kubě. Přednášel ing. Borýsek z Agrostroje Pelhřimov, který na Kubě prožil jeden rok na montážích. Přednáška byla zajímavá přítomno bylo 15 občanů.

dobře byla zajištěna i veřejná schůze s kulturním programem k zahájení Měsíce československo- sovětského přátelství byla uspořádána přednáška Josefa Jíry, které se zúčastnilo 36 občanů. Přednáška byla doplněna promítáním diafilmů.

V rámci cyklu přednášek ,,Láska a manželství“ proběhly v tomto roce dvě přednášky ,,Manželství a rodina“ a ,,Manželství očima lékařů“ za účasti celkem 52 občanů. V dalších přednáškách bylo pokračováno až v roce 1966. Přednášky organizoval Dům kultury a vzdělání v Pelhřimově.

Knihy z místní lidové knihovny byly půjčovány hlavně v zimním období. Do konce bylo celkem 224 výpůjček. Knihovna měla koncem roku 895 svazků.

Dům kultury a vzdělání v Pelhřimově nabídl místní komisi pro školství a kulturu pohostinné sehrání divadelního představení v Bohdalíně. Z technických důvodů pro stavění jeviště pouze na jediné představení, nebyla nabídka přijata.

Poměry lidopisné- V roce 1965 se narodily tři děti, zemřeli 4 občané. K 1.3. 1965 měla obec Bohdalín 314 obyvatel, obyvatelných domů bylo76. (Str. 151)

Potřeba nového kronikáře-Po přestěhování ředitele zdejší školy pana Vojtěcha Kupky do Kamenice nad Lipou zůstala práce kronikáře obecní kroniky,  neobsazena a od roku 1966 se žádné zápisy přes dvacet let neprováděly.

Kronikářem byl jmenován rodák  Jaroslav Ježek, důchodce, povoláním brusič skla, dlouholetý zaměstnanec sklárny ve Včelničce. Vznikla potřeba zápisy za chybějící léta doplnit. Veškeré zápisy z činnosti obecního úřadu byly uloženy ve Státním archivu při Okresním úřadu v  Pelhřimově odkud byly zapůjčeny na náš obecní úřad a po prostudování byla doplněna kronika za léta 1966 a další. Z některých let části zápisů chybí, proto nebylo možné vše doplnit a zapsat. Bylo též použito zápisů ze školní kroniky, která byla vedena vždy řídícím učitelem základní školy. Výsledkem těchto skrovných možností jsou následné dodatečné zápisy do kroniky. (Str.152)

 

Rok 1966

 

Povolení poskytování služeb– Bylo vydáno povolení MNV panu Josefu Valkovi, vyučenému malířem pokojů, k poskytování těchto služeb občanům.

Panu Jaroslavu Královi, vyučenému truhláři, bylo toto povolení vydáno na drobné truhlářské práce. Tato činnost mohla být poskytována jen ve volném čase po pracovní době hlavního zaměstnání.

Situace v základní škole a modernizace školního bytu- Ředitel naší základní školy pan Vojtěch Kupka se přestěhoval do Kamenice nad Lipou do družstevního bytu, ale zatím zůstal zde nadále učit a dojížděl sem. Volný byt ve škole byl modernizován a provedena celková oprava. Za opravou školního bytu   a zavedení vodovodu do celé budovy bylo vynaloženo 30 000,-Kčs. po ukončení těchto prací se do školy nastěhoval pan ing. Jiří Kodeš a nastoupil do JZD jako hlavní agronom. Paní Jana Kodešová, učitelka, nastoupila po skončení mateřské dovolené do školy jako pedagog.

Poslední velká oprava tohoto bytu byla provedena v roce 1935 před nástupem pana Františka Šestáka, nového řídícího učitele ve zdejší obci.

Do zdejší školy bylo ve školním roce 1966-67 ve 2-4. ročníku zapsáno 15 žáků, v prvním ročníku nebyl zapsán nikdo, žáci vyšších ročníků dojíždějí do Kamenice nad Lipou. Ředitelem je i nadále Vojtěch Kupka.

Pokračování výstavby víceúčelového zařízení- Výstavba víceúčelového zařízení úspěšně pokračuje. Byla dokončená hrubá stavba celého objektu. Celá stavba byla zastřešena a zakryta, osazením oken a dveří byl celý objekt uzavřen, čímž bylo umožněno pokračovat na stavebních pracích přes celou zimu.

V letošním roce má být vytvořena

hodnota díla: 355.000Kčs                                      nákladem 164.000Kčs

skutečně vytvořená hodnota díla: 363.450Kčs      nákladem 123.000Kčs

což je velmi příznivý výsledek.

Na stavbě bylo odpracováno občany celkem 3628 hodin v letošním roce, z toho mládež odpracovala 276 hodin.

Soutěž MNV– MNV se účastnil soutěže obcí v okresu Pelhřimov a získal čestné uznání rady ONV a odměnu 7.000Kčs.

Modernizace bytových prostor – Pan František Charvát čp.43, pracovník místního JZD, přestavěl bývalou stodolu na kompletní bytovou jednotku a přestěhoval se z omezeného prostoru do nového bytu.

Pan Karel Mraček čp.5 přestavěl novou obytné budovy a tím zvětšil obytnou plochu a provedl modernizaci celého bytového prostoru. (Str.153)

 

1967

 

Demolice domu čp. 34- Byl vykoupen dům čp. 34 (Chmelův bývalý hostinec a obchod) a provedena jeho demolice, tím byl odstraněn nebezpečný dopravní úsek v obci. Tento objekt stál u samé silnice a byl objížděn mírným obloukem vpravo a bránil výhledu. Vybudováním prvního střediska místního JZD nastal zvýšený dopravní provoz do těchto objektů. stále se zvyšujícím dopravním ruchem na silnicích došlo v posledních letech k několika střetům traktorů s auty, proto došlo k této demolici. Po úpravě terénu vznikla bezpečná křižovatka a byla zvýšena bezpečnost silničního provozu.

Pohled do minulosti:

Silnice od Kamenice nad Lipou vedla obcí a u Chmelova hostince se otáčela doleva přes Hodinkův kopec, kolem osady Betlém do Mnichu a pokračovala do Deštné a dále.V minulém století sloužila jako hlavní spoj k vodě na řeku v Soběslavi. Z naší oblasti se vozilo dřevo a zpět se vozila železná ruda do železáren ve Včelničce. K přepravě nákladů bylo používáno koňských potahů, což umožňovalo zaměstnání mnoha pracovních sil: vozkové, koláři, kováři a další. Od hostince vedla obcí jen cesta a ve třicátých letech zde byla vybudována silnice přes Mirotín a Mnich.

Už dříve na místě Chmelova hostince stával domek Hamerníkův, který byl zčásti dřevěný. Podle vyprávění pamětníků kladaři převáželi dlouhé dřevo vytěžené v okolních lesích jako lodní stěžeň k řece do Soběslavi. Pro svou délku a velkou zatáčku i přes velkou snahu se projet nepodařilo, až když začala praskat dřevěná část domku, bylo toto dřevo přeříznuto. Pokus se opakoval ještě jednou, avšak se stejným výsledkem a tak bylo dřevo vytěženo na jiném místě.

Jak došlo ke stavbě tohoto hostince: v obci učilo několik generací učitelů Kořínků a poslední z nich měl syna a dceru. Synovi koupil v Jindřichově Hradci hospodářství a zařídil povoznictví. dceru dal na učitelku ručních prací. Ta si později vzala Chmelíka a postavili spolu hostinec a obchod, zemřela poměrně mladá a tak se vdovec po ní oženil podruhé a žena mu opět zemřela. To už byly jeho děti velké, a tak hospodařil (Str. 154) se svobodnou dcerou Karolínou. Po válce se živnosti pro vysoký věk vzdal a zemřel v roce 1949 po povodni. Po povodni byl povodní stržen most přes silnici a nastaly komplikace dostat se přes nedostavěný provisorní most na druhou stranu silnice a nakonec se to vyřešilo. Než došlo k demolici byla Karolína přestěhovaná do čp.8 pod hrází dolního rybníka (také zvaná Chobotovna), pro stáří a nemoc odešla později do domova důchodců, kde také později zemřela.

Akce ,,Z“ – Stavba úspěšně pokračuje, dokončují se pokladní betony a septik, po protažení elektrovodičů se začne malovat. Na konci roku je celá stavba před dokončením hodnota celého díla je: 498.575 Kčs

náklady na celou stavbu :                496.718 Kčs

Což je velmi dobrý výsledek. Občany bylo v této akci odpracováno 4.158 hodin.

Rekonstrukce VO -Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení po celé obci nákladem 33.000Kčs.

Cesta k hornímu rybníku- Podařilo se vyštěrkovat cestu k hornímu rybníku od silnice, čímž se zlepšilo životní prostředí tamním obyvatelům obce.

Zimní kluziště– Dalším úkolem bylo vybudování zimního kluziště na hřišti. Při této akci bylo zajištěno vybudování mantinelů a zavedení elektrického osvětlení. Tuto akci zajišťovala mládež pro svou sportovní činnost.

Pohostinství- Spotřební družstvo Jednota začne stavět nové pohostinství, a to výčep asi 50 m² a další potřebné provozní prostory. Je zvažována možnost výstavby sálu asi 200m². Součastné pohostinství u Kučerů je nevyhovující a má ustoupit pro potřeby silnice, která je zde velmi úzká a brání neustále narůstajícímu dopravnímu provozu. Celá tato akce má navazovat na budocí více účelové zařízení. Místní JZD dá na tuto akci 20.000 Kčs a zajistí dopravu stavebního materiálu. Rozpočet na sál činí 499.500 Kčs.

Školství- V srpnu byla přidána škole paní Jana Kodešová , která zde po prázdninách začne vyučovat.Dosavadní ředitel školy pan Vojtěch Kupka byl přeložen do Kamenice nad Lipou, kde má byt. Ve školním roce 1967-68 je zapsáno 17 žáků v 1.-4. ročníku. (Str. 155)

 

Rok 1968

 

Akce ,,Z“ – První část víceúčelového zařízení byla ukončena a dne 31.1. byla tato dokončena část zařízení předána na slavnostní veřejné schůzi. První část představuje : kancelář a zasedací místnost MNV, kancelář JZD,  poštovní úřad,úřadovna České spořitelny, klubovna pro mládež, veřejná knihovna, v suterénu kotelna ústředního topení, hasičská zbrojnice,sklad pro civilní obranu.Velmi příznivé je, že celý objekt je vytápěn. Dále byla vybudována jedna bytová jednotka pro plánovanou stavbu pohostinství. Celá akce byla vybudována z akce sdružených prostředků – dotaci na akci ,,Z“ z okresu Pelhřimov a kraje České Budějovice, České pošty, České spořitelny a JZD.

Program slavnosti:

 

13-14 hodin: sraz účastníků v dosavadním hostinci

14       ,,        slavnostní otevření víceúčelového zařízení

15       ,,        prohlídka celé budovy, beseda s účastníky a občerstvení pro

všechny účastníky

17      ,,        slavnostní veřejná schůze

19      ,,        veselice v pohostinství

Na slavnostním veřejném zasedání bylo přítomno 10 poslanců MNV, a hosté z nadřízených orgánů:

vedoucí plánovacího odboru KNV p. Bohuslav Valek

zástupce vedoucího odboru KNV p. Šimek

předseda komise výstavby ONV p. Hanák

vedoucí finančního odboru ONV p. Pospíšil

ředitel domu kultury a výchovy ONV p. Nováček a pí. Cilková

ředitel okresní správy spojů p. Poddoubník

a dále zástupci krajské správy spojů, zástupci sousedních obcí Včelnička a Benešov, předseda okresního spotřebního družstva Jednota – Václav Strašík, bývalý ředitel zdejší školy důchodce František Šesták a dále bylo přítomno 43 občanů obce.

Stavba budovy si vyžádala       457.850 Kčs

a byla vytvořena hodnota díla  720.451 Kčs

výsledek, který byl kladně hodnocen všemi nadřízenými orgány (Str.156)

Na této stavbě, budoucí svépomocí, bylo občany odpracováno 18 285 hodin, to je na jednoho občana v průměru 51 hodin.

Stavba pohostinství- Stavba pohostinství a sálu úspěšně popkračuje, ke konci roku byla

hodnota díla            385.993 Kčs

nákladem                369.838 Kčs

Bylo odpracováno celkem 2.647 hodin, z toho 545 hodin zdarma, za jednu odpracovanou hodinu se platilo 6 korun mínus daň z příjmu 10%, to je 0,60Kčs.

Pro nejlepší brigádníky byly zakoupeny hodnotné dárky.Ocenění byli tito pracovníci: Šiman Bohuslav, Mareš Oldřich, Plášil Jaroslav, Fical Josef, Fauser František,Kůrka František,Smíšek Josef, Ježek Stanislav starší, Cichra Leopold, Ježek Jaroslav, Fiala Jan, Král Jaroslav.

Otázka obecního vodovodu– Byla zvažována možnost vybudování obecního vodovodu z obecního lesa, kde jsou značné prameny vody.

Školství- Do zdejší základní školy bylo zapsáno 19 žáků 1.-4. ročníku pro školní rok 1968 -69. Byl požádán školský odbor ONV o zajištění finanční částky na generální opravu střechy, která je značně sešlá.

Přestavba rodinných domů- Pan Ladislav Šeba, člen JZD, provedl částečnou demolici obytné části svého domu a provedl výstavbu nové budovy, tím zajistil zvětšení obytné plochy pro svou rodinu.

Pan Karel Matějů z čp. 12, člen JZD, přistavěl před svůj bytový dům celou novou bytovou jednotku a tím zajistil dost prostoru pro svou početnou rodinu.

Pan Karel Cichra  čp.53, zažádal o vydání stavebního povolení, na přestavbu obytné části svého domu. Žádosti bylo vyhověno a povolení vydáno. (Str.157)

Politická situace ve státě:

Ve státě docházelo v posledních letech k mírnému uvolnění. Ve vrcholných orgánech vedení státu vznikaly skupiny požadující určité směry politiky v řízení státu a narážely na tvrdý odpor zastánců součastného kurzu. Toto vyvrcholilo při předvánočním zasedání ústředního výboru KSČ loňského roku a při ostré kritice součastného prvního tajemníka ÚV KSČ  a presidenta republiky Antonína Novotného. Jednání nebylo dokončeno pro postoje obou směrů, bylo ukončeno s tím, že se bude pokračovat v novém roce.

Po novém roce jednání pokračovalo v ostré diskusi, která vyvrcholila rozdělením funkcí. Novým prvním tajemníkem byl zvolen Alexandr Dubček, občan slovenské národnosti a Antonín Novotný zůstal presidentem republiky. Začaly ostré konflikty na všech stupních státních orgánů, obě názorné skupiny měly své zastánce i odpůrce. V rozhlase, televizi i tisku se rozpoutaly ostré polemiky, někdy až nevkusného typu.

Byla jmenována nová vláda v čele s Oldřichem Černíkem, dříve už tajemníkem ÚV KSČ a pracovníkem jiných státních orgánů.Předsedou parlamentu se stal Josef Smrkovský, předsedou tvaru Jednotných českých zemědělců, což byla poválečná zájmová organizace soukromých zemědělců.V padesátých letech též odsouzený politický vězeň. Došlo k výměně na všech stupních krajského i okresního vedení státu, jak KSČ,Národní fronty, národních výborů, zájmových organizací apod. Byla zrušena cenzura tisku, rozhlase i v televizi. došlo i k ostrým názorovým střetům s ostatními státy východního bloku. Na svých jednáních ostře napadali naše zástupce a tvrdě se dožadovali opětovného zavedení cenzury, zastavení protisocialistické činnosti a kontrarevoluce, rozvracení socialistického území celé východní Evropy.Protože se tak podle jejich představ nestalo zahájily státy Varšavské smlouvy 21. srpna vojenskou invazi v Československu. Této akce se nezúčastnilo Rumunsko. V 10.hodin večer překročily spojené armády Varšavské smlouvy naše hranice a začaly obsazovat postupně celé území vojenská letadla přistávala na letišti v Praze. Rozhlas a televize vysílaly výzvy k zachování klidu a rozvahy aby nedocházelo ke krveprolévání, ale stejně někde došlo ke ztrátám na životě (Str. 158) odhadují se na několik desítek. Obyvatelstvo se semknulo k odporu, na železnicích byly zabíleny názvy stanic, na silnicích se odstraňovaly orientační tabule, na rozcestích se otáčely směrové cedule jiným směrem, takže docházelo k částečné dezorientaci, když měli mapy, tak mnohdy nevěděli kde jsou. Po čase docházelo pomalu ke zklidnění.

V naší obci došlo 21. srpna k mimořádnému plenárnímu zasedání MNV, kde byl odsouhlasen protest všemi členy proti vojenské okupaci. Byla přijata protestní resoluce odsuzující vojenskou intervenci a zaslána na OV KSČ v Pelhřimově a do krajského rozhlasu v Českých Budějovicích a podepsána všemi členy MNV.Téměř všichni naši občané tuto okupaci odsuzovali.

Součastně vypukla nákupní horečka a místní prodejna byla vyprodána. Byla požádána Jednota v Kamenici nad Lipou o doplnění zásob v místní prodejně, tím bude zajištěno plynulé zásobování, které povede ke zklidnění. Byla provedena vysvětlující relace v místním rozhlase a požádáno o zachování klidu. situace se pomalu začala uklidňovat. Zásobování začalo normálně pracovat.

Opět došlo k rozdělení obyvatelstva, menší část s okupací souhlasila, větší část byla proti tomu a tento stav vydržel až do konce roku a pokračoval i potom. (Str.159)

 

 

Rok 1969

 

Pohostinství- V lednu nastoupili do zdejšího pohostinství manželé Havránkovi a byl jim přidělen byt ve víceúčelovém zařízení postavený pro vedoucí pohostinství.

Situace v zemědělském útulku- Za pěstounku do zemědělského byla schválená paní Marie Kůrková, zdejší rodačka. Po provdání odešla do Chebu odkud se přestěhovali zpět do obce. Zemědělský útulek je provozován od 1.4. do ukončení podzimních zemědělských prací.

Výhra v soutěži MNV- Jihočeský krajský národní výbor vybral naši obec v soutěži MNV a získává ,,Čestné uznání II. stupně“ a peněžitou odměnu 50.000,-Kčs. Tato částka byla předána na veřejné schůzi dne 25.4.

Kolaudace pohostinství a sálu- Dne 25.7. byla provedena kolaudace celé stavby pohostinství, sálu a přilehlých prostor a předána k užívání.

Slavnostní otevření bylo stanoveno na 27.7.

Program:

9   hodin: sraz účastníků na MNV Bohdalín

9.30  ,,   : slavnostní otevření, pohostinství a sálu

10.30 ,,  : slavnostní zasedání MNV v zasedací místnosti MNV

12,00 ,,  : společný oběd

14,00 ,,  : rozhlasová estráda s Budvarkou přenášena Jihočeským rozhlasem v

v Českých Budějovicích

16-22 ,, : taneční zábava při Budvarce

Slavnostní otevření pohostinství provedl předseda Jednoty pan Strašík. Otevření sálu provedl předseda ONV v Pelhřimově pan Širmer a otevření divadelního jeviště provedl pan František Šesták, dlouholetý režisér divadelního spolku a ředitel zdejší školy, nyní důchodce.

Sál byl zpočátku využíván k tanečním zábavám a v době plesové sezony k četným plesům. Jako největší a nejmodernější v širokém okolí byly tyto akce hojně navštěvovány.

Demolice bývalých pohostinských prostor- Rada MNV souhlasila s tím, aby pan Josef Kučera, bývalý majitel hostince, provedl demolici hostinských prostor a použil získaný materiál na opravu zbytků obytných částí domu,který dříve tvořil jeden celek. Tyto demoliční práce mají být provedeny do konce roku. Tím se uvolní pozemek k předání státním silnicím a tyto provedou rozšíření silnice,čímž bude zlepšena (Str. 160) bezpečnost silničního provozu. Toto byl poslední problémový úsek dopravy v naší obci.

Prodej budovy čp. 92- MNV souhlasil s prodejem budovy čp.92, bývalé kampeličky, pro JZD s podmínkou, že bude přestavěna v bytovou jednotku pro pracovníky družstva.

Dokončení terénních úprav- pro možnost dokončení terénních úprav kolem celého nového areálu v obci a rozšíření silnice, byly vykoupeny domky čp. 16  a 26 a provedena jejich demolice. Demolováno bylo i staré hasičské skladiště. hasičská zbrojnice byla přemístěna do nových prostor ve víceúčelovém zařízení, kde je ústřední vytápění, tím jsou zlepšeny pozemky pro jeho údržbu a připravenost na případné zásahy.

Výstavba rekreačního zařízení odložena– Byla odložena výstavba rekreačního zařízení u horního rybníka (Fýfar). Národní výbor má již přes 30 žádostí o stavbu rekreačních chat pro dosud nevyřízené vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům.

Obecní vodovod– Vzhledem k tomu, že je zvýšený zájem občanů o výstavbu obecního vodovodu, bylo zahájeno přípravné řízení na tuto akci. V poslední době se v některých částech objevuje nedostatek vody modernizováním bytů a výstavbou koupelen. také v pohostinství při tanečních zábavách se nedostává vody.Zřízení obecního vodovodu je tedy jediná možnost při řešení nastalé situace. Bylo jednáno v místním JZD Pokrok o spoluúčasti na celé akci a o napojení družstevních objektů.

Výstavba bytů- Pan Stanislav Ježek mladší, čp. 49 požádal o stavební povolení na stavbu bytu pro svou rodinu. Povolení bylo schváleno.Po částečné demolici prostor dříve používaných k zemědělské činnosti vznikl zde dvougenerační byt.

Školství- Ve školním roce 1969-70 bylo zapsáno ve zdejší základní škole 1.-4. postupného ročníku 20 žáků.

 

Politická situace ve státě

 

Situace ve státě zůstávala i nadále rozporuplná. I nadále docházelo ke konfliktům mezi zastánci a odpůrci okupace. Situace vyvrcholila při hokejovém utkání v Praze mezi naším a sovětským hokejovým mužstvem v němž naši hokejisté Sověty porazili. Po zápase se zformoval průvod rozradostněných diváků a táhl Prahou. Když průvod došel před Aeroflot- sovětskou leteckou společnost, někdo začal házet dlažební kostky (žádná dlažba se tam neopravovala) nastal (Str.161) útok a byly vytlučeny všechny skleněné výplně. Nikdo nebyl zraněn a průvod pokračoval ve svém pochodu. Toho využili příznivci okupace ke kampani proti odpůrcům okupace a žádali zavedení pořádku a kázně.

Z tohoto důvodu na zasedání ÚV KSČ na začátku dubna byla provedena rozsáhlá změna. Byl odvolán Alexandr Dubček z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. Nahrazen byl dr. Gustavem Husákem, prosovětským člověkem. Opět byla zavedena tvrdá cenzura tisku, rozhlasu a televize. Na všech místech ve vedoucích a odpovědných funkcích docházelo k nahrazování odpůrců lidmi loajálními s novým směrem politiky. Po čistce nahoře to přecházelo i na nižší orgány směrem dolů. V září došlo i na vládu. Vláda Oldřicha Černíka byla odvolána a do čela nové vlády byl jmenován dr. Lubomír Štrougal, rovněž člen v některých dřívějších vládách a tajemník ÚV KSČ. Čistka pokračovala na ministerstvech a ostatních vládních i nevládních orgánech. Tím skončil rok. (Str. 162)

 

 

Rok 1970

 

 

Uvolnění funkce předsedy MNV – Předseda MNV Josef Valek se vzdal funkce s odůvodněním, že na svém pracovišti přešel na časově náročnější zařazení, je zaměstnancem Výkupního závodu v Kamenici nad Lipou a tudíž má méně času věnovat se obecním záležitostem, ale členem národního výboru zůstává a bude pracovat dle možností i nadále.

Nový předseda MNV- Na uvolněné místo předsedy byl navržen Karel Mraček čp. 5, vedoucí stavební skupiny zdejšího JZD. Navrženou funkci přijal.

Resoluce z 21.8.1968– návrh na zrušení nesouhlasné resoluce s 21. srpnem 1968 nebyl přijat. Pro přijetí hlasovali 3 členové a po diskusi ostatní členové byli proti, čímž bylo odvolání zamítnuto.

Opravy školní budovy- Ve školní budově začaly opravy. Původní kamenná dlažba byla nahrazena moderní keramickou, na čištění mnohem snadnější. V místnostech byly vyměněny podlahy, nová okna, dveře,splachovací záchody, nové na palivo pro školu i byt.

Důchody- V roce 1957 k 31.7. bylo vypláceno na důchody celkem 23.448 Kčs. Letos k 15.4. bylo na důchody vypláceno 37.159 Kčs.

Vodovod- Byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu celo obecního vodovodu. Částka na celou akci je stanovena na 1,093.000 Kčs. Po projednání na radě a plénu MNV bylo rozhodnuto zajistit potřebné finanční zdroje, na plánovacím odboru zařazení celé akce do plánu a také potřebné množství materiálu na tuto stavbu.

Přestavba kampeličky- Přestavba bývalé kampeličky na jednu bytovou jednotku pro potřeby JZD byla ukončena.

Funkce tajemníka- Plenární zasedání ONV uvolnilo z funkce placeného tajemníka naší obce pana Josefa Smíška, bytem v Kamenici nad Lipou, převedl jej na funkci tajemníka MNV v Kamenici nad Lipou. U nás byla funkce placeného tajemníka zrušena. Na místo uvolněného tajemníka byl schválen Rudolf Kučera, zaměstnanec Státních lesů v Kamenici nad Lipou, funkci přijal.

Školství- Ve školním roce 1970-71 je ve škole zapsáno 16 žáků 1.-4. postupný ročník, ředitelkou školy je Jana Kodešová.

Poměry lidopisné- V letošním roce v naší obci zemřel pan Cichra Leopold, ve věku 67 let, místní rodák, soukromý zemědělec, po založení JZD jeho člen, pracoval v rostlinné výrobě.(Str.163)

 

Politická situace ve státě

 

Po čistce na nejvyšších státních orgánech docházelo k výměnám v krajských a okresních orgánech, národním hospodářství, na podnicích a ve vedení závodů, k výměnám všech řídících pracovníků ve výrobních ekonomických úsecích. Obyvatelstvo zůstalo i nadále rozděleno na příznivce a odpůrce současného politického vedení státu. Zásobování potravinami, základními potřebami bylo zajištěno. jinak byl všude zachován klid. (Str.164)

 

Rok 1974

 

 

Oprava místních komunikací- Na opravu místních komunikací byla zajištěna částka 167 tisíc přídělem z rozpočtu ONV. Budou opraveny tyto obecní cesty. cesta po hrázi dolního rybníka, cesta od silnice k Hájkovům, cesta od silnice k hornímu rybníku. Cesty byly povezeny štěrkem a provedeno vyasfaltování.

Stavba vodovodu- Byla zahájena stavba celoobecního vodovodu. ve Váňově lese (obecním) byly vybudovány a propojeny studně, toto je již dokončeno. Buduje se vodojem, v součastné době se provádí šatování a přípravy na betonování. Na to je potřeba zajistit denně nejméně 15 pracovníků, aby byla stavba v čas a úspěšně provedena, jsou nato určeny 3 dny.

Zaměření víceúčelového zařízení- Geodezie provedla zaměření celé stavby víceúčelového zařízení, budovaného v akci Z, provedla jeho zakreslení do mapy katastru obce. Jednota je majitelem pohostinství, ostatní objekty jsou ve vlastnictví obce. Bylo je zapotřebí zajistit zpracování potřebných smluv a jejich podepsání s Jednotou v Kamenici nad Lipou.

Nové roury pro vodovod- Pro nedostatek litinových rour na hlavní rozvody obecního vodovodu bylo doporučeno jako náhradní řešení zajistit tlakové roury z PVC. Tyto roury jsou již velmi kvalitní, v praxi již vyzkoušené a osvědčily se. Později byly zajištěny a použity na celé stavbě.

Škola– Byly zahájeny práce na opravě venkovních omítek celé školní budovy, tím byla ukončena celková oprava školy.

Ve školním roce 1971-72 je do zdejší školy zapsáno 15 žáků 1.-4. postupném ročníku.

Bytová situace- Pan Jan Urban rozšířil svůj dosavadní byt o nové prostory přistavením nové části obytné budovy u svého rodinného domu.

Pan Karel Cichra provedl přestavbu a modernizaci své bytové jednotky a přístavbu nové obytné plochy, tím zlepšil bydlení své rodiny. (Str.165)

 

Rok 1972

 

Stížnost na zimní kluziště- MNV byla podána stížnost pana Františka Hájka, majitele domku čp. 81, pod dolní částí zimního kluziště. V zimním období čerpají sportovci z potoka vodu a kropí kluziště, kde po dobu mrazů vzniká dost vysoká vrstva ledu, která podmáčí zmíněný domek. Bylo rozhodnuto toto kluziště zrušit a přemístit jinam a součastně vybudovat nové hřiště pro školu a sportovní činnost mládeže v obci, tím bude zamezeno poškozování domku pana Hájka.

Pohled do minulosti.

V místě dnešního hřiště kdysi býval rybník, později vypuštěný a za první republiky zde postaveny dva rodinné domky čp. 42 Tržilovi a čp. 81 Hájkovi. Někdy kolem roku 1935 přistoupila obec k úpravě celé plochy, která předtím byla zarostlá plevelem, jak už takové bahnité plochy bývají, středem bylo vedeno nové koryto potoka s kamenem dlážděným dnem a postraními kamennými stěnami. Plocha byla zavezena pevným materiálem a upraveno hřiště pro potřebu školy. druhá strana od potoka k silnici byla upravena jako park s vysázenými keři a pěšinami. Po smrti presidenta Masaryka na jeho památku byla uprostřed parku vysazena smuteční vrba a celá plocha byla ohrazena drátěným plotem, aby se zabránilo průniku mládeže a domácího zvířectva.

Vodovod- Na jaře, hned jak dovolovalo počasí , bylo započato s bagrováním rýh a pokládáním rour na rozvod vody v obci. Tuto práci prováděl Stavební podnik Kamenice nad Lipou. Značný problém byl zajistit tyto práce. Stroj byl často přesunut na práce pro vlastní stavební činnost, ale při dobré spolupráci se to dařilo zajistit. Značné problémy byly se zajišťováním potřebného množství rour, ale i to se podařilo. Do výkopů se hned pokládaly roury, které se hned zahrnovaly. Ke konci roku byla celá úspěšně zakončena, provedena kolaudace celé stavby a vodovodní síť byla předána do užívání všem občanům. Tím byl vyřešen problém zásobování vodou se součastnou zvyšující se spotřebou.

Školství- Ve školním roce 1972-73 bylo zapsáno 16 žáků pro 1.-4. postupný ročník, ředitelem školy je i nadále paní Jana Kodešová. (Str.166)

 

Rok 1973

 

Problémy s vodovodem- přes zimu došlo na různých místech propadu zeminy na výkopech vodovodu. Problém byl odstraněn. během roku pak došlo na několika místech rozvodu vody k poruchám, a to k popraskání svárů a tím k úniku vody. Tyto závady byly okamžitě odstraňovány tak, jak vznikaly.

Škola- Ve školním roce 1973-74 v 1.-4. postupném ročníku. Ředitelem školy zůstává paní Jana Kodešová.

Další zápisy se pro tento rok nikde nedochovaly, a proto byl zápis do obecní kroniky pro rok 1973 ukončen.(Str. 167)

 

Rok 1974

 

Poruchy vodovodu- Během roku docházelo ještě k poruchám na vodovodu, které byly včas odstraňovány.

Nový tajemník MNV- Zemřel tajemník MNV pan Rudolf Kučera, tento vykonával funkci tajemníka od roku 1970, jako neuvolněný, při svém zaměstnání u Státních lesů v Kamenici nad Lipou. Jako nový tajemník byl navržen pan Josef Kořínek, též zaměstnanec Státních lesů v Kamenici nad Lipou. Funkci přijal a ujal se jejího výkonu. Tato funkce je i nadále vykonávána jako: neuvolněný tajemník vedle svého povolání.

Stavba bytového domu v obci- Zemědělské družstvo dokončilo stavbu čtyřbytových jednotek a dvou garsoniér v novém domě v horní části obce a po provedení kolaudaci byl dům obsazen zaměstnanci družstva. tomuto domu bylo přiděleno číslo popisné 94. Stavba byla prováděna stavební skupinou družstva. Na této stavbě došlo k poškození lešení, přítomní byli zraněni dva pracovníci stavební skupiny. Jejich léčení trvalo delší čas.

Školství– Od 1. září byla ředitelka zdejší základní školy paní Jana Kodešová přeřazena do školy v Kamenici nad Lipou kam zatím zajíždí.

Na místo nového ředitele školy byl jmenován pan Josef Macura, bytem ve Včelničce, kde byla škola pro malý počet žáků zrušena. Tito žáci byli převedeni do školy v Kamenici nad Lipou. Nový ředitel krátce po svém nastoupení těžce onemocněl a ještě v prosinci tohoto roku zemřel. Po dobu jeho nemoci jej zastupoval učitel pan Brýna ze Štítné, důchodce, který zde působil jako zastupující řídící učitel ve školním roce 1934-35.

Do školy zde chodilo ve školním roce 1974-75 16 žáků v 1.-4. postupném ročníku.

Poměry lidopisné – V letošním roce zemřel pan Rudolf Kučera ve věku 62 let, místní rodák, vyučený řezníkem, později pracoval u Státních lesů v Kamenici nad Lipou, od roku 1970 vykonával funkci neuvolněného tajemníka MNV v naší obci. (Str.168)

 

Rok 1975

 

Akce Z- Byla zpracována projektová dokumentace na obecní kanalizaci. Tato akce byla zařazena do plánu a zjištěny potřebné finance na stavbu. Byly zakoupeny betonové roury a desky. To si vyžádalo značné částky dříve ještě než celá akce začala.

Pod dolní částí obce byl vykopán biologický rybník, byla vybudována hráz a výpusť vody, přepad byl propojen na potok. Celé dno i stěny byly obloženy betonovými deskami a přebytečný materiál byl rozhrnut.

Bylo započato z bagrováním výkopů se součastným kladením betonových rour na svádění odpadních vod. Tato práce byla velmi náročná, zvláště v dolní části obce pod hrází dolního rybníka, kde je velmi mokro a mělko. Roury se pokládaly autojeřábem, a proto bylo nutno ze strany dolní cesty zpevnit terén tak, aby nedošlo k zaboření jeřábu. To se zajistilo přivezením kamenitého materiálu z výkopu. U čp. 8 pod hrází dolního rybníka došlo k zaboření bagru. K jeho vyproštění muselo být použito několik pásových traktorů. Do konce roku bylo na akci vyčerpáno  474.000  a odpracováno 1641 hodin občany zdarma.

Stavba nových bytových jednotek–  JZD dokončilo stavbu domu čtyř bytových jednotek a jedné garsoniéry pro své pracovníky a po kolaudaci byl dům obsazen zaměstnanci družstva. Stavbu prováděl dodavatelsky Okresní stavební podnik v Kamenici nad Lipou. Stavba je umístněna vedle kulturního domu a bylo jí přiděleno čp. 95.

Bytová situace- Pan František Bunda, rodák z Benešova, postavil na zahradě svého tchána pana Ladislava Hulíka, nový rodinný dům kam se po kolaudaci se svou rodinou přestěhoval. Tomuto rodinnému domu bylo přiděleno čp. 97. Touto stavbou bylo zaplněno volné místo u silnice.

Školství- Od počátku druhého pololetí školního roku zde do funkce nové ředitelky zdejší školy nastoupila paní Eva Marelová. Na naši školu přešla z Vlásenice u Kamenice nad Lipou, kde byla škola pro nedostatek žáků  zrušena a její žáci byli přeřazeny opět do školy v Kamenici nad Lipou. Tento stav byl běžný. Na malých obcích se snižoval počet obyvatel a tím klesal i počet školáků.

Obsazením místa nové ředitelky školy se zlepšila spolupráce školy, MNV a spolupráce z rodiči.

Ve školním roce 1975-76 bylo zapsáno 17 žáků v 1.-4. postupném ročníku. (Str. 169)

 

 

Rok 1976

 

Volby MNV- Dne 16.11. se konala ustavující schůze nově zvoleného MNV. Schůzi zahájil  pan Josef Valek. Byli navrženi funkcionáři na nové funkční období a zvoleni byli:

předseda MNV: Karel Mraček

místopředseda: Bohuslav Šiman

tajemník: Josef Kořínek

členové: Oldřich Mareš

Jaroslav Plášil starší

Jan Fiala

Květa Hájková

Všichni jmenovaní funkce přijali a splnili ústavou předepsaný slib a potom byl schválen volební program a ustanoveny tyto komise:

komise pro veřejný pořádek: předseda Josef Valek

komise finanční                      předseda Josef Hůlka

komise pro tělových. a mládež předseda Josef Kučera

Všichni zvolení funkcionáři se ujali funkcí a začali pracovat. Tím schůze skončila.

Stavba kanalizace- Hned jak to počasí dovolovalo bylo pokračováno ve stavbě celoobecní kanalizace bagrováním výkopů hlavních svodů a pokládáním rour, budováním domovních přípojek a jejich napojováním na hlavní řád. Tyto práce probíhaly od jara až do pozdního podzimu. Bylo při nich potřeba hodně manuálních prácí, jako zabetonování spojů, proražení různých vpustí a přítoků odvodních pramenů, které dříve tekly do příkopů kolem cest u silnice.

Sloučení JZD- Od začátku letošního roku bylo místní JZD s názvem Pokrok sloučeno se sousedním družstvem Mnich v jeden hospodářský celek. Místní družstvo bylo vytvořeno z obcí Bohdalín s největší výměrou zemědělské půdy přes 700  ha, dále Včelnička, Nová Ves a Benešov. Vedení celého družstva bylo v Bohdalíně. Družstvo hospodařilo s výměrou asi 1000  ha. Jednalo se o celostátní akci vytváření velkých celků. Vedení nového podniku bylo umístněno v Mnichu a celková výměra pro hospodaření byla asi 2200  ha. (Str.170)

Protipožární ochrana- Pro potřeby protipožární ochrany byla zajištěna nová výkonná stříkačka.

Bytová situace – Byla vydána stavební povolení na úpravy rodinných domků pro pana Františka Hájka, pana Jana Kratochvíla a pana Jaroslava Plášila.

Školství- Ve školním roce 1976-77 je zapsáno 12 žáků pro 1.-4. ročník postupný. Ředitelko školy je i v letošním roce paní Eva Marelová. (Str. 171)

 

Rok 1977

 

 

 

Osvětová beseda- Pro zajišťování a řízení veškeré kulturní činnosti v obci byly při MNV vytvářeny Osvětové Besedy. Funkcí besedy byl pověřen pan Stanislav Ježek mladší. Národní výbor dále rozhodl, že sál kulturního domu a celé zařízení bude předáno do správy Osvětové besedy, která bude zajišťovat využití a ochranu celého zařízení.

Zrušení útulku- Bylo navrženo a po diskuzi i schváleno zrušení dětského zemědělského útulku a převedení dětí do školky s celodenním provozem a stravováním v Mnichu, což je pro děti výhodnější. Děti budou dojíždět autobusem.

Kolaudace kanalizace– stavba obecní  kanalizace skončila. Byly dodělány drobné nedodělky, ukončeny terénní úpravy. dne 26.5. byla provedena kolaudace celé stavby, která byla předána k užívání obyvatelům obce.

Stavba chodníků-Po skončení stavby kanalizace byla zahájena stavba chodníků podél celé silnice od dolní části až k horní části obce. Byl zavezen příkop u silnice, tím bylo získáno místo pro chodník. Započato bylo s kladením obrubníků a desek pro chodník.

Horní rybník- O horní rybník a jeho obhospodaření nemá JZD zájem proto bude předán Rybářskému svazu v Kamenici nad Lipou.

Bytová situace- Bylo vydáno stavební povolení pro pana Jaroslava Sůvu na přístavbu a částečnou přestavbu rodinného domku čp.17. Tato stavba byla dokončena ještě do konce tohoto roku.

Dále byla doporučena stavba nové bytové jednotky pro pana Petra Hulíka a předána k dalšímu řízení na ONV  Pelhřimov. Stavba bude provedena na pozemku vedle domu rodičů.

Prodej domku čp. 11-  MNV bylo doporučena žádost o prodej domku čp. 11 po Vodičkových k rekreačním účelům. Žádost byla vyřízena kladně a doporučena k dalšímu řízení.

Školství – Ve školním roce 1977-78 bylo zapsáno v 1.-4. postupném ročníku 13 dětí.

Na jaře se manželé Kodešovi přestěhovali do Kamenice nad Lipou, kam byla paní Jana Kodešová přeřazena jako zástupce ředitele školy. Byt ve škole zůstal neobsazen. (Str.172)

 

Rok 1978

 

Nejstarší občan- Nejstarší občan obce pan Antonín Sehnal se dožívá 90 let. bylo rozhodnuto blahopřát mu veřejným rozhlasem a delegace rady MNV navštíví občana doma, kde mu bude předán dárkový koš.

Poplatek za obecní kanalizaci- Poplatek za používání obecní kanalizace pro jednu domácnost byl stanoven na 25 korun  ročně.

Bytová situace – Pan Milan Skůpa dokončil výstavbu novostavby svého rodinného domku. Po provedení kolaudace se sem přestěhoval se svou rodinou. Bylo mu přiděleno čp. 96. Tato stavba byla postavena no pozemku bývalého čp.2, poslední majitel byl pan Hřebíček, domek byl opuštěn a provedena jeho demolice, čímž byl uvolněn prostor pro novou výstavbu.

Pan Karel Valek čp.32 provedl čp. 32 provedl demolici obytné části svého domu provedl výstavbu dvou nových bytových jednotek ve dvoupodlažním domě pro sebe a ženatého syna.

Bylo vydáno stavební povolení pro pana Bohuslava Šimana na přestavbu rodinného domu.

Akce Z- v letošním roce pokračovaly práce na budování chodníků, byl zavážen příkop kolem silnice, osazovány obrubníky a kladeny desky chodníku. Tato akce byla ukončena do podzimu. Pro obyvatelstvo se tím zlepšilo životní prostředí. Byly zavezeny někdy i nepříjemné páchnoucí příkopy a bujně rostoucí plevel.

Školství – Rozdáním vysvědčení ve školním roce 1977-78 bylo skončeno vyučování ve zdejší základní škole. Pro nedostatek žáků byla škola zavřena. Rodiče žáků dostali možnost výběru – dvoutřídní školu v Mnichu nebo školu v Kamenici nad Lipou. Rodiče 7 žáků se rozhodli pro školu v Mnichu, ale i tato škola byla později po dostavbě nové školní budovy v Kamenici nad Lipou, zrušena a její žáci převedeni do Kamenice nad Lipou. Rodiče 6 žáků se rozhodli pro školu v Kamenici nad Lipou.

Zařízení školy bylo předáno do školy v Mnichu, školní budova byla předána JZD Mnich, která zde zřídila ubytovnu pro sezónní pracovníky družstva.

Tím skončila činnost základní školy v obci po zavedení povinné školní docházky.  (Str.173)

 

Pohled do historie místní školy

 

Původní školní budova čp.48 se nachází hned za součastnou školou a byla jednotřídní s bytem pro pana řídícího.

s prodlužující se školní docházkou byla zřízena druhá třída v usedlosti čp. 72 pana Přibyla a tam sídlila až do vybudování nové školní budovy v rozmezí roků 1901-2. Při rozhodování o školní budově se byli obecní radní podívat na novou školní budovu v Okrouhlé Radouni, která měla prostory obdobné potřebám zdejší školy- dvě vyučující třídy, byt pro pana řídícího a byt pro svobodného učitele a další prostory pro potřebu školy. Bylo rozhodnuto stavět podle jednoho plánu a obě školy byly stejné. Dnešní škola v Radouni byla přestavěná na byty takže už je jiná. Výstavbu nové školní budovy prosazoval tehdejší starosta obce pan Jan Strašík a dostal se při tom až do Vídně k císařskému dvoru, kde se této stavby domáhal. Stavělo se na obecním pozemku. Všichni práce schopní muži měli předepsáno, co musí na stavbě odpracovat.Majitelé lesů dodali stavební dřevo, majitelé potahů dovoz stavebnin, řemeslníci stavebních profesí stavební práce a ostatní pomocné práce.

Budova školy byla na tehdejší dobu výstavná pro celé okolí. Po skončení stavby a přestěhování školy do nové budovy se obecní radní rozhodli starou budovu prodat. Opatřili na ni hostinskou koncesi, tím se zvedla cena budovy. koupil ji pan Josef Janů, který zde provozoval hostinec. V hostinské činnosti pokračovali i rodinní potomci až do roku 1950, kdy byly živnosti rušeny. Poslední majitelé manželé Ficalovi (vnučka prvního majitele) zemřeli a syn později dům prodal.

Před školou stojí velká lípa. Jedná se o velmi starý strom, který zde rostl již dávno, už v době kdy můj otec začal chodit do školy 1893 (narozen v roce 1887, zemřel v roce 1949) byla lípa již tak velká jako je v současnosti a v té době tam ještě škola nestála. (Str.174)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1979

 

Slučování obcí- Po dokončení slučovací akce zemědělských družstev na velké hospodářské celky přišlo na pořadí slučování obcí. U nás ještě nebylo přesně rozhodnuto, kam by naše obec měla být přiřazena. Podle sloučeného družstva přicházel v úvahu Mnich, ale i Kamenice nad Lipou. Pro Kamenici bylo mnoho důvodů, děti tam dojížděly do školy, dospělí  v převážné většině tam mají zaměstnání, jsou tam i zdravotní služby a v případě potřeby řízení na obecním úřadě je v Kamenici nad Lipou dobré spojení.

MNV pracuje dobře a jsou zajištěny všechny základní potřeby pro občany. Dobře pracuje i prodejna Jednoty, podařilo se vybudovat kulturní dům s pohostinstvím, obecní vodovod s dostatkem vody pro domácnosti, celoobecní kanalizace, chodníky, všechny obecní cesty jsou vyasfaltovány.

Bylo proto usneseno, že se zatím slučování obcí v dohledné době nebude uvažovat.

Bytová situace- Byl vykoupen pozemek u Šveců čp. 9, naproti prodejně Jednoty, na výstavbu čtyř bytových jednotek pro pracovníky JZD.

Bylo vydáno stavební povolení na stavbu garáže pro pana Antonína Sehnala a pana Ladislava Šebu.

Bývalá škola- budova bývalé základní školy byla převedena na JZD za částku 100 000Kčs. družstvo převedlo 50 000Kčs na opravu cest v katastru obce.

Poštovní úřad– MNV byla doručena žádost Okrasní správy pošt o zrušení zdejšího poštovního úřadu. po diskuzi bylo rozhodnuto se zrušením v žádném případě nesouhlasit a trvat i nadále na jeho činnosti.

Prodejna Jednoty- Odchodem vedoucí prodejny Jednoty paní Zásnětové se uvolnilo místo vedoucí. Na toto uvolněné místo byla schválena místní občanka paní Marie Šebová.

Nákaza brambor – Byla zjištěna nákaza brambor u pěstitele na zahrádce – rakovina. A proto bylo s okamžitou platností zakázáno pěstování brambor na ploše menší než 1 ha, tím byli postiženi pěstitelé na zahrádkách pro potřebu vlastních domácností, na pěstitele ve velkém se toto opatření nevztahuje.

Bytová situace- Pan Petr Hulík vystavěl vedle domu svých rodičů novou samostatnou bytovou jednotku a po provedené kolaudaci se svou rodinou nastěhoval. Novému domu bylo přiděleno čp. 99.

Poměry lidopisné- Letos u nás zemřel: Jan Fiala -16.5. ve věku (není uvedeno poznámka redak.) Vyučen zedníkem, místní rodák, soukromně hospodařil, pak pracoval v JZD jako účetní, v místní kampeličce byl jedno volební období předseda MNV. Marie Cichrová, místní rodačka, soukromně hospodařící, později pracovala v místním JZD v rostlinné i živočišné výrobě. (Str. 175)

 

Rok 1980

 

Pěstování brambor- Pěstování brambor je na malých plochách i nadále zakázáno a nebezpečí nákazy stále trvá.

Koupaliště- MNV měl ve svém volebním programu vybudování koupaliště a dalších potřeb pro zajištění chodu koupaliště. Tuto akci však ONV z plánu akcí Z vyškrtl s odkazem na pozdější dobu.

Zdravotní středisko- Byla podána žádost na OÚNZ Pelhřimov o zřízení zdravotního střediska, kam by obvodní lékař zajížděl z Kamenice nad Lipou snad jednou týdně, což by byla velká pomoc především pro starší občany obce. Žádost však byla zamítnuta.

Bytová výstavba- Manželé Vyhnalovi dokončili výstavbu svého nového rodinného domu a po kolaudaci se nastěhovali. Domu bylo přiděleno čp. 100. Čímž byla ukončena první stovka popisných čísel domů v obci.

Zemědělské družstvo dokončilo výstavbu čtyř bytových jednotek v domě na Švecově trávníku proti prodejně Jednoty. Po provedené kolaudaci byly všechny bytové jednotky obsazeny zaměstnanci družstva. Stavbu prováděl Okresní stavební podnik. Na dům bylo přiděleno popisné číslo 101. Tím byla zahájena výstavba druhé stovky domů.

Pan Jaroslav Staněk provedl výstavbu chaty na svém pozemku u lesa za horním rybníkem. Chatě bylo přiděleno čp. E 1.

Základní devítiletá škola v Kamenici nad Lipou dokončila rozestavěný objekt rekreační chaty v lese u horního rybníka a bylo jí přiděleno čp. E 2. Vybudovaný objekt měl sloužit pro potřeby mládeže při škole v Kamenici nad Lipou.

Pan Kopřiva z Drunče vybudoval rekreační chatu na Hutích, tento objekt byl postaven na místě bývalé zemědělské usedlosti jeho prarodičů Daňhelových. Ti se na stáří přistěhovali do Bohdalína, kam jejich hospodářství též patřilo. Byla to samota a na podrobné mapě byla označena ,,Bažant“ po dřívějším majiteli. Původní stavba byla odstraněna a na uvolněné ploše postavena chata, která slouží k rekreaci. Byla jí přidělena značka E.

Poměry lidopisné- V letošním roce zemřeli pan František Král, místní rodák, soukromý zemědělec a cestář na silnici ke Kamenici nad Lipou, a také pan František Hrdlička – 17.6. ve věku 24 let, vyučen zedníkem, pracoval ve stavební skupině JZD. Zemřel při dopravní nehodě v naší obci. (Str.176)

 

Rok 1981

 

Pohostinství- Zdejší pohostinství v poslední době značně trpělo častým střídáním vedoucího. Na uvolněné místo vedoucího pohostinství byl schválen a přijat zdejší občan pan Stanislav Prágr. Je vyučen v oboru, což mělo zajistit zvýšenou kvalitu služeb. Byl mu přidělen byt v budově kulturního domu, k tomuto účelu vybudovaný.

Pěstování brambor- pěstování brambor na malých plochách je i nadále zakázáno, vzhledem k tomu, že situace nákazy nezměnila. Tento zákaz je nadřízenými důsledně kontrolován.

Vzpomínka- Na plenárním zasedání MNV bylo vzpomenuto nedožitých osmdesátých narozenin zasloužilého občana pana Antonína Fialy, místopředsedy Národního shromáždění, dlouholetého poslance za Československou stranu socialistickou Ostravského kraje, kde dlouhou dobu působil. Pan Fiala byl rodák z naší obce.

Poměry lidopisné- Letos u nás zemřela paní Marie Králová, místní rodačka, soukromně hospodařící, později pracovala v místním JZD, manželka pana Krále zemřelého v loňském roce. (Str.177)

 

Rok 1982

 

Pěstování brambor– V naší obci i nadále platí zákaz pěstování brambor na zahrádkách. V okolních obcích již tento zákaz neplatí, ale povoleno je pěstování jen dvou schválených odrůd.

Dolní rybník- Dolní rybník obhospodařuje JZD. Je značně zanesen náplavami, nejvíce rybník utrpěl při povodni v roce 1949  a při velkých deštích tam pronikají náplavy z okolních polí. Pro správné fungování rybníka je třeba provést jeho důkladné odbahnění, tím zlepšit podmínky pro chov zdravých ryb. Je proto nutné pomocí nadřízených orgánů zajistit potřebné zdroje peněz na tyto práce.

Pomník padlých– Letos byla provedena oprava kamenného pomníku padlých z první světové války. Bylo provedeno jeho omytí, čímž byl zbaven nánosu prachu a mechu, byly obnoveny nápisy, opraveno hrazení, provedena výsadba květin, upraveny pěšinky a vysypání pískem. Tímto byla vzdána úcta během války. Poslední oprava byla provedena po roce 1945 místní organizací mládeže.

Místní rozhlas- Místní rozhlas byl v obci  zaveden brzo po válce jako jeden z prvních v okolních obcích, a proto bylo potřeba provést jeho důkladnou oprava. Byly provedeny nové sloupy pro vedení nového rozvodu a zavěšení nových reproduktorů, natahání drátů a to vše brigádnicky a zadarmo. Na odborníky zůstalo jen zapojení.

Poměry lidopisné- V letošním roce zemřeli Sůvová Marie 11.8. ve věku 54 let, do obce se přivdala,pracovala jako vedoucí místní pošty a Valek Jiří ve věku 33 let, místní rodák , byl vyučen instalatérem, pracoval v oboru v Kamenici nad Lipou. (Str.178)

 

 

Rok 1983

 

Pěstování brambor-Pěstování brambor je i nadále v naší obci zakázáno na malých plochách. Toto je důsledně kontrolováno okresními orgány. V okolních obcích je pěstování již povoleno.

Rybník- JZD již nemá vůbec zájem obhospodařovat dolní rybník Hůrkův rybník, a proto bylo rozhodnuto předat ho k obhospodařování Svazu sportovních rybářů v Kamenici nad Lipou, který zajistí jeho řádné využití.

Autobusová zastávka- Autobusová zastávka na rozcestí k Černovicům pro autobus na Prahu byla před časem zrušena, proto byla podána žádost na její obnovu. Provozovatel ČSAD Počátky. Nyní se musí chodit na zastávku ve včelničce.

Bytová situace- Pan Hrdlička Miroslav požádal MNV o přidělení stavební parcely. Byla mu přidělena parcela pod domem čp.62 pana Ladislava Fialy, majitele rekreačního objektu, majitelem pozemku je pan Karel Mraček. Po zjištění adresy bude jednáno o prodeji parcely.

Poměry lidopisné- V letošním roce zemřeli v naší obci:

pan Josef Šiman, do obce se přiženil z Mirotína, soukromý zemědělec, později pracoval v místním JZD v živočišné výrobě. Vlastnil poslední ruční stav, na kterém dříve občas pracoval, pokud se ještě doma předlo na kolovrátku.

paní Jarmila Kučerová, čp. 57, ve věku 75 let, do obce se přivdala ze Starého Bozděchova, pracovala v lese na pěstebních pracích a někdy v zemědělství

paní Aloisie Pouchová , místní rodačka, s manželem zedníkem postavili rodinný domek za první republiky, zabývala se hokynařením – výkupem vajec a másla. (Str.179)

 

 

Rok 1984

 

 

Dostavba chodníku- V letošním roce bylo jednáno s paní Němečkovou, majitelkou domku čp.54 o zrušení předzahrádky před jejím domem a o položení chodníku v těchto místech. Po celé obci je položený chodník. Jen před tímto číslem není a je nutné z chodníku sejít na vozovku a pak se opět vracet na chodník. Paní Němečková s tím souhlasila, a tak mohlo být provedeno napojení chodníku.

Sázení brambor- Letos je po delší pauze, opět povoleno sázení brambor na malých plochách drobným pěstitelům, jen schválené druhy. Bude to kontrolováno nadřízenými orgány. Nebezpečí nákazy pominulo.

Kanalizace- Byla podána žádost na Jihočeské vodárna a kanalizace o převzetí kanalizační sítě v obci a zajištění jejího provozu. Žádosti bylo vyhověno, kanalizace byla podnikem převzata a je zajištěn její provoz.

Stavba bramborárny– Pro stavbu bramborárny bylo vybráno místo kde je postavena stodola z roku 1954. Bylo nutno provést demolici této budovy a tím uvolnit prostor pro novou stavbu. Po uvolnění plochy začaly výkopové práce na stavbě nové bramborárny.

Bytová situace– Byla podána žádost pana ing. Fialy čp.62 na přestavbu domku. S přestavbou bylo započato, objekt souží k rekreačním účelům.Přestavba domu byla schválena též panu Strašíkovi čp.63 a byla uskutečněna.

Pan Miroslav Hrdlička začal s výkopovými pracemi pro stavbu nového rodinného domu.

Dolní rybník– dolní rybník Hůrkův zvaný po bývalých majitelích, zemědělské usedlosti čp.8, ještě se nalézá pod hrází rybníka. Rybník je již značně zabahněn, a to od povodně v roce 1949, to pokračovalo do součastné doby. Bylo potřeba provést odbahnění. Po komplikovaných jednáních byla tato akce v letošním roce zahájena. Na odvoz bahna byla nasazena technika na jeho odhrnování a nakládání. S odhrnováním pro jeho velké množství, se objevily značné problémy, a proto bylo nakonec použito podvozku z vojenského tanku a tento problém byl odstraněn. Na akci se pracovalo od jara až do zimy, dokud nezačalo mrznout. Potom byly práce přerušeny a pokračovaly opět až po rozmrznutí.

Čištění potoka– Zároveň s odbahňováním rybníka probíhalo čištění potoka v úseku od horního rybníka Fýfar po dolní Hůrkův rybník. Tuto akci v

letech1984-85prováděla místní organizace svazu mládeže. (Str.180)

 

Rok 1985

 

Sloučení obcí- Plenární zasedání MNV odsouhlasilo sloučení obce s Kamenicí nad Lipou k 1.1.1986. Do rady MNV v Kamenici nad Lipou za naši obec navržen pan Stanislav Ježek mladší, na funkci předsedy Občanského výboru byl navržen pan Zdeněk Komrska.

Sloučení obcí bylo urychleno a uskutečnilo se již 1.7. tohoto roku.

Tímto dnem skončila samostatnost obce.

 

Pohled do minulosti:

První písemné zmínky o obci jsou z roku 1379. vzhledem k tomu lze založení obce předpokládat kolem roku 1250, protože po prvních zápisech o obcích se jejich založení posouvá o sto až stopadesát let zpět. Původní název zněl Bohdalovo Pole, podle jména Bohdal. Později byl název obce zkrácen na Bohdalín. Po zrušení poddanství a zavedení samosprávy obcí byly ustanoveny spojené obce Bohdalín se Včelničkou, kde byl první radní zástupce starosty a Mirotín, kde byl druhý radní. Včelnička a Mirotín se ke konci 19. století osamostatnily, takže Bohdalín zůstal sám jako obec.

Stavební činnost– Bylo vydáno stavební povolení pro pana Františka Mazance pro menší stavební úpravu, která byla ukončena ještě do konce roku (čp.91).

Pan Jan Kršek, čp. 76, žádal o povolení vnitřní přestavby svého rekreačního domku. Žádosti bylo vyhověno a přestavba byla uskutečněna.

Nová bramborárna– Stavba nové bramborárny úspěšně pokračuje. Do konce roku byla dokončena hrubá stavba, celý objekt byl uzavřen a připraven na pokračování stavebních prací v zimním období.

Odbahnění rybníka- Práce na odbahnění dolního rybníka pokračovaly až do konce léta, kdy byla akce ukončena. Rybník byl odbahněn velmi dobře a byl připraven k předání uživateli- sportovním rybářům v Kamenici nad Lipou. Celou akci prováděl Ústřední svaz českých rybářů Praha, který tuto akci též financoval částkou 1 940 000,- Kčs. Odbahňovací práce prováděl Agropodnik Kamenice nad Lipou, který se zabývá především chemickým ošetřováním, potřeby rostlin, rozmetáním umělých hnojiv a pod. v zemědělských podnicích na své okolí. Z rybníka bylo vyvezeno 46 000 m³ bahna. Byl to jeden z prvních rybníků ve státě kde bylo provedeno tak důkladné odbahnění. Do potrubí pro výpust vody byla protažena nová kovová roura a tím byl zajištěn hladký průtok vypouštěné vody. Po provedení kolaudace byl rybník předán rybářům k chovným účelům. Byly vysazeny chovné ryby a tím začal rybník plnit své poslání.

Poměry lidopisné- V letošním roce zemřel v naší obci Rudolf Brabec 22.10. ve věku (neuvedeno, pozn. red.)¨místní rodák, vyučil se zedníkem, pracoval na stavbách v okolí, později v JZD jako vedoucí stavební skupiny družstva. (Str.181)

 

Rok 1986

 

 

Stavba bramborárny- Na jaře byla dokončena stavba bramborárny a po provedené kolaudaci byla předána k užívání JZD.Přes léto celá stavba dobře proschla a na podzim se tam začala ukládat a třídit první sklizeň brambor. Celý sklad je klimatizován a pod stálým dohledem, tím jsou zajištěny minimální ztráty úrody.

Výlov po odbahnění- Sportovní rybáři se svědomitě věnovali dolnímu rybníku přikrmováním a na podzim provedli první výlov po odbahnění. Problém nastal při vypouštění, protože protažením roury ve výpusti se částečně zmenšil její průměr a tím se vypouštění o několik hodin opozdilo. Výlov se ale stihl provést ještě týž den, ryby byly zdravé s dobrými přírůstky. Rybáři byli spokojeni.

Poměry lidopisné- V letošním roce v naší obci zemřeli:

paní Růžena Marešová 4.3. ve věku 82 let, do obce se přivdala z Chválkova, soukromě hospodařili, později pracovala v JZD v rostlinné výrobě

pan ing. Kodeš, zemřel ve věku 51 let, s rodinou se přistěhoval z Černovic, pracoval v JZD jako hlavní agronom, později jako zástupce ředitele zemědělského učiliště v Kamenici nad Lipou, krátce po přestěhování do Kamenice nad Lipou těžce onemocněl a zemřel. Jeho manželka učila v naší škole

pan Antonín Randl, místní rodák, vyučen malířem skla, pracoval v oboru a soukromě hospodařil, předseda MNV od roku 1945-1954, první předseda JZD v obci

pan Josef Prágr, místní rodák, soukromě hospodařil, později pracoval v JZD. (Str.182)

 

 

Rok 1987

 

Bytová situace- Pan Miroslav Hrdlička dokončil stavbu svého nového rodinného domu. Po provedené kolaudaci se s rodinou přestěhoval. Tím uvolnil byt pro potřeby zemědělského družstva, ve kterém bydlel.

Bytová výstavba-Byly zahájeny terénní úpravy a výkopové práce pro výstavbu nových bytových jednotek pro pracovníky JZD. Tato stavba je prováděna na pozemku nad kulturním domem při horní cestě.

Vodovod pro JZD-Byla též prováděna výstavba vodovodu z pramene v lese u samoty Hutě. Z tohoto vodního zdroje by měly být napájeny objekty se živočišnou výrobou JZD, kravín a vepřín.

Poměry lidopisné- V naší obci zemřeli v letošním roce:

paní Hájková Anna, 20.10. ve věku 66 let, místní rodačka, pracovala v zemědělství, později v JZD

pan Matějů Karel, 30.12. ve věku 92 let, do obce se přiženil z Březiny,byl vyučen zedníkem, soukromě hospodařil

paní Hůlková Blažena čp. 13 ve věku 66let,do obce se přivdala ze Zlaténky, soukromě hospodařili, později pracovala v JZD v rostlinné výrobě

pan Staněk Josef, zemřel 1.1. ve věku 54 let, místní rodák, pracoval na pile v Kamenici nad Lipou jako řidič nákladního auta (Str.183)

 

 

Rok 1988

 

Noví obyvatelé- Do naší obce se přestěhovali manželé – pan Ladislav Březina a paní Květa Březinová. Paní Březinová je zdejší rodačka. Odešla do Prahy a po odchodu do důchodu se i s manželem přestěhovali natrvalo do obce, kde měli rodinný domek po rodičích.

Loupárna brambor- Vedle bramborárny byla zahájena přístavba loupárny brambor. Oba objekty budou propojeny v jeden celek. (Str.184)

 

Rok 1989

 

Loupárna brambor-V letošním roce byla dokončena loupárna brambor a po sklizni byla uvedena do provozu. Vybudována byla jako společný podnik se sdruženými prostředky, a to JZD Mnich jako producent brambor, podnik Zelenina a mrazírny Tábor jako odběratelé. Provoz tohoto podniku se rozběhl bez problémů a spolupráce všech účastníků probíhala dobře.

Vodovod ze samoty Hutě- Byla dokončena stavba vodovodu ze samoty Hutě a napojena loupárna brambor, která potřebovala ke svému provozu značné množství vody. Proto byla tato stavba provedena na tomto místě, kde bylo vody dostatečné množství. Byl to stálý zdroj a nikdy nedocházelo ke slábnutí pramenů.

 

Pohled do minulosti:

 

Lesy v této lokalitě patřily k panství Černovice, bylo zde velké množství nevyužitého dřeva, v půdě se vyskytovalo hodně křemene ( hlavní suroviny při výrobě skla). Proto bylo v různých letech na panství založeno několik skláren, kde se tyto suroviny zpracovávaly. Tak jako v nejbližším okolí byla postavena sklárna Benešov, stará huť v lesích poblíž Těmic, sklárna Lidmaň, sklárna Křeč a podobně. Taktéž tato sklárna a poslední založená sklárna Včelnička, která je dosud v provozu. Tato byla nově postavená v letech 1977 až 1980. Nejprve byla provedena demolice celého starého objektu a na jeho místě byl postaven nový závod a napojen na dálkově vedený plyn. A nyní zpět k původnímu záměru, u

sklárny byl též dvůr a osada pro pracovníky sklárny. Sklárna potřebovala velké množství vody pro svůj provoz, proto byla vybudována studna jako potřebný zdroj vody. Sklárna zanikla někdy kolem třicetileté války. Dvůr i osada později zanikly též, ale studna zůstala. Později zůstala dvě čísla, jedno zvané Hutě a patřící k  a druhé číslo patřící k Bohdalínu a už na mapě uváděno jako Bažant, po předchozích majitelích. A zpět do současnosti. Studna byla důkladně vyčištěna a upravena. Byl vybudován nový vodojem a vodovod napojen na živočišnou výrobu JZD a do nové loupárny, voda má hodnoty kojenecké vody.

Poměry lidopisné- V naší obci letos zemřeli:

pan Lucius Josef 28.5. ve věku 39 let, do obce se přistěhovali, pracoval v JZD

pan Hrdlička Alois 18.11. ve věku 79 let, vyučen malířem skla, později pracoval ve stavebnictví. (Str.185)

 

Politická situace ve státě

 

v posledních letech docházelo ke zmírnění tlaku a k určitému uvolnění systému. Hlavní snaha se projevila v zajištění dostatečného množství potravin a průmyslového zboží pro obyvatelstvo, což mělo zajistit poměrný klid a chod národního hospodářství. Obyvatelé začali kritizovat různé problémy a projevovat určitou nespokojenost, nikoli však masovou. Projevily se náznaky touhy po změně. Značný veřejný protest se projevil ke konci ledna při manifestaci k výročí upálení studenta Jana Palacha, kdy byl průvod napaden vodním dělem, pokropen studenou vodou a rozháněn. I nadále se projevovala nespokojenost jak u nás, tak v sousedních státech.Vyvrcholení nastalo 17. listopadu, kdy studenti uspořádali vzpomínkovou akci k padesátiletému výročí zásahu nacistického Německa proti protestujícím studentům, kdy nacisté zaútočili střelbou a těžce raněný student medicíny Jan Opletal zemřel. 17. listopadu 1939- v den jeho pohřbu studenti uspořádali protinacistickou      demonstraci. Nacisté tvrdě zakročili a popravili 9 studentů, tisíc jich odvezli do koncentračních táborů a vysoké školy byly až do konce války uzavřeny.

V den padesátiletého výročí studenti uspořádali demonstraci, pochodovali Prahou a součastně projevili též nespokojenost se situací ve společnosti. Na Národní třídě je napadla Veřejná bezpečnost. Bylo proti nim použito násilí. Tento zásah vyvolal značný odpor veřejnosti, divadla přestala hrát,herci vedli besedy s diváky, začal všeobecný odpor proti systému.

Společnost se rozdělila na dva protichůdné tábory, zastánci součastného stavu a odpůrci žádající radikální změny. Byla požadována svoboda slova, zrušeny cenzury, konec vlády jedné strany, demokracie veřejného života. V zemi probíhali demonstrace na podporu těchto požadavků. Byla též uspořádána jednohodinová generální stávka.Postupně docházelo ke změnám. Byla zrušena cenzura, také vedoucí úloha KSČ ve státě, odvolána vláda a jmenovaná prozatímní vláda národního porozumění složená z národních hospodářů, vědců, církevních hodnostářů a zástupců dalších složek veřejného života. Bylo ustaveno Občanské fórum (OF) na Slovensku to byla Veřejnost proti násilí (VPN). Tyto organizace přebíraly činnost ve veřejném životě.Později začaly vytvářet politické strany. President Gustav Husák  odstoupil na jeho místo byl zvolen Václav Havel, dramatik a dlouholetý odpůrce režimu.(Str.186)

V naší obci byly tyto změny přijímány většinou se souhlasem. Hlavně se projevoval požadavek o obnovení samostatnosti naší obce, což se po volbách vyplnilo a samostatnost obce byla obnovena.

Dne 20.11. bylo ustanoveno prozatímní obecní zastupitelstvo ve složení Medek František,Strašík Jaroslav, Urban Jiří, Votápek Miroslav, Šiman Bohuslav, Míchalová Jaroslava.

Tento přípravný výbor začal vyjednávat s obecním úřadem v Kamenici nad Lipou o obnově samostatnosti naší obce. Převážná část občanů nesouhlasila s připojením obce ke Kamenici nad Lipou a proto bylo požadováno její osamostatnění. (Str. 187)

 

 

Rok 1990

 

Politická situace- Začaly se vytvářet nové politické strany a různá politická seskupení pro připravované volby do poslanecké sněmovny. Tyto volby se konaly 8.-9. 6. Do těchto ústavních orgánů ČNR – sněmovna lidu a sněmovna národů. Počet platných hlasů celkem 171.

Jednotlivé politické strany ČNB Sněm.lid. Sněm.nár.
Česká strana socialistická 5 8 5
Svobodný blok 1
Občanské fórum 79 78 77
Zájmové svazy 2 3 3
KSČ 23 21 23
Zemědělská strana venkova 18 19 22
Strana zelených 5 3 2
Společnost Morava+ Slezsko 1 1 1
ČSSD 9 8 9
Strana přátel piva 2
KDU strana lidová 26 30 27
Republikánská strana 3

 

Volby do obecního zastupitelstva- Byla zahájena příprava do zastupitelstva obce. V prodejně Jednoty byla umístněna urna, kam podávali občané návrhy na obecní zastupitelstvo. Z těchto navržených kandidátů přípravný výbor sestavil kandidátku pro výběr obecního zastupitelstva. Tyto volby se konaly 24.-25. 11.

Navržená kandidátka- Jaroslav Strašík st., Jaroslava Míchalová, František Medek, Jiří Urban, Ladislav Votápek, Miroslav Soukal, Bohuslav Šiman, (Str.188)

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni do obecního zastupitelstva. Ustanovení  schůze nového zastupitelstva se konala 27.11. za účasti tajemníka Městského úřadu Kamenice nad Lipou p. Pfaura. Bylo zvoleno vedení obce. starostou byl zvolen Jaroslav Strašík st. , zástupcem Ladislav Votápek.

Tímto dnem byla opět obnovena činnost Obecního úřadu v Bohdalíně. Byla předána veškerá agenda obecního úřadu.

Připomínky občanů- Meliorace pozemků pod hrází dolního rybníka ke Včelničce byla povolena s podmínkou, bude-li cesta poškozena musí být opravena. Byl požadován odvoz domovního odpadu, bude projednáno s podnikem zajišťujícím tyto služby. Nepovolená skládka v bývalém lomu pana Mračka ve vrchu a v bývalém kamenolomu pana Kučery bude zakázána a tento zákaz bude vyhlášen obecním zastupitelstvem.

Kamenická správa silnic měla parní válec a pojízdný drtič kamene. Tento drtič byl přitažen parním válcem do lomu ve vrchu a vytěžený kámen byl tímto strojem připraven na opravu silnic v okolí.

Stavební činnost- Manželé Pavel a Renata Šimanovi, oba místní rodáci zahájili výstavbu rodinného domu na pozemku svých rodičů. (Str.189)

Poměry lidopisné- V naší obci letošního roku zemřela Dvořáková Františka ve věku 92 let z domu čp. 84, rodačka z Betléma, pracovala v zemědělství.

Karel Dvořák místní rodák, zemřel ve věku 76 let, vyučil se kovářem a pracoval jako mistr oboru výcviku na učilišti v Nové Včelnici.

Karel Matějů místní rodák, zemřel ve věku 67 let, vyučil se tesařem a za války byl nasazen na nucené práce v Německu. Soukromě hospodařil později pracoval v JZD jako skupinář v rostlinné výrobě.

Sbor dobrovolných hasičů- Ve výboru dobrovolných hasičů pracovali tito lidé : starosta -Jaroslav Strašík st, velitel sboru – Šeba Ladislav, pokladník – Soukal Miroslav, jednatel- Komrska Zdeněk, strojník- Bunda František,velitel zásahového družstva – Urban Jiří, preventista- Cichra Karel, revisor účtů- Strašík Jaroslav. (Str. 190)

 

Rok 1991

 

Opravy na majetku obce- Byla zahájena kompletní oprava kulturního domu a hasičárny, aby mohl místní sbor dobrovolných hasičů úspěšně zasahovat.

Bylo zahájeno jednání s ČSAD Počátky o zřízení autobusové zastávky na rozcestí k Černovicům – linka Počátky -Praha.

Obecní les- Obecní les byl před léty převeden pod zprávu státních lesů Kamenici nad Lipou, který v něm začal hospodařit. Byla stanovena podmínka, že nebude prováděna těžba dřeva v okolí studánky. Státní lesy tuto podmínku po čase nedodržely a provedly v tomto prostoru velkou těžbu dřeva. Při velké vichřici v narušeném lese byly způsobeny velké polomy. Proto nové obecní zastupitelstvo žádalo o vrácení tohoto lesa zpět obci. Žádosti bylo vyhověno a les byl obci vrácen.

Ordinace pro lékaře- Obecní úřad obnoví jednání ze zdravotním střediskem v Kamenici nad Lipou o zřízení ordinace obvodního lékaře.Potřebné prostory budou zajištěny.

Prodej pozemku– Pan Soukal požádal obecní úřad o prodej obecního pozemku před jeho domem. Pozemek o výměře 489 m² je prodán za odhadnutou cenu.

Stavební činnost- Manželé Mojmír a Jaroslava Míchalovi dokončili stavbu rodinného domu a po jeho kolaudaci jim bylo přiděleno čp. 103. (Str.191)

Sbor dobrovolných hasičů-Výbor SDH uspořádal pro své člena zájezd do Rakouska, následovalo posezení ve vinném sklepě v Tasovicích u Znojma. V tomto roce se konaly volby do výboru SDH

starosta- Novák Karel

velitel sboru – Šeba Ladislav

pokladník – Soukal Miroslav

jednatel- Komrska Zdeněk

strojník – Bunda František

velitel zásahového družstva- Urban Jiří

preventista- Cichra Karel

revizor účtů – Strašík Jaroslav

Poměry lidopisné- Zemřel Josef Chytra ve věku 74 let, do obce se přiženil z Mnichu. Pracoval jako topič v cihelně  ve Světcích a po jejím zrušení pracoval v Kamenici nad Lipou ve stavebním podniku.

Narodilo se jedno dítě, odstěhoval jeden občan přistěhovalo 7 občanů a 1 sňatek. (Str. 192)

 

Rok 1992

 

Rozpočet – příjmy 254 300 Kč

výdaje 254 300 Kč

 

Příjmy – daně a poplatky 31 000Kč

– poplatky od organizací 40 000 Kč

– plánovaná účelová dotace od státu 160 000 Kč

Výdaje- místní komunikace a opravy 100 000 Kč

-zpráva obecního úřadu 73 000 Kč

– bytové hospodářství 40 000 Kč

– osvětlení a voda 25 000Kč

Poplatky- zvýšení poplatku domácností stočné+ vodné na 0.40 Kč za 1 m³ odpadních vod, příjem bude použit na čištění jímek v kanalizaci.

Volby do federálního shromáždění a české národní rady- Konané 5.-6.6. 1992. Bylo zapsáno 176 voličů, zúčastnilo se 166 voličů.

Počty odevzdaných hlasů pro jednotlivé strany:

Strany Sněmovna národ. Sněmovna lidu Česká nár. rada
ODS 6 6 2
ČSSD 21 14 15
KDÚ-ČSL 16 13 17
Strana podnikatelů 4 3 4
Liberální sociální hnutí 49 54 46
Levý blok 17 18 19
Křesťanská demokratická strana 25 22 32
Hnutí důchodců 4 6 5

 

(Str.193)

Obecní vodovod– Obec převezme obecní vodovod vybudovaný svépomocí občanů a zajistí jeho řádný provoz k uspokojení potřeb občanů a celé obce.

Kultura v obci- V obci je místní knihovna pro potřeby dětí a dospělých. V zimě jsou pořádány plesy a po skončení plesové sezony pořádá mládež taneční zábavy. Jiná kulturní akce se v obci nevyvíjí.

Stavební činnost– Manželé Šimanovi dokončili stavbu svého rodinného domu a po provedené kolaudaci se nastěhovali. Bylo jim přiděleno čp. 104.

Poměry lidopisné- V letošním roce zemřela Králová Ludmila -58 let, místní rodačka, pracovala v Tylexu v Kamenici nad Lipou jako obsluha vyšívacích automatů

Růžena Ježková 80 let z domu čp. 65, do obce se přivdala z Chválkova, soukromě hospodařila a později pracovala v JZD v rostlinné výrobě.

Narodili se dvě děti, odstěhovalo osm občanů a byl jeden sňatek.

Sbor dobrovolných hasičů- V tomto roce se soutěžní družstvo zúčastnilo asi tří soutěží. Nejlépe se povedla soutěž  v Mnichu ke stému výročí založení místního sboru. V početné účasti se vybojovalo druhé místo za vítězným z deštné.

(Str.194)

 

 

Rok 1993

 

 

Rozpočet-  příjmy -240 000 Kč

výdaje- 240 000 Kč

Složení rozpočtu:

 

Příjmy: daně 118 000Kč

dotace do rozpočtu -10 000 Kč

poplatky 100 000 Kč

 

Výdaje: odvoz domácího odpadu – 20 000 Kč

              pracovní činnost v lese – 20 000 Kč

              správa OÚ – 91 000 Kč

bytové hospodářství – 10 000 Kč

zimní údržba komunikací- 10 000 Kč

veřejné osvětlení- 30 000 Kč

mzdy členům zastupitelstva- 30 000 Kč

knihovna – 8 000 Kč

hasiči – 6 000 Kč

Oprava střechy- střecha kulturního domu je poškozena promáčí strop, toto je nutné odstranit a střechu opravit. vše potřebné k opravě zajistí OU. Práce na opravě střechy je svěřena p. Soukalovi. Později byla střecha na předsálí opravena a je bez závad.

Obecní les- Po obchůzce obecního lesa byly určeny práce, které je třeba v letošním roce zajistit. Vytěžit polomy po zimě a provést výsadbu mladých stromků. Na tyto práce bylo uvolněno z obecního rozpočtu 20 000 Kč.

Příspěvek na školu– Byl projednán požadavek Městského úřadu v Kamenici nad Lipou na školu kam dojíždí školáci z naší obce. Částka bude dodatečně projednána.(Str.195)

Obecní rybník Hůrkův– Bylo zahájeno jednání se svazem sportovních rybářů v Kamenici nad Lipou o navrácení obecního rybníka zpět pro obec. Ta zajistí na něm řádné hospodaření.

Domovní odpad- Byly zvýšeny náklady na odvoz domovního odpadu zajišťující firmou z Jindřichova Hradce. Bude zvýšená částka vybírána od majitelů jednotlivých domů. Zvýšená částka bude projednána na příštím zasedání obce.

Sbor dobrovolných hasičů- 29.11. ve stavení čp. 8 (Nekováře?) došlo k  shoření stropů části jedné z obytných místností. Tento požár zlikvidovali členové místního sboru bez pomoci. Vzniklá škoda 10 000Kč.

Myslivosti- Na společných honech uloveno 15 zajíců. (Str.196)

 

Rok 1994

 

Rozpočet – Příjmy  414 000,-Kč

Výdaje  414 000,- Kč

 

Složení rozpočtu:

 

Příjmy

 

daně – 370 000,- Kč

domovní odpad- 14 000,- Kč

státní dotace – 10 000,-Kč

 

Výdaje:

 

domovní odpad -33 000 Kč

les – 30 000 Kč

oprava komunikací- 100 000 Kč

příspěvek na školu – 50 000 Kč

správa obce úřadu – 102 000 Kč

odměna zastupitelům 55 000 Kč

hasiči- 4 000 Kč

bytové hospodářství- 30 000 Kč

veřejné osvětlení- 20 000 Kč

Volby do obecního zastupitelstva- Volby do obecního zastupitelstva v naší obci konané dne 18.-19. 11. 1994 v budově obecního úřadu.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni tyto zástupci: Jaroslav Strašík

František Medek

Bohuslav Šiman

Miroslav Soukal

Milan Skůpa

Josef Staněk

Jiří Urban

Náhradníci: Ing. Karel Matějů

Ladislav Šeba

Zdeněk Komrska

Jana Semotánová

Ustavující schůze obecního zastupitelstva dne 3.12. 1994 zvolila starostu Jaroslava Strašíka. (Str.197)

Finanční záležitosti obecního úřadu bude zajišťovat Miroslav Soukal.

Ordinace pro obvodního lékaře– bylo dohodnuto s vedením zdravotního střediska v Kamenici nad Lipou o zřízení ordinace obvodního lékaře v naší obci. Toto budou zajišťovat manželé Kunscherovi jedenkrát týdně. Pro ordinaci bude upravena bývalá kancelář státní spořitelny v přízemí kulturního domu.

Úklid v prostorách kulturního domu- Místní hasiči provedou úklid v sále kulturního domu a všech přilehlých prostor v celé budově a v celém okolí kulturního domu. Tyto práce budou hasičům proplaceny a částka bude převedena pro potřeby hasičského sboru.

Příspěvek na dopravu- Na okresním shromáždění zástupců obcí dojednán příspěvek na autobusovou dopravu na jednoho občana 27,20 Kč. U nás je to

7 000,- Kč.,tato částka bude zaslána na účet dopravce.

Zhodnocení minulého funkčního období– Bylo provedeno zhodnocení minulého funkčního období zastupitelstva obce. Oprava a údržba místních komunikací byla prováděna ke spokojenosti občanů. Návraty obecního majetku: les byl navrácen  obci a je v něm zajištěno řádné hospodaření.Jednání o navrácení dolního rybníka pokračuje. Tím byly splněny hlavní úkoly minulého funkčního období vedení obce.

Převod peněz- Obecní zastupitelstvo rozhodlo o převodu částky 250 000Kč na účtu české spořitelny na termínovaný vklad, toto je pro obec výhodnější. ( Str.198)

Výpomoc důchodcům- Bylo rozhodnuto poskytnout důchodcům s nízkým důchodem finanční výpomoc dle směrnic o sociální péči. Seznam příjemců bude vypracován.

Inventarizace majetku- Na schůzi obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto o inventarizaci obecního majetku ke konci roku. Toto zajistí Miroslav Soukal a Jiří Urban.

Sbor dobrovolných hasičů- V tomto roce začalo jednání o navrácení Hůrkova rybníka obecnímu úřadu, o který projevil zájem sbor dobrovolných hasičů.

Myslivost- Přijatí nový členové- Josef Staněk a Mojmír Míchal. Na společných honech 12.11. a 10.12. uloveno 26 kusů zajíců.

Poměry lidopisné- Zemřela Františka Hrdličková ve věku 83 let. Do obce se přivdala z Částrova , soukromě hospodařila později pracovala v JZD v rostlinné výrobě.

František Hůlka zemřel ve věku 80 let, vyučil se zedníkem, později soukromě hospodařil a v JZD pracoval jako kočí. Byl místní rodák.

Narozeni 3 děti. Přistěhovali se 2 občané a pět se jich odstěhovalo. Byly dva sňatky. (Str.199)

 

 

Rok 1995

 

 

Rozpočet–  příjmy 674 000 Kč

výdaje 674 000 Kč

 

Složení rozpočtu:

 

Příjmy-

 

daně- 560 000 Kč

poplatky za vodu a domovní odpad-44 000 Kč

příjmy z kulturní činnosti – 30 000 Kč

dotace ze státního rozpočtu- 10 500 Kč

ostatní příjmy- 10 000 Kč

 

Výdaje

voda a domovní odpad – 115 000 Kč

les a jiná zemědělská činnost- 65 000 Kč

oprava a údržba místních komunikací- 200 000 Kč

příspěvek na školu – 50 000 Kč

knihovna a kulturní činnost – 73 000 Kč

správa obecního úřadu- 64 000 Kč

veřejné osvětlení – 30 000 Kč

bytové hospodářství- 7 000 Kč

příspěvky důchodní – 4 000 Kč

příspěvek za dopravu- 15 000 Kč

 

Domovní odpad– Likvidace domovního odpadu SOMPO, se jeví jako velmi nákladné, proto bylo jednáno s firmou TESCO Jindřichův Hradec, jejich služby jsou výhodnější  a budou zajišťovat tuto činnost v naší obci. Na popelnice budou nalezeny známky a po vyprázdnění popelnic bude známka znehodnocena. (Str.200)

Příspěvek na školu a dopravu- Příspěvek na žáky naší obce do školy v Kamenici nad Lipou bude nadále placen částkou 50 000Kč.

Obecní vodovod– Bylo ukončeno jednání s firmou JIVAK a vodovod byl převeden do majetku a správy obce. Tato bude zajišťovat jeho provoz pro potřeby občanů celé obce. vodovod byl vybudován v akci Z a později byl převeden na firmu JIVAK Humpolec. dozorem nad správným chodem vodovodu byl pověřen zastupitel Milan Skupa.

Obecní rybník- Po úspěšném jednání se svazem rybářů byl převzat obecní rybník (Hůrkův) zpět do vlastnictví obce. Obhospodařováním tohoto rybníka byl pověřen svaz místních dobrovolných hasičů. Tito zajistí chov ryb.

Vyrovnání s Jednotou– Obecní úřad odkoupí zpět od Jednoty provozní místnosti hostince a bude v nich provozovat pohostinství. Po vybudování kulturního domu

Jednota převzala tyto prostory do svého vlastnictví a provozuje v nich svou činnost. Sál a ostatní přilehlé prostory jsou majetkem obce a je zde provozována kulturní činnost. Celý objekt byl vybudován svépomocí akcí Z. za prostory hostince zaplatí obec Jednotě 300 000 Kč.

Byla provedena inventarizace, zařízení bylo od Jednoty zakoupeno za 30 000Kč a bylo pokračováno v provozu pohostinství.

Myslivost– Došlo ke změně funkce místopředsedy MS.Bohdalín MUDr. František Bárta z rodinných důvodů předává funkci MVDr. Pavlu Zhornému. Na společném honu v úseku Včelnička dne 11.11.uloveno 11 ks zajíců. (Str.201)

Obecní les- V obecním lese je třeba zajistit výsadbu uvolněných ploch mladými stromky, vyčištění lesa po polomech a odstranění náletových křovin, proto bude zakoupen nový křovinořez.

Místní komunikace autobusová doprava– Byla provedena oprava místní komunikace od silnice k hornímu rybníku (Fýfar) a od pomníku padlých k Bromům Tyto cesty byly vyasfaltovány.

ČSA dopravní podnik Jindřichův Hradec zajišťuje největší část autobusové dopravy do Kamenice nad Lipou a požaduje na tuto dopravu částku 19 000 Kč. Tato částka byla uvolněna pro přepravce s obecního rozpočtu.

Prodej pozemku- Pan Karel Tržil čp.42 podal žádost k obecnímu úřadu o prodej obecního pozemku a cesty k jeho domku. po provedeném šetření na místě byl prodej této plochy schválen a prodán za odhadní cenu.

Nájemce hostince- Zastupitelstvo vybralo z řady uchazečů o pronájem hostince pana Šedivého a bude sním uzavřena nájemní smlouva na provoz hostince. Bývalý nájemce měl byt již uvolnit, dosud se tak nestalo a bude s ním jednáno  o uvolnění bytu, aby se mohl nastěhovat nový nájemce.

Sbor dobrovolných hasičů- Začalo se hospodařit na rybníku Hůrkův nákupem 450 kaprů.Při podzimním výlovu se ryby prodávaly místním občanům členové dostávaly ryby za brigádnické hodiny. Při výroční schůzi na konci roku proběhly nové volby do výboru SDH: starosta Novák Karel, velitel sboru Šeba Ladislav, pokladník Soukal Miroslav, jednatel Komrska Zdeněk,strojník Staněk Josef,velitel zásahového družstva Urban Jiří, preventista Cichra Karel,revizor účtů Strašík Jaroslav. (Str.202)

Poměry lidopisné- V letošním roce zemřela Nováková Anna ve věku 88 let. Do naší obce se prov

dala z Mirotína, soukromě hospodařila,později pracovala v JZD v rostlinné výrobě

Bláha Václav zemřel ve věku 82 let. Do obce se přiženil z Mirotína. Pracoval na pile v Kamenici nad Lipou, jako topič a brusič pil do katru.

Ostatní údaje.

– přistěhovali se dva občané

– odstěhovali se 4 občané

– zemřeli 2 občané

– sňatek 1 (Str.203)

 

 

Rok 1996

Rozpočet-

Příjmy – 568 000 Kč

Výdaje- 568 000 Kč

 

Složení rozpočtu-

Příjmy:

– daně 470 000 Kč

-vodné a domovní odpad 50 000 Kč

-příjem z bytu a ostatní služby 24 000 Kč

-dotace ze státního rozpočtu 18 000 Kč

 

Výdaje:

– vodné a domovní odpad 52 000 Kč

– les 70 000 Kč

-oprava a zimní údržba komunikací 25 000 Kč

-příspěvek na školu 50 000 Kč

-kultura 65 000 Kč

– byt a sociální příspěvek 15 000 Kč

– mzdy zastupitelů a správa obecního úřadu 153 000 Kč

Hostinec- Nový nájemce převzal hostinec a nastěhoval se do uvolněného bytu. Občané jsou s jeho službami spokojeni. Nájem je stanoven na 1500 Kč na hostinec a 450 Kč za byt.

Příspěvek na školu a školku– Příspěvek na školu v Kamenici nad Lipou za naše žáky je stanoven na 50 000 Kč za školní rok. Příspěvek na školku v Mnichu kam dojíždějí děti předškolního věku je stanoven na 5000 Kč.

Obecní les – Dozorem nad správou obecního lesa byl pověřen člen obecního zastupitelstva Miroslav Soukal. Pro těžební práce v lese byla zakoupena motorová pila a prováděním této těžby byl pověřen Jiří Chytra, který má potřebnou kvalifikaci na tyto práce. (Str.204) na činnost v lese byla uvolněna částka v rozpočtu 70 000 Kč.

Pfauserova cesta- Cesta od silnice k Pfauserovům je jejich vlastnictví. ale tato cesta je též užívána nájemníka domu čp. 94 jako přístupová cesta ke kolnám uživatelů bytů v domě a dalším majitelům domů výše položených. Bude domluveno užívaní této cesty opravy a údržba z majitelem této cesty na náklady obce.

Vrba v parku-V parčíku u silnice byla vsazena roku 1937 smuteční vrba k uctění památky zesnulého presidenta T.G.Masaryka. Tato smuteční vrba byla poražena z důvodu možného rozlomení kmene. Pan J. Valek zajistí její odstranění a úklid celého prostoru.

Veřejné osvětlení- Bude provedena kontrola veřejného osvětlení po celé obci a případné nedostatky budou odstraněny. Opravou byla pověřena firma Hadrava z Kamenice nad Lipou.

Podnikání- Pan Pavel Šiman místní rodák vyučen instalatérem začal podnikat v oborech voda-topení- plynové rozvody. Tato nová firma je hlášená v naší obci

Volby- Volby do senátu horní komory parlamentu české republiky

kandidáti 1.kolo 2.kolo
Petr Koch    
Ing. Václav Štěpán      11  
Ph.Dr.Milan Pavlík      16  
Ing. Milan Štěch      20      42
Mgr. Petr Kresl      10  
In. Jan Litomiský      20      20

(Str.205)

Za náš volební obvod byl zvolen do senátu ve druhém kole Ing. Milan Štěch kandidát za ČSSD. Předseda odborového sdružení české republiky.

Myslivost– přijat nový člen pan Karel Běhounek na společném honě v úseku bohdalín dne 9.11. uloveno 5 zajíců.

Na společném honě v úseku Nová Ves dne 7.12. uloveno 7 kusů zajíců.

SDH- ani tento rok se neporušila tradice v pořádání hasičského bálu pouťové zábavy a Silvestra.

Při výlovu Hůrkovského rybníka se prodalo 188 kaprů a zpátky se vrátilo 900 kusů kaprů a 50 štik. Po výlovu bylo hezké posezení v místním pohostinství pro místní občany s muzikou.

Poměry lidopisné- V naší obci zemřela

Marie Kůrková ve věku 89 let, čp. 87, místní rodačka, soukromě hospodařila, později pracovala v rostlinné výrobě v místním JZD.

Růžena Fialová zemřela ve věku 88 let, do obce se přivdala z Chválkova, soukromě hospodařila, později pracovala v živočišné výrobě v JZD

Anna Dvořáková zemřela ve věku 85 let, do obce se přivdala z Těmic, soukromě hospodařila, později pracovala v rostlinné výrobě v JZD

Stanislava Strašíková zemřela ve věku 58 let, do obce se přivdala, nějaký čas pracovala v JZD

Ostatní údaje – přistěhovalo se 9 občanů,odstěhovali se 3, a zemřelo 6. (Str.206)

 

Rok 1997

 

Rozpočet-

příjmy 736 000 Kč

výdaje 736 000 Kč

 

Příjmy-

– daně 620 000 Kč

– les 10 000 Kč

– voda a domovní odpad 152 000 Kč

– pronájem obecního majetku 25 000 kč

– dotace od státu 6 000 Kč

 

Výdaje-

– veřejní osvětlení náklady na opravu 200 000 Kč

– činnost místní správy- 218 000 Kč

– voda a domovní odpad 70 000 Kč

-les, obecní rybník, hasiči 34 000 Kč

Obecní kronika- Vedením obecní kroniky byl pověřen Jaroslav Ježek. Po odstěhování ředitele zdejší školy Vojtěcha Kubky do Kamenice nad Lipou nikdo nepokračoval v práci. Od 1966 nebyla tato kronika vedena, je třeba tyto zápisy doplnit. Členové zastupitelstva pan Medek + pan Strašík do okresního archivu v Pelhřimově, kam po zrušení obecního úřadu byly předány všechny obecní písemnosti, zápisy ze schůzí obecního úřadu, školní kronika naší školy a další písemnosti. Tyto byly zapůjčeny aby z toho mohla být kronika doplněna. Řada zápisů chyběla a proto v kronice do zápisů budou tyto chybět. (Str.207)

Obecní les- V obecním lese byly napadeny stromy kůrovcem, toto dřevo je nutné rychle odstranit. Těžbu provede pan Milan Strašík  z Betléma. Bude proveden úklid po těžbě a zajištěna výstavba nových sazenic. Palivové dřevo bude nabídnuto občanům k potřebě, cena za 1 m³ je 200 Kč.

Oprava střechy- nad sálem kulturního domu byla provedena oprava poškozené střechy.

Rozvod elektřiny– Pro narůstající spotřebu elektřiny nestačí součastný rozvod a proto jihočeské energetické závody přistoupily k výstavbě dvou nových trafostanic. Tím bude zajištěno dostatek energie pro potřebu naší obce. Jedna z nových trafostanic je umístněna v dolní části obce pod rybníkem (Hůrků) při cestě a druhá horní části pod Fauserovi.

Místní komunikace– Cesta od silnice kolem Hůlků čp. 13 je v nevyhovujícím stavu, proto bude zatím zaštěrkována a utažena válcem, aby byla použivatelná pro občany, kteří tam bydlí. Později bude vyasfaltována. Cesta od silnice kolem bytovek k dalším domům je ve velmi špatném stavu, jedná se o soukromou přístupovou cestu k dalším domům, proto bude provedena dohoda z majitelem této komunikace na náklady obce.

Životní prostředí- byla provedena kontrola životního prostředí ze střediska Havlíčkův Brod v naší obci a zjistila nedostatky.V bývalém kamenolomu ve Vrchu jsou nalezeny použité autobaterie a další nebezpečný odpad. Problémy

jsou i v kácení olší kolem potoka. Na Hodinkově kopci je navezen různý odpad Obecnímu úřadu je uloženo odstranit tyto závady a vyhlásit obecním rozhlasem přísný zákaz vyvážení odpadu. (Str.208)

Ostatní obecní záležitosti- Cena za známky na popelnice pro letošní rok byla stanovena na 25 Kč. Bylo posíleno osvětlení v místech kde to bylo potřeba. Hlavně nad kulturním domem. Příspěvek na lékařskou službu první pomoci bude vypočítán podle počtu obyvatel obce. U příležitosti 90 let založení hasičského sboru v naší obci bylo na oslavu uvolněno z obecního rozpočtu částka 10 000 Kč. Byl schválen návrh na prodloužení termínovaného vkladu u státní spořitelny, vklad byl navýšen o 200 000 Kč. K pomoci postiženým povodněmi byla vyhlášená veřejná sbírka a  obec uvolnila 10 000 Kč. Starosta byl pověřen jednáním na pozemkovém úřadu v Pelhřimově o vlastnictví rybníka Fýfar. Byl schválen návrh na zakoupení nádrže na uskladnění ryb po výlovu rybníka.

Sbor dobrovolných hasičů- Tento rok byla pořádána našimi členy okrsková soutěž k výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

Myslivost– Přijati nový členové pan Jan Lettrich ml. a pan Milan Pecha ml. Dne 28.8. v 5.30 hodin ráno zazněl v úseku Včelnička výstřel. Po příjezdu loveckého hosta a jeho doprovodu na místo výstřelu, byl zde nalezen střelený srnec. Jedná se o první pytlácký čin v MS Bohdalín. Vše bylo oznámeno na OÚ PČR Kamenici nad Lipou. V rámci podpory volně žijících zajíců byly vybudovány dvě nová krmící zařízení s opletkou.

Poměry lidopisné- V naší obci zemřel.

Karel Cichra ve věku 68 let, místní rodák, soukromě hospodařil,později pracoval v JZD jako kočí.

Anna Tržilová zemřela ve věku 75 let, místní rodačka, pracovala v zemědělství a později (Str.209) v Kamenici nad Lipou v Tylexu jako obsluha vyšívacího stroje. Manžel byl zastřelen 5. května 1945 kde se tato událost stala je pamětní deska.

Narodilo se 1 dítě, přistěhovalo se 5 občanů a odstěhovalo 5 občanů a byly 3 sňatky. (Str210)

 

Rok 1998

 

Rozpočet-

příjem 853 000 Kč

výdaj  853 000 Kč

 

Příjem :

-daň 630 000 Kč

– voda a odvoz odpadků 65 000 Kč

– les 50 000 Kč

– nájem z obecního majetku 31 000 Kč

– dotace ze  státního rozpočtu 66 000 Kč

– úroky a ostatní platby 11 500 Kč

Výdaje:

– koupě starého kravínu 516 000 Kč

– mzdy obecního zastupitelstva 85 000 Kč

– veřejné osvětlení 60 000 Kč

– příspěvek na školu 65 000 Kč

-voda + domovní odpad 40 000 Kč

– dopravní obsluha 30 000 Kč

– obecní rybník 16 000 Kč

Rybník – Dolní rybník (Hůrků) byl již obci navrácen a jeho hospodářské využití zajišťuje místní hasičský sbor. Po jednání obecního zastupitelstva vedené starostou obce p. Staňkem byla vyjasněna vlastnická práva na další dva obecní rybníky a to Fejfar a Branský. Pozemkový úřad v Pelhřimově navrátil tyto rybníky obci. Hasiči zajistí také na nich chov ryb jako na dolním rybníku.

Kabelizace telefonní sítě – Podnik Telecom oznámil obecnímu úřadu, že zahajuje zemní práce na kabelizaci telefonních rozvodů, kabely uloženými v zemi. Součastný rozvod po sloupech je značně zanedbaný, kabely uvolněny a proto překáží pohybu zemědělské techniky. (Str.211)

Koupě starého kravína– obec nemá garáž na nákladní auto, ani další skladovací prostory pro potřeby obce. Byl podán návrh na odkoupení prázdného starého kravína pro tento účel. Jednání se zemědělským družstvem bylo úspěšné a tento objekt bude odkoupen. Odhadní cena 220 000 Kč plus pět procent na tuto cenu. Dále byla s panem Randlem dohodnuta cena 60 Kč za 1m² zastavěné plochy pod touto budovou. Na dodávku stavebních prací bylo vyhlášeno výběrové řízení. Pro přípravu staveniště je třeba provést určité bourací práce a tím zlevnit náklady na přestavbu. Zemědělské družstvo zapůjčí kompresor a bourání provedou místní občané, na tyto práce byla určena částka 50 Kč za 1 hodinu. Každý hasič odpracuje 8 hodin zdarma. bude přelištován dřevěný štít a natřen

Kotel v kulturním domě- Bude zakoupen nový kotel, životnost součastného kotle skončila, oprava topení je zadána firmě Kotrč.

Oprava pohostinství- V pohostinství je třeba provést určité opravy. rozsah těchto prací bude dojednán s nájemcem provozovny.

Les- V obecním lese byly zpracovány polomy letošní zimy, vyčištění plochy po těžbě a  plocha je připravena  na nové zalesnění.Potřebné stromky a jejich dovoz zajistí pan Soukal. Dále zajistí potřebné prořezání mladých stromků.

Ostatní obecní záležitosti- Cena známky na jednu popelnici činní 30 Kč. Pro narůstající ceny firmě TESCO za tyto služby. Obecní úřad uvolní 10 000Kč z rozpočtu. Na pomoc postiženým ve východních Čechách při letošních povodních 5 000Kč bude poskytnuto pro nemocnici Pelhřimov, na nákup přístrojů na léčení pacientů. (Str. 212)

Volby– Volby se konaly ve dnech 19. -20. června. Počet voličů zapsaný ve voličských seznamech (neuvedeno, pozn. red.) Voleb se účastnilo 150 voličů.

Kandidující strany Hlasy
Strana zelených 0
Důchodci za životní jistoty 2
Unie svobody 12
KSČM 22
ČSSD 49
ODS 35
Demokratická unie 0
Nezávislý 3
Lidová strana 19
Republikáni 2

 

Volby do zastupitelstva naší obce se konaly 13.-14. listopadu.

Kandidáti:

Medek František

Skůpa Milan

Soukal Miroslav

Strašík Jaroslav

Staněk Josef

Šiman Bohuslav

Urban Jiří

Semotanova Jana

 

Všichni kandidují jako nezávislí kandidáti bez politické příslušnosti.V obci žádná politická strana nevede žádnou politickou činnost jako většina obcí.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni podle hlasů:

Skupa Milan

Medek František

Soukal Miroslav

Staněk Josef

Strašík Jaroslav

Šiman Bohuslav

Urban Jiří

náhradník- Semotánová Jana (Str. 213)

SDH- Velitelem sboru byl zvolen Staněk Josef . Obecní úřad zakoupil skříňovou avii, kterou členové sboru nákladem 50 000 Kč svépomocí upravili, aby sloužila k hasičským účelům. Do stavu přišli nový mladí členové, kteří mají zájem representovat místní SDH. Do funkce jednatele byl zvolen Kořínek Josef po úmrtí Zdeňka Komrsky. Obecnímu úřadu byly navráceny další dva rybníky (Branský, Fejfar) které byly dány SDH do užívání.

Myslivost– Proběhla volba nového výboru MS Bohdalín.

předseda Ing. Jan Lettrich

místopředseda MVDr. Pavel Zhorný

hospodář František Mládek

jednatel Jiří Hadrava

finanční hospodář Ing. Jaroslav Hronza

Byli uskutečněny dvě společné naháňky na zvěř škodící myslivosti – bez úspěchu.

Poměry lidopisné– Letos zemřeli:

Hulíková Jiřina ve věku 70 let z Doňova na Jindřichohradecku. Pracovala ve sklárně Včelnička

Soukal Antonín zemřel ve věku 88 let, místní rodák vyučil se zedníkem, soukromě hospodařil, později pracoval v JZD ve stavební skupině

Komrska Zdeněk zemřel ve věku 58 let, do obce se přistěhoval, byl vyučen elektrotechnikem, pracoval v JZD jako eletrikář

Melzochová Ludmila zemřela ve věku 76 let, do obce se přivdala z Rosičky u Jarošova nad Nežárkou. soukromě hospodařila, v JZD pracovala v živočišné výrobě

Mraček Karel čp.5 zemřel ve věku 79 let vyučil se tesařem, za války byl nasazen v Německu na nucené práce. Soukromě (Str.214) hospodařil, v JZD pracoval jako vedoucí pracovní skupiny. Dlouhodobý člen obecního zastupitelstva a poslední předseda MNV před sloučením obce s Kamenicí nad Lipou v roce 1985. Měl značný podíl na zvelebení obce, vybudování obecního vodovodu, kanalizace a chodníků

Kořínek Josef zemřel ve věku 65 let do obce se přistěhoval ze samoty Hutě, pracoval jako hajný u Státních lesů v Kamenici nad Lipou

Lopot Václav zemřel ve věku 73 let, místní rodák, soukromě hospodařil, v JZD pracoval jako traktorista. Několik let byl předseda JZD.

Ostatní údaje- Narozeny 4 děti, přistěhovalo se 13 občanů odstěhovali 3 a byl 1 sňatek. (Str.215)

 

Rok 1999

 

Rozpočet-

příjmy 1 035 000 Kč

výdaje 1 035 000 Kč

 

Příjmy:

daně 700 000 Kč

les 70 0000 Kč

voda +domovní odpad 71 000 Kč

nájemné 31 000 Kč

ostatní poplatky 17 000 Kč

dotace státu 6 900 Kč

 

Výdaje:

činnost obecního úřadu 592 000 Kč

voda, domovní odpad 65 000 Kč

mzdy zastupitelů  83 000 Kč

obecní rybníky 55 000 Kč

les 15 000 Kč

veřejné osvětlení 70 000 Kč

hasiči 50 000 Kč

dopravní obslužnost 65 000 Kč

základní škola v Kamenici nad Lipou 65 000 Kč

Sestavení rozpočtu na tento rok bylo velmi náročné na zajištění dostatečného množství finančních prostředků na stavbu garáže. Byly zajištěny potřebné finanční částky na pokrytí všech potřebných výdajů. na březnové schůzi obecního zastupitelstva byl rozpočet projednán a schválen tím skončilo rozpočtové provizorium.

Prodej pozemku- Byl odsouhlasen prodej části pozemku od čp.87 za odhadní cenu.

Přestavba kravína– Bylo ukončeno výběrové řízení na přestavbu starého kravína na garáže, sklady, pro potřebu obce.Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Kostka, tato firma nabídla (Str.216) nejvýhodnější podmínky na tuto stavbu proto jí bude tato práce svěřena na zajištění stavebního dozoru bylo uvolněno 1 000 Kč. staveniště je připraveno k předání dodavateli stavebních prací. K provedení bouracích prací na staveništi bylo ušetřeno 100 000 Kč.

Akcie- Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy Kinta na odkoupení akcií JČE, které obec získala za přibližnou cenu 1 000 000 Kč, zastupitelstvo s touto cenou souhlasí, dojde-li k této akci, bude-li částka získaná uložena na termínovaný vklad.

Životní prostředí- Po ukončení prací na kabelizaci telefonní sítě jsou poškozeny cesty a chodníky budou opraveny a též celý vchod do kulturního domu.

Plynofikace- V naší obci byla nabídnuta plynofikace, tato nabídka byla projednána se všemi majiteli domů. tímto úkolem byli pověřeni zastupitelé Skůpa a Staněk. Podmínkou bylo připojení nad poloviční většiny trvale obydlených domů.

Tato podmínka byla splněna než mělo dojít k započetí akce uplynul nějaký čas, zatím ceny plynu značně navýšily a tak klesl zájem o zavedení plynu do akce, hlavní vedení je dost blízko za obcí, je to škoda pro nás i pro budoucí obyvatele.

Beseda s důchodci– V sále kulturního domu se uskuteční beseda s důchodci. Budou seznámeni s činností obecního zastupitelstva, občerstvení zajistí vedoucí pohostinství, k tanci a poslechu zahraje hudba z Černovic. (Str.217)

Cesta za rybník- Zadní část cesty za rybníkem vede přes soukromé pozemky. Starosta projedná s panem Bokem a panem Mazancem, majiteli těchto pozemků. Výkup této cesty pro obec, cesta bude opravena a bude sjízdná i v zimě.

Lékaři- Součastní obvodní lékaři manželé Kunscherovi z Kamenice nad Lipou ukončují svou lékařskou praxi a odcházejí do důchodu. Po nástupu nového lékaře bude dojednáno dojíždění do ordinace v naší obci.

Garáže- Přestavba garáží je ukončena a v součastné době se provádí bílení a nátěrové práce. Je třeba dodělat vjezdy, podnik, který to měl zajistit neplní tuto dohodu. Je třeba zajistit tyto práce aby mohla být stavba předána k užívání.

Známka na popelnici– Cena známky na popelnici na příští rok je stanovena na 30,- Kč za jednu známku.

Myslivost- Přijat nový člen Ladislav Svoboda. Jako adept myslivosti byl přijat pan Oldřich Mareš. Na společném honě v úseku Bohdalín bylo uloveno 9 ks zajíců.

SDH- V tomto roce došlo při řádných volbách ke změně jednotek za zesnulého Josefa Kořínka byl zvolen Mareš Oldřich ml. Družstvo mladších hasičů se zúčastnilo 4 soutěží. Při výlovech rybníků se hospodařilo s 28 metráky ryb. Na podzim tohoto roku jsme se přestěhovali do nové hasičské zbojnice v bývalém kravíně ZD, který zakoupil obecní úřad a za pomoci našich členů nechal přestavět tento objekt na garáže, sklady a hasičskou zbrojnici. (Str.218)

Poměry lidopisné- V naší obci zemřeli:

Medková Božena zemřela ve věku 92 let, byla vyučena švadlenou, do obce se přistěhovala z Chválkova v roce 1927, kdy pan František Medek mistr kovář koupil obecní kovárnu a tuto živnost provozoval pro celé okolí

Fauser František zemřel ve věku 84 let, byl vyučen zedníkem, do obce se přiženil z Chválkova, soukromě hospodařil, několik let byl předsedou JZD, později pracoval ve stavební skupině družstva

Randlová Růžena zemřela ve věku 88 let, do obce se přivdala ze Světců, později pracovala v živočišné výrobě v JZD

Brom František zemřel ve věku 88 let, místní rodák, soukromě hospodařil, později pracoval v JZD jako vedoucí opravářské dílny

Kořínek Josef zemřel ve věku 33 let, vyučen zámečníkem, pracoval v JZD jako traktorista, zemřel po zásahu elektrickým drátem vysokého napětí při orbě na poli

Kratochvílová Ludmila zemřela ve věku 84 let, místní rodačka, soukromě hospodařila, v JZD pracovala v rostlinné výrobě

Valek Josef zemřel ve věku 79 let, čp.25, místní rodák, vyučil se malířem pokojů. Několik let měl malířskou živnost. Později pracoval v hospodářském družstvu v Kamenici nad Lipou jako vedoucí skladu. Byl řadu let předsedou MNV, měl značný podíl na vbudování kulturního domu. (Str. 219)

Hájek Karel zemřel ve věku 78 let, místní rodák, vyučen kovářem, za války byl nasazen na nucené práce ve Vídni. Po úmrtí otce se ujmul hospodářství, v JZD pracoval jako traktorista, byl řadu let v obecním zastupitelstvu a ve vedení místní kampeličky. Hrál v divadelním souboru místních ochotníků.

Ostatní údaje- Narodilo se jedno dítě,přistěhovalo se 7 občanů, odstěhovalo se 8 občanů a 8 jich zemřelo. Byl 1 sňatek. (Str.220)

 

Rok 2000

 

Rozpočet-

příjmy 874 000 Kč

výdaje 874 000 Kč

 

Příjmy:

– daně 740 000 Kč

– les 30 000 Kč

– voda + domovní odpad 71 000 Kč

– nájemné z majetku obce 26 000 Kč

– dotace státu 7 000 Kč

 

Výdaje.

– činnost obecního úřadu 350 000 Kč

-les 15 000 Kč

– voda+ domovní odpad 55 000 Kč

urbanistická studie plán rozvoje obce 100 000 Kč

– domovní obslužnost 22 000 Kč

– základní a mateřská škola 35 000 Kč

– obecní rybník 25 000 Kč

– mzdy zastupitelů 75 000 Kč

– veřejné osvětlení 50 000 Kč

– knihovna 5 000 Kč

– hasiči 55 000 Kč

– oprava pomníku padlých 20 000 Kč

Koupě pozemku – ‚S panem Tejnorem byl projednán prodej pozemku obce u kulturního domu za sjednanou cenu 5000 Kč. výměra pozemku je 802 m². obecní úřad zaplatí notářský poplatek a další náklady vzniklé tímto prodejem

Urbanistická studie- Obecní úřad zadal firmě Asko Tábor zpracování urbanistické studie pro naší obec. Toto zadání je naplněno. Byl proveden tak důkladný rozbor součastného stavu obce a návrh na další rozvoj.Byly navrženy pozemky na další rozvoj obce pro stavby nových domů a to na obecních polích po levé straně silnice k Mirotínu a na soukromých (Str.221) pozemcích pod vrchem v prostorách nad kulturním domem. Tato studie je velmi výhodná a v případě výstavby nových staveb se prodlouží součastný rozvod vody a kanalizace.

Obecní garáže- Delší čas se projevuje malý zájem o užívání obecních garáží. Bylo proto upravené nájemné těchto garáží na částku 300 Kč.

Památník padlých- Obecnímu úřadu byla nabídnuta oprava památníku padlých v první světové válce. Tato nabídka bude zvážena. opravu je potřeba zajistit.

Kotelna- Starosta obce bude jednat s fondem životního prostředí o možnosti přebudování kotelny ústředního topení v kulturním domě na změnu vytápění propan- butanem a možností zažádání o statní dotaci na tuto akci a tím zlepšení životního prostředí.

Vodovod- Obecní úřad byl požádán o připojení domů čp. 60,29 a 91 za rybníkem na obecní vodovod, zastupitelstvo s tím připojením souhlasí pod podmínkou, že i majitelé těchto domů pomohou při výkopových pracích a při zahrnování.Vodovod se budoval svépomocí občanů a za to provedou bezplatně svou cestu na obec. Obec se zavazuje cestu upravit a udržovat ji i v zimě.

Horní rybník (Fýfar)- Byl podán návrh na odbahnění horního rybníka. Rybník je silně zaplaven bahnem a tím je problém s pěstováním ryb.Je potřeba zajistit odbahnění tohoto rybníka. Starosta obce zajistí možnost požádat o dotaci (Str.222) státních prostředků, obec na tuto akci nemá potřebné prostředky. Bude-li zajištěná potřebná finanční částka, obecní zastupitelstvo zajistí provedení této akce.

Akce OPUS – Dostavil se zástupce sociálního zařízení OPUS v Kamenici nad Lipou pan Fučík, který vysvětlil záměry potřebné služby, pro některé občany města a okolí.Zastupitelé s tímto záměrem souhlasí a přislíbili pomoc dle našich možností.

Finanční výpomoc- Byla schválena finanční výpomoc osaměle žijícím důchodcům s nízkým výměrem důchodu. A to Sůva, Melzoch, Mračková, Prágrová, Fauserová. Vyjmenovaným občanům bude poskytnuta finanční částka.

Nové státoprávní uspořádání- Dochází ke změně organizace územní správy. Budou zrušeny okresní úřady, ale okresy zůstávají. Činnost okresního úřadu částečně převezme krajský úřad Vysočina v Jihlavě a pro potřeby občanů k vyřizování běžných záležitostí budou určeny obce s rozšířeným pověřením. Pro naší oblast je navržen Pacov což se obcím v našem okolí jeví jako krajně nevýhodné pro značnou vzdálenost a pro nevhodné dopravní spojení. Zástupci obce žádají aby obec s rozšířenou pravomocí byla Kamenice nad Lipou.

SDH- Byla provedena generální úprava staré hasičské stříkačky PS 16 z roku 1942 a byla členy soutěžního družstva postavena soutěžní stříkačka PS 15. soutěžní družstvo se zúčastnilo 12 soutěží. S koncem roku jsme se tradičně rozloučili silvestrovskou zábavou. Bylo založeno soutěžní družstvo žen, zúčastnilo se jedné soutěže v Okrouhlé Radouni (Str.223)

Volby do nového krajského zastupitelstva- Volby do nově vytvořeného krajského zastupitelstva kraje Vysočina Jihlava, konané 12.11. v budově kulturního domu.

počet zapsaných voličů -180

vydaných hlasovacích lístků  54

Počet hlasů pro jednotlivé strany

Sdružení nezávislých 5
Čtyřkoalice 13
KSČM 13
ČSSD 4
ODS 10
Strana venkova 4
Strana demokratické součastnosti 1
Prosperita Vysočiny 3

Myslivost– došlo k záměně funkcí jednatele a hospodáře MS Bohdalín se stává pan Jiří Hadrava a jednatelem pan František Málek. Přijatí nový členové pan Michal Hadrava a pan Jan Hadrava ml. Na vlastní žádost ukončil členství v MS Bohdalín pan Zásněta.  Pan Oldřich Mareš byl po ukončení adeptství přijat za řádného člena sdružení.Na společném honě v úseku Nová Ves dne 11.11. bylo uloveno 5 ks zajíců.

Poměry lidopisné –  V naší obci letos zemřel.

Kubů Josef ve věku 86 let, do naší obce se přiženil, vyučen zedníkem, soukromě  hospodařil v JZD pracoval ve stavební skupině

Němečková Matylda zemřela ve věku 90 let, do obce se přivdala, soukromě hospodařila v JZD pracovala v živočišné výrobě a později v rostlinné

Strašíková Marie zemřela ve věku 94 let, do obce se přivdala s Chválkova, v JZD pracovala v rostlinné výrobě

Kopřiva Josef zemřel ve věku 71 let, do naší obce se přistěhovali z Ústí nad Labem (Str. 224) koupili domek po hudebníku Taliánovi z Kamenice nad Lipou.

Ostatní údaje- Narodilo se 7 dětí, přistěhovalo 12 občanů, odstěhovalo 5 občanů. Zemřeli 4 občané a byly 3 sňatky. (Str.225)

 

Kronika Bohdalína

Byla založena v roce 1923 podle zákona o obcích z roku 1920. Prvním kronikářem byl pověřen řídící učitel Bohumil Tichý. kroniku vedl do roku 1934 po odchodu na zasloužilý odpočinek. Po něm se ujmul vedení kroniky nový řídící učitel František Šesták. Dalším kronikářem se stal Vojtěch Kupka. Po přestěhování pana učitele nebyla kronika vedená přes 40 let. Po této dlouhé době jsem byl pověřen vedením kroniky já, Jaroslav Ježek, potomek jednoho z nejstarších rodů obce. Jsem důchodce. bylo náročné po tak dlouhém čase zápisy doplňovat. Řada písemných dokladů chyběla. proto laskavě žádám budoucí zájemce o minulost obce k toleranci

Významné od roku 1900-1903

Výstavba nové dvoutřídní obecné školy. Povinná školní docházka byla nařízená v roce 1774. První jednotřídní školní budova postavila obec v roce 1851 čp. 48. Po zavedení osmileté povinné školní docházky z původních 6 let byla další druhá třída umístněná v domě číslo 72. Proto bylo nutno postavit novou budovu se dvěma třídami na vyučování.

V Okrouhlé Radouni byla postavena nová dvoutřídní školní budova. vedení naší obce si tuto budovu prohlédlo a podle plánu postavilo i u nás v roce 1903.

V roce 1906 byla postavena úzkorozchodní dráha do Obrataně u nás za obcí v lese byla zřízena zastávka (Str.226)

V roce 1927 byla v naší obci provedena elektrizace. z původních 35 přihlášených zájemců zůstalo 17.

 

Třicátá léta

 

Silnice v naší obci se odbočovala u čísla 5 Mračkovi a opouštěla obec, pokračovala přes Hodinkův kopec až do Mnichu. Nová silnice byla vybudována přes Mirotín do Mnichu. Používalo se výrazu ,, stará silnice“  a ,,nová silnice“. Při stavbě silnice byl zavezen zrušený rybník. Na jeho místě bylo vybudováno hřiště pro děti.

Roku 1949 posledního května se oblastí přehnala velká průtrž mračen s krupobitím. Bylo zničeno obilí. Velké množství vody zničilo rybníky v okolí. Ve včelničce byl zbořen částečně obytný dům, tři osoby utonuly. Těžce byla poškozená místní sklárna.

Výstavba víceúčelového zařízení obce 1965. pohostinství u Kučerů omezovalo
rostoucí autodopravě obcí a bylo rozhodnuto okresního úřadu o provedení demolice výčepu a sálu. Bylo nutno vybudovat nové provozní prostory. Byla zahájena výstavba první části nové budovy pro poštu, spořitelnu, knihovnu a další prostory 31. ledna 1968 byla uvedena do provozu nová budova s těmito službami a pokračovala výstavba pohostinství a sálu pro potřeby obce.Toto bylo slavnostně uvedeno do provozu v červenci roku 1969.

Následovalo vybudování obecního vodovodu, kanalizace a chodníků. tím měla obec zajištěna potřebná zařízení pro potřeby obyvatelstva.

 

Toto je konec kroniky obce Bohdalína od roku 1923-2000, čítá 226 stran velikosti A4 psané ručně. Redakce chce poděkovat obecnímu úřadu v čele se starostou Josefem Staňkem za zapůjčení opisu obecní kroniky. A všem, kteří přispěli rodinnými fotografiemi včetně kamenického muzea v Kamenici nad Lipou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..